Papyri.info

sign in

p.petaus.22 = HGV P.Petaus 22 = Trismegistos 8757DDbDP transcription: p.petaus.22 [xml]

AD185 Ptolemais Hormou

Κολλάνθῳ βασ[ιλ]ι(κῷ) γρα(μματεῖ) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδος παρὰ Πετ[α]ῦτος κωμογρα(μματέως) [κώμ(ης) Σύ]ρ̣[ω(ν)].
τοῦ ἐπενεχθέντ[ο]ς μοι ἀπὸ σ[οῦ χ]ρη(ματισμοῦ) ἐωνη(μένης) ἐξ ὀνό(ματος) Διδεῖτος ἀπάτορος μη(τρὸς) Θασῶ-
τ[ο]ς βουλομένης ὠνήσασθαι ἀπ[ὸ] χέρσ(ου) ἀμπ(έλου) ὑπολ(όγου) κατὰ παράδιξιν(*) ἐφʼ ἁπλῇ τιμῇ
ὡ̣[ς τῆ]ς̣ (ἀρούρης(?)) [ἐκδραχμ(ῶν)ν]ϛ̣ ε̣ἰ̣ς̣ λαχα(νείαν) κ[αρ]τὴν (ἄρουραν) α δ´ ιϛ´, ἐν ᾗ̣ [ἐλάινα καὶ ἕ]τ[ε]ρα φυτ(ά), ἀντίγρα(φον) ὑπόκ[ειται].
5ἐπε[λθ]ὼ̣ν̣ [ο]ὖν ἐ[πὶ τ]ὸ δηλ(ούμενον) ἔδαφος μ[εθʼ] ὧν δέον ἐστίν̣, ε̣[ὗρον] αὐτὸ κατʼ ἀγρὸν ἀπὸ τῆς προκειμ(ένης) [ἰ-]
δέας κ[αὶ οὐκ ἀπʼ ἄ]λλης τῆς μὴ ἐφ[ι]εμένης ὠνεῖσ[θα]ι, τόν τε ὠνού(μενον) μὴ εἶναι τῶν κεκω-
λυμένων ὠ[νεῖσ]θαι μηδὲ τῶν το[ιούτ]ων ὑπόβλητον, μηδὲν δὲ ἕτερον ἐναντίον εἶναι, τάς
τε κατʼ ἀγρ[ὸν γιτ](*)(νίας) συμφ(ώνους) εἶναι ταῖς διὰ τοῦ χρη(ματισμοῦ) δηλ(ουμέναις), ἧς μέτρα γ ((filler)) 1 \ δ´ η´ ιϛ´ / (ὁμοίως) (ὁμοίως), (γίνεται) ἡ προκ(ειμένη) (ἄρουρα) α δ´ ιϛ´ χες(*)(ου)
ἐν (ᾗ) τ̣ὰ̣ προ[κ(είμενα) φυτ]ά̣.
10(ἔτους) κε Μάρκ[ο]υ Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεσορή.
Κόλλανθος βασιλ(ικὸς) γρα(μματεὺς) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδος κωμωγρα(μματεῖ)(*) τόπ(ων) Σύρων
χαίρειν. τοῦ ἐπισταλέντος μου(*) ἐπιστάλματος ἐξ ὀνόματος Διδεῖ-
τος ἀπάτορος μητρὸς Θασῶτος βουλ(ομένης) ὠνήσασθαι ἀπὸ χέρσου
ἀμπέλ[ο]υ ὑπολόγου κατὰ παράδιξι[ν](*) περὶ κώμην Σύρων εἰς
15λαχανίαν(*) καρτὴν (ἄρουραν) α δ´ ιϛ´ ἀντίγρα(φον) ἐπιστελω\μ/(*) <σοι>, ὥπως(*) γενάμ(ενος)(*)
ἐπὶ τ[οὺ]ς τόπους κὰ(*) τὰ ἀκόλου(θα) ἐπιστελ(έσας)(*) δηλώσῃς μοι. κε (ἔτους)
Αὐρηλί[ο]υ Κομμόδου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεσορὴ ιϛ.
Ἀπολλωνίω(*) στρα(τηγὸς) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδος Κολλάνθῳ βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) τῆς
αὐτῆς μ[ερ]ίδος τῷ φιλτάτῳ χαίρειν. τῶν δοθέντων μοι βι-
20βλιδίων παρὰ Διδεῖτος ἀπάτορος μητρὸς Θασῶτος βουλ(ομένης) ὠνήσασ-
θαι ἀπὸ χέρσου ἀμπέλ(ου) ὑπολόγου περὶ κώμην Σύρων (ἄρουραν) α δ´ ιϛ´ τὸ ἴ(*)σον
σοι ἐπιστέλ(λω), φίλτατε εἵνʼ(*) εἰδῇς κὰ(*) τὰ ἴ(*)δια μέρη ἀναπληρώσῃς. ἐρῶσ-
θε(*) ς(*) εὔχομ(αι), φίλτατε. ἔτους πέμπτου καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος
Καίσαρο[ς] Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβ(οῦς)
25Ἀρμενι[ακο]ῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματ[ικ]οῦ Βρεντανικοῦ(*) Μεγίστου
Μεσορὴ α[  ̣]. Ἀπολλωνίῳ στρα(τηγῷ) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδος παρὰ Διδεῖτος
ἀπάτορ[ο]ς μητρὸς Θασῶτος διὰ φροντιστοῦ τοῦ ἀδελφοῦ Θέωνο(ς)
ἀμφοτέρων ἀπὸ τῆς μητροπόλεως ἀν[α]γρα(φομένων) ἐπʼ ἀμφόδου Πλατεία[ς].
βού[λομαι] ὠνήσασθαι ἀπὸ χέρσου ἀμπέ[λου] ὑπολόγου κατὰ παράδιξι[ν](*)
30περ[ὶ] κόμ[η]ν(*) Σύρων εἰς λαχανίαν(*) καρ[τ]ὴ[ν] (ἄρουραν) α δ´ ιϛ´, ἐν αἱς(*) ἐλαεινα(*)
καὶ ἕτερα φυτὰ κκαρκινομένα(*) καὶ φ[ρ]έατα καταπεπτοκώτα(*),
ἧς γί[το]νος(*) ν[ό]του Ἰσ[χ]υρίων(ος) ἀφήλικος λ[α]χ[α]νίαν(*) καρτην(*), βορᾶ(*)καὶ ἀ-
πηλιότου(*) [σ]ιτικὰ α[ἰδ]άφη(*), λιβὸς ποτίστρ(α) ξ(υλίνη), ἐφʼ(*) ἁπλῇ τειμῇ(*) ὡς τῆς
(ἀρούρης) ἐκ δραχμῶν π[ε]ντήκοντα ἕξ , ἐφʼ ᾧ παραδιχθεις(*) διαγρά(ψω) τὴν
35τιμὴν σὺ[ν] τοῖς ἑπομένοις ἐπὶ τὴν δημο[σί]αν τράπεζαν. μενεῖ δέ μ[ο]ι
καὶ ἐγγόνο[ι]ς καὶ τοῖς παρʼ ἐμοῦ μεταλημψομένοις την(*) ταύτης
κρατησιν(*) καὶ κυριαν(*) ἀναφερητον(*) ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρονου(*) καὶ βαιβεοθ[η-]
σεταί(*) μοι ἀπὸ δημοσίων πάντων καὶ παντὸς ἴδους(*) μέχρει(*) τοῦ
τῆς πραξεως(*) χρόνου, ἕξω δὲ εἰς τὴν τούτων κατεργασίαν καὶ
40ἀνάκτησιν <ἀτέλειαν> εἰς ἔτη τρία, μεθʼ ἃ τελ(έσω) ὡς ἐπὶ τῶν ὁμοίων τελ(έσματα).

Apparatus


^ 3. l. παράδειξιν
^ 8. l. [γειτ]
^ 8. l. χέ<ρ>ς
^ 11. l. κωμογρα(μματεῖ)
^ 12. l. μοι
^ 14. l. παράδειξι[ν]
^ 15. l. λαχανείαν
^ 15. l. ἐπιστέλ<λ>ω
^ 15. l. ὅπως
^ 15. l. γενόμ(ενος)
^ 16. l. κα<ὶ>
^ 16. l. ἐπιτελ(έσας)
^ 18. l. Ἀπολλώνιος
^ 21. ϊσον papyrus
^ 22. l. ἵνʼ
^ 22. l. κα<ὶ>
^ 22. ϊδια papyrus
^ 22-23. l. ἐρρῶσ|σθαι
^ 23. l. σ<ε>
^ 25. l. Βρεττανικοῦ
^ 29. l. παράδειξι[ν]
^ 30. l. κώμ[η]ν
^ 30. l. λαχανείαν
^ 30. l. ᾗ
^ 30. l. ἐλάινα
^ 31. l. κ<ε>καρκινωμένα
^ 31. l. καταπεπτωκότα
^ 32. l. γεί[το]νες
^ 32. l. λ[α]χ[α]νείαν
^ 32. l. καρτή
^ 32. l. βορρᾶ
^ 32-33. l. ἀ|πηλιώτου
^ 33. l. ἐδάφη
^ 33. corr. ex εν
^ 33. l. τιμῇ
^ 34. l. παραδειχθεῖσα
^ 36. l. ἡ
^ 37. l. κράτησις
^ 37. l. κυρία
^ 37. l. ἀναφαίρετος
^ 37. l. χρόνον
^ 37-38. l. βεβαιωθ[ή]|σεταί
^ 38. l. εἴδους
^ 38. l. μέχρι
^ 39. l. παραδείξεως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.