Papyri.info

sign in

p.oxy.68.4693 = HGV P.Oxy. 68 4693 = Trismegistos 48657DDbDP transcription: p.oxy.68.4693 [xml]

AD 466 Oxyrhynchus

r
☧̣ ὑπατείας̣ Φλ̣(αουΐων) [Βα]σιλίσκου καὶ Ἑρμενεριχ τ̣ῶν λαμπροτάτων,
Φ[α]μενὼθ γ̣, δ ἰνδικ(τίωνος).
Φλαουΐ̣ῳ̣ Εὐλογίῳ τῷ καθο̣σιωμένῳ(*) παλατίνῳ̣
υἱῷ τοῦ τῆς μακα̣ρ̣ί̣α̣ς μνήμης̣ Ὡρίων̣ος ἀπὸ̣ τῆς
5λαμπρᾶς καὶ λαμπρο̣τάτης Ὀξ̣[υ]ρυγχιτῶν πό[λε]ω̣ς̣
παρὰ Αὐρηλίας Πίνας̣ θυγατρὸ[ς] Σαραπάμμω[νος]
ἀπὸ τῆς α̣[ὐ]τ̣ῆ̣ς̣ πόλε̣ω̣ς̣. ἑ̣κ̣ο̣υ̣σίως ἐπιδέχ̣ο̣μ̣αι
μισθώσ̣α̣σ̣θαι ἀπὸ [τ]ο̣ῦ̣ ὄντος μηνὸς Φ̣α̣μ̣εν̣ὼ̣[θ]
τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν̣ε̣σ̣τ̣ῶ̣τ̣[ος] ἔτ̣[ου]ς̣ ρ̣μ̣β ρ̣ια̣ τῆς πα̣ρο̣ύ̣σ̣[ης]
10τετάρτη̣[ς] ἰ̣ν̣δ̣[ι]κ̣τ̣ί̣[ο]νος ἀπὸ τῶν ὑπα̣ρχόντ̣ων
τῇ σῇ εὐγ̣ε̣ν̣ε̣ί̣ᾳ̣ ἐν τῇ̣ α̣ὐ̣τῇ̣ πόλε̣ι ἐπʼ ἀμφόδου Ἱ̣ππέ̣ω̣ν̣
Παρεμβολ̣ῆ̣ς ὁλό̣κ̣λ̣ηρον μονόχωρον νεῦ̣ο̣ν ἐπὶ βορρᾶ
σύ̣γ(*) χρησ̣τ̣[η]ρ̣ί̣ο̣ι̣ς̣ καὶ δ̣ι̣κ̣αίοις̣ πᾶσι· κ̣α̣ὶ̣ τ̣ελέσ̣ω̣ ὑ̣πὲρ
[ἐνοι]κ̣ί̣ο̣[υ ἐ]νιαυ[σίως ἀργυρί]ο̣υ μυρ[ιά]δας χι̣λίας
15[ -3-4- ]κ̣οσ[ί]α̣ς̣, [ὅπερ ἐνοίκιον] ἀ̣π̣ο̣[δ]ώσω κατʼ ἔτο̣ς̣
δ̣[ιʼ ἑ]ξ̣[α]υ̣[ήνου τὸ ἥμισυ· καὶ ὁπ]όταν β[ου]λ̣ηθ̣ῇ[ς] π̣α̣ρ̣α̣[δώσ]ω̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
(hand 2) ☧ μίσ̣θ(ωσις) Π̣ί̣ν̣α̣[ς] Traces

Apparatus


^ r.3. l. καθωσιωμένῳ
^ r.13. l. σύν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.