Papyri.info

sign in

p.oxy.83.5378 = HGV P.Oxy. 83 5378 = Trismegistos 786152DDbDP transcription: p.oxy.83.5378 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Φλ(αουΐῳ) Ἀπίωνι τῷ π]ανευφήμῳ καὶ ὑ(*)περφυεστάτῳ ἀπὸ ὑ(*)πάτων ὀρ[δινα]ρ̣[ί]ων κα̣ὶ π̣ατρικίῳ, γεουχοῦντι καὶ ἐνταῦθα τῇ Νέᾳ Ἰ(*)ουστίνου
[πόλει, διὰ Μηνᾶ] οἰκέτου τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣περωτῶντος καὶ προσπορίζοντος τῷ ἰ(*)δίῳ δεσπότῃ τῷ αὐτῷ πανευφήμῳ ἀνδρὶ τὴν ἀγωγὴν
[καὶ ἐνοχήν, Αὐ]ρ̣ήλιοι Παμούθιος μείζων υ(*)ἱὸς Ἀσοείου καὶ Ἰ(*)ωάννη[ς] οἰκονόμος τοῦ τόπου τῆς ἁγίας αμα Β̣ης υ(*)ἱὸς Παύλου
5[καὶ Ἀνούθιο]ς γραμ̣μ̣ατ̣έως̣(*) υ(*)ἱὸς Παμουθίου ἑτέρου, οἱ τρεῖς ὁρμώμενοι ἀπὸ κώμης Ταμπετι παγαρχουμένης
[καὶ ὑπὸ τοῦ ἐνδόξου] ο̣ἴ̣[κου] τ̣ῆς̣ ὑ(*)μῶν ὑπ̣ερφυείας τοῦ Ἰ(*)ουστινοπολίτου νομοῦ, χαίρ̣ειν. ὁμολογοῦμεν ἑκουσίᾳ γνώμῃ
[καὶ αὐθαιρ]έ̣τ̣ῳ προα̣[ιρέσε]ι ἐπωμνύμενοι(*) τὸν θεῖον καὶ σεβάσμι̣ον ὅρκον ἐγγυᾶσ̣θαι καὶ ἀναδέχεσθαι παρὰ τῇ ὑ(*)μῶν̣
(*)π̣[ερφυ]ε̣ί̣ᾳ διὰ τῶν α[ὐτῇ π]ρ̣ο̣σηκόν̣των Αὐρηλίο<υ>ς Βίκτορα υ(*)ἱὸν Φιβ καὶ Ὀννώφ̣ριον υἱὸν Ἀπολλῶ καὶ Ἀπολλῶν
ἕτ̣[ερον] υ(*)ἱὸν Καλάμ[μ]ω̣ν[ο]ς̣ καὶ Φιλόξενον Καλάμμωνος ἑτέρου καὶ Παμουν υἱ(*)ὸν Ἁρεώτου καὶ Ἰ(*)σὰκ υἱ(*)ὸν Παμουθίου
10καὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]ειον̣ υἱ(*)ὸν Ψε[εί]ο̣υ κα̣ὶ Ὀννώφριον ἕτερον υἱ(*)ὸν Ἰ(*)ωάννου ὁρμωμένου̣ς καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης,
ἐφ’ ᾧ̣τε αὐτο̣[ὺς] ἀ̣δια̣[λεί]π̣τω̣ς̣ δ̣ιάγειν καὶ παραμεῖναι ἐν τῇ αὐτῶν κώμῃ μετὰ τ̣ῶ̣ν γαμετῶν αὐτῶν καὶ φιλτάτων κ̣α̣ὶ
κτη̣νῶν καὶ π̣άσης [τ]ῆ̣ς αὐ̣τ̣ῶν ἀποσκευῆς ἀποκρινομένους εἰς ἅ̣π̣αντα τὰ ὁρῶ̣ντα τὸ α̣[ὐ]τῶν πρ̣ό[σ]ωπον ἤτ̣[ο]ι τὴν̣
το[ῦ] κωμήτο̣υ̣ [τύχη]ν̣ καὶ μ[ηδα]μῶς αὐτ̣[οὺ]ς̣ καταλεῖψ̣[αι τ]ὴν αὐτὴ[ν] κώμην̣ ἀ̣λ̣λὰ καὶ ἐ̣[π]ιζητου̣μ̣ένους αὐ̣τ̣[οὺ]ς ἐ̣κ̣ [τῶν]
ἐγ̣[γυη]τῶν παρὰ τ̣ῆ̣[ς ὑμ]ῶ[ν] ὑ̣περ[φυ]είας ἕνεκ̣[ε]ν̣ δημοσίω̣[ν] α[ὐ]τ̣ῶ̣ν ἢ [ἑτέ]ρ̣α̣ς [α]ἰτί[ας] τ̣ούτους [ἢ τ]ὸν ἐπιζ̣[ητ]ούμ(ενον) ἐ[ξ α]ὐτῶ̣[ν]
15πα[ρ]αφέρομεν κ̣[αὶ π]α̣ραδώσ[ο]μ̣εν ἐν τῇ [φυ]λακῇ το[ῦ αὐ]τοῦ ἐνδ[όξ]ο̣υ̣ οἴκο̣υ̣ [δί]χα παντ̣[ὸς] τόπου̣ π[ρο]σ̣φυγῆ[ς] ἔ̣[νθα]
αὐτ[ο]ὺ̣ς καὶ παρε̣[ι]λ̣[ή]φαμεν. ἢ [εἰ] μ̣ὴ τοῦτο πο[ιή]σομεν ὁ[μ]ο̣λογοῦμ[εν] ὑ[π]ε̣[ύθ]υ[νο]ι̣ εἶναι π[ᾶ]σ̣ιν τ̣ο̣ῖ[ς] π̣ρὸς αὐ̣[τοὺς]
ἐπιζ̣ητουμένο̣[ις ἀ]π̣οκρίνα[σθα]ι̣ ἀποταττό[με]νοι τῷ πρ̣[ον]ομίῳ τῶ[ν] ἐγγυητῶ̣[ν] κ̣ινδύνῳ [τῶ]ν ἡμῖν ὑ̣[πα]ρ̣χόντ̣[ων. κυρ(ία)]
ἡ ἐγγύη ἁπλῆ γρ̣[αφ(εῖσα)] καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) [ὡμ]ολ(ογήσαμεν). (hand 2) † Πα̣[μού]θ̣ιος ἐλάχ(ιστος) [μεί]ζ̣(ων) υἱὸς τοῦ μ[α]κ̣[α]ρίου Ἀσω[είου] ὁ προγεγ[ραμ]μένος σ[τοιχ(εῖ) - ca.10 -]
(hand 3) † Ἰωάννου(*) οἰκονό̣[μος α]μα̣ Βη̣ς υ̣[ἱὸς τ]οῦ μακαρ[ίου] Π̣αύλου ὁ π̣[ρογ]εγραμέν̣[ο]ς̣(*) στυχ(εῖ)(*) ἡ̣ [πα]ρ̣οῦσα ἐ[γγ]ύ̣η ὁς(*) π̣ρό[κειται.]
20(hand 4) † Αὐρήλιος Ἀν̣[ούθιος] γ̣ρ̣[αμμα]τεὺ[ς υἱὸ]ς Παμουθί[ου ὁ] π̣ρογεγρα̣[μμ]έ̣νος στηχ̣[εῖ](*) [ἡ] παροῦσα [⁦ -ca.?- ⁩] ἐνγεοιη̣(*) [ὡ]ς πρόκ̣ε̣ι̣[ται.]
(hand 5) ☧ di e[m]ụ [Io]ạhnnu sụ[m]ḅ(olaiographu) etel(iothe)
v
[† ἐγγύη γεναμ(ένη) π(αρὰ) Παμου]θ̣[ί]ο̣υ̣ με̣ίζ(ονος) καὶ Ἰ(*)ωά̣ννου οἰκονόμου το̣[ῦ] τόπου
[τῆς ἁγίας αμα Βης κα]ὶ Ἀν̣ο̣υθίου̣ γ̣ρ̣α̣μ̣[(ματέως)]   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.2. ϋπερφυεστατω papyrus
^ r.2. ϋπατων papyrus
^ r.2. ϊουστινου papyrus
^ r.3. ϊδιω papyrus
^ r.4. ϋιοσ papyrus
^ r.4. ϊωαννη[σ] papyrus
^ r.5. l. γραμματεύς
^ r.5. ϋιοσ papyrus
^ r.6. ϋμων papyrus
^ r.6. ϊουστινοπολιτου papyrus
^ r.7. l. ἐπομνύμενοι
^ r.7. ϋμων̣ papyrus
^ r.8. ϋπ̣[ερφυ]ε̣ι̣α papyrus
^ r.8. ϋιον papyrus
^ r.9. ϋιον papyrus
^ r.9. υϊον papyrus
^ r.9. ϊσακ papyrus
^ r.10. υϊον papyrus
^ r.10. ϊωαννου papyrus
^ r.19. l. Ἰωάννης
^ r.19. l. προγεγραμμένος
^ r.19. l. στοιχεῖ
^ r.19. l. ὡς
^ r.20. l. στοιχεῖ
^ r.20. l. ἐγγύη
^ v.22. ϊωα̣ννου papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.