Papyri.info

sign in

p.oxy.76.5098 = HGV P.Oxy. 76 5098 = Trismegistos 140170DDbDP transcription: p.oxy.76.5098 [xml]

[τ]οῦ κόσμου φυλάξας̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
β̣ο̣η̣θείας υ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
δὲ καὶ το̣ῦ μηδενα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλὰ καὶ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5α[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣ε.ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣] υ̣ἱ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣λ̣  ̣ι̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οτε αὐτὸν ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐξ ἀνθρώπ[ω]ν αυ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10καὶ̣ πείθεσθαι τ̣οῖς ν̣ό̣μ̣[οις ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλοι̣ τινὲς μετ̣αθον[⁦ -ca.?- ⁩]
ε  ̣  ̣νε  ̣  ̣ε τούτο̣ις   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣ωπε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.