Papyri.info

sign in

p.oxy.6.899 = HGV P.Oxy. 6 899 R = P.Oxy. 6 899 V Kol. II = P.Oxy. 6 899 V Kol. I Ende = P.Oxy. 6 899 V Kol. I Anfang = Trismegistos 20362 = Trismegistos 20365 = Trismegistos 20364 = Trismegistos 20363 = chr.wilck.361DDbDP transcription: p.oxy.6.899 [xml]

AD 200 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.wilck.361] WChr361

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.30 -]  ̣  ̣(  ) α̣λ̣(  ) μ̣  ̣(  ) ατ̣(  ) δι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) [Φλαουίῳ Στουδιώσῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ παρὰ Ἀπ]ολλωναρίου τῆς [καὶ Ἀριστάνδρας Ἀριστάνδρου μη-]
[τρὸς Δι]δύμης τ̣ῆ̣[ς (?)- ca.13 - ἀπʼ Ὀξυρύγχων](?)(*) πόλεως. τῆς εὐμενε[στάτης - ca.19 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρυνεν ἐπι̣[- ca.25 -]ι̣ ἐχθέσθαι(*) ἐ\πὶ/ τὸ κατʼ ἐμὲ ς̣[- ca.25 -]
5[  ̣  ̣  ̣]  ̣κλ̣[  ̣  ̣]ειουσι̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ρ̣[- ca.10 -]ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ] Ὀξυρυγχείτου ὡς συνα  ̣[- ca.25 -]
[  ̣  ̣ π]ερ[ὶ] μὲν πόλ̣ι̣ν̣ (ἀρούρας) κ, π[ερ]ὶ δὲ Χύσιν ἐκ [τ]ῶν νομῶν Διονυσιάδο[ς (ἀρούρας)   ̣ καὶ περὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρούρας)   ̣ καὶ]
[π]ερὶ τὸ Ἰ(*)σῖον Παγγᾶ (ἀρούρας) ρι καὶ περὶ Σερ[ῦ]φιν (ἀρούρας) λ̣η 𐅵 καὶ περὶ Σενεκελεὺ καὶ Κε̣[- ca.25 -]
[  ̣  ̣  ̣]σ̣ος. ἐς(*) ὅσον μὲν οὖν δύναμίς μοι ὑ(*)πῆρχεν ταύτας ἐγεώργουν καὶ ἀν̣[- ca.25 -]
[τὰ τ]ελούμενα, ἐπεὶ δὲ συνέβη μοι ἔκ τε ἐπικλ[α]σμῶν κελευσθέντων [- ca.11 - ὑπὸ τοῦ λαμπροτά-]
10[του] ἡγεμόνος Αἰμιλίου Σατουρνίνου καὶ ἐξ ἄλλων τινῶν ἀφορμῶν καὶ ς̣[- ca.25 -]
[ἀνα]γκαίως σχεδόν τι διενιαυτίσαι με ἐν τούτοις οὐ μόνον συνεχομέν[ην - ca.19 - ἀλλὰ]
[καὶ] δ̣ι̣ὰ τοῦτο τήν τε ἐνδομενείαν(*) μου καὶ τὸν οἰκεῖον κόσμον καὶ τὴν ἀ  ̣[- ca.25 -]
[καὶ ἄ]λλα τῶν ἐμῶν πλεῖστα ἔμφορα πολλοῦ ἄξια ὀλίγου παντελῶς ἐν τῷ [- ca.25 -]
[εἰς ἔνδειά]ν̣ με οὐ τὴν τυχοῦσαν περιστῆναι. οὗ δὴ χάριν ὑ(*)πὲρ τοῦ μὴ μετ̣α̣[νάστ]η̣ν̣ [με γενέσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣ξ   ̣  ̣σ̣[ω]ν̣ μόνων τραφεῖσα καὶ ἀνα̣  ̣  ̣ε̣ι̣σ̣α̣ δέομαι ἐπιδιδοῦσ[α τὸ ὑπόμνημα - ca.21 -]
[  ̣  ̣  ̣ τὰ] συμβεβηκότα μοι καὶ ἀπαλλάξαι με τῆς γεωργίας τῶν προκειμένων [ἀ]ρ̣[ουρῶν καὶ γράψαι τῷ τοῦ Ὀ-]
[ξυρυγχ]είτου στρατηγῷ ὅπως ὁ ἑκάστης κώμης πραγματικὸς πρόνοιαν ποιήση[ται - ca.17 -]
[  ̣  ̣ γεωρ]γίαν γενέσθαι· ἀνδράσι γὰρ ἔοικεν̣ τ̣ὰ τῆς γεωργίας, ὡς καὶ σὺ ὁ κύριος ἐπίστ[ασαι, - ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ματων διὰ τὴν ἔμφυτόν σου εὐεργεσίαν ὑ(*)πέταξά σοι̣ ὡς̣ ἕτεραι̣ α̣φο̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.14 - ἵνʼ ὦ]
20[διὰ] σ̣ο̣ῦ κατὰ πάντα εὐεργετημένη. διευτύχει. (ἔτους) ιη θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου Θ[ὼθ - ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣τιδος Πτολλίωνος, Σατουρνῖνος ῥήτωρ εἶπ(ε)· Πτολλίων ὁ πατὴρ τῆς [σ]υνηγορ[ουμέν]ης ἔτι̣ [περιὼν](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ διετάσσετο γῆν βασιλικήν τε καὶ δη[μοσ]ίαν περί
τε κώμην Βουσεῖρ[ι]ν καὶ Θιντῆριν καὶ Τ̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣χ̣ο̣ς̣ κώμας τοῦ Ἡρακλεοπολείτου. ἐπεὶ οὖν ἐκείνου μεταλλάξαντος ἐπὶ κληρονόμῳ ταύτῃ οἱ [τῶν κω-]
25[μῶν] τούτων κωμογραμματεῖς παρὰ τὰ ἀπηγορευμένα ἐπιβάλλουσι αὐτῇ τὴν τοῦ πατρὸς γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣ί̣[αν   ̣  ̣]
[  ̣  ̣], κέκριται δὲ ὑ(*)πὸ τῶν κατὰ καιρὸν ἡγεμόνων καὶ ἐπιστρατηγῶν γυνα[ῖκα]ς ταύτῃ τῇ χρείᾳ μ̣ὴ̣ κ̣α̣θ̣έλ[κεσ-]
[θ]α[ι], κα̣ὶ̣ α̣[ὐτὴ ἀξ]ιοῖ ἀναγεινώσκουσα(*) τὰ κεκριμένα ἀπηλ[λά]χθαι τῆς γεωργίας ἀνδράσι μόνοις πρ[ο]σηκ[ού-]
[ση]ς̣. [Πα]ρ̣[μ]ε̣νίων εἶπ(εν)· ἀναγνωσθήτω τὰ ἐ[π]ὶ τῶν τοι[ού]των κ[ε]κριμένα. ἀναγνωσθέντος   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
δ[ι]ατ̣[άγ]ματος Τιβερίου Ἀλεξάνδρου ἀπαγορ[εύον]τος γυναῖ̣κ̣α̣ γ̣ε̣ω̣ρ̣γίᾳ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣ά̣γ̣ε[σ(?)]θαι(?)(*) ἐπὶ τοῦ β (ἔτους) Γάλβα [  ̣  ̣  ̣]
30  ̣  ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ Οὐαλερίου Εὐδαίμονος τοῦ ἡγεμονεύσαντος τὸ αὐτὸ κεκρικότο[ς ἐ]πὶ τοῦ ε̣ (ἔτους) Ἀντωνί[ν]ου [  ̣  ̣  ̣]
κ̣α̣ὶ̣ Μ̣ι̣ν̣ικίου Κορελλιανοῦ ἐπιστρατήγου ἐπὶ τοῦ ι (ἔτους) Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κ[υ]ρ[ίο]υ, Παρμενίων εἶπ(εν)· ἀ̣κ̣ο̣λ̣[ού-]
[θω]ς̣ τ̣[οῖς] ἀναγνωσθεῖσι δύναται ἡ Ταθυνν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ γεω[ρ]γίας ἀπηλλάχθαι τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣ο̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ἑ[τ]έ̣ρ̣ο̣[υ]ς̣ [γ]εωργοὺς εἰς τὴν γεωργίαν μεταδιατάξαι. Ἀπολλ[ων]άριον ἡ καὶ Ἀριστάνδρα ἐπιδέδωκα. ἐση̣μ̣ι̣ω[σ]ά̣[μην](*).
[  ̣  ̣] (ἔτους) ζ Φαμενὼθ ϛ. ἕως τούτου τῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦ βιβλ[ε]ιδίου(*) τὸ̣ ἀντίγρα(φον). πρὸς ἣν ἀκολούθ[ως]
35[π]ο̣[ι]ῶν ὁ τοῦ νομοῦ βασιλικὸς γραμματεὺς Ἀμμωνιανὸς διαδεχόμενος τὴν στρατηγίαν ἐπέστειλεν τοῖς
πραγματικοῖς τῶν κωμῶν περὶ ἁ(*) ἐστιν τὰ ἐδάφη ὡς ὑ(*)ποτέτακται·
Ἀμ[μ]ωνιανὸς βασιλικὸς γραμματεὺς διαδεχόμενος τὴ[ν] στρατηγίαν κωμογραμματεῖ Χύσεως καὶ ἄλλων κω-
μῶν. βιβλειδίων(*) δοθέντων μοι ὑ(*)πὸ Ἀπολλωναρίου τῆ[ς] καὶ Ἀριστάνδρας ᾧ ἀνείλημπται ἐπιστολὴ τοῦ κρα[τίστου]
δι[ο]ικητοῦ ἔτι δὲ καὶ βιβλείδιον(*) περὶ γεωργίας ἣν ἐδήλ[ω]σεν μὴ προσήκειν̣ αὐτῇ, τὸ ἕτερον ἐπιστέλλεται ὑ̣(*)[μῖν]
40ὅπως κατὰ τὰ κεκριμένα τὴν ἐξέτασιν ποιησάμενοι δηλώσητέ μοι. ἐσημιωσάμ(ην)(*). (ἔτους) ζ̣ Παχὼν κζ.
δ̣έ̣ον οὖν τὴν μεταδιαταγὴν ἑτέροις γενέσθαι κατὰ τὰ γραφέντα ὑπὸ̣ σ̣οῦ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀπαίτησιν τῶν φόρων πα̣-
[ρ]ὰ̣ τῶν γεγεωργηκότων, ὅθεν δέομαι ἐὰν σοῦ τῇ τύχ[ῃ] δόξῃ [κ]ε̣λεῦσαι ἐπισ̣τ̣ρ̣ε̣φέστερον γραφ̣ῆ̣ν̣αι τῷ νῦν
στ[ρ]ατηγῷ τοῦ νομοῦ ὅπως ἐπαναγκάσῃ τοὺς μὲν πρ[α]γματικοὺς κατ̣ὰ τ̣ὰ̣ ἐ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣π̣ιστ̣λ̣[έ]ν̣τ̣α(*) αὐ̣τ̣[οῖς]
τ[ὴ]ν μεταδιαταγὴν ποιήσασθαι, τοὺς δὲ πράκτορας τὴν ἀπαίτη[σιν π]οιήσασθαι παρ[ὰ] τῶν ἀντιποιουμ[ένων]
45τ̣[ῆ]ς̣ γ̣ῆς γεωργῶν, καὶ μὴ ἐνοχλεῖσθαί με γυναῖκα οὖσ[α]ν ἄνανδρον καὶ ἀβοήθητον, καθὼς [π]ρότερον ἐπ[έ-]
σ[τ]ειλας περὶ τούτου, ἵνʼ ὦ εὐεργετημένη. διευτύχει. Ἀ[π]ολλωνά[ρ]ιον ἡ καὶ Ἀριστάνδρα ἐπιδέδωκα. (ἔτους) η Τῦβι α̣[  ̣]
[ἐσ]ημιωσαμ(*). Αὐφίδιος Ἀμμώνιος ἐσημ(ειωσάμην). ἕως τούτου τ[ὸ] βιβλείδ[ι]ον(*) καὶ ἡ ἀνα̣γρ[α]φὴ̣ καὶ ἡ ἐπιστολή· οἷς ἀκολ[ο]ύ̣θ̣ω̣[ς]
[ἀ]ξιῶ ἐπιστεῖλαί \σε/ τοῖς <ἐπὶ>(*) τῶν τόπων πραγματικοῖς ὅπω[ς] κ̣αθʼ <ἃ> ἠξίωσα τὴν μ[ετα]διαταγὴν ποιήσωνται πρὸς
τὸ καὶ τοὺς πράκτορας τὴν ἀπαίτησιν τῶν ὀφειλομένων ποιήσασθαι παρʼ ὧν προσήκει. (ἔτους) θ Θ̣ὼ̣θ α̣.
50[Ἀπολλ]ωνάριον ἡ καὶ Ἀριστάνδρα Ἀριστάνδρου ἐπιδέδωκα. Κορνήλιος Πεκύσιος ἐπιγέγραμμαι α[ὐ]τῆς κύρ[ιος].
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ὑπηρέτης ἐπή[ν]εγκα. (ἔτους) θ Θὼθ α.
v,1
[⁦ -ca.?- ⁩]ας ἀποφάσεως [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
3παροικ(  ) καὶ γεωργ(  )
Traces 1 line
5[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀντωνίνῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν] Ἀλεξ(ανδρείᾳ) τῇ πρὸς Αἰγύ[πτ]ῳ,
[⁦ -ca.?- ⁩ πρὸ ϛ εἰδῶν] Ἀπριλλίων Φαρμοῦθι ιγ
[⁦ -ca.?- ⁩]ς εἶπ(εν)· καταφυγὴν ἐπὶ σὲ τὸν κύρι-
[ον ⁦ -ca.?- ⁩]λέγων ἐδανε[ι]σάμην,
10[⁦ -ca.?- ⁩ κε]φάλαιον καὶ τοὺς τόκους
Traces 12 lines
1Διοφάν[ει ](*)Traces
Traces 2 lines
4ὑπὸ σοῦ ἐπιστά̣λμ(ατος(?)) οὗ ἐ[στιν] ἀντίγρα(φον)· Διοφ(άνης) στρα(τηγὸς) Ὀξ(υρυγχίτου)
5κωμογραμματεῦσι τῶν ὑπογεγραμμ[ένω]ν κωμ(ῶν). βιβλ(ιδίων) δοθέντ(ων) μοι
ὑπὸ Ἡρακλείας Θέωνος ᾧ ἀνείλημπτα[ι] ἀντίγρα(φον) ἐπιστολ(ῆς) γραφείσ(ης) ὑπὸ
Φλαυίου Στουδιώσου τοῦ κρα(τίστου) διοικ(ητοῦ) περὶ [γ]εωργ(ίας) δημοσίας γῆς ὡς οὐ
προσηκούσης αὐτῇ ἀντίγρα(φον) ἐπιστέλλε(ται) ὑμῖν ὅπως ἐξετάσαντ(ες)
κατὰ τὸ ἀκρειβέστερον(*) τω̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -] ἀκ[όλο]υθόν ἐστιν τ̣  ̣  ̣  ̣
10σεσημ(είωμαι), (ἔτους) η Μεσο(ρὴ) ἐπα(γομένων) ε.
Traces 7 lines
18Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκ(ιος) Σεπτίμ(ιος) Σεουῆρος Εὐσεβ(ής)
Traces 2 lines
21γυναιξὶν δικαίας παραιτήσεως. (ἔτους) Φαρμοῦθ(ι) ιη
Traces 3 lines
v,2
Traces 5 lines
6δηλοῦμ(εν) ἀναγράφεσ[θαι ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 39 lines
00νομαὶ Διονυσιάδος

Apparatus


^ r.3. τ̣ῆ̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ τῆς Ὀξυρυγχειτῶν] prev. ed.
^ r.4. l. ἐκθέσθαι
^ r.7. ϊσιον papyrus
^ r.8. l. εἰς
^ r.8. ϋπηρχεν papyrus
^ r.12. l. ἐνδομενίαν
^ r.14. ϋπερ papyrus
^ r.19. ϋπεταξα papyrus
^ r.21. BL 1.328 : ἐτ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ r.26. ϋπο papyrus
^ r.27. l. ἀναγιγνώσκουσα
^ r.29. BL 3.133 : γ̣ε̣ω̣ρ̣για̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣α̣τ̣ε[σ]θαι prev. ed.
^ r.33. l. ἐσημειω[σ]ά[μην]
^ r.34. l. βιβλιδίου
^ r.36. l. ἅ<ς>
^ r.36. ϋποτετακται· papyrus
^ r.38. l. βιβλιδίων
^ r.38. ϋπο papyrus
^ r.39. l. βιβλίδιον
^ r.39. ϋ[μιν] papyrus
^ r.40. l. ἐσημειωσάμ(ην)
^ r.43. l. ἐπιστ<α>λέντα
^ r.47. l. [ἐσ]ημειωσάμ(ην)
^ r.47. l. βιβλίδιον
^ r.48. BL 1.328 : prev. ed.
^ v,1.1. or Διοφάν[τῳ ]
^ v,1.9. l. ἀκριβέστερον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.