Papyri.info

sign in

p.oxy.7.1032 = HGV P.Oxy. 7 1032 = Trismegistos 20328 = oxford-ipap.apis.1754DDbDP transcription: p.oxy.7.1032 [xml]

AD162 Oxyrhynchus

Οὐηδίῳ Φαύστῳ τῶι κρατίστω[ι] ἐπιστρατήγωι
παρὰ Ἀμμωνίου καὶ Μαρθεῖτος ἀμφ[οτέρ]ων Διογένους ἀπʼ Ὀ-
ξυρύγχων πόλεως. οὗ ἐπέδομεν Οὐολουσ[ίῳ Μ]αικιανῷ τῷ
ἡγεμονεύσαντι βιβλειδίου(*) καὶ ἧς ἐτύχομε[ν] ὑπογραφῆς
5ἐστὶν ἀντίγραφον· Λουκίῳ Οὐολουσίῳ Μαικιανῷ ἐπάρχῳ
Αἰγύπτου παρὰ Ἀμμωνίου καὶ Μαρθεῖτος τῆς καὶ Ἡρακλείας
ἀμφοτέρων Διογένους τοῦ Διογένους ἀπ[ὸ] τῆς μητροπόλεως τοῦ Ὀ-
ξυρυγχείτου. ἔτι ἀπὸ ια (ἔτους) θεοῦ Αἰλίου Ἀν[τ]ωνίνου ἀνή̣ξ̣α̣μ̣εν ἀ̣πὸ
(*)δίων οἰκοπέδων ἀρχαίων πρότερον τοῦ μετηλλαχότος κ[α-]
10τὰ πατέρα ἡμῶν πάππου Διογένους μητρὸς Σ̣εψ̣αρίου περὶ Σε̣-
νεψαὺ τοῦ αὐτοῦ Ὀξυρυγχείτου ὡς συνεχωρήθ̣η̣ ἀμπέλου ἀρού-
ρης τέταρτον ὄγδωον(*) ἑκκαιδέκατον , οὗ τὸ ὀφε[ιλ]όμενον πρόσ-
τειμον(*) παραγραφὲν διεγράφη, καὶ περὶ τούτου π[ρο]σεφώνησεν ὁ
τῶν τόπων κωμογραμματεὺς συμφώ[νως γεγ]ονέναι
15τὴν ἀναγραφὴν ἀπὸ ἰ(*)δίων οἰκοπέδω[ν - ca.9 -]τ̣ουμ  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]ν καὶ δι[αγρα]φῆς τοῦ ὑπολόγου π̣ε̣ρ̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣ ἐπε]ὶ οὖν
ν̣ῦ̣ν ἔγνωμεν ἐπί τε τούτου καὶ ἑτέρου [ἦ]χθαι εἶδος διʼ [ο]ὗ δηλ[οῦ-]
ται τοὺς ἐμφερομένους κτήτορας ἐνγράφως παρανγελέν-
τας(*) \μὴ/ παρατεθεῖσθαι τοὺς δὲ τόπους εἶναι ἐν φυτείᾳ, διὰ τὸ
20Σεμπρώνιον Λιβεράλιον τὸν ἡγεμονεύσαντα τῷ γενα-
μένῳ ἐπʼ αὐτοῦ διαλογισμῷ τοῦ νομοῦ [τ]ῷ κ (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου
[Ἀ]ντωνίνου ὑπογεγραφέναι ἐὰν μὴ ἐντὸς διμήνου πα-
[ρά]θωνται ἐνέχεσθαι τοῖς ὡρισμένοι[ς], ἐκ δὲ ὧν νῦν
ἐ̣[π]εσκεψάμεθα παρακειμένων τῷ εἴδει παρὰ τῷ [το]ῦ νομοῦ
25βασιλικ(ῷ) γραμμα(τεῖ) ἐμάθαμεν Διονύσιόν τινα γενόμενον τῷ κγ (ἔτει)
ὑπηρέτην τοῦ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγοῦ ὑ(*)πογεγραφέναι
μεταδεδωκέναι Διογένει υἱωνῷ τοῦ σημαινομένου ἡ-
μῶν πάππου, τοῦτον δὲ τὸν Διογ[ένη]ν ᾧ φησι μεταδε-
δωκέναι γενόμενον ἡμῶν ἀδελφὸν [τετ]ελευτηκ[ένα]ι ἐν
30[Θὼθ] τοῦ   ̣ [(ἔτους)] θεοῦ Ἁδριανοῦ, ὡς ἐκ τούτ[ου ἐ]λέγχεσθαι τὴν ἐ̣κ̣
[τοῦ] ὑπηρέτου Διονυσίου γενομένην ἐπὶ [π]α̣ρ̣α̣γραφῇ ἡμῶν
[κακ]ουργίαν, μὴ γὰρ δύνασθαι αὐτὸν ὡ̣ς̣ ἐ̣κε̣λ̣ε̣ύσθη
[ἐπενε]γκεῖν γράμματα τοῦ μετειληφότος ἐ̣[κ] τῆς ἀληθείας
[μεταδεδω]κέναι, ἀλλὰ ὡς ἐ̣π̣άνω δηλο̣ῦ̣ται πρὸ πολλοῦ χρό-
35[νου ἧς πεποίη]ται ὑπογραφῆς τετελευτηκέναι τὸν ἀδελφ[ὸν]
[ἡμῶν Διογ]ένην· ἀναγκαίω[ς οὖν], ἡ̣γε̣μὼν κύριε, κατε-
φ̣ύ̣[γο]μεν [ἐ]πὶ σὲ τὸν πάντων [σω]τῆρα καὶ εὐεργέτην καὶ ἀ-
ξιοῦμεν, ἐάν σου τῇ τύχῃ δόξῃ, γράψαι τοῖς τοῦ Ὀξυρυγχείτου
στρατηγῷ καὶ βασιλικ(ῷ) γραμμα(τεῖ) ὅπως ἡμῶν παρατιθεμέ-
40νων τὰ ἐξ ἀρχῆς ἐπιζητηθέντα μηδὲν ἐκ τῆς οὐ δεόν-
τως γενομένης ὑπ[ὸ] τ̣ο̣ῦ ὑπ[η]ρέτου ὑπογραφῆς κ̣α̣θʼ ἡ̣-
[μ]ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ο̣κ̣  ̣  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣], ἵνʼ ὦμ[ε]ν εὐεργετημένοι. διευ[τ]ύχει.
ἔ[σ]τι δὲ ὑπογραφῆς αὐτοῦ ἀντίγραφον· οἱ ταῦτα δόντες
τὰ βιβλείδια(*) ἀ[ρ]ιθμῷ δέκα ἐντύχετε Οὐηρνασίῳ(*) Φα-
45κούνδῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ, ᾧ τὰ ἴσα ἐπέμφθη. πρόθες. (ἔτους) α̣
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
καὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ
Ἐπε[ὶ]φ. [προ]ετέθη Ἐπεὶφ ιδ. ἐπεὶ οὖν, κύριε, ὁ κράτιστος διοι-
[κητὴς ἐντε]υχθεὶς ὑφʼ ἡμῶν καὶ μαθὼν τὸν Διονύσιον
50[τότε μ]ὴ̣ παρ[ό]ντα ἀνέπεμψεν καὶ τοῦτο ἐπὶ σὲ οὕτως ἀποφη̣ν̣ά̣(μενος)·
[Οὐηρνά]σ̣ι̣ος(*) Φακοῦντος(*) εἶπεν· τὸν ὑπηρέτην αἰτιᾷ(*), [κ]αὶ δεῖ παρόντος
[Διονυ]σίου ἐξετασθῆναι τὸ πρᾶγμα. ἔντυχε οὖν τῷ κρατίσ-
[τῳ ἐ]πισ[τρα]τήγῳ, ὃς παρόντος αὐτοῦ π[ερὶ τ]οῦ πράγματος δια-
[γν]ώσετ[α]ι, ἀξιοῦμεν, ἐὰν σοῦ τῇ [τύχ]ῃ δόξῃ, διαλαβεῖν
55[πε]ρὶ τοῦ πράγματος, ἵ(*)νʼ ὦμεν εὐερ[γε]τημένοι. δι[ε]υτύχει.
(hand 2) Ἀμμώνιος καὶ Μα̣ρθῖον ἀμφότεροι Διογένους διὰ τοῦ ἑνὸς ἡμῶν
Ἀμμωνίου ἐπιδεδώκαμεν.
(hand 3) (ἔτους(?)) [β(?)] Φαρμ(οῦθι) κ.
τῇ τάξει· ἀκου-
60σθήσε̣τ̣αι.
(hand 1) ε̣ν̣θ̣α̣υ̣[- ca.12 -](*)

Apparatus


^ 4. l. βιβλιδίου
^ 9. ϊδιων papyrus
^ 12. l. ὄγδοον
^ 12-13. l. πρόσ|τιμον
^ 15. ϊδιων papyrus
^ 18-19. l. παραγγελέν|τας
^ 26. ϋπογεγραφεναι papyrus
^ 44. l. βιβλίδια
^ 44. BL 1.330 : Οὐωνασίῳ prev. ed.
^ 51. BL 1.330 : [Οὐωνά]σ̣ι̣οσ prev. ed.
^ 51. l. Φακοῦνδος
^ 51. α̣ἰ̣τιᾶ̣ς prev. ed.
^ 55. ϊνʼ papyrus
^ 61. BL 1.330 : prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.