Papyri.info

sign in

p.oxy.9.1188 = HGV P.Oxy. 9 1188 = Trismegistos 21575DDbDP transcription: p.oxy.9.1188 [xml]

AD 13 Oxyrhynchus

[  ̣  ̣] Κερκεύ(ρων) κλά(δοι) γ.
Σαραπίων Πετεύρει κω(μο)γρ(αμματεῖ) Κερκεύρων χαίρειν. τοῦ ἐπεσταλμένου μοι ὑπὸ Διοσκουρίδου βα(σιλικοῦ) γρ(αμματέως) χρη(ματισμοῦ) τὸ ἀντίγρα(φον) ὑποτέτακται.
ἐπελθὼν οὖν ἐπὶ τὰ δη(λούμενα) εἰς Δίδυ(μον) Ἡρακλείδ(ου) ἐν μὲν τῷ Θοηρείωι Ὀσορφνᾶτο(ς) ἀπὸ περσέας ζωφυτο(ύσης) κλάδον ἕνα καὶ ἐν τῶι ἱερῶι Ἁρπεβή(κιος)
ἐπὶ τῆ(ς) τῶν ἱερῶν ζῴων θήκης ἀπ[ὸ] ζωγονούση(ης) περσ(έας) κλάδους ξηρο(ὺς) δύο καὶ ἐπ̣ι̣σ̣κ̣(εψάμενος) εἴ εἰσιν ξηροὶ καὶ ὀφείλ(οντες) εἰς ἴδιον δόγον(*) ἀναλη(φθῆναι) κατὰ τὸν γνώ(μονα),
5ἐπιθε(ὶς) τὴν ἐπʼ ἀλη(θείας) ἀξίαν μετὰ χειρογρ[α(φίας)] προσανένε(γκε) εὐ̣σ̣ή(μως), στοχα(σάμενος) τ̣οῦ μηδ(ὲν) ἀγνοη(θῆναι) μηδὲ πρὸς χά(ριν) οἰκονομηθ(ῆναι), ὡς πρὸς σὲ τοῦ περὶ τῶν ἀγνο̣η(θέντων) ζ̣η̣(τήματος) ἐ̣σ̣ο̣(μένου).
(ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) κδ.
——
(hand 2) Διοσκουρίδης Σαραπίωνι το(πο)γρ(αμματεῖ) τῆς μέση(ς) το(παρχίας) καὶ Πετεύρεις(*) κω(μο)γρ(αμματεῖ) Κεκρεύ(ρων) καὶ Διονυσί(ῳ) κ̣ω(μο)γρ(αμματεῖ) Πεεννὼ χαίρειν. τοῦ
μετενη(νεγμένου) ἐφʼ ἡμᾶς παρὰ τοῦ ὑπογεγραμμέ(νου) ὀνόματος ἐκ τῶν ἐπεστα(λμένων) ὑπὸ Κοίντου Ἀττίου Φρόντωνος τοῦ πρὸς
τῶι ἰδίωι λόγωι χρη(ματισμοῦ) τὸ ἀντίγρα(φον) ὑποτέτα(κται). συνελκύ̣(σαντες) τοῖς διʼ αὐτοῦ ση(μανθεῖσι) καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ τας(*) σημαινομέ(νους)
10κλάδους καὶ ἀκάνθας καὶ ἐπισκε(ψάμενοι) εἰ ξηροὶ καὶ ὀφεί(λοντες) εἰς ἴδιο(ν) λόγ(ον) ἀναλη(φθῆναι) κατὰ τὸν γνώμον(α), ἐπιθέ(ντες) καὶ τὴν ἐπʼ ἀλη(θείας) ἀξίαν
μετὰ χειρογρα(φίας) προσανενέ(γκετε) εὐσή(μως), στοχα(σάμενοι) τοῦ μηδ(ὲν) ἀγνοη(θῆναι) μηδὲ πρὸς χά(ριν) οἰκονομη(θῆναι), ὡς πρὸς ὑμᾶ(ς) τοῦ περὶ τ(ῶν) ἀγνοη(θέντων) λόγ(ου) συστα(θησομένου).
(ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) θ.
ἰδίου λό[γο]υ. Διοσκουρίδης σεση(μείωμαι). (ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) θ.
τῶι βασιλικῶι γραμμα(τεῖ) τοῦ Ὀξυρυγχί(του). τοῦ ἐπιδεδομέ(νου) ὑπομνή(ματος) παρὰ Διδ(ύμου) τοῦ Ἡρακλείδ(ου) σὺν τῇ ὑπʼ αὐτὸ γεγονυίᾳ
15ὑπογραφῆι τὸ ἀντίγρα(φον) ὑποτέτα(κται). ἐπελθὼν οὖν ἐπὶ τὰ διʼ αὐτοῦ δηλού(μενα) ξύλα, ἂν ᾖ ξηρὰ καὶ ἀδέσποτα καὶ ὀφεί(λοντα) εἰς ἴδιο(ν)
λόγον ἀναλη(φθῆναι) κατὰ τὸν γνώμον(α), ἐπιγνοὺς τὴν διάθε(σιν) καὶ ἐπιθεὶς τὴν ἐπʼ ἀλη(θείας) ἀξίαν προσφώνη(σον), στοχα(σάμενος) τοῦ μηδ(ὲν) ἀγνοη(θῆναι),
ὡς πρὸς σὲ τοῦ λόγου ἐσομένου. (ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) θ.
Κοίντωι Ἀττίωι Φρόντωνι
παρὰ Διδύμου τοῦ Ἡρακλείδ(ου). βούλομαι ὠνή(σασθαι) ἐν τῶι Ὀξ(υρυγχίτῃ) νομ(ῷ) ἐκ τοῦ ἰδίου λόγ(ου) ξύλα ἐξηραμμέ(να) ἀδέσπ(οτα) ὀφείλοντ(α)
20εἰς ἴδιον λόγ(ον) ἀναλη(φθῆναι) κατὰ τὸν γνώμο(να), ἐν μὲν κώμῃ Κερκεύ(ρων) τῆς μέση(ς) το(παρχίας) ἐν Θοηριείωι Ὀσορφνᾶτος μονόκλαδον
ἀπὸ περσ̣ε̣ιδί[ο]υ(*) ἐξη(ραμμένον) ἄξι(ον) (δραχμῶν) ἕξ , καὶ ἐν τῶι ἱερῶι Ἁρπεβήκιος ἐπὶ τῆι θήκῃ τῶν ἱερῶν ζῴων ἀπὸ ζωγονού-
σης περσέας κλάδους ξ[ηρο]ὺ̣ς̣ β ἀξί(ους) (δραχμῶν) δύο , καὶ ἐν κώμῃ Πεεννὼ τῆς α(ὐτῆς) το(παρχίας) ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἄμμωνος
ἀπὸ ζωγονο(ύσης) περσέας κλάδον ἐξη(ραμμένον) ἄξι(ον) (δραχμῶν) δύο , καὶ περὶ τὴν α(ὐτὴν) κώμη(ν) ἐν τῷ Μελανθίου κλήρωι ἐν τῆι
γεγονυίᾳ διασφα[γῆ]ι(*) τοῦ μεγά(λου) περιχώ(ματος) ἀκάνθας συνπεπτωκ(υίας) δύο ἀξί(ας) (δραχμῶν) ὀκτώι(*) , (γίνονται) τῆς συντιμ(ήσεως) (δραχμαὶ) ιη,
25καὶ οὔτε πρὸς ἴση̣(ν)   ̣[  ̣  ̣]  ̣η̣(  ) ο̣[ὐ]δὲ πρὸς ἕτε(ρον) οὐδὲν ἁπλῶς παρενοχλη(θήσομαι)(*), ἐὰν οὖν φαίνη(ται) ἐπιστ(εῖλαι) τοῖς γραμμα(τεῦσι)
ὅπως διαγράψαντ[ό]ς μου τὰς προκει(μένας) τῆς τειμῆς(*) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ιη λάβωι(*) τὴν καθή(κουσαν) διαγρα(φήν).
——
τοῖς γραμμα(τεῦσι). γραφήτωι(*) τῷ βασιλικ(ῷ) γραμμα(τεῖ) εἰς ἐπίσκε(ψιν). (ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) θ.
ἀνέγνων. (ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) θ.
(hand 3) τῶι κω(μο)γρ(αμματεῖ). ἐπισκε(ψάμενος) προσανενεκ(*). (ἔτους) μβ Καίσαρος Μεχ(εὶρ) κδ.

Apparatus


^ 4. l. λόγον
^ 7. l. Πετεύρει
^ 9. l. τοὺς
^ 21. l. περσιδίου
^ 24. BL 6.100 : διασφά[γ]ι̣ prev. ed.
^ 24. l. ὀκτώ
^ 25. BL 8.242 : παρενοχλή(σω) prev. ed.
^ 26. l. τιμῆς
^ 26. l. λάβω
^ 27. l. γραφήτω
^ 29. l. προσανένε<γ>κ(ε)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 21575 Translation (English) [xml]

(Translation: from P.Oxy. 9) Kerkeura, three branches. Sarapion to Peteuris, comogrammateus of Kerkeura, greeting. A copy is appended of the document sent to me by Dioscurides, basilicogrammateus. Go therefore to the objects specified as concerning Didymus son of Heracleides, namely 2 branch of a live persea-tree at the Thoëreum of Osorphnas, and two dry branches of a living persea-tree in the temple of Harpebekis at the tomb of the sacred animals, and see whether they are dry and ought to be appropriated by the privy purse in accordance with the tariff, add the true value with a signed declaration and report clearly, making it your aim that nothing be concealed or done by favour, knowing that you will be held accountable in any inquiry concerning facts that remain unknown. The 42nd year of Caesar, Mecheir 24. Dioscurides to Sarapion, topogrammateus of the middle toparchy, and to Peteuris, comogrammateus of Kerkeura, and Dionysius, comogrammateus of Peënno, greeting. A copy is appended of the document delivered to us from the person below written in accordance with the instructions of Quintus Attius Fronto,controller of the privy purse. In furtherance of the object stated go to the branches and acacia-trees indicated and see whether they are dry and ought to be appropriated by the privy purse in accordance with the tariff, add the true value with a signed declaration and report clearly, making it your aim that nothing be concealed or done by favour, knowing that you will be held to account for facts that remain unknown. The 42nd year of Caesar, Mecheir 9. For the privy purse. Signed by me, Dioscurides. The 42nd year of Caesar, Mecheir g. To the basilicogrammateus of the Oxyrhynchite nome. Appended is a copy of the memorandum presented to me from Didymus son of Heraclides, with the endorsement made below it. Go then to the logs therein stated and see if they are dry and have no owner and ought to be appropriated by the privy purse in accordance with the tariff, and after learning their condition and adding the true value furnish a report, making it your aim that nothing be concealed, knowing that you will be held accountable. The 42nd year of Caesar, Mecheir 9. To Quintus Attius Fronto from Didymus son of Heraclides. I wish to purchase in the Oxyrhynchite nome from the privy purse some dried logs which have no owner and ought to be appropriated by the privy purse in accordance with the tariff, namely at the village of Kerkeura in the middle toparchy in the Thoëreum of Osorphnas a single branch of a small persea-tree, dried and worth six drachmae, and in the temple of Harpebekis on the tomb of the sacred animals two dried branches of a living persea-tree worth two drachmae, and at the village of Peënno in the same toparchy in the temple of Ammon a dried branch of a living persea-tree worth two drachmae, and near the same village in the holding of Melanthius in the cutting made in the great dyke two fallen acacia-trees worth eight drachmae, total value 18 drachmae, and I will give no trouble with regard to...nor to anything else at al, if it seems good to you to give instructions to the secretaries that on my paying as the price the aforesaid 18 drachmae of silver I may receive the proper authorization. To the secretaries. Let a letter be written to the basilicogrammateus for an inspection. The 42nd year of Caesar, Mecheir 9. Read by me. The 42nd year of Caesar, Mecheir 9. To the comogrammateus. Inspect and report. The 42nd year of Caesar, Mecheir 24.