Papyri.info

sign in

p.oxy.78.5177 = HGV P.Oxy. 78 5177 = Trismegistos 170060DDbDP transcription: p.oxy.78.5177 [xml]

r
(hand 3?) ⟦ν̣⟧σ̣ζ´
vac. 1 line
(hand 1) Διογέν̣ης στρατ̣[ηγὸς -ca.?- ]
Ἡρακλε̣[ίδ]η̣ι̣ σ  ̣[ -ca.?- ](*)
τ̣ῶι φ̣[ι]λ̣[τ]ά̣[τωι χαίρειν.]
5ἃς ἔπ̣ε̣[μ]ψ̣[α]ς̣ ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣[ολὰς -ca.?- ]
θω̣ση π̣ε̣ρ̣ὶ τῆς̣   ̣[ -ca.?- ]
αὐτῶν ἐπισ̣τ̣ολ  ̣[ -ca.?- ]
κ̣εχρονισμέν̣[ -ca.?- ]
τ[ο]ῦ̣ ιζ (ἔτους) Ἁδριαν[οῦ τοῦ κυρίου -ca.?- ]
10ἐκομι̣σ̣ά̣μην̣   ̣[ -ca.?- ]
ἵν’ ε[ἰδ]ῇ̣ς, [φ]ίλτ̣α̣τ̣[ε.]
(hand 2) ἐρρῶ̣[σ]θ̣α̣ί̣ [σ]ε̣ εὔχομ(αι) διὰ̣ π̣α̣ν̣[τός.]
vac. 1 line
(hand 1) (ἔτους) ιζ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τρ̣[αϊανοῦ]
Ἁδριανοῦ Σ̣ε̣βα̣σ̣τοῦ, Ἁδ̣ρ̣ι̣α̣[νοῦ] [ -1-2- .]
vac. 1 line
15(hand 3?) (  ̣  ̣ο̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣)
v
(hand 1) Ἡρακλείδηι vac. ?   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ?   ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.3. or σι̣[τολόγωι], or στ̣[ρατηγῶι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.