Papyri.info

sign in

p.oxy.70.4773 = HGV P.Oxy. 70 4773 = Trismegistos 92164DDbDP transcription: p.oxy.70.4773 [xml]

Αὐ̣ρηλίῳ vac. ? Ἡ̣ρα̣κ̣λ̣ε̣ί̣δ̣ῃ vac. ? ἐ̣π̣ιτρόπῳ
παρὰ Αὐρηλίου Ἀπολλωνί̣ο̣υ̣ φ̣ροντ(ιστοῦ) Νήσου. αἰτοῦμαι ἐ̣[π]ι̣[στα]λ̣ῆν̣[αι -ca.?- ]
εἰς μῆνα Ἁθὺρ τ̣οῦ ἐνεστῶ̣τος δ (ἔτους)· vac. ? ἐστὶ δέ·
Ἁ[ρ]άχθῃ ὑ̣δροπ̣[αρ]όχ(ῳ) κτ[ή]μ̣α̣τος   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣η̣  ̣ Νήσου ὑ[π]ὲ̣ρ μ̣ισ̣θ̣(οῦ) τ̣[οῦ] δ[ι]ε̣λ(θόντος)
5γ ((s-etous)) ἀπὸ (δραχμῶν)   ̣υ[  ̣  ̣]  ̣ μ̣εθ̣’ [ἃ]ς̣ ἔσχ(εν) κατὰ̣ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣ (δραχμὰς) Ασ αἱ λοιπαὶ
  ̣  ̣γ(  ) vac. ? δ̣ρ̣(αχμαὶ) vac. ?   ̣σβ (διώβολον)
vac. ? ἀφ̣’ ὧ̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣ ὑπὲρ φ]ό̣ρων κα̣ὶ ἄ̣λ(λων) γ̣ ((s-etous)) (γίνονται(?)) (δραχμαὶ) Αρ.
Πό̣λ̣ει ἑτέρῳ [ὑδ]ρ̣[οπ]α̣ρ̣[όχ(ῳ)] τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐ̣τ̣οῦ κτήματος   ̣  ̣  ̣  ̣λης Νή[σου] ὑ̣πὲρ
μισθ(οῦ) τοῦ διελ(θόντος) γ̣ ((s-etous)) ἀπ̣ὸ (δραχμῶν) Δψνγ (τετρώβολον) με̣θ̣ʼ ἃ̣[ς] ἔσχ̣ε̣ν̣ κα̣τὰ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣ (δραχμὰς) Αρ
10 vac. ? αἱ λοιπ(αὶ) vac. ? (δραχμαὶ) Γχνγ (τετρώβολον)
vac. ? ἀφ’ ὧν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) ὑ̣π̣ὲρ φόρων̣ ἀργ̣υρικ(ῶν) το̣ῦ δ̣ι̣ε̣λ̣(θόντος) γ̣ ((s-etous)) ἐπὶ λ(όγου) (δραχμαὶ) Αφ.
Παν̣ε̣χώτῃ καὶ Π̣τ̣ολλᾶ̣τ̣(ι) ὑδροπ(αρόχοις) κτήμα̣τ̣ος   ̣ε̣  ̣  ̣  ̣υ̣εν διὰ τῶν κ̣ληρονόμων
ὑπὲρ μισθῶν ὑ̣δροπ̣[α]ρ̣οχ(ίας) τοῦ [δ]ιελ̣(θόντος) γ̣ ((s-etous)) ἀ̣πὸ̣ (δραχμῶν(?)) Γψν̣ζ (τετρώβολον) με̣θ’ ἃς̣ ἔσχ(ον) κατὰ (μέρος)
(δραχμὰς)   ̣  ̣  ̣[  ̣] vac. ? [ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15 vac. ? ἀφʼ ὧν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπὲρ φόρω]ν̣ καὶ ἄλ̣(λων) [  ̣  ̣] (δραχμαὶ)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ὀρσενοῦφι α  ̣[- ca.15 -]ς̣ Νήσ̣ο̣υ̣ ὑ̣πὲ[ρ] μ̣[ι]σθ(οῦ) [ -ca.?- ]
ἀ[πὸ] (δραχμῶν) Γψν̣ [- ca.17 -]  ̣  ̣ (δραχμαὶ)   ̣τ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Κοπ̣[ρεῖ] ἀ̣μπελ̣(ουργῷ) κ̣τ̣ή̣[ματος - ca.7 -]  ̣ ὑπὲρ μισθ(οῦ) [τοῦ δ]ιε̣[λ(θόντος)] [γ (ἔτους) ἀπὸ (δραχμῶν) -ca.?- ]
[ -ca.?- μ]ε̣θ’ ἃς ἔσχ(εν) κ̣α̣τ̣ὰ̣ μέ̣ρ̣[ος (δραχμὰς)   ̣]ρμη̣ αἱ λ(οιπαὶ) [(δραχμαὶ) -ca.?- ]
20[- ca.4 - ἀ]μπελ(ουργῷ) τ̣οῦ̣ [αὐτοῦ κτήματος -ca.?- ]ερουε̣  ̣ ὑπ[ὲρ μισθ(οῦ) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.