Papyri.info

sign in

p.petra.1.11 = HGV P.Petra 1 11 = Trismegistos 78729 = petra.apis.11DDbDP transcription: p.petra.1.11 [xml]

cAD 569 ?

[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε̣ς [τοῦ] π̣α̣ρ̣όντος(*) μηνὸ̣[ς Π]εριτ[(ίου) τετρ]α̣κοσιοστοῦ ἑξηκ̣[οσ]τ̣οῦ τρίτ̣[ου ἰνδ(ικτίωνος) δευτέρας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[- ca.10 -]συ ἀ̣ν̣αγκαίω⟦σ⟧ν συνε[  ̣  ̣]ν̣τ̣[  ̣  ̣  ̣] φωνὴν ἐ̣κθέ̣[σ]θαι π̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τασι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων  ̣  ̣  ̣νοι̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ε̣ι̣ν̣ τὴν̣ πολυην[  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἐνεχθ  ̣[  ̣]  ̣σημο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωνανδι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣γ  ̣[  ̣]ηστω[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣ωνα[  ̣]σκρι[  ̣  ̣]εσ̣[  ̣  ̣  ̣]διατ̣ην[  ̣] ἐπερχ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]της τ̣ῶν ἁρμοζο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μου̣ γ̣ὰρ διαφόρω  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ησητοσ[  ̣]προσα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣[  ̣] ἀναγκασθε[  ̣  ̣  ̣  ̣ φιλο]καλίαις(*) χ̣ρησασ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ημων ηδ[  ̣]τας ϊε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εσιας τ  ̣ν ου̣κ[- ca.10 -] ἐφʼ ᾧ ἕκα̣στον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣θ̣εύειν κ̣[  ̣  ̣]προσκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ρανεμ̣[  ̣]  ̣ελ̣ιαν̣[- ca.10 -] εὐδοκιμ(ωτατ- ) Πατρ[οφιλ-   ̣  ̣  ̣]ε̣κασ̣ιτην ὑπ̣[ὲ]ρ̣ ἐμο[ῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ια̣ρ̣[- ca.16 - τ]ῆς ὑποθέσεως κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενων γενικῶν ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ερα̣ν̣  ̣δ̣  ̣[- ca.15 -]ν καὶ αι[  ̣  ̣  ̣]ανχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀχρὶς πε[  ̣]ατη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ε]ὐ̣δοκ[- ca.18 -] καλῶς ἔχ[- ca.13 -]νατοπε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εχω̣[- ca.17 -]  ̣δ̣αελε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrNd40,r
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σσ̣κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οντο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣στεν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησυ  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ης̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νενδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrNd40,v
(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἀπόδεσμος συν[τελειῶν ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. or [⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε̣ς[  ̣  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦ̣ ὄντος
^ 6. or ἀναγκασθε[  ̣  ̣  ̣ διδασ]καλίαις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.