Papyri.info

sign in

p.oxy.67.4609 = HGV P.Oxy. 67 4609 = Trismegistos 78651DDbDP transcription: p.oxy.67.4609 [xml]

AD 362 Oxyrhynchus

r
ὑπατείας Κλαυδίου Μαμε̣ρτ̣[ίνου καὶ Φλαουίου Νεβιέττα τῶν λαμπροτάτων.]
Γ̣α̣ί̣ῳ Ἰ̣[ο]υ̣λ̣ίῳ Λε̣[υκαδίῳ στρατηγῷ Ὀξυρυγχίτου]
παρὰ Αὐρηλίων Π̣έ̣τρου Ἀγ̣αθ̣ί̣[νου καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ Σαραπίω-]
νος(*) Πλουτάρχου καὶ Δω̣ροθ̣[έου Ἀρσινόου τῶν πάντων βουλευτῶν τῆς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως ἐπιμελητῶν]
5σίτου Ἀλεξα̣ν̣δρίας(*). ὁ̣μ̣[ο]λ̣[ογοῦμεν ⁦ -ca.?- ⁩]
αἰωνίου Ἀγούστου παριλ̣[ηφένα]ι(*)[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ γενήματος τῆς]
ε̣ὐ̣τυχοῦς ϛ ναίας(*) ἰνδικτί[ονος σίτου ⁦ -ca.?- ⁩ καθε-]
σ̣τ̣ηκότας(*) μέτρῳ δημ̣ο̣σ̣[ίῳ ⁦ -ca.?- ⁩ κατενεγκοῦ-]
με̣ν ἐπὶ τὴν λαμ(προτάτην) Ἀλεξα̣[νδρ- ⁦ -ca.?- ⁩]
10π̣λ̣ήρης καὶ τῆς παρα̣δ̣ό̣[σεως ἄποχα γράμματα ἐπενεγκεῖν εἰς τὸ ἐν μηδενὶ μεμφθῆναι ἢ ἔνοχοι]
ε̣ἴη\μ̣ε̣/ν τῷ θειον̣(*) ὅρκῳ. [⁦ -ca.?- ⁩]
——
(hand 2?) εἰς πλ(οῖον) ἰδιωτικ̣ὸ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπὸ τοῦ [Ὀ]ξυρυγ̣[χίτου ⁦ -ca.?- ⁩]
οὗ ἐγγυητὴ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15(hand 3) Α̣ὐ̣[ρήλ]ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
v
(hand 4) (ἀρτάβαι) Γ[⁦ -ca.?- ⁩]
ὧν
π̣ο̣λ(ιτῶν) (ἀρτάβαι) ιθ   ̣  ̣
κωμ(ητῶν) (ἀρτάβαι) Γσν̣β̣   ̣  ̣  ̣
5τ̣α̣μ̣(ιακῶν(?)) (ἀρτάβαι) ξζ 𐅵

Apparatus


^ r.3. ] corr. ex
^ r.5. l. Ἀλεξανδρείας
^ r.6. l. Αὐγούστου παρειλη[φέναι]
^ r.7. l. νέας
^ r.7-8. l. [καθε] |στηκότος
^ r.11. l. θείῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.