Papyri.info

sign in

p.oxy.79.5204 = HGV P.Oxy. 79 5204 = Trismegistos 372069DDbDP transcription: p.oxy.79.5204 [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- χ]ε̣ι̣ρ̣ό̣ς. σὺ σχ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]νάσπα χεῖ[ρ]α. σ[ὺ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣[   ̣  ̣ -ca.?- ]  ̣ι̣ χειρὶ̣ - ca.9 - [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]δ  ̣  ̣αθλα   ̣[ -ca.?- ]γ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣ ἐ]πίθες τὸ σει  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣α  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣. σὺ προβαλὼν ἔνκρυ̣ψ̣ο̣ν̣(*) καὶ παρεισ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ί̣να̣ξον. σὺ κ̣ατα̣σ̣τ  ̣λ  ̣  ̣ καὶ̣   ̣  ̣  ̣θου κα̣ὶ̣ τῷ ποδὶ ἀντίβα τὸ γ̣ό̣ν̣[υ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ καὶ̣ συνθοῦ. σὺ τῇ ἀριστερᾷ ὑπ̣ο̣βολῇ περίωσαι. σὺ νύξ̣α̣[ς] ἐ̣π̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ησον. σὺ ἀνακάθου. σὺ̣ κ̣ό̣ψας δ̣ι̣[ά]σ̣υ̣ρον. [σ]ὺ πλ  ̣  ̣  ̣ο̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ἀ̣γκῶνα καὶ τῷ γόν̣ατι ὑπὸ̣ τ̣ὴν λαγόνα κατάστρεψο̣ν̣. σὺ πλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣] κ̣ό̣ψας διάσυρον. σὺ ἀφελοῦ δάκτυλον. σὺ καρπὸν κ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]ὺ πρόβαλε. σὺ   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣άμενος κόψ̣ον̣ ⟦καὶ⟧ \σὺ̣/ ἀπόφερε χεῖρα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] χερὸς στρέψον καὶ μεταβαλο̣ῦ̣. \σ̣ὺ̣/ ὕπτιον βάλε  ̣  ̣  ̣α̣φ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣νο̣ιξ[  ̣]ναγ̣κ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣ [ἀ]γ̣κῶνα. σὺ ἐ̣νδοὺσ̣ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ν̣ κα̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ε  ̣ ἀγκῶνα. σὺ ἀν[τ]ίβα κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣σκαθ[̣]  ̣ ἀπ̣[ό]π̣λεξ⟦ον⟧\αι/. σὺ ἀπ̣ό̣φ[ε]ρ̣ε̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σὺ ἀνακάθ[ου   ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣ου[ ]  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣α
[ -ca.?- ]  ̣\σ/
[ -ca.?- ] vac. ?
5[ -ca.?- ]ν περίλαβε
[ -ca.?- ]  ̣ο̣ν περίλαβε
[ -ca.?- ]  ̣ε̣π̣ι̣  ̣[  ̣]  ̣ε
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ ει
column ii
[ -ca.?- σ]χας  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μ̣β  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν. σὺ ἀνάσπα [χεῖρα]
[ -ca.?- σ]τ̣ρεψο[ν.] σὺ δ̣υ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ν  ̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣χε̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] / [β]αλε̣. [  ̣] vac. ? [  ̣  ̣  ̣ ] vac. ? [ -ca.?- ]
——
[ -ca.?- ] δὸς παρεμβολην   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο̣υ μετακάθ̣ισον̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]πάνω   ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- σ]ὺ δράξαι τ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νυ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]ὺ σχάσας̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῇ ἀ]ρ̣ι̣στερ̣ᾷ ἀπ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] πλευρὰν   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ].2̣ν. σὺ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣. σὺ ὑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αι  ̣[ -ca.?- ]
fragment 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] σὺ   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(stripped)
(stripped)
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ρο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣⟧\⟦⟧/[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σὺ περι[ -ca.?- ]
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]αρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ υπ̣λ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.6. l. ἔγκρυψον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.