Papyri.info

sign in

p.oxy.9.1204 = HGV P.Oxy. 9 1204 = Trismegistos 21590 = oxford-ipap.apis.1778DDbDP transcription: p.oxy.9.1204 [xml]

AD 299 Oxyrhynchus

ἐπὶ ὑ(*)πά[τ]ων τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ τὸ ζ καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ ϛ Σεβαστῶν.
Αὐρηλίῳ Ζηναγένει(*) στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου
παρὰ Αὐρηλίου Πλουτάρχου τοῦ καὶ Ἀτακτίου κρατίστου καὶ ὡς χρηματίζω. οὐ δεόντως καὶ παρὰ πάντας
τοὺς νόμους ὀνομασθέντος μου ὡς εἰς δεκαπρωτείαν ὑ(*)πὸ Αὐρηλίου Δημητριανοῦ δεκαπρώτου
5τῆς πρὸς λίβα τοπαρχίας ἔκκλητον πεποίημαι διὰ τοῦ πατρός μου Αὐρηλίου Σαραπάμμωνος τοῦ καὶ Διονυσίου
καὶ ὡς χρημα(τίζει) τῷ με κατὰ καιρὸν ἐκεῖνον εἶναι ἐν τῇ Μικρᾷ Ὀάσει πρὸς ἐκσφούνγευσιν τῶν ἐκεῖσε
διακειμένων στρατιωτῶν ἐκ προστάξεως τοῦ κυρίου μου τοῦ διασημοτάτου ἐπάρχου Αἰγύπτου
Αἰλίου Πουβλίου, καὶ ποιήσας τὰ ἐπὶ τῇ ἐκκλήτῳ δέοντα κατέφυγον πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν
διασημότατον καθολικὸν Πομπώνιον Δόμνον καὶ ἐνέτυχον αὐτῷ ἐπὶ ὑ(*)πομνημάτων αὐτὰ ταῦτα
10παρατιθέμενος. ἐπεὶ οὖν διὰ ἀποφάσεως ἐκέλευσεν τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ παραγ’γεῖλαί με τῷ προκειμένῳ,
ὧν τὸ διαφέρον μέρος καὶ τῶν ἀποφάσεων \οὕτως ἔχει/· ἐπὶ τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ ζ καὶ
Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ ϛ(*)πάτων, πρὸ ιδ καλανδῶν Σεπτεμβρίων, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐν τῷ σηκρήτῳ.
κληθέντος Πλουτάρχου κρατίστου Ἰ(*)σίδωρος εἶπ(εν)· ἀπαλλαγὴν εὕρασθαι πειρώμενος ὁ παρεστὼς
τῆι σῇ ἀρετῇ Πλούταρχος ὁ κράτιστος τῶν πολει-
τικῶν(*) λειτουργιῶν δεδέηται τῆς θείας τύχης ἔτι ἄνω-
15θεν τῶν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν Σεβαστῶν καὶ τῶν Καισάρων μεταδοῦναι αὐτῷ τοῦ τῆς κρατιστίας
ἀξιώματος, καὶ ἐπένευσεν ἡ θεία τύχη αὐτῶν καὶ μετέδωκεν, καὶ νῦν ἐστιν ἐν αὐτῷ. διετέλεσεν
γοῦν ὑ(*)πηρετούμενος τῇ σῇ τοῦ ἐμοῦ κυρίου τάξει, εἶτα καὶ τοῖς προστάγμασιν τοῖς ὑ(*)μῶν τῶν μειζόνω(ν).
πρώην δέ, ἐπειδὴ κατὰ τὴν Ὄασιν τὴν Μεικρὰν(*) διέτρειβεν(*) τοῦ κυρίου μου σοῦ δὲ ἀδελφοῦ Πουβλίου
τοῦ διασημοτάτου ἡγουμένου ἀποστείλαντος αὐτὸν ἐκσφουνγεύειν τοὺς στρατιώτας, Δημητριανός τις
20Ὀξυρυγ(*)χείτης τῆς αὐτῆς πόλεως αὐτῷ ὁρμώμενος τετόλμηκεν αὐτὸν ὀνομάζειν εἰς δεκαπρωτείαν
μὴ ἐπιγνοὺς ὡς ἀξιώματος μείζονος μετείληφεν, ὃ ἀπαλλάτ’τει ἴ(*)σως αὐτὸν τῶν λειτουργιῶν τῶν πολει-
τικῶν(*). μεθʼ ἕ(*)τερα /, Δόμνος ὁ διασημότατος καθολικὸς εἶπ(εν)· ἀνάγνωθι τὴν ἡμέραν τῆς χειροτονίας. Πλού-
ταρχος εἶπ(εν)· Παῦ(*)νι λ. ἀπήμην ἐν Ὀάσει· ὅτε ἔγνων ἀπήντησα /. Δόμνος ὁ διασημότατος καθολικὸς εἶπ(εν)· καὶ τὸ βιβλίο(ν)
τῆς χειροτονείας(*) παρασχεθήτω καὶ τὰ ἑξῆς ὡς ἐκέλευσα δειξάτω, ἵ(*)να δὲ ἐννομώτερον ἀκουσθείη, παραγ’γειλά-
25τω τῷ ἐλαμέ[νῳ αὐτὸν εἰ]ς(*) τὴν δεκαπρωτείαν. Γρηγόριος εἶ(πεν)· τὰ ὑ(*)πομνήματα κέλευσον ἐκδοθῆναι /.
Δόμνος ὁ διασημ[ό]τατο[ς καθ]ολικὸς εἶπ(εν)· ἐ[κ]δοθήσεται. Ὀλύμπιος κομεντα̣ρήσιος(*) ὀφφικιάλιος ἐξέδωκα τὰ ὑ(*)πομνήματα.
ὅθεν α[- ca.15 -] ἐὰν [σοι δόξῃ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐπιδ̣[  ̣  ̣]  ̣ι̣ωπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸν προκείμενον Δη[μητρια-]
[νὸν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. ϋπα[τ]ων papyrus
^ 2. Ζηνογένει prev. ed.
^ 4. ϋπο papyrus
^ 9. ϋπομνηματων papyrus
^ 10. παραγ’γεῖλαί papyrus
^ 12. ϋπατων, papyrus
^ 13. ϊσιδωροσ papyrus
^ 14-22. l. πολιτικῶν
^ 17. ϋπηρετουμενοσ papyrus
^ 17. ϋμων papyrus
^ 18. l. Μικρὰν
^ 18. l. διέτριβεν
^ 20. οξυρυγ̈χειτησ papyrus
^ 21. ἀπαλλάτ’τει papyrus
^ 21. ϊσωσ papyrus
^ 21-22. l. πολι|τικῶν
^ 22. ἑτερα papyrus
^ 23. παϋνι papyrus
^ 24. l. χειροτονίας
^ 24. ϊνα papyrus
^ 24. παραγ’γειλά papyrus
^ 25. ελαμ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰ]ς prev. ed.
^ 25. ϋπομνηματα papyrus
^ 26. corr. ex κομεντε̣ρησιος
^ 26. ϋπομνηματα. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 21590 Translation (English) [xml]

(Translation: from P.Oxy. 9) In the consulships of our lords the Emperors Diocletianus Augustus for the seventh and Maximianus Augustus for the sixth time. To Aurelius Zenogenes, strategus of the Oxyrhynchite nome, from Aurelius Plutarchus also called Atactius, excellency, and however I am styled. Having been nominated wrongfully and in contravention of all law for the decemprimate by Aurelius Demetrianus, decemprimus of the western toparchy, I brought an action of appeal through my father Aurelius Sarapammon also called Dionysius, and however he is styled, because I was at the time in the Small Oasis for the discharge of the soldiers stationed there, in accordance with the order of my lord the most honourable praefect of Egypt Aelius Publius; and having taken the proper steps for the appeal I had recourse to my lord the most honourable catholicus Pomponius Domnus, and applied to him in a memorandum setting these facts before him. Whereas then his highness ordered me by a judgement to give notice to the aforesaid person, the essential part of the proceedings and the judgement being as follows :— In the consulship of our lords Diocletianus Augustus for the seventh time and Maximianus Augustus for the sixth time, August 19, at Alexandria, in court. Plutarchus, excellency, having been summoned, Isidorus said, “His excellency Plutarchus who has presented himself before your eminence, endeavouring to find for himselfa release from municipal offices, some time ago besought the divine fortune of our masters the Augusti and Caesars to grant him the rank of excellency, and their divine fortune consented and granted it,and he now enjoys it. Now he has continued in obedience to your lordship’s department and also to the orders of you magnates. Lately when he was in the Small Oasis, where he had been sent by my lord your colleague Publius the most honourable praefect to discharge the soldiers, a certain Demetrianus, an Oxyrhynchite of the same city, made a design upon him and ventured to nominate him for the decemprimate, ignoring his acquisition of a superior rank, which presumably releases him from municipal offices”. After other evidence Domnus the most honourable catholicus said, “Read the day of his appointment”. Plutarchus said, “Pauni 30. I was away in the Oasis; I came back when I knew”. Domnus the most honourable catholicus said, “Let the document containing the appointment be produced, and let him also show the following correspondence, as I ordered; and that he may be heard in a more regular way, let him give notice to the person who nominated (?) him for the decemprimate”. Gregorius said, “Give orders for the issue of the minutes”. Domnus the most honourable catholicus said, “They shall be issued”. I, Olympius, official notary, issued the minutes. Wherefore I beg, if it seem good to you, ...