Papyri.info

sign in

p.oxy.75.5058 = HGV P.Oxy. 75 5058 = Trismegistos 128899



DDbDP transcription: p.oxy.75.5058 [xml]

[- ca.80 -]  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.75 -] Ψ̣ά̣μμιδος τοῦ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ί̣ω̣νο̣ς Θέων̣[ος]
[- ca.65 -]  ̣ Φιλαντίνον(*) Πτολεμαίου τοῦ καὶ Ἀλεξάνδρου ὁμοίως
[- ca.60 -] ὁμολογῶ πεπρακέναι καὶ παρακεχωρηκέναι σ̣ο̣ι̣ ἀπὸ τοῦ νῦ(ν)
5[- ca.55 - ὑπα]ρ̣χό̣ντων κοινῶν πρὸς τοὺς κατὰ διαδοχὴν κληρονόμους
[- ca.50 - τῆς μέσ]ης τοπαρχίας τ[ο]ῦ Ὀξυ̣ρυγχείτου(*) νομοῦ ἐκ μὲν τοῦ Ὥρου
[- ca.55 - καὶ] τ̣ῆς προσούσης καλαμείας καὶ τροχοῦ ἐπικεχωσμένου
[- ca.60 -]  ̣ω̣ν καὶ τῶν ἐν πᾶσι καὶ περὶ αὐτὰ φοινείκων(*) καὶ ἐλαιῶ(ν)
[- ca.60 -]  ̣του κτήματος σειτικῶν(*) ἀρουρῶν ὀκτὼ ἡμίσους ὀγδόου
10[- ca.60 -] κ̣ώμαις καὶ οἰκό̣πε̣δ̣α κληρονόμων Σεύθου, βορρᾶ δη-
[- ca.60 -]  ̣  ̣ δηλουμέν̣η ἀρούρη μία, λιβὸς ἐκ μὲν τοῦ ἀπὸ νότου με  ̣  ̣  ̣
[- ca.60 -]// τ̣ὸ πρὶν ἀνὰ μίαν ἥμι̣συ ἀρούρης μιᾶς καὶ̣ τ̣ῶν ἐν αὐτῇ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.50 -]  ̣ου κοιλώματα καὶ χρηστή̣ρια τ̣ῆ̣ς̣ ἀμπέλου, βορρᾶ Ἡρακλεί-
δου τοῦ καὶ Διογένους γυμ̣ν̣[ασιαρχ- - ca.30 -]  ̣ς̣ γυμνασιαρχήσαντος καὶ ἄλλων, λιβὸς τὸ προκείμενο(ν)
15ἀμπελικὸν κ̣τῆμα καὶ ἐκ [- ca.40 -] καὶ Θεοδώρου κλήρων ἀρουρῶν δύο ἢ ὅσαι ἐ̣ὰ̣ν ὧσι τῶν
δὲ ὅλων ἐπὶ̣ τὸ αὐτὸ ἀ̣ρ[ουρῶν - ca.35 -]  ̣ο̣υ κληρονόμων Ἀπ̣ολλωνίου τοῦ καὶ̣ Κ̣λαυδιανοῦ
καὶ ὡς ἐχρημάτιζεν   ̣  ̣[- ca.40 -]  ̣  ̣ κ̣αὶ ἄλλων ἰ(*)διωτική, ἀπηλιώτου Ἀμμωνίου οὐετρανοῦ
κα̣ὶ̣ ὡς χρημ̣α̣τ̣ίζ̣[ει - ca.45 -] ἐ̣κ δ̣ὲ̣ τοῦ ἀπὸ νό̣τ̣ου ἰ(*)διωτική, ἐ̣π̣ὶ δὲ πάντων τῶν προ-
κειμένων ὑ(*)π̣αρχ[όντων - ca.40 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐμαυτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς̣ τῶν προκειμένων γειτνιῶν
20τὸ μὴ ὑ(*)ποστέλλον τ[- ca.45 -]  ̣  ̣τ̣ο εἶναι σο̣ῦ̣ τ̣ῆς παραχωρουμ[έ]νης κατὰ τ̣ὸ̣ μ  ̣  ̣  ̣ πωλού-
μενόν σοι ὑ(*)π̣’ ἐμοῦ̣ [- ca.20 - τὰς δὲ συμπεφωνημένας πρὸς] ἀ̣λ̣λ̣ήλους ὑ(*)πὲρ τιμῆς καί παραχωρητικοῦ τοῦ αὐτοῦ
ἡμ̣ίσους μέρου̣ς̣ [- ca.35 - καὶ τῶν συνωνομ]α̣σμένων αὐτοῖς πάντων ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσ-
ματος δραχ̣μ̣ὰς̣ [δισχιλίας πεντακοσίας] [- ca.25 -] ἀ̣πέ̣σ̣χ̣[ο]ν̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ σ̣οῦ̣ δ̣ι̣[ὰ] τ̣ο̣ῦ̣ Αὐρηλ̣ίου Ἁρθώνιος τοῦ καὶ Ὡρίωνος
ἅσπερ προφέρετε(*) - ca.9 -[- ca.35 -]  ̣τ̣ω τὸν αὐτὸ<ν> π̣ατέρα σου τῆς ὠνουμένης ἐχειν ἀπὸ τοῦ
25νῦν ἐπὶ τὸν τῆς ζωῆς ἑ̣α̣υ̣τ̣οῦ χ̣ρ̣[όνον - ca.30 -]  ̣ τῶν δηλουμένων ὑ(*)παρχόντων πάντων κατ’ ἔτος
προσόδους πάσας μετὰ τὰ δημό̣σ̣[ια - ca.30 - σ]ὺ̣ν̣ ἐ̣κγόνοις καὶ τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημψομένοις καὶ ἡλι-
κίας γενομέν̣ην μετὰ τὴν τ̣ο̣[- ca.35 - κ]α̣ὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτο̣ῦ̣ ὡς ἐὰν αἱρῇ ἀ̣ν̣εμποδίστως
ὅπερ̣ καὶ ἐπάναγκον παρ̣έ̣ξ̣[ομαί σοι βέβαιον διὰ παντὸς ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαι]ώ̣σε̣ι καὶ καθαρὸν ἀπό τε γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς
γῆ̣ς̣ [καὶ παντ]ὸ̣ς εἴδου[ς - ca.40 -]  ̣  ̣ ἀ̣πὸ παντὸς οὑτινοσοῦν ἄλλου καὶ άπὸ τῶν ὑ(*)πὲρ αὐτοῦ τε-
30λ̣[ουμένων δη]μ̣οσίω̣[ν καὶ ἐπικλασμῶν καὶ ἐπιμερισμῶν παντοίων τῶν ἕως τοῦ δ]ι̣ε̣λ̣θό̣ντος καὶ αὐτοῦ τοῦ διελθόντος δ (ἔτους) διὰ τὸ τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνε-
[στῶτος ε (ἔτους) πρόσφορα εἶναί σου τῆς παραχωρουμένης εἰς τὸν ἅπαντ]α̣ χρόνον πρὸς ὃν(*) καί ἔσται τὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος ε (ἔτους)
[- ca.60 -]  ̣  ̣ ἀ̣μπέλου, μηδεμιᾶς μοι μηδ ἄλλῳ ὑ(*)πὲρ ἐμοῦ ἐπὶ τοῦτο
[ἢ ἐπὶ μέρος αὐτοῦ ἐφόδου καταλιπομένης, πάντα δὲ τὸν καθ’ ὁνδηποτοῦν τρόπον ἐπ]ε̣λευσόμενον ἢ ἐμποιησόμενον τούτου χάριν ἢ μέρους
[αὐτοῦ ἐπάναγκες ἀποστήσω παραχρῆμα ταῖς ἐμαυτοῦ δαπάναις καθάπερ ἐκ δί]κ̣ης. κ̣υρία ἡ παραχώρησις δισσὴ γραφεῖσα ἥνπερ ὁπηνίκα
35[ἐὰν αἱρῇ δημοσιώσεις διὰ τοῦ καταλογείου οὐ προσδεομένη μεταλήμψεως οὐδὲ ἑ]τέρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣ εὐδοκήσεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν με
[τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει. περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γενέσθαι ἐπερωτηθεὶ]ς̣ ὑπὸ σοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ Αὐρηλίου Ἁρθώνιος τοῦ καὶ
[Ὡρίωνος ὡμολόγησα. (ἔτους) ε Αὐτοκρατόρων Καισάρων Πουπλίου Λικιν]ν̣ί̣ο̣υ̣ Ουαλεριανοῦ καὶ Πουπλίου Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ
[Γαλλιηνοῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν καὶ Πουπλίου Λικι]ν̣νίου Κορνηλ̣ίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου
[Καίσαρος Σεβαστῶν -ca.?- ]
40(hand 2) [- ca.25 -]ς̣ πέπρακα καὶ παρεχώ-
[ρησα τὸ ἥμισυ μέρος τῶν ἀρουρῶν n] κ̣αὶ τῶν συνωνομασμέ̣-
[νων πάντων καὶ ἀπέσχον τὰς τῆς τιμῆς δρ]α̣χμὰς δισχιλίας πεντα-
[κοσίας
καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκειται καὶ ἐπε]ρ̣ωτηθεὶς ὡμολόγησα.

Apparatus


^ 3. l. Φιλαντίνοον
^ 6. l. 'Οξυρυγχίτου
^ 8. l. φοινίκων
^ 9. l. σιτικῶν
^ 17. ϊδιωτικη, papyrus
^ 18. ϊδιωτικη, papyrus
^ 19. ϋπ̣αρχ[οντων] papyrus
^ 20. ϋποστελλον papyrus
^ 21. ϋπ̣’ papyrus
^ 21. ϋπερ papyrus
^ 24. l. προφέρεται
^ 25. ϋπαρχοντων papyrus
^ 29. ϋπερ papyrus
^ 31. l. ἣν
^ 32. μηδ’ papyrus
^ 32. ϋπερ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.