Papyri.info

sign in

p.oxy.9.1200 = HGV P.Oxy. 9 1200 = Trismegistos 21586 = oxford-ipap.apis.1777DDbDP transcription: p.oxy.9.1200 [xml]

AD270 Oxyrhynchus

r
Αὐρή(λιος) Δίδυμος ὁ καὶ Σαραπίω(ν) ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ὺ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀρχιδικα(στὴς) β̣υ̣β̣(*) Ἑ̣ρ̣μ̣ο̣-
π̣ο̣λείτου χα̣(ίρειν). τῆς τ̣ετ̣ε(λειωμένης) προσφω(νήσεως) ἀντίγρα(φον) ὑ̣π̣(όκειται). (ἔτους) ιγ Γαλλιηνοῦ
Σεβαστοῦ Παῦνι ια.
ὁ πρὸς τῇ δι̣α̣(λογῇ) α  ̣  ̣χε̣ι̣α̣  ̣  ̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣ χρ̣η̣(ματίζοντος).
5(hand 2) Αὐρηλίῳ Διδύμῳ τῷ καὶ Σαραπίωνι ἱ(*)ερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ
ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
παρὰ Αὐρηλίας Ἰσιδώρας. τῆς τετελειωμένης δημοσιώσεως ἀντίγρα-
φον ὑ(*)πόκειται.
Αὐρηλίῳ Διδύμῳ τῷ καὶ Σαραπίωνι ἱ(*)ερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμε-
10λείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
παρὰ Αὐρηλίας Ἰσιδώρας χρηματιζούσης μητρὸς Ἀριστῶτος(*). τῆς
προειμένης μοι δισσῆς ἀσφαλείας σὺν τῇ ὑ(*)πὸ αὐτᾷ(*)(*)πογραφῇ ἀν-
τίγραφον ὑ(*)πόκειται.
Αὐρήλιος Μῶρος Ἁρεώτου μητρὸς Μινοῦτος ἀπὸ κώμης Τήεως
15τοῦ Ὀξυρυγχείτου νομοῦ Αὐρηλίᾳ Ἰ(*)σιδώρᾳ χρηματιζούσᾳ(*) μητρὸς
Ἀριστῶνος(*) ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Τήεως χαίρειν. ὁμολογῶ πεπρα-
κέναι σοι καὶ παρακεχωρηκέναι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τὸ
18,ms(hand 5) προσφώ(νησις) α̣ὐ̣(τῆς) δημο(σιώσεως).
——
18,ms(hand 2) ἐπιβάλλον τῷ πατρὶ μου Ἁρεώτῃ ψειλοῦ(*) τόπου ἐν τοῖς ἀνὰ μέ-
σον μέρεσι τῆς κώμης οὗ γείτονες νότου Ἀμμωνᾶτος Π̣ολίτ̣α
20βορρᾶ Κρονίου τοῦ καὶ Νεπωτιανοῦ βουλευτοῦ ἀπη[λι]ώτου
Ἀχιλλέως τοῦ καὶ Ἀντωνείνου λιβὸς Κορνηλίου Ἀρτ[ε]μ[ι]δώ-
ρου, τειμῆς(*) τῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου
Σεβαστοῦ νομίσματος δραχμάς(*) ἑκατὸν εἴκοσι, γί(νονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρκ, ἃς αὐτό-
θι ἀπέσχον [π]αρὰ σοῦ διὰ χειρὸς ἐκ πλήρους. διὸ ἀπὸ τοῦ νῦν
25κρατεῖν σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρὰ σοῦ μετα-
λημψομένοις τοῦ προκειμένου ψειλοῦ(*) τόπου καὶ ἐξουσίαν ἔ-
χειν ἑτέροις πωλεῖν καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς
ἐὰν αἱρῇ ἀνεμποδίστως καὶ μὴ ἐπελεύσασθαι(*) μηδένα κατὰ
μηδένα τρόπον, ἔτι τε(*) καὶ παρέξομαί σοι βέβαια διὰ παντὸς
30ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὰ ἀπό τε ἀπογραφῆς ἀν-
δρῶν καὶ γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς γῆς καὶ ἀπὸ παν-
τὸς εἴδους κ[αὶ] ὀφειλῆς καὶ κατοχῆς πάσης δημοσίας τε καὶ ἰ(*)-
διωτικῆς, [τὴ]ν δὲ ἀσφάλειαν ταύτην δισσήν σοι ἐξεδόμην ἐπὶ
ὑπογραφῇ [μο]υ, ἥνπερ ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ δημοσιώσεις διὰ
35τοῦ καταλογείου οὐ προσδεομενος(*) ἑτέρας μου εὐδοκήσεως ἢ
μεταλήμψεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν με τῇ ἐσομένῃ δη-
μοσιώσει, περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γεγενῆσθαι ἐπερωτη-
θεὶς ὑ(*)πὸ σοῦ ὡμολόγησα. ἔτους τρισκαιδεκάτου(*) Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου
40,ms(hand 5) ἀγ̣ρ̣ά(μματος).
40(hand 2) Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Χοίακ δ. Αὐρήλιος Μῶρος Ἁρεώ-
του πέπρακα το(*) ἐπιβαλον(*) μοι ψειλὸν(*) τόπον καὶ ἀπέσχον τὴν
τειμὴν(*) ὡς πρόκειται. Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος ἔγραψα ὑ(*)πὲρ αὐτοῦ μὴ
εἰδότος γράμματα.
βουλόμενος(*) δὲ ἀπὸ τῆς δισσῆς ἀσφαλείας μοναχὴν ἐν δημοσίῳ γενέσθαι δίδω-
45μι τῇ πόλει τὰς ὁρισθείσας (δραχμὰς) ιβ καὶ τὸ τοῦ τειμήματος(*) τέλος, ἀξιῶ ἀνα-
λαβόντας αὐτὴν παρὰ τοῦ διαπεσταλμένου ὑ(*)πʼ ἐμοῦ Αὐρηλίου(*) Ἀπολ-
λωνίου ὑ(*)πογεγραμμένην ὑ(*)πὸ αὐτοῦ περὶ τοῦ εἶναι τὴν ὑ(*)πογραφὴν
(*)διόγραφον τοῦ γράψαντος συνκαταχωρίσαι αὐτὴν τῷδε τῷ ὑ(*)πο-
μνήματι εἰς τὴν Ἁδριανὴν βιβλιοθήκην, τὸ δὲ ἴ(*)σον εἰς τὴν τοῦ Ναναί-
50ου, πρὸς τὸ μένιν(*) μοι τὰ ἀπὸ αὐτῆς δίκαια ὡς ἀπὸ δημοσίου χρη-
ματισμοῦ ἕνεκα τοῦ εὐδοκηκέναι τῇ δημοσίωσει. (ἔτους) ιγ Γαλλιηνοῦ
Σεβαστοῦ Παῦνι.
ταύτην δὲ βουλόμενος(*) προσφωνηθῆναι τοῖς τῶν ἐνκτήσεων τοῦ Ὀξυρυγ-
χείτου νομοῦ βιβλιοφύλαξι ἀξιῶ ἐπιλαβουσι(*) τὴν δημοσίωσιν ὑ(*)πο-
55γεγραμμένην ὡς καθήκει συντάξαι γράψαι αὐτοῖς ἵ(*)νʼ εἰδῶσι.
(hand 3) ὡς καθήκ(ει). (ἔτους) ιγ τοῦ κυρίου ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ Παῦνι θ.
(hand 4) Αὐρηλία Ἰ(*)σιδώρα μητρὸς Ἀριστῶτος ἐπήνεκα(*)
κέ(*) ἐστιν ἐν καταχωρισμῷ. (ἔτους) α̣ καὶ (ἔτους) δ̣(*)
Παχὼν λ. Αὐρήλιος Θέων ὁ καὶ Ἅρπαλος
60Δημητρίου ἔγραψα ὑ(*)πὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυ-
ίας γραματα(*).
v
(hand 2?) δημοσιώ(σεως)
προσφώ(νησις) εἰς Αὐρ(ηλίαν) Ἰσιδώραν
  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ r.1. l. βιβ(λιοφύλαξι)
^ r.5. ϊερει papyrus
^ r.8. ϋποκειται. papyrus
^ r.9. ϊερει papyrus
^ r.11. corr. ex αριστωνος
^ r.12. ϋπο papyrus
^ r.12. l. αὐτῇ
^ r.12. ϋπογραφη papyrus
^ r.13. ϋποκειται. papyrus
^ r.15. ϊσιδωρα papyrus
^ r.15. l. χρηματιζούσῃ
^ r.16. l. Ἀριστῶτος
^ r.18,ms. l. ψιλοῦ
^ r.22. l. τιμῆς
^ r.23. l. δραχμῶν
^ r.26. l. ψιλοῦ
^ r.28. l. ἐπελεύσεσθαι
^ r.29. l. δε
^ r.32. ϊ papyrus
^ r.35. l. προσδεομένη
^ r.38. ϋπο papyrus
^ r.38. l. τρεισκαιδεκάτου
^ r.41. l. τὸν
^ r.41. l. ἐπιβάλλοντά
^ r.41. l. ψιλὸν
^ r.42. l. τιμὴν
^ r.42. ϋπερ papyrus
^ r.44. l. βουλομένη
^ r.45. l. τιμήματος
^ r.46. ϋπʼ papyrus
^ r.46. corr. ex π̣υρηλιον
^ r.47. ϋπογεγραμμενην papyrus
^ r.47. ϋπο papyrus
^ r.47. ϋπογραφην papyrus
^ r.48. ϊδιογραφον papyrus
^ r.48. ϋπο papyrus
^ r.49. ϊσον papyrus
^ r.50. l. μένειν
^ r.53. l. βουλομένη
^ r.54. l. ἐπιλαβόντα
^ r.54. ϋπο papyrus
^ r.55. ϊνʼ papyrus
^ r.57. ϊσιδωρα papyrus
^ r.57. l. ἐπήνε<γ>κα
^ r.58. l. καί
^ r.58. BL 1.333 : (ἔτους) γ̣ καὶ (ἔτους) α̣ prev. ed.
^ r.60. ϋπερ papyrus
^ r.61. l. γράμ<μ>ματα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.