Papyri.info

sign in

p.oxy.83.5380 = HGV P.Oxy. 83 5380 = Trismegistos 786154DDbDP transcription: p.oxy.83.5380 [xml]

fragment 1
[† βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβ(εστάτου) ἡμῶν δεσπότου μεγίστου εὐεργέτου Φλ(αουΐου) Ἰουστί]ν̣[ου τοῦ αἰωνίου]
[Αὐγούστου καὶ Αὐ]τ̣ο̣κ[ρά]τ̣ορα̣(*) ἔτ̣[ο]υ[ς ιγ], [ὑπατε]ί̣[α]ς̣ [τ]ῆ̣[ς] α̣ὐ̣τῶν γαλη[νότητος τὸ β, καὶ Φλ(αουΐου) Τιβερίου]
[τοῦ καὶ Νέου Κωνστ]α̣ντίνου τ[ο]ῦ εὐχ̣υεστ̣ά̣[του](*) [ἡμῶν] Κα̣[ί]σ̣α̣ρ̣α(*), ⁦ vac. ? ⁩ Ἁθυρ θ, ἰνδ(ικτίωνος) [ιβ].
[Φλαουΐῳ Ἀπίωνι] τ̣οῦ(*) τῆ[ς] ἐ̣[ν]δ̣[όξ]ου̣ μνή̣μης, γ̣ε̣ο̣υ̣χ̣ο̣[ῦντ]ι καὶ ἐνταῦ̣θ̣α̣ τῇ Νέᾳ(*) Ἰο̣υ̣στίν[ου πόλει, διὰ]
5[Μηνᾶ οἰκέτου τοῦ] ἐπε̣ρωτοντος(*) καὶ πρ[ο]σπ̣ορίζ̣ο̣ν̣τ̣ο̣ς τῷ ἰδίῳ δεσπότῃ τῷ αὐτῷ πανευφήμῳ ἀ̣[νδρὶ]
[τὴν ἀγωγὴ]ν̣ κ̣αὶ ἐνοχήν̣, Αὐρήλι̣οι Σ[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μη̣ν υἱὸς Ἀπολλῶ καὶ Φυλήας̣(*) υἱὸς Ερατω[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[- ca.6 -]  ̣ος ἀπὸ̣ ἐποικ(ίου) Π̣ε̣τ̣ρωνίου τῇ Ν̣[έ]α̣(*) Ἰουστίνου πώλει(*), μετ’ ἐγγετοῦ το ἀναδεχουμέν[ο]υ̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
α̣ὐ̣τὼς̣(*) εἰς εἰς ἀ̣πωσιν ἑξη̣λουμένης(*) ἐμοῦ Αὐρηλί̣ω̣(*) Τουαν φορ(  ) υἱὸς(*) Φιλοξένου ἀπὸ τοῦ(*) αὐτοῦ̣ ἐπ̣[οικίου κτήματος]
τ̣ῆ̣ς̣ ὑ̣μ̣ῶ̣ν̣ ὑπερφ̣υ̣είας ἐναπόγραφος α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ [γ]ε̣ω̣ργὸ̣ς χαίρειν. ἑκουσίως ἐπιδέχουμαι(*) μισθ[ώσασθαι]
10ἀπὸ το̣ῦ ἐ̣νεστῶτος <ἔτους> σνε̣ σκ̣δ τῆ̣ς̣ παρούσης δωδεκάτη[ς](*)νδ(ικτίωνος), κατασπορᾶς δὲ καὶ συνλογῆς(*) κ̣[αρπῶν τῆς]
σ̣ὺν Θ̣εῷ τρισκετεκάτης(*) ἐπινη̣μ̣έ̣σεως(*), ἀ̣π̣ὸ τ̣ῶ̣ν ὑπαρχόντων τῇ ὑμῶν ὑπερφυείᾳ δια[κειμένων]
ἐ̣ν̣ [π]εδί{\δ/}οις τοῦ αὐτ̣ο̣ῦ κτήματο̣ς ἐξ̣ ἀπηλ̣ι̣ώ̣του τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣υ̣τ  ̣  ̣  ̣σ̣ι̣  ̣σ̣εται  ̣\ν̣/ μηχανὴν καλουμένην Απ̣[- ca.8 -]
[ἐξηρτ]ι̣σ̣μένην̣ π̣άσῃ ξυλ̣ικῇ ἐξαρ̣τ̣ίᾳ̣ καὶ [σ]ι̣δ̣η̣ρ[ώ]μ̣ασιν, με̣[τ]ὰ̣ κα̣[ὶ τοῦ ἐπικειμένου ὁλοκλήρου λάκκου καὶ]
[ὑδρ]ε̣ύ̣μ̣α̣το̣ς̣ καὶ κ̣υκλευτη̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ [κ]α̣ὶ̣ μηχανικῶ̣ν ὀ̣ρ̣γ̣άνων καὶ φ̣[υτῶν παντοίων καὶ παντὸς ἑτέρου δικαίου]
15[τ]α̣ύ̣της μετὰ̣ κα̣ὶ τῶν συγγε̣ω̣ρ̣[γ]ουμένων καὶ ὑποστε̣λ̣λ̣ο̣υ̣σ̣[ῶν τῇ αὐτῇ μηχανῇ ἀρουρῶν - ca.9 -]
[  ̣  ̣]ν̣ κ̣[α]ὶ̣ [τελέσω τῇ] ὑ̣μ̣ῶ̣ν ὑπερφυ̣ε̣ί̣[ᾳ ὑπ]ὲ̣ρ̣ φόρου ἀποτά̣κ̣[του τούτων καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπί τε]
ν̣ε̣ιλοβρ̣[ό]χ̣ῳ [κα]ὶ̣ [ἀ]β̣ρ̣όχῳ̣ σ̣ί̣τ̣[ου ἀ]π̣ὸ κα̣[λο]ῦ̣ γεν̣ή̣ματος κε̣[κοσκινευμένου ἀρτάβας - ca.15 -]
  ̣  ̣ε̣ιμων καὶ πα̣ραλη̣  ̣ρ̣υτ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣ λ̣ε̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣σ  ̣ιδ  ̣  ̣  ̣ι̣δ  ̣με  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣κ̣ου  ̣ε  ̣π̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὰ ἑορτικὰ καὶ π̣άντα τὰ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ἀκίνδυνος ὁ φόρος]
ἀ̣[π]ὸ̣ π̣αντὸς̣ κ̣ι̣νδύνου τῶν [τῆς γῆς δημοσίων ὄντων πρὸς τὴν ὑμῶν ὑπερφύειαν]
[  ̣  ̣]ο̣  ̣ν τὸν   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ ἰ]δικῶ̣ς(*) καὶ γενικῶς [ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ. κυρία ἡ μίσθωσις ἁπλῆ γραφεῖσα ⁦ -ca.?- ⁩]
[κα]ὶ ἐ̣π̣ε̣ρωτηθε̣ὶ̣ς ὡμ[ολόγησα. ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ πε̣π̣ο̣ιμαι(*) τὴν̣ [μίσθωσιν ⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. 1 line⁩
5[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣[ι’] ἐμο̣[ῦ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.2. l. Αὐτοκράτορος
^ 1.3. l. εὐτυχεστάτου
^ 1.3. l. Καίσαρος
^ 1.4. l. τῷ
^ 1.4. corr. ex λεα
^ 1.5. l. ἐπερωτῶντος
^ 1.6. l. Φιλέας
^ 1.6. corr. ex αρετω[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 1.7. l. τῆς Νέας
^ 1.7. l. πόλεως
^ 1.7. l. ἐγγυητοῦ τοῦ ἀναδεχομένου
^ 1.8. l. αὐτοὺς
^ 1.8. l. ἀπόδοσιν τῆς ἑξῆς δηλουμένης
^ 1.8. l. Αὐρηλίου
^ 1.8. l. υἱοῦ
^ 1.8. corr. ex τηυ
^ 1.9. l. ἐπιδέχομαι
^ 1.10. ϊνδ(ικτίωνος), papyrus
^ 1.10. l. συλλογῆς
^ 1.11. l. τρεισκαιδεκάτης
^ 1.11. l. ἐπινεμήσεως
^ 3.1. l. εἰδικῶς
^ 3.3. l. πεποίημαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.