Papyri.info

sign in

p.oxy.79.5202 = HGV P.Oxy. 79 5202 = Trismegistos 290109 = LDAB 290109DDbDP transcription: p.oxy.79.5202 [xml]

Ἀπ̣[ί]ω̣να Ποσ̣[ειδωνίο]υ̣ Φιλοπατόρειον γραμμα-
τ̣ι̣[κ]ὸ̣[ν] κ̣α̣ὶ φ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ π̣ο̣ι̣ήμασι δὶς περιεδο-
νε̣ί̣κην(*) πρῶ̣τ̣ον ἀνθ̣ρ̣ώπων καὶ τρὶς καθ̣ελόντα
τὴν ἐν Ἄρ̣γ̣ει{α} ἀσπίδ̣α̣ καὶ ἐν Συρακούσαις ―
5σ̣τ̣ε̣φα̣ν̣ω̣θέ̣[ντα] τρ̣[αγ]ῳδ̣ί̣αι καὶ ἐπὶ Σεβαστὸν
π̣α̣ρ̣α̣γ̣ε̣[ν]ό̣μ̣[ενο]ν ἀγ̣ῶ̣να καὶ ἄλλ[ο]υς πολλοὺ̣ς λαβόντ(α)
σ̣τεφά̣ν̣[ου]ς̣ κ̣[αὶ] π̣ρῶτον ποιητῶν εἰσελάσαντα
ἐπὶ λ̣ε̣υκῷ ἅρματι τεθρίππωι ἐτείμη̣σεν(*)
ἡ πατρὶ̣ς̣ σειτήσει(*) τῇ ἐν πρυτανείωι καὶ χρυσῶι̣
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ῳ κ̣α̣ὶ̣ χ̣ρυσωτῷ τῆς̣ περιόδο̣υ̣ [σ]τ̣εφάνωι
[- ca.10 -]  ̣  ̣θ̣  ̣  ̣ι̣ῳ τῶν Μο̣υ̣σ̣ῶν̣ σ̣τεφ̣ά̣ν̣ω̣[ι]
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣ορφυ̣ρ̣  ̣  ̣[   ̣]ιχ̣ρυσ̣[ -ca.?- ]
[- ca.10 -]  ̣ ἐ̣π̣ικ̣   ̣  ̣  ̣  ̣η̣θ   ̣  ̣  ̣ν̣ καὶ ἀν̣α̣κ̣ηρυ̣[ -ca.?- ]
[- ca.10 -]  ̣ξο̣ς καὶ ἀριστ̣[  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣ε̣ιχ̣κα̣ὶ αν[ -ca.?- ]
15[- ca.13 -]  ̣[  ̣]- ca.9 - τ̣ῷ σταδίῳ τοῦ [ -ca.?- ]
[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣μ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣  ̣ρ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.16 -]  ̣  ̣υ̣κα  ̣κα̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.11 - κ]α̣ὶ ἀνδριάντι ἐν̣  ̣  ̣ξ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]  ̣νιον Μ̣ηνοδώρου αν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.9 - ἐν τ]ῷ γυμ̣[ν]α̣σ̣ίῳ̣ καὶ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]  ̣ρ̣ε  ̣  ̣κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣η  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣δ  ̣[  ̣ ἀνδριά]ντι κα[ὶ ἀσπι-]
δε̣[ί]ῳ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] οἱ̣ π̣ερὶ τ̣ὸ̣[ν]
Διό̣νυσ[ον καὶ] τ̣οὺς ἄ̣λλους [θε]ο̣ὺς τεχνεῖτ̣[αι](*)
25ἀν̣δριά̣[ντι] κ̣αὶ̣ ἀσπιδεί[ῳ ἐν] τ̣ῷ Δ[ι]ο̣νυσε[ί]ῳ̣,
ἐν Ῥ̣ώμ̣[ῃ οἱ] ἀ̣πὸ τῆ̣ς οἰ̣κ̣[ου]μ̣έ̣νη̣ς εἱερο̣ν[εῖ-]
κ̣αι(*) <καὶ> ο̣ἱ̣ το̣ύ̣[των] ἐπ[ισ]τ̣άτα̣[ι ἀνδριάντ]ι̣ κα̣ὶ ἀ[σ]π̣ε̣[ι-]
δείῳ(*) π̣ε̣[ρ]ιχ̣ρ̣ύσῳ οπ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣α   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣ειτ̣αι̣ τη  ̣ε̣ι  ̣ησε  ̣[- ca.10 -]ς̣ ἐπι  ̣  ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]
30μ̣ένων Ἀπίωνος ἀνδ̣[ριάν]τ̣ω̣ν̣ ἐν Ἀκτίω[ι καὶ]
ἐ̣ν Ὀ̣λ̣υμπί̣ᾳ καὶ ἐν Π̣υθῶι(*) κα[ὶ] ἐν [Ἰ]σ̣θμῶι κ̣[αὶ]
ἐ̣ν̣ Νεμ̣έ̣ᾳ, vac. ? Συρακόσιοι ἀ̣ν̣δρ̣ιάντι δημοσί̣[ωι]
κ̣[αὶ] ἑ̣τ̣έρωι ἀνδριάντι, ὃν̣ συ̣ν[ε]ν̣έγκας κατ’ ἄ̣[ν-]
δ̣ρ̣α̣ ἐ̣ποίησεν ὁ δῆμος, καὶ ἀσπ̣ί̣δι̣ περιχρύ[σῳ]
35κα̣ὶ̣ σ̣τ̣ε̣φάνῳ χρυσῷ πε̣ν̣τή̣κ̣ο̣[ν]τα χρυσῶν̣, [καὶ]
τ̣ὸ Μουσεῖον ὅλον̣ εἰς οἴ̣κ̣ησιν̣ ἐδωρήσαν[το.]

Apparatus


^ 2-3. l. περιοδο|νίκην
^ 8. l. ἐτίμησεν
^ 9. l. σιτήσει
^ 24. l. τεχνῖται
^ 26-27. l. ἱερονῖ|και
^ 27-28. l. ἀσπι|δείῳ
^ 31. l. Πυθοῖ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DCLP transcription: 290109 [xml]

Ἀπ̣[ί]ω̣να Ποσ̣[ειδωνίο]υ̣ Φιλοπατόρειον γραμμα-
τ̣ι̣[κ]ὸ̣[ν] κ̣α̣ὶ φ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣](*) καὶ π̣ο̣ι̣ήμασι δὶς περιεδο-
νε̣ί̣κην(*) πρῶ̣τ̣ον ἀνθ̣ρ̣ώπων καὶ τρὶς καθ̣ελόντα
τὴν ἐν Ἄρ̣γ̣εια(*) ἀσπίδ̣α̣ καὶ ἐν Συρακούσαις ―
5σ̣τ̣ε̣φα̣ν̣ω̣θέ̣[ντα] τρ̣[αγ]ῳδ̣ί̣αι καὶ ἐπὶ Σεβαστὸν
π̣α̣ρ̣α̣γ̣ε̣[ν]ό̣μ̣[ενο]ν ἀγ̣ῶ̣να καὶ ἄλλ[ο]υς πολλοὺ̣ς λαβόντ(α)
σ̣τεφά̣ν̣[ου]ς̣ κ̣[αὶ] π̣ρῶτον ποιητῶν εἰσελάσαντα
ἐπὶ λ̣ε̣υκῷ ἅρματι τεθρίππωι ἐτείμη̣σεν(*)
ἡ πατρὶ̣ς̣ σειτήσει(*) τῇ ἐν πρυτανείωι καὶ χρυσῶι̣
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(*) κ̣α̣ὶ̣ χ̣ρυσωτῷ τῆς̣ περιόδο̣υ̣ [σ]τ̣εφάνωι
[- ca.10 -]  ̣  ̣(*)θ̣  ̣  ̣ι̣ῳ τῶν Μο̣υ̣σ̣ῶν̣ σ̣τεφ̣ά̣ν̣ω̣[ι]
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣ορφυ̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιχ̣ρυσ̣[ -ca.?- ]
[- ca.10 -]  ̣ ἐ̣π̣ικ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣θ  ̣  ̣  ̣ν̣ καὶ ἀν̣α̣κ̣ηρυ̣[ -ca.?- ]
[- ca.10 -]  ̣ξο̣ς(*) καὶ ἀριστ  ̣[  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣ε̣ιχ  ̣κα̣ὶ αν[ -ca.?- ]
15[- ca.13 -]  ̣[  ̣]- ca.9 - τ̣ῷ σταδίῳ τοῦ [ -ca.?- ]
[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν   ̣μ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣  ̣ρ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.16 -]  ̣  ̣υ̣κα  ̣κα̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.11 - κ]α̣ὶ ἀνδριάντι ἐν̣  ̣  ̣ξ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*)
[- ca.12 -]  ̣νιον Μ̣ηνοδώρου αν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.9 -](*) [ἐν τ]ῷ γυμ̣[ν]α̣σ̣ίῳ̣ καὶ̣   ̣  ̣(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]  ̣ρ̣ε  ̣  ̣κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣η  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣δ  ̣[  ̣ἀνδριά]ντι κα[ὶ ἀσπι-]
δε̣[ί]ῳ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] οἱ̣ π̣ερὶ τ̣ὸ̣[ν]
Διό̣νυσ[ον καὶ] τ̣οὺς ἄ̣λλους [θε]ο̣ὺς τεχνεῖτ̣[αι](*)
25ἀν̣δριά̣[ντι] κ̣αὶ̣ ἀσπιδεί[ῳ ἐν] τ̣ῷ Δ[ι]ο̣νυσε[ί]ῳ̣,
ἐν Ῥ̣ώμ̣[ῃ οἱ] ἀ̣πὸ τῆ̣ς οἰ̣κ̣[ου]μ̣έ̣νη̣ς εἱερο̣ν[εῖ-]
κ̣αι <καὶ>(*) ο̣ἱ̣ το̣ύ̣[των] ἐπ[ισ]τ̣άτα̣[ι ἀνδριάντ]ι̣ κα̣ὶ ἀ[σ]π̣ε̣[ι-]
δείῳ(*) π̣ε̣[ρ]ιχ̣ρ̣ύσῳ οπ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣α  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣ειτ̣αι̣(*) τη  ̣ε̣ι  ̣ησε  ̣[- ca.10 -]ς̣ ἐπι  ̣  ̣ν̣(*) [  ̣  ̣  ̣]
30μ̣ένων(*) Ἀπίωνος ἀνδ̣[ριάν]τ̣ω̣ν̣ ἐν Ἀκτίω[ι καὶ]
ἐ̣ν Ὀ̣λ̣υμπί̣ᾳ καὶ ἐν Π̣υθῶι(*) κα[ὶ] ἐν [Ἰ]σ̣θμῶι κ̣[αὶ]
ἐ̣ν̣ Νεμ̣έ̣ᾳ, vac. Συρακόσιοι ἀ̣ν̣δρ̣ιάντι δημοσί̣[ωι](*)
κ̣[αὶ] ἑ̣τ̣έρωι ἀνδριάντι, ὃν̣ συ̣ν[ε]ν̣έγκας κατ’ ἄ̣[ν-]
δ̣ρ̣α̣ ἐ̣ποίησεν ὁ δῆμος, καὶ ἀσπ̣ί̣δι̣ περιχρύ[σῳ]
35κα̣ὶ̣ σ̣τ̣ε̣φάνῳ χρυσῷ πε̣ν̣τή̣κ̣ο̣[ν]τα χρυσῶν̣, [καὶ]
τ̣ὸ Μουσεῖον ὅλον̣ εἰς οἴ̣κ̣ησιν̣ ἐδωρήσαν[το.]
fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣υ̣ν̣[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ]δ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣χρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εχο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ω̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ω̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣πνε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ει  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ω̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ο̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣π̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ν̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. or φ̣[ιλό]λ̣ο̣[γον], or φ̣[ιλό]σ̣ο̣[φον], or φ̣[ιλό]δ̣ο̣[ξον], or φ̣[ιλό]π̣α̣[τριν]
^ 2-3. l. περιοδο|νείκην (i.e. περιοδο|νίκην)
^ 4. l. Ἄρ̣γ̣ει (corr)
^ 8. l. ἐτίμησεν
^ 9. l. σιτήσει
^ 10. or [στε]φ̣ά̣ν̣ῳ
^ 11. or ν, or αι, or δι, or λι
^ 14. or [- ca.5 -παράδ]ο̣ξο̣ς, or [- ca.7 -ἔνδ]ο̣ξο̣ς, or [- ca.5 -φιλόδ]ο̣ξο̣ς
^ 18. or ἐν̣ τ̣ῷ̣ ξυ̣[στῷ  ̣  ̣  ̣]
^ 19-20. or ἀνά̣[στασιν τοῦ ἀνδριάντος ποιησαμένου] (or [ποιήσαντος])(*)
^ 20. or ἐ̣ν̣
^ 24. l. τεχνῖται
^ 26-27. l. ἱερονῖ|και, or εἱερο̣ν[ῖκ(αι)] (l. ἱερονῖκ(αι)) | κ̣αί
^ 27-28. l. ἀσπι|δείῳ
^ 28-29. or [φιλοτι]|μ̣εῖτ̣αι̣
^ 29. or ἐπὶ τ̣ῶ̣ν̣
^ 29-30. or [ἐσο]|μ̣ένων(?)
^ 31. l. Πυθοῖ
^ 32. or δημοσί̣[αι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.