Papyri.info

sign in

p.oxy.79.5206 = HGV P.Oxy. 79 5206 = Trismegistos 381931DDbDP transcription: p.oxy.79.5206 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.9 -]  ̣  ̣[- ca.20 -]
[- ca.8 - ]ν̣απ̣  ̣[- ca.18 -]
[- ca.4 - ] Ἀ̣ντινοεῦσιν̣ [- ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἀγῶν̣α καὶ   ̣[- ca.18 -]
5 [  ̣  ̣]α̣θῆνα̣ι̣ αὐτὸ[ν - ca.17 -]
τ̣  ̣[  ̣] γ̣ο̣νέων μ[- ca.18 -]
ἀ̣ξιῶ α̣ὐ̣τὸν δηλ̣[- ca.17 -]
κ̣α̣ὶ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ς ι(*)σ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]
[ἐ]πὶ ἀγαθοῖς τε̣λ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]
10μεῖν τῷ προεληλυθ̣[ότι - ca.15 -]
ἐ̣φηβικὸν ἀγῶνα vac. ?   ̣[- ca.15 -]
[(ἔτους)] ι̣γ´ Αὐτοκρά[το]ρ̣[ος Καίσαρος Μάρκου]
Α̣[ὐρ]ηλίου Σεου̣ήρο[υ Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς]
[- ca.13 -]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 8. ϊσ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.