Papyri.info

sign in

p.oxy.78.5173 = HGV P.Oxy. 78 5173 = Trismegistos 170057DDbDP transcription: p.oxy.78.5173 [xml]

r
Ἀντεῖς Τιτᾶνος Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς̣
Ζωΐλωι Θέωνος χαίρ̣ειν. ὁμολογῶι(*) ἔχειν πα-
ρὰ σοῦ ἐπὶ̣ τοῦ πρὸς Ὀ̣ξ̣υ̣ρύγχων πόλει Σαραπείου
διὰ τῆς Ἱ̣έ̣ρ̣α̣κ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Π̣τ̣ολεμαίου τ̣ραπέζης ἀργυ-
5ρίου Σεβαστοῦ κ̣α̣ὶ̣ Πτολ̣εμαϊκοῦ νομίσματος δρα-
χμὰς ἑκατό̣ν, (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρ κ̣εφαλαίο̣[υ], α̣ἷς οὐδὲν τῶι κα-
θόλου προσῆ̣κται, ἃς κ̣[α]ὶ ἀποδόσω(*) σοι τῆι δεκά-
[τη]ι̣ τοῦ Με̣[χ]ε̣ι̣ρ̣ [τοῦ ἐν]εστῶτος δωδε̣κ̣άτου
[ἔτ]ους Τιβερίο̣υ̣ Κ̣α̣[ίσα]ρ̣ος Σεβαστοῦ χω̣ρ̣ὶς πά-
10[σης ὑ]περ̣θέ̣σ̣εω̣[ς - ca.4 -]- ca.16 -[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(*)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[- ca.7 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
(hand 2) (*) Ἑρμαίου̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.2. l. ὁμολογῶ
^ r.7. l. ἀποδώσω
^ r.10. or [ἐὰν δ]ὲ̣ μ̣ὴ̣ ἀ̣π̣ο̣δ̣ῶ̣ κ̣α̣θ̣ὰ̣ γ̣έ̣γ̣ρ̣α̣π̣τ̣α̣ι̣
^ v.12. or not (hand 2) (hand 1)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.