Papyri.info

sign in

p.paris.pg257 = HGV P.Par. 21 ter = P.Par. S. 257 = Trismegistos 23611DDbDP transcription: p.paris.pg257 [xml]

AD 599 Thinite
[Reprinted from: .] cf. P.Paris 21ter

[⁦ -ca.?- ⁩]ος Ἀρσένιος [Καλλινίκου](*)
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐφʼ ᾧ ἐπείσθην δηλαδὴ
[⁦ -ca.?- ⁩] κατὰ νόμους ταύτης τῆς πράσεως
[⁦ -ca.?- ⁩] κληρονόμων μου καὶ διαδόχων
5[καὶ διακατόχων ⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ πᾶσαν] βεβαίωσιν ἀπὸ παντὸς τοῦ
ἐπερευσομένου(*) [⁦ -ca.?- ⁩] κληρονόμοις ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐμοῦ ὀνόματος ἢ ἄλλου τινὸς ἁπαξαπλῶς
[ἐν παντὶ καιρῷ ἐπάναγκες, εἰ δὲ συμβαί]η, ὁ μὴ εἴη, ἐκνίκησιν(*) ἢ ἀμφισβήτησίν
τινα γίνεσθαι περὶ τοῦ εἰρη[μένου μέρ]ους τρίτου οἴκίας ἢ περὶ μέρους αὐτοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣(*)
10ἢ δεσποτείας ἢ δικαίου οἱο̣[υ]δήπ[οτε](*) παρʼ οἱουδήποτε προσώπου ἐν δικαστηρίοις
ἢ ἐκτὸς δικαστηρίων ἐπὶ τῷ ἐμὲ τὸν ἀποδόμενον καὶ τοὺς ἐμοὺς κληρονόμους
καὶ διαδόχους παντοίους(*) ἰδίοις [ἀ]ναλώμασιν καὶ δαπανήμασιν ἀποστήσειν
καὶ ἀποσοβεῖν πάντα[ς τοὺς ἐπελευσο]μένους ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς κληρονόμοις
ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις ἢ ἐπι[γν]ῶναι τὸ προκείμενον τίμημα ἐν διπλῷ
15καὶ πάντα τὰ ἀναλώματα καὶ τὰ [δ]απανήματα τὰ ἀναλωθησόμενα εἴς τε(*) βελτίωσιν
καὶ εἰς οἰκοδομὴν καὶ εἰς ἑτέραν [χειρου]ργίαν καὶ εἰς δίκην [εἴ τις συμβαίη γεν(?)]ηθῆναι(*)
ὁμοίως ἐν διπλῷ ἀποκ[αταστήσειν] μετὰ τοῦ ταύτην τὴν πρᾶσιν ἀρραγῆ
καὶ ἀσάλευτον εἶναι διὰ παντὸς ἥνπερ ὑμῖν ἐθέμην πρὸς ἀσφάλειαν
[κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν πανταχοῦ] προφερομένην κινδύνῳ ἐμῷ
20καὶ τῶν ἐμῶν κληρονόμων κ[αὶ διαδόχων πόρῳ τῆς πα]ντοίας ἡμῶν ὑποστάσεως(*)
τῆς καὶ ἐπικειμέ(νης) ὑμῖν εἰς τοῦτο καθάπερ ἐκ δίκης· καὶ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν
ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα † † † (hand 2) † Αὐρήλιος Ἀρσένιος Καλλινίκου ὁ προγεγραμμένος
ἐθέμην τὴν παροῦσαν πρᾶσιν τοῦ(*) εἰρημένου μέρους τρίτου οἰκίας μετὰ παντὸς
αὐτῆς τοῦ δικαίου καὶ ἀπέσχ(ον) [π]αρὰ τῶν προκε̣ι̣μέν[ων] τ̣ὴ̣ν̣ τιμήν, τουτʼ ἔστιν(*)
25χρυσοῦ νομίσματα δύο παρὰ κεράτια   ̣  ̣, [νο(μισμάτια) β π(αρὰ) κε(ράτια)   ̣  ̣] ζυγῷ(*) Ἀλεξανδρείας καὶ βεβαιώσω(*)
ταύτην τὴν πρᾶσιν κατὰ πᾶσαν βεβαίωσιν· καὶ στοιχεῖ μοι πάντα ὡς πρόκ(ειται).
ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀξιω(θεὶς)(*) Φλ(άουιος) Φ[  ̣  ̣]  ̣σι  ̣  ̣α̣ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣ομ(  ) ἀπὸ Πανός(*).
(hand 3) † Φλ(άουιος) Εὑρέσιος Βίκτορος Κτήτωρ ἀπὸ [Παν]ὸς μαρτυρῶ τῇ παρούσῃ πράσει αἰτηθεὶς παρὰ τοῦ θεμένου.
(hand 4) † Φλ(άουιος) Ἰωάννης \†/ Μεγάλου ἀπὸ Πανὸς μαρτυρῶ τῇ [παρούσ]ῃ πράσει αἰτηθεὶς παρὰ τοῦ θεμένου. †
30(hand 5) † Φλ(άουιος) Ζαχαρίας Παννῆτος σὺν θ(εῷ) γραμμ(ατεὺς)(*) ἀπὸ Πανὸς μαρτυρῶ τῇ παρούσῃ πράσει αἰτηθεὶς παρὰ τοῦ
θεμένου. †
(hand 6) † ἐγράφη διὰ γρ(αφείου) Μάρκου σὺν θεῷ(*) συμβολαιογρά(φου).
Traces

Apparatus


^ 1. BL 1.341 : prev. ed.
^ 6. l. ἐπελευσομένου
^ 8. BL 1.341 :   ̣  ̣  ̣  ̣ μήτʼ ἐκ[  ̣  ̣  ̣]κησιν prev. ed.
^ 9. BL 1.341 : μέρους   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 10. BL 1.341 : ἢ   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 12. BL 1.341 : prev. ed.
^ 15. BL 1.341 : prev. ed.
^ 16. BL 1.341 : [⁦ -ca.?- ⁩]ηθῆναι prev. ed.
^ 20. BL 1.341 : [⁦ -ca.?- ⁩ πράσ]εωσ prev. ed.
^ 23. BL 1.341 : πρᾶσιν   ̣  ̣  ̣  ̣ του prev. ed.
^ 24. BL 1.341 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 25. BL 1.341 : νομί[σματα ⁦ -ca.?- ⁩] τῷ prev. ed.
^ 25. BL 1.341 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 27. BL 1.341 : prev. ed.
^ 27. BL 1.341 : Φ  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 30. BL 1.341 : [  ̣  ̣  ̣  ̣]νευτοσ prev. ed.
^ 32. BL 1.341 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.paris.21ter [xml]

AD 599 Thinite
[Reprinted from: .] cf.P.Paris pg257

[ἐν ὀνόματι τοῦ] κυρίου καὶ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν,
[βασιλείας τοῦ γαλη]νοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου
[Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος], ἔτους ἑπτακαιδεκάτου
Ἐπεὶφ ιθ, τρίτης ἰνδ(ικτίωνος) †
5† Αὐρήλιος Ἀρσένιος Καλλ[ινίκου μητρὸς] Εὐγενίας(*) χρυσοχόος ἀπὸ τῆς
[- ca.9 - παρέχων ὑπὲρ αὑτοῦ ὑπο]γράφεα καὶ μάρτυρας τῆσδε
[τῆς αἰωνίας πράσεως τοῦς ἑξῆς ὑπογράφοντας τίθ]ε̣μ̣α̣ι̣ τήνδε τὴν(*)
καταγραφὴν καθʼ ἁ[πλῆν ἔγγραφον ἀσφάλει]αν ὑμῖν Αὐρηλίοις
Παχυμίῳ Ψάτου πο[ρφυροπώλῃ καὶ] Μαρίᾳ ἀδελφην(*).
10[ὁ] προγεγραμμέ(νος) Ἀρσένιος [ἀπὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ταύτης, νῦν δὲ] τὴν οἴκησιν
ἔχων ἐπὶ τῆσδε τῆς πό[λεως - ca.10 -] πιπράσκω καὶ ὁμολογῶ γνώμῃ
[ἑκουσίᾳ καὶ αὐ]θαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδολῳ συνειδήσει καὶ ἀμετατρέπτῳ
[λογισμῷ καὶ] ἀμεταβλήτῳ σκοπῷ καὶ ἀμετανοήτῳ προαιρέσει, βεβαίᾳ
[δὴ ὀρθῇ δια]νοίᾳ, παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ καὶ ἐξουσίᾳ πά-
15[σῃ καὶ αἰω]νίᾳ κατοχῇ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἐπὶ τὸν ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀμ]νύμενος τήν τε ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν νίκην(*)
[καὶ διαμονὴν τ]ῶν(*) θεοφυλάκτων δεσποτῶν τῆς οἰκουμέν(ης) Φ(λαουίων) Μαυρικίου
[Τιβερίου καὶ Αἰ]λίας(*) Κωνσταντίνας τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ αὐτοκρ(ατόρων)
[πεπρακέναι ὑ]μῖν καὶ καταγεγραφηκέναι καλῇ πίστει καὶ αἱρέσει σέμερον(*) πεπεισμέ(νος)
20[τὸ ἐμὸν μέρος](*) τρίτον οἰκίας ὁλοκλήρου τριστέγου καὶ τῶν ἀναγαίων(*)
[πάντων(*) μετὰ] παντὸς αὐτῆς τοῦ δικαίου, κοινῆς οὔσης τῆς αὐτῆς οἰκίας
[πρός τε ἐμὲ καὶ] Μαρίαν καὶ Ἰωάνναν ἄλλην ἡμῶν ἀδελφὴν κατὰ τὸ ὑπόλοιπον
[τρίτον μέρος](*),
τῆς καὶ περιελθούσης εἰς ἡμᾶς ἀπὸ πατρικῆς ἡμῶν διαδοχῆς
25διακειμένης ἐπὶ τῆσδε τῆς Πανοπόλ(εως) ῥύμης τῆς μεγάλης ἐκκλησίας· γείτονες τῆς
[ὅλης οἰκί]ας(*)· νότου στενὸν ῥύμιον(*)· βορρᾶ οἰκία τῶν κληρονόμων τοῦ
[- ca.11 - ἀπηλιώτου ῥ]ύμη δημοσία εἰς ἣν ἀνέῳκται ἡ θύρα· λιβὸς
[- ca.9 - ἢ οἳ ἂν ὦσι γείτονες] πάντῃ πάντοθεν,
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. BL 1.340 :   ̣  ̣  ̣  ̣πωτοσ prev. ed.
^ 7. BL 1.340 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 9. l. ἀδελφῇ, BL 1.340 : [Μαρίας τῆς ἀδελφῆς] prev. ed.
^ 16. BL 1.340 : prev. ed.
^ 17. BL 1.340 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῶν prev. ed.
^ 18. BL 1.340 : [καὶ   ̣  ̣  ̣]λίασ prev. ed.
^ 19. l. σήμερον
^ 20. BL 1.341 : [- ca.11 - τὸ] prev. ed.
^ 20. BL 1.341 : ἀνωγαίων prev. ed.
^ 22-23. BL 1.341 : ὁμολογίαν [διαιρέσεως] prev. ed.
^ 25-26. BL 1.341 : [τῆς δε τῆς οἰκί]ας prev. ed.
^ 26. BL 1.341 : στενωρύμιον prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.