Papyri.info

sign in

p.oxy.6.903 = HGV P.Oxy. 6 903 = Trismegistos 33342 = pts.apis.1DDbDP transcription: p.oxy.6.903 [xml]

IVspc Oxyrhynchus

περὶ πάντων ὧν εἶπεν κατʼ ἐμοῦ ὕ(*)βρεων.
ἐνέκλεισεν τοὺς ἑ[α]υτοῦ δούλους καὶ τοὺς
ἐμοῦ ἅμα των(*) τροφιμ[ω]ν(*) μου καὶ τὸν προνοητὴν καὶ τὸν
υ(*)ἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ ὅλας ἑ[πτ]ὰ ἡμέρας εἰς τὰ κατάγαια αὐτοῦ,
5τοὺς μὲν δούλους αὐτ[οῦ κ]αὶ τὴν ἐμὴν δούλην Ζωὴν ὑβρίσας
ἀποκτίνας(*) αὐτοὺς τῶν π[λ]ηγῶν, καὶ πῦρ προσήνεγκεν ταῖς τρο-
φίμαις μου γυμνώσας αὐ[τὰ]ς παντελῶς ἃ οὐ πο\ιο/ῦσι οἱ νόμοι, καὶ
λέγων τοῖς(*) αὐτοῖς(*) τροφίμοις(*) ὅτι δότε πάντα τὰ αὐτῆς, καὶ εἶπαν
ὅτι οὐδὲν ἔχει παρʼ ἡμῶν, τοῖς δὲ δούλοις λέγων μαστιγγομενοι(*) ὅτι
10τὶ ἦρκεν ἐκ τῆς οἰκίας μου; βασανιζόμενοι οὖν εἶπαν ὅτι οὐδὲν
τῶν σῶν ἦρκεν ἀλλὰ σῶά ἐστιν πάντα τὰ σά.
ἀπήντησεν δὲ αὐτῷ Ζω[ίλ]ος ὅτι καὶ τὸν τρόφιμον αὐτοῦ ἐνέ-
κλισεν(*), καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτ[ι] διὰ τὸν τρόφιμόν σου ἦλθας ἢ διὰ τὴν
τοίαν ἦλθας λαλῆσαι ἐπάνω αὐτῆς;
15καὶ ὤμοσεν ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ
ὅτι ἀπεντεῦθεν οὐ μὴ κρύψω αὐτη(*) πάσας μου τὰς κλεῖς καὶ ἐπέχω \καὶ τοῖς δούλοις/
\αὐτοῦ ἐπίστευσεν κἀμοὶ(*) οὐκ ἐπίστευσεν/ οὔτε ὑ(*)βρίζω αὐτὴν ἀπεντεῦθεν. καὶ γαμικὸν γέγονεν, καὶ μετὰ
τὰς συνθήκας ταύτας καὶ τοὺς ὅρκους ἔκρυψεν πάλιν ἐμὲ τὰς κλεῖς
εἰς ἐμέ. καὶ ἀπελθοῦσα [εἰ]ς τὸ κυριακὸν ἐν σαμβάθῳ(*), καὶ ἐποίησεν
20τὰς ἔξω θύρας αὐτοῦ ἐνκλισθῆναι(*) ἐπάνω μου λέγων ὅτι διὰ τί ἀπῆλ-
θας εἰς τὸ κυριακόν; καὶ πολλὰ ἀσελγήματα λέγων εἰς πρόσωπόν
μου καὶ διὰ τῆς ῥινὸς αὐτο[ῦ], καὶ περὶ σίτου(*) (ἀρτάβας) ρ τοῦ δημοσίου τοῦ
ὀνόματός μου μηδὲν δεδωκὼς μηδὲ ἀρτάβ(ην) μίαν . ἐνέκλεισεν δὲ
τοὺς τόμους κρατήσας αὐτ[ο]ὺς ὅτι δότε τὴν τιμὴν τῶν (ἀρταβῶν) ρ, μηδὲν
25δεδω[κὼς] ὡς προεῖπον. καὶ εἶπεν τοῖς δούλοις αὐτοῦ ὅτι δότε συμμά-
χους ἵ(*)να καὶ αὐτὴν ἐνκλείσωσι. καὶ ἐκρατήθη Χωοῦς ὁ βοηθὸς αὐτοῦ
εἰς τὸ δημόσιον καὶ παρέσχεν αὐτῷ Εὐθάλαμος ἐνέχυρον καὶ οὐκ ἠρκέσθη.
ἦρκα κἀγὼ(*) ἄλλο μικρὸν καὶ παρέσχον τῷ αὐτῷ Χωοῦτι. ἀπαντησας(*) δὲ
αὐτῷ εἰς Ἀντινόου ἔχουσα τὸ πρὸς βαλανῖόν(*) μου μεθʼ ὧν ἔχω κοσμαρι-
30δίων, καὶ εἶπέν μοι ὅτι εἴ τι ἔχεις μετʼ ἐσοῦ αἴρω αὐτὰ διʼ ὅ δέδωκες τῷ
βοηθῷ μου Χωοῦτι ἐνέχυρον διὰ τὰ δημόσια αὐτοῦ. μαρτυρήσαι(*) δὲ
περὶ τούτων πάντων ἡ μήτηρ αὐτοῦ. καὶ περὶ Ἀνίλλας τῆς δούλης
αὐτοῦ ἔμεινεν θλίβων τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῇ Ἀντινόου(*) καὶ ἐνταῦθα
ὅτι ἔκβαλε τὴν δούλην ταύτην ἐπειδὴ αὐτὴ οἶδεν ὅσα κέκτηται, ἴ(*)σως
35θέλων μοι(*) καταπλέξαι \καὶ/ ταύτῃ τῇ προφάσει ἆραι(*) εἴ τι ἔχω· κἀγὼ(*) οὐκ
ἠνεσχόμην ἐκβαλεῖν αὐτήν. καὶ ἔμεινεν λέγων ὅτι μετὰ μηναν(*)
λαμβάνω πολιτ\ικ/ὴν ἐμαυτῷ. ταῦτα δὲ οἶδεν ὁ θ(εός).

Apparatus


^ 1. ϋβρεων. papyrus
^ 3. l. ταῖς
^ 3. l. τροφίμ[αι]ς
^ 4. ϋιον papyrus
^ 6. l. ἀποκτείνας
^ 6. προσήνεγ’κεν papyrus
^ 8. l. ταῖς
^ 8. l. αὐταῖς
^ 8. l. τροφίμαις
^ 9. l. μαστιγο<υ>μένοι<ς> : μαστιγ’γομενοι papyrus
^ 12-13. l. ἐνέ|κλεισεν
^ 16. l. αὐτὴ<ν>
^ 17. l. καὶ ἐμοὶ
^ 17. ϋβριζω papyrus
^ 19. l. σαββάτῳ, BL 3.133 : Σαμβαθώ prev. ed.
^ 20. l. ἐγκλεισθῆναι
^ 22. corr. ex τιτου
^ 26. ϊνα papyrus
^ 28. l. καὶ ἐγὼ
^ 28. l. ἀπήντησα
^ 29. l. βαλανεῖόν
^ 31. l. μαρτυρήσει
^ 33. corr. ex αντινο  ̣υ
^ 34. ϊσωσ papyrus
^ 35. l. με
^ 35. corr. ex αρ  ̣  ̣
^ 35. l. καὶ ἐγὼ
^ 36. l. μῆνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

[Side 1:] Concerning all the insults uttered by him against me. He shut up his own slaves and mine with my foster-daughters and his agent and son for seven whole days in his cellars, having insulted his slaves and my slave Zoe and half killed them with blows, and he applied fire to my foster-daughters, having stripped them quite naked, which is contrary to the laws. He also said to the same foster-daughters, *Give up all that is hers,* and they said, *She has nothing with us*; and to the slaves when they were being beaten he said, *What did she take from my house?* and they under torture said, *She has taken nothing of yours, but all your property is safe.* Zoilus went to see him because he had shut up his foster-son, and he said to him, *Have you come on account of your foster-son or of such a woman, to talk about her?* He swore in the presence of the bishops and of his own brothers, *Henceforward I will not hide all my keys from her [he trusted his slaves but would not trust me]; I will stop and not insult her.* Whereupon a marriage deed was made, and after his agreement and his oaths, he again hid the keys from me; and when I had gone out to the church at Sambatho he had the outside doors shut on me, saying *Why did you go to the church?* and using many terms of abuse to my face, and through his nose. There were 100 artabae of corn due to the State on my account of which he paid nothing, not a single artaba. He obtained possession of the books, and shut them up saying, *Pay the price of the hundred artabae,* having himself paid nothing, as I stated before; and he said to his slaves, *Provide helpers, to shut her up also.* Choous his assistant was carried off to prison, and Euthalamus gave security for him which was insufficient, so I took a little more and gave it for the said Choous. When I met him at Antinoopolis having my bathing-bag [?] with my ornaments, he said to me, *I shall take anything you have with you on account of the security which you gave to my assistant Choous for his dues to the State.* To all this his mother will bear witness. He also persisted in vexing my soul about his slave Anilla, both at Antinoopolis and here, saying, *Send away this slave, for she knows how much she has possessed herself of,* probably wanting to get me involved, and on this pretext to take away whatever I have myself. But I refused to send her away, and he kept saying, *A month hence I will take a mistress.* God knows this is true.