Papyri.info

sign in

p.petr.2.1 = HGV P.Petr. (2) 1 1 = Trismegistos 47329 = p.hal.11DDbDP transcription: p.petr.2.1 [xml]

238/237BC Krokodilon
[Reprinted from: p.hal.11] PPetr1,21;3,1‡7PHal11

1
[βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμ]αίου καὶ Ἀρσινόη̣[ς]
[θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι, ἐφʼ ἱερέως Ἀπολλωνίδου το]ῦ Μοσχίωνος Ἀλε-
[ξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐερ]γετῶν, κανηφόρου̣
[Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενεκρατείας τῆς Φιλ]άμμονος τὸ β (ἔτος),
5[μηνὸς Δίου   ̣  ̣, ἐν Κροκοδίλων πόλει] τοῦ Ἀρσινοίτου,
[τάδε διέθετο νοῶν καὶ φρονῶν - ca.10 -]ν̣ τῶν πρότερον
[⁦ -ca.?- ⁩ με]λάγχρους
[⁦ -ca.?- ⁩ οὐλὴν ἔχ]ω̣ν ὀφρύι ἀριστερᾶι.
[εἴη μέν μοι ὑγιαίνοντα αὐτὸν τὰ αὑτοῦ διοικεῖ]ν. ἐὰν δέ τι
10[ἀνθρώπινον πάσχω, καταλείπω τὰ ὑπάρχον]τα πάντα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ει Θεσ̣σ̣α̣λ̣ῶι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣κα̣ι̣θηι
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῆι θυγατρί.
[ἄλλωι δὲ οὐθενὶ οὐθὲν καταλείπω. ἐπιτρό]πους δὲ αἱροῦ-
15[μαι βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν ἐκ βασιλέως Πτ]ολεμαίου
[καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλισσαν Βερενί]κην τὴν
[βασιλέως Πτολεμαίου ἀδελφὴν καὶ γυναῖκα κα]ὶ τὰ τούτων
[τέκνα. μάρτυρες· - ca.15 - Φιλα]δέλφειος
[⁦ -ca.?- ⁩ π]υρράκης
20[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀλεξανδρε]ὺ̣ς τῆς
[ἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμένων εἰς δῆμον] Ἡφαιστι-
[έα ὡς (ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩ χ]αροπὸς
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ Ἀλεξαν-
[δρεὺς τῆς ἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμένω]ν εἰς δῆμον
25[⁦ -ca.?- ⁩ ὡς ἐτῶν ⁦ -ca.?- ⁩ μέσο]ς μεγέθει
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἰσ]θ̣μιεὺς
[ὡς (ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οὐλὴ ἐπὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὡς (ἐτῶν) νε
[⁦ -ca.?- ⁩]ηνόδωρος
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀλεξανδρεὺς τῆς ἐπιγονῆς τῶν ο]ὔπω ἐπ̣[ηγ-]
[μένων εἰς δῆμον - ca.10 - ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ μελά]γχρους
[⁦ -ca.?- ⁩]
[βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης]
[θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι, ἐφʼ ἱερέως Ἀπολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος τὸ β (ἔτος)]
35[Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου]
[Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενεκρατείας τῆς Φιλάμμονος τὸ β (ἔτος),]
2
[μ]ηνὸς Δίου, ἐν Κροκοδίλων π̣[ό]λει τοῦ Ἀρσινοίτου̣, [τάδε διέθετο]
[νο]ῶν καὶ φρονῶν Μά̣ρ̣ων Εὐφράνορος Λίβυς τῆς [ἐπιγονῆς]
[ὡς] (ἐτῶν) π μέσος τετανὸς οὐλὴ ⟦ἐπʼ ὀφρύι⟧ ἐπʼ ὀφρύι δεξιᾶι. [εἴη]
40μ̣έμ(*) μοι ὑγιαίνοντα ἐμὲ τῶν ἐμαυτοῦ ὑπαρχόντ[ων]
[κύ]ριον εἶναι διοικοῦντα τρόπωι ὧ\ι ἂ/ν βούλωμαι. ἐὰν δέ [τι]
[πάσχ]ω̣ ἀνθρώπινον, καταλείπω τὸ ὑπάρχον μοι ἱ[ερὸν]
μητ̣ρ̣[ὸς θ]εῶν Βερε̣νίκης καὶ Ἀφροδίτης Ἀρσινόης υ̣π̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὰ μὲ̣ν̣ [κα]τὰ πρόσωπον τοῦ ἱεροῦ, οἷς γείτονες ἀπὸ μ̣[ὲν]
45ἀπηλ[ιώτο]υ Σισούχου τοῦ Ἁρ[σ]ιήσιος, ἀπὸ δὲ νότου ὁδὸς
δ̣ημοσία, ἀπὸ δ̣ὲ̣ λιβ[ὸ]ς   ̣  ̣[  ̣  ̣]ρ̣ε[ο]υς τοῦ Πεψνῆτος καὶ
Παῶτος τοῦ Τ̣υ  ̣  ̣ν̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]ς, ἀ[πὸ δὲ] βορρᾶ ὁδὸς δημοσία, Μύσται
Δημητρίου Ῥοδίαι ὡ[ς (ἐτῶν)] μϛ εὐμεγέθει μελανχρ\ωι/(*)
φακὸς ἐπὶ σιαγόνι ἀριστ[ερᾶ]ι μετὰ κυρίου Ἀρτεμιδώρου τοῦ
50Ἀρτεμιδώρου Αἰακιδέ[ω]ς ὡς (ἐτῶν) μ μελάγχρου εὐμεγέθους
ὀξύρρινος μῆλα μείζω, [τ]ὰ δʼ ἐχόμενα ἀπὸ μὲν ἀπηλιώτ̣ου
Θέωνος Αι̣α̣ναπιμων̣τος καὶ Παῶτος τοῦ Φμόιτος, ἀπὸ
δὲ \νό/του αὐλὴ κοινὴ, ἀπὸ δὲ λιβὸς οἶκος ἱερὸς τοῦ ἀ̣φροδι[σ]ίου,
ἀπὸ δὲ βορρᾶ ὁδὸς δημοσία, Μενείαι(*) Μεννέου ἀστῆι
55ὡς (ἐτῶν) ξ λευκόχρωι μέσηι μεγέθει μετὰ κυρίου Κ\λε/άνδ̣ρου(*)
τοῦ Μονίμου Ἀνδρομαχείου ὡς (ἐτῶν) οβ ἐρυθρίου(*) μέσου
οὐλὴ ῥινὶ ἐγ(*) δεξιῶν, τὴν δʼ αὐλ̣ὴν ἀπὸ μὲν τῆς γ̣ω̣νί̣α[ς]
τοῦ ταμιείου τοῦ πρὸς τῶι ἱερῶι οἴκωι καὶ τὰ ἐχόμε̣να
τῆς αὐτῆς μερίδος Μύσται, τὸ δʼ ἕτερον μέρος τ[ῆς]
60[αὐλῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Μενείαι, τὸν δὲ̣ ο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]νείου
[⁦ -ca.?- ⁩]νκ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Μύσ]ται
[⁦ -ca.?- ⁩ μάρτυρες· ⁦ -ca.?- ⁩ ά]νδρου
Μ[⁦ -ca.?- ⁩ ἀναφά]λακρος
οὐ̣[λὴ ⁦ -ca.?- ⁩ τῶν Ἱπ]ποκρά-
65τ̣[ους ⁦ -ca.?- ⁩ ἀναφάλ]α̣ντος
[⁦ -ca.?- ⁩] Κρὴς
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ετανὸς
ἀνα[φάλαντος ⁦ -ca.?- ⁩]
[10 lines missing]
3
[6 lines missing]
68[⁦ -ca.?- ⁩ καταλείπω τὰ ὑπάρχοντά]
μ̣ο̣ι π̣[άντα ⁦ -ca.?- ⁩]
70καὶ Β̣ερ[εν]ίκηι   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπίτροπον δὲ καταλείπω]
Ἑρμίαν Κ[α]λλι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣]
εὐμεγέθην   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φακὸν ἔχοντα ὑ[πὸ ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ἄλλον μετώπωι]
ὑπὸ τρίχα. μ̣ά̣[ρτυρες· ⁦ -ca.?- ⁩ τῶν οὔπω ὑπὸ ἱππάρ-]
75χην (ἑκατοντάρουρος) ὡς (ἐτῶν) ε̣[  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀστὴρ Σαμαρε̣ὺ̣ς̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣]
μέσος τῶι μεγέθ[ε]ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩ οὐλὴ ἐπὶ]
μήλου ἀριστεροῦ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
(ἑκατοντάρουρος) ὡς (ἐτῶν) μ μέσος τ[ῶ]ι [μεγέθει ⁦ -ca.?- ⁩]
80δεξιῶι, Ἀρριδαῖος Μα̣κ̣εδὼν τ̣[ῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς (ἐτῶν) λ̣ε μέσος τ̣[ῶι μεγέθει ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣λ̣ο̣ς̣ φακὸς [ὑπὲ]ρ [ἀ]ρι̣[στ]ε̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν]
Σωσιπόλιος λοχαγὸς κληροῦ[χος ὡς (ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩]
μελίχρους στρογγυλοπρόσ[ωπος ⁦ -ca.?- ⁩]
85Νικά̣νωρ Θ̣ρ[ᾶ]ι̣ξ̣ τ̣ῶν οὔπω ὑπ[ὸ ἱππάρχην ⁦ -ca.?- ⁩ ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣]
μέσος μελαγχρὴς οὐ̣λὴ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
βασιλεύοντος Πτολεμαί[ου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης]
θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι, ἐφʼ ἱερέως Ἀ[πολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος τὸ β (ἔτος)]
90Ἀλε[ξ]άνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφ[ῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου]
Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μεν[εκρατείας τῆς Φιλάμμονος τὸ β (ἔτος),]
μηνὸς Δίου, ἐγ(*) Κροκοδίλων π[όλει τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ, τάδε]
διέθετο Ἀντιγένης Μακ[εδὼν τῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[κλη]ρ̣οῦχος ὡς (ἐτῶν) ν μέσος μ[⁦ -ca.?- ⁩]
95[οὐλὴ τ]ραχήλωι δ̣εξιῶι. ε[ἴη μέν μοι ὑγιαίνοντι αὐτὸν τὰ αὑτοῦ διοικεῖν.]
[ἐὰν δέ] τ̣ι πάσχω ἀνθρώπι̣[νον, καταλείπω τὰ ὑπάρ-]
[χοντά] μ̣οι πάντα Δωροθ[έωι ⁦ -ca.?- ⁩ τῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣[ληρ]ούχωι μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]

Apparatus


^ 2.40. l. μέν
^ 2.48. corr. ex μελανχρ⟦ος⟧, l. μελάγχρωι
^ 2.54. corr. ex μεν⟦ν⟧ειαι
^ 2.55. \λε/άνδ̣ρουανδ̣ρου corr. ex κ⟦  ̣  ̣⟧ανδ̣ρου
^ 2.56. corr. ex ε⟦θ⟧ρυθριου
^ 2.57. l. ἐκ
^ 3.92. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.1-ctr [xml]

187BC Gurob
[Reprinted in: p.petr.2.1] PPetrWills 1

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.1.21 [xml]

230BC Gurob
[Reprinted from: p.petr.3.intropg14] cfPPetr3,intro,pg14
[Reprinted in: p.petr.2.1] P.Petr.Wills 1 (ctr); P.Petr.Wills 17 (Fr)

ctr
(reprinted in P.Petr.Wills 1) Fr
(reprinted in P.Petr.Wills 17)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.