Papyri.info

sign in

p.oxy.7.1032 = HGV P.Oxy. 7 1032 = Trismegistos 20328 = oxford-ipap.apis.1754DDbDP transcription: p.oxy.7.1032 [xml]

AD 162 Oxyrhynchus

Οὐηδίῳ Φαύστῳ τῶι κρατίστω[ι] ἐπιστρατήγωι
παρὰ Ἀμμωνίου καὶ Μαρθεῖτος ἀμφ[οτέρ]ων Διογένους ἀπʼ Ὀ-
ξυρύγχων πόλεως. οὗ ἐπέδομεν Οὐολουσ[ίῳ Μ]αικιανῷ τῷ
ἡγεμονεύσαντι βιβλειδίου(*) καὶ ἧς ἐτύχομε[ν] ὑπογραφῆς
5ἐστὶν ἀντίγραφον· Λουκίῳ Οὐολουσίῳ Μαικιανῷ ἐπάρχῳ
Αἰγύπτου παρὰ Ἀμμωνίου καὶ Μαρθεῖτος τῆς καὶ Ἡρακλείας
ἀμφοτέρων Διογένους τοῦ Διογένους ἀπ[ὸ] τῆς μητροπόλεως τοῦ Ὀ-
ξυρυγχείτου. ἔτι ἀπὸ ια (ἔτους) θεοῦ Αἰλίου Ἀν[τ]ωνίνου ἀνή̣ξ̣α̣μ̣εν ἀ̣πὸ
(*)δίων οἰκοπέδων ἀρχαίων πρότερον τοῦ μετηλλαχότος κ[α-]
10τὰ πατέρα ἡμῶν πάππου Διογένους μητρὸς Σ̣εψ̣αρίου περὶ Σε̣-
νεψαὺ τοῦ αὐτοῦ Ὀξυρυγχείτου ὡς συνεχωρήθ̣η̣ ἀμπέλου ἀρού-
ρης τέταρτον ὄγδωον(*) ἑκκαιδέκατον , οὗ τὸ ὀφε[ιλ]όμενον πρόσ-
τειμον(*) παραγραφὲν διεγράφη, καὶ περὶ τούτου π[ρο]σεφώνησεν ὁ
τῶν τόπων κωμογραμματεὺς συμφώ[νως γεγ]ονέναι
15τὴν ἀναγραφὴν ἀπὸ ἰ(*)δίων οἰκοπέδω[ν - ca.9 -]τ̣ουμ  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]ν καὶ δι[αγρα]φῆς τοῦ ὑπολόγου π̣ε̣ρ̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣ ἐπε]ὶ οὖν
ν̣ῦ̣ν ἔγνωμεν ἐπί τε τούτου καὶ ἑτέρου [ἦ]χθαι εἶδος διʼ [ο]ὗ δηλ[οῦ-]
ται τοὺς ἐμφερομένους κτήτορας ἐνγράφως παρανγελέν-
τας(*) \μὴ/ παρατεθεῖσθαι τοὺς δὲ τόπους εἶναι ἐν φυτείᾳ, διὰ τὸ
20Σεμπρώνιον Λιβεράλιον τὸν ἡγεμονεύσαντα τῷ γενα-
μένῳ ἐπʼ αὐτοῦ διαλογισμῷ τοῦ νομοῦ [τ]ῷ κ (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου
[Ἀ]ντωνίνου ὑπογεγραφέναι ἐὰν μὴ ἐντὸς διμήνου πα-
[ρά]θωνται ἐνέχεσθαι τοῖς ὡρισμένοι[ς], ἐκ δὲ ὧν νῦν
ἐ̣[π]εσκεψάμεθα παρακειμένων τῷ εἴδει παρὰ τῷ [το]ῦ νομοῦ
25βασιλικ(ῷ) γραμμα(τεῖ) ἐμάθαμεν Διονύσιόν τινα γενόμενον τῷ κγ (ἔτει)
ὑπηρέτην τοῦ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγοῦ ὑ(*)πογεγραφέναι
μεταδεδωκέναι Διογένει υἱωνῷ τοῦ σημαινομένου ἡ-
μῶν πάππου, τοῦτον δὲ τὸν Διογ[ένη]ν ᾧ φησι μεταδε-
δωκέναι γενόμενον ἡμῶν ἀδελφὸν [τετ]ελευτηκ[ένα]ι ἐν
30[Θὼθ] τοῦ   ̣ [(ἔτους)] θεοῦ Ἁδριανοῦ, ὡς ἐκ τούτ[ου ἐ]λέγχεσθαι τὴν ἐ̣κ̣
[τοῦ] ὑπηρέτου Διονυσίου γενομένην ἐπὶ [π]α̣ρ̣α̣γραφῇ ἡμῶν
[κακ]ουργίαν, μὴ γὰρ δύνασθαι αὐτὸν ὡ̣ς̣ ἐ̣κε̣λ̣ε̣ύσθη
[ἐπενε]γκεῖν γράμματα τοῦ μετειληφότος ἐ̣[κ] τῆς ἀληθείας
[μεταδεδω]κέναι, ἀλλὰ ὡς ἐ̣π̣άνω δηλο̣ῦ̣ται πρὸ πολλοῦ χρό-
35[νου ἧς πεποίη]ται ὑπογραφῆς τετελευτηκέναι τὸν ἀδελφ[ὸν]
[ἡμῶν Διογ]ένην· ἀναγκαίω[ς οὖν], ἡ̣γε̣μὼν κύριε, κατε-
φ̣ύ̣[γο]μεν [ἐ]πὶ σὲ τὸν πάντων [σω]τῆρα καὶ εὐεργέτην καὶ ἀ-
ξιοῦμεν, ἐάν σου τῇ τύχῃ δόξῃ, γράψαι τοῖς τοῦ Ὀξυρυγχείτου
στρατηγῷ καὶ βασιλικ(ῷ) γραμμα(τεῖ) ὅπως ἡμῶν παρατιθεμέ-
40νων τὰ ἐξ ἀρχῆς ἐπιζητηθέντα μηδὲν ἐκ τῆς οὐ δεόν-
τως γενομένης ὑπ[ὸ] τ̣ο̣ῦ ὑπ[η]ρέτου ὑπογραφῆς κ̣α̣θʼ ἡ̣-
[μ]ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ο̣κ̣  ̣  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣], ἵνʼ ὦμ[ε]ν εὐεργετημένοι. διευ[τ]ύχει.
ἔ[σ]τι δὲ ὑπογραφῆς αὐτοῦ ἀντίγραφον· οἱ ταῦτα δόντες
τὰ βιβλείδια(*) ἀ[ρ]ιθμῷ δέκα ἐντύχετε Οὐηρνασίῳ(*) Φα-
45κούνδῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ, ᾧ τὰ ἴσα ἐπέμφθη. πρόθες. (ἔτους) α̣
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
καὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ
Ἐπε[ὶ]φ. [προ]ετέθη Ἐπεὶφ ιδ. ἐπεὶ οὖν, κύριε, ὁ κράτιστος διοι-
[κητὴς ἐντε]υχθεὶς ὑφʼ ἡμῶν καὶ μαθὼν τὸν Διονύσιον
50[τότε μ]ὴ̣ παρ[ό]ντα ἀνέπεμψεν καὶ τοῦτο ἐπὶ σὲ οὕτως ἀποφη̣ν̣ά̣(μενος)·
[Οὐηρνά]σ̣ι̣ος(*) Φακοῦντος(*) εἶπεν· τὸν ὑπηρέτην αἰτιᾷ(*), [κ]αὶ δεῖ παρόντος
[Διονυ]σίου ἐξετασθῆναι τὸ πρᾶγμα. ἔντυχε οὖν τῷ κρατίσ-
[τῳ ἐ]πισ[τρα]τήγῳ, ὃς παρόντος αὐτοῦ π[ερὶ τ]οῦ πράγματος δια-
[γν]ώσετ[α]ι, ἀξιοῦμεν, ἐὰν σοῦ τῇ [τύχ]ῃ δόξῃ, διαλαβεῖν
55[πε]ρὶ τοῦ πράγματος, ἵ(*)νʼ ὦμεν εὐερ[γε]τημένοι. δι[ε]υτύχει.
(hand 2) Ἀμμώνιος καὶ Μα̣ρθῖον ἀμφότεροι Διογένους διὰ τοῦ ἑνὸς ἡμῶν
Ἀμμωνίου ἐπιδεδώκαμεν.
(hand 3) (ἔτους(?)) [β(?)] Φαρμ(οῦθι) κ.
τῇ τάξει· ἀκου-
60σθήσε̣τ̣αι.
(hand 1) ε̣ν̣θ̣α̣υ̣[- ca.12 -](*)

Apparatus


^ 4. l. βιβλιδίου
^ 9. ϊδιων papyrus
^ 12. l. ὄγδοον
^ 12-13. l. πρόσ |τιμον
^ 15. ϊδιων papyrus
^ 18-19. l. παραγγελέν |τας
^ 26. ϋπογεγραφεναι papyrus
^ 44. l. βιβλίδια
^ 44. BL 1.330 : Οὐωνασίῳ prev. ed.
^ 51. BL 1.330 : [Οὐωνά]σ̣ι̣οσ prev. ed.
^ 51. l. Φακοῦνδος
^ 51. α̣ἰ̣τιᾶ̣ς prev. ed.
^ 55. ϊνʼ papyrus
^ 61. BL 1.330 : prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 20328 Translation (English) [xml]

(Translation: from P.Oxy. 7) To his highness the epistrategus Vedius Faustus from Ammonius and Martheis, both children of Diogenes, of the city of Oxyrhynchus. The following is a copy of the petition which we presented to Volusius Maecianus, ex-praefect, and of the endorsement upon it which we received: “To Lucius Volusius Maecianus, praefect of Egypt, from Ammonius and Martheis also called Heracleia, both children of Diogenes son of Diogenes, of the metropolis of the Oxyrhynchite nome. As long ago as the 11th year of the deified Aelius Antoninus we converted out of our own ancient plots which formerly belonged to our deceased paternal grandfather Diogenes, whose mother was Sepsarion, near Senepsau in the said Oxyrhynchite nome, as was conceded to us, 7/16 of an aroura of vine-land, on which the sum owing as apportioned was paid, and concerning this the local comogrammateus reported that the registration had been carried out accordingly out of our own plots ... Whereas then we have now discovered that in the time of this comogrammateus and another a report was made whereby it is declared that the owners concerned when warned in writing to do so had not sent in a statement, and that the land was planted (because Sempronius Liberalis the ex-praefect in the circuit of the nome held in his time in the zoth year of the deified Aelius Antoninus had made an endorsement ‘If they fail to present a statement within two months they shall be liable to the prescribed penalties’), and since from the remarks which we have now seen appended to the report in the hands of the basilicogrammateus of the nome we have learnt that a certain Dionysius, who was assistant of the strategus of the Oxyrhynchite nome in the 23rd year, has made an endorsement that he had given information to Diogenes the grandson of our aforesaid grandfather, and this Diogenes to whom he says he gave information and who was our brother died in Thoth of the ... year of the deified Hadrian, so that from this fact the malice of the assistant Dionysius with intent to defraud us is proved, for he could not in accordance with the order produce the acknowledgement of the recipient that he had in truth given the information, but, as stated above, our brother Diogenes died long before the endorsement which has been made: therefore, lord praefect, we have perforce taken refuge with you, the saviour and benefactor of all, begging you, if your fortune sees fit, to write to the strategus and basilicogrammateus of the Oxyrhynchite nome, in order that, on our presenting the statement originally required, we may suffer no damage in consequence of the endorsement wrongly made by the assistant, and so may obtain relief. Farewell.” And of his endorsement this is a copy: “Let those who have presented these documents, ten in number, apply to his highness the dioecetes Vonasius Facundus, to whom copies have been sent. Make this public. The 1st year of the Emperor Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus and the Emperor Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus, Epeiph ... Published Epeiph 14. Since therefore, sir, his highness the dioecetes, being appealed to by us and learning that Dionysius was not then present, referred this matter also to you in the following terms: “Vonasius Facundus gives sentence: You accuse the assistant and the case must be investigated in the presence of Dionysius; apply therefore to his highness the epistrategus, who, when Dionysius appears, will give judgement in the case,” we request you, if it seems good to your fortune, to decide about the case, so that we may obtain relief. Farewell. (Signed) Ammonius and Marthion, both children of Diogenes, have presented this petition through one of us, Ammonius. (Endorsed) The 2nd year, Pharmouthi 20. To the administration: he shall be heard.