Papyri.info

sign in

p.petra.1.1 = HGV P.Petra 1 1 = Trismegistos 78719 = petra.apis.1DDbDP transcription: p.petra.1.1 [xml]

AD 537 Petra

1
μετὰ τὴν ὑπ(ατείαν) Φλ(αουίου) Βελεσαρίου(*) τοῦ ἐνδ[οξο]τάτου καὶ πανευφήμου [πρὸ δέκα ]
Καλανδῶν Ἰουνίων ἔτους τῆς ἐπαρχείας(*) τετρακο̣σιοστοῦ τρ̣[ιακοστοῦ]
δευτέρου μηνὸς Δαισίο̣[υ] τρίτῃ χρόνω[ν π]ε̣ν̣τ̣ε̣καιδ[ε]κ̣άτης ἰν̣δ̣ι̣κ̣τ̣[ιονος](*)
ἐν Αὐγουστοκολωνί̣ᾳ̣ [Ἀ]ν̣τωνιανῇ ἐ[π]ι̣[σ]ήμ̣[ῳ καὶ] ἐ[γγεν]ε[ῖ](*) [μ]η̣[τρὶ] κ̣[ολωνιῶν]
5Ἁδριανῇ Πέτρᾳ μητροπόλει τῆς Τρίτης Παλαιστίνης Σαλουτ[αρίας]
τήνδε τὴν ἔνγραφον ἀσφάλιαν(*) πεποίηντ̣αι πρὸς ἀλλή̣λους, ἑκουσίᾳ αὐτ[ῶν]
γνώμῃ καὶ αὐθερετο(*) πρ[ο]α̣ιρέσει, δόλ[ου] κ̣[α]ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣δ̣η̣[- ca.12 -]
καὶ νόμων ἀγνοίας̣ χωρίς, ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρου̣ς̣ Πατρόφιλ̣[ος Βάσσου]
ὁ εὐδοκιμότατος(*), ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου Θεόδω̣ρος Ὀβοδιανοῦ ὁ εὐδοκιμ̣[ότατος](*)
10παρόντος αὐτῷ καὶ συντιθημέ̣ν̣ο̣υ̣(*) Εὐ̣σ̣[τα]θ[ί]ο̣[υ] Θ[έ]ωνο̣[ς τοῦ] ε̣[ὐ]δ̣[ο]κ̣[ιμοτάτου](*)
αὐτοῦ κουράτο̣ρ̣ο̣ς π̣ερὶ τῶν ὑποτεταγμένων. ἐ̣π̣είπερ θ̣[- ca.10 -](*)
προικὸς τῆς [μ]α̣καρι̣ο̣τάτη̣ς̣(*)   ̣ερε[  ̣  ̣  ̣  ̣γε]ναμέ[ν]ης(*) Θεοδ̣ώρου̣ τ̣[οῦ]
εὐδοκιμοτάτου(*) μητρὸς ἐξεχ̣ωρή̣[θη] ὁ αὐ̣τ̣ὸ̣ς εὐδοκιμότ̣α̣τ̣ο̣ς̣(*) Θ̣[εό]δ̣[ωρος]
παρὰ τοῦ εἰρημένου εὐδοκιμοτάτου(*) Πατροφί̣λ̣ου Βάσ̣σ̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15τὰ καὶ περιεχόμενα̣ τ̣ῇ̣ γ̣εν̣ομέ[ν]ῃ̣ [ἐν]γ̣ρ̣ά̣φ̣[ῳ](*) ἐ[κ]χ̣ω̣ρ̣ήσει εἰς̣ [τὸν αὐτὸν]
εὐδοκιμότατον(*) Θεόδωρον· καὶ ἐν τοῖς [μ]εταξὺ αὐτῶν κατὰ τὸν κα[ιρὸν]
τῆς διαλύσεως λαλου̣μένοις συνεῖ̣δ̣ον σ̣[υμ]φωνή̣σ̣[αντες ἀλλήλοις]
ὡς εἰ μὲν σ̣υμβῇ Θε[ό]δ̣ωρο[ν] τὸν εὐδοκ[ιμό]τ̣ατ̣[ο]ν(*) ἄπαιδα τελ[ευτῆσαι]
περιούσης τῆς κοσμιοτάτης(*) Σ[τε]φανοῦς αὐτοῦ γαμε[τῆς, πάντα τὰ]
20ἐκχωρηθέντα αὐτῷ παρὰ τοῦ̣ [εἰρημένου] ε[ὐ]δοκιμ̣[οτάτου](*)
Πατροφίλ̣ο̣υ αὐτῆς πατρὸς ἀκεί̣[ν]ητα(*) πράγμα̣[τα] ἔρχεσθαι κ̣[αὶ]
καταντᾶν εἰς τὴν κοσμιοτά̣[τ]η̣ν(*) Στεφανοῦν. εἰ δ̣ὲ̣ [τελευτήσει]
ἡ αὐτὴ κοσμιοτάτη(*) Στεφανοῦς, τελε[υτ]ήσει̣ δὲ μ̣ε[τʼ αὐτὴν καὶ]
ὅπερ ἀπείη ὁ αὐτὸς εὐδοκιμ[ό]τατο̣ς̣(*) Θ̣[εόδωρος, πάντα τὰ ἐκχωρηθέντα](*)
25ἔρχεσ̣θ̣[αι] ε̣ἰ̣ς̣ Π̣[α]τ̣ρ̣[ό]φι[λον] τ̣[ὸν [εὐδοκιμότατον](*)] θ̣[εῖον αὐτοῦ ἤγουν]
εἰς κληρονόμους αὐτοῦ. ε̣[ἰ] δ̣ὲ συμβῇ τὸν εἰρημέν[ον εὐ]δοκιμ̣[ότατον](*)
Πατρόφιλον καὶ αὐτὸν τελευτ̣[ησα]  ̣  ̣α  ̣[  ̣  ̣ κα]τ̣[α]λεῖψαι τ̣[ὴν αὐτὴν Στεφανοῦν]
τὴν κοσμιοτάτην(*) γαμετὴν̣ [μ]ὲν Θεο̣[δ]ώρου, αὐτοῦ δὲ [Πατροφίλου]
θυγατέραν(*), ἔδοξεν εἰ[ς] α̣ὐτὴν Σ̣[τ]εφ[α]νο̣ῦ̣ν ἔρχεσ[θα]ι κ̣αὶ κ[αταντᾶν]
30τὰ αὐτοῦ Πατροφίλου̣ τοῦ εὐδοκιμοτά̣του(*) πά[ντα. εἰ δὲ τελευτήσει]
ἡ κοσμιοτάτη(*) Στεφανοῦς πε̣[ριόντων ἀμφοτέρ]ω̣ν̣ [τῶν εἰρημένων]
εὐδοκιμοτάτων(*) Πατροφί[λου καὶ Θεοδώρου καὶ] ἄ̣π̣αις παν[τελῶς τὸν]
βίον̣ κ[α]ταλῦσαι ὁ αὐτὸς εὐδ[οκιμ]ότατος(*) Πατρόφιλ[ο]ς, ἔρχεσθ[αι καὶ]
καταντᾶν τὰ αὐτοῦ π[ρ]άγμ[ατα εἰς] τ̣ὸν εἰ̣[ρημένον εὐδοκιμότατον](*)
35Θεόδωρον αὐτοῦ ἐξάδ[ελφον καὶ] γ̣αμ[βρὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣π̣εις  ̣  ̣[- ca.10 -]
ἔτι τε̣ καὶ το̣ῦ̣το α̣ὐ̣το̣ῖ̣[ς συνέδοξεν μετὰ συναι]ν̣ήσεω̣[ς](*)[ καὶ ἐξ]
ἐπερωτήσεω̣ς ἀλ̣λ̣ήλων̣ ω  ̣[- ca.11 -]των  ̣[- ca.11 -]
Πατροφίλου καὶ Θεοδ̣ώ̣ρ̣[ου - ca.30 -]
τὰ αὐτῷ διαφέροντα [- ca.35 -]
40καὶ περ̣ὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τόπ̣οις(*) προγ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
ε[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρ̣οσώπου βουλομε[ν- - ca.30 -]
εἰ δὲ μὴ ἕληται ἀγοράσαι, ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ πιπρ[ά]σ̣[κειν οἱῳδήποτε]
π[ρ]οσώπῳ μηδεν̣ὸ̣ς̣ [ἀντιποιουμένου] καθ̣ʼ [ο]ἱονδήποτε τρό[πον.]
ὁμοίως δὲ καὶ τοῦτο αὐτοῖς συνέδοξεν ἐπει  ̣[  ̣]γραμμ̣α̣[- ca.10 -]
45εσχην(*) ὁ μα̣κα̣ρι[ό]τ̣[ατ]ο̣ς̣(*) Ὀ̣βοδ[ιανὸ]ς̣ π[ατ]ὴ̣[ρ τοῦ] ε̣[ἰρημένου]
εὐδοκιμοτάτου(*) Θεοδώρου [- ca.14 -]οφιλο  ̣  ̣[- ca.10 -]
Κυ̣ρίκου̣ γ̣ε̣ν̣α̣μ̣έ̣[ν]η̣[- ca.35 -](*)
νομισμάτων, ἐφʼ ᾧ   ̣[- ca.13 -]του ἢ [μέ]ρους αὐτ[οῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὸ ἀ̣π̣α̣ι̣το̣ύ̣μενον μέ[ρος - ca.30 -]
50ἀπαιτηθ̣ῇ ἐξ α[ὐ]τ̣ο̣[ῦ - ca.18 -]ε̣ν̣α αὐτ[- ca.12 -]
ε̣λεύσεως̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[- ca.20 -]  ̣επρα  ̣[- ca.10 -]
ἑκόντος   ̣[  ̣  ̣]μεθ[- ca.20 -]ματ  ̣[- ca.12 -]
ἢ βλάβην ὑπο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
ζημίας μέρος ἥμισυ δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣τ̣ως δʼ ἐδόχθη καὶ συν  ̣[- ca.10 -]
55μ̣ετα̣ξὺ̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣. ἔ̣[τ]ι̣ δ̣ὲ̣ [κα]ὶ̣ [τοῦτο] συνέδοξεν αὐτοῖς ἀμ̣[φοτέροις]
ὡς εἰ συμβῇ Πα̣λλαδ[ί]αν τὴν εὐλαβεστάτην [μ]ητέραν̣(*) [μὲν τοῦ εἰρη-]
μένου Πατροφί̣λ̣ου, μ̣ά̣μ̣μ̣η̣[ν] δ̣[ὲ τῶν εἰρημένων Στεφανοῦς καὶ]
Θεοδώρου περι̣ο̣[- ca.13 -] ἀδιατυπ[οῦ]σ̣αν παρα[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣[ς] δ̣ωρεᾶς ηκε  ̣[- ca.11 -]  ̣ευρον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]της  ̣[- ca.12 -]
60[μηδέ]ν̣α αὐτῶν μηδ̣[ε]μ̣ίαν με[- ca.14 -]ον τοιουτ̣[- ca.10 -]
[ -5-6- ]ετ̣ερο̣  ̣ κ̣[α]ὶ̣ [- ca.10 -]ε[- ca.10 - κληρονόμων ἢ διαδόχων]
ἢ̣ δ̣ι̣ακ̣ατόχων   ̣[  ̣]τ̣ο̣ν κ̣α[ὶ] ἀνείσχυρον(*) εἶ[ν]αι μετα̣ξὺ̣ [αὐτῶν ἢ τῶν]
κ[λ]ηρον̣ό̣[μων - ca.20 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.20 -]
Traces 2 lines
66τὸν εἰρημένον εὐδοκίμως χη̣[- ca.30 -]
τῆς δούλης Γανυ  ̣[- ca.21 -] ⁦ vac. ? ⁩ ἔτι δὲ κα̣[ὶ συνέδοξεν]
[ὡς] εἰ φανείη ὁ εὐδ̣ο̣κ̣[ιμότατος](*)[ Πατρ]όφι[λος   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νγρα[- ca.10 -]
[τοῦ] μακαριοτάτου(*) Βάσσου αὐτοῦ πατρὸς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ον γενα[- ca.10 -]
70  ̣[  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ν εὐδοκιμότ̣α̣τ̣ον(*) Θεόδω[ρ]ο̣ν̣ [- ca.12 -]  ̣[- ca.13 -]
κ̣αὶ πρὸ̣ς̣ τῷ(*) ταῦτα̣ [κύρια καὶ] β̣έβαια κ̣α̣ὶ̣ ἀμετ̣ά̣τ̣ρ̣ε̣[πτα εἶναι]
ἐ̣[πωμό]σ̣[α]ν̣το ἀμ[φότεροι τὸν θεῖ]ο̣ν καὶ φρικωδέστατον [ὅρκον]
[θεεϊκὴν](*) [Ἁγί]α̣ν Τριάδα καὶ βασιλεικὴν(*) σωτ̣[η]ρίαν τοῦ δ̣[εσπότου]
[ἡμ]ῶν καὶ πάσης τῆς οἰκ[ουμένης Φλ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ]
75αἰωνίου Αὐγούστου ὑπ̣οθ̣ή̣μ̣ενοι(*) ἀλλήλοις ἐ[π]ὶ̣ τ̣[ού]τ̣[οις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πά̣ν̣τα α[ὐ]τῶν̣ τὰ [ὑπάρχοντα] κ̣α̣ὶ̣ ὑπάρ̣ξον[τα πράγματα καὶ]
[τῶν] κ̣[λ]η̣ρονόμ̣[ων αὐτῶν καὶ διαδόχω]ν, πίσ̣τ̣[εως ἀγαθῆς]
[ἐφʼ ἅπασι]ν τ̣[οῖς] προγεγ̣ρ̣αμμέ[νοις ἐπηρ]ωτημέ̣[νης καὶ]
ὁμολογημένης(*). κ̣[αὶ ἐ]γ̣ένετ[ο τῆσδε τῆς [ἐνγράφου ἀσφαλία]ς(*)]
80ἰσότυπα δύο , ἑκατέ̣ρῳ μ[έρει] ἕν , ἅπερ ὑπογραφόμ[ενα κύρια]
ἔ̣[σ]τ̣αι̣ καὶ βέβαια παν[τ]αχ̣ο̣[ῦ προφερόμ]ενα. (hand 2) † Φλ(άουιος) [Πατρόφιλος Βάσσου]
[ὁ προγεγρ]αμ̣μ̣ένος πεπ[οίημαι τήνδε τὴν ἔγγραφον ἀσφάλειαν πρὸς τὸν]
[εὐδοκιμ(ώτατον)] Θεόδορ[ο]ν(*) Ὀβοδιανοῦ διʼ ἧς ὁμολο[γῶ πλ]ηροῦν πάν[τα τὰ]
[προγεγρ(αμμένα)] κατὰ τὴν προδιηγεθῖσαν(*) π̣ᾶσα̣ν̣ δύν[αμ]ιν καὶ ἐ̣μ̣μένω πᾶ[σιν]
85[καὶ ἐπ]ω̣μωσάμην(*) καὶ ὑ̣πεθέμην κ[α]θ̣ὼς πρ̣[όκειται καὶ αἰτηθεὶς ὡμο-]
λόγησ̣α ἕκα̣στα ἀ̣κ̣ο̣λ̣ο̣ύ̣θ̣[ως]   ̣  ̣  ̣[- ca.15 - ὑπογράψας χειρὶ]
ἐμε͂ͅ(*) ἀπέλυσα. (hand 3) † Φλ̣(άουιος) Θε[ό]δωρο̣[ς Ὀβο]διανοῦ ὁ προγεγ̣ρ[α]μ̣[(μένος) πεποίημαι]
τήνδε τὴν ἔγγρ[αφ]ο̣ν ἀσφ̣[άλειαν πα]ρ̣όντ̣[ος μοι καὶ συντιθεμέ(νου)]
[Εὐσταθίου Θέ]ωνος τ[οῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
90[πρὸς] τ̣ὸν εὐδοκιμώτατον Πατρόφιλον Β̣άσσ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
92κατὰ τὴν πρ[οδ]ιηγ̣η̣[θεῖσαν πᾶ]σαν δύναμιν κ̣[αὶ ἐμμένω]
πᾶσιν τούτο̣ις καὶ̣ {καὶ} ἐ̣[π]ω̣μ̣ωσάμ̣η̣ν(*) καὶ ὑπεθέμ̣ην κα[θὼς ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κα̣[ὶ ἐ]πε̣ρ̣[ω]τηθεὶς̣ ὡμολ[όγησα ἕκαστα ἀκολούθως]
95[καὶ ἀναγνοὺς τὸ] ὕ̣φος ὑπο̣γρα̣ψ̣[ας χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα.] (hand 4) † Φ̣[λ(άουιος) Εὐστάθιος]
Θ̣έ̣ων̣ος κουράτωρ τοῦ [εὐδοκιμωτάτου Θεοδώρου Ὀβοδιανοῦ]
παρὼν συντιθιμε(*) π̣ᾶ̣σ̣ι̣ν τοῖς προγεγραμμένοις [- ca.10 -]
[ὑπέγ]ραψ̣α χειρεὶ(*) ἐμ[ῇ.] ⁦ vac. ? ⁩
(hand 5?) ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]π̣αν̣[⁦ -ca.?- ⁩] χειρ[ὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
100Traces(?)

Apparatus


^ 1.1. l. Βελισαρίου
^ 1.2. l. ἐπαρχίας
^ 1.3. l. ἰνδικτ[ίωνος]
^ 1.4. P.Petra 3, p.xix : εὐ̣[  ̣  ̣]ε[ῖ] prev. ed.
^ 1.6. l. ἔγγραφον ἀσφάλειαν
^ 1.7. l. αὐθαιρέτῳ
^ 1.9. l. εὐδοκιμώτατος
^ 1.10. l. συντιθεμένου
^ 1.10. l. εὐδοκιμωτάτου
^ 1.11. or ε̣[- ca.10 -]
^ 1.12. l. μακαριωτάτης
^ 1.12. l. [γε]νομένης
^ 1.13. l. εὐδοκιμωτάτου
^ 1.13. l. εὐδοκιμώτατος
^ 1.14. l. εὐδοκιμωτάτου
^ 1.15. l. ἐγγράφῳ
^ 1.16. l. εὐδοκιμώτατον
^ 1.18. l. εὐδοκιμώτατον
^ 1.19. l. κοσμιωτάτης
^ 1.20. l. εὐδοκιμωτάτου
^ 1.21. l. ἀκίνητα
^ 1.22. l. κοσμιωτάτην
^ 1.23. l. κοσμιωτάτη
^ 1.24. l. εὐδοκιμώτατος
^ 1.24. or [καταντᾶν καὶ]
^ 1.25. l. εὐδοκιμώτατον
^ 1.26. l. [εὐ]δοκιμώτατον
^ 1.28. l. κοσμιωτάτην
^ 1.29. l. θυγατέρα
^ 1.30. l. εὐδοκιμωτάτου
^ 1.31. l. κοσμιωτάτη
^ 1.32. l. εὐδοκιμωτάτων
^ 1.33. l. εὐδοκιμώτατος
^ 1.34. l. εὐδοκιμώτατον
^ 1.36. l. [συναι]νέσεω[ς]
^ 1.40. or τού̣τ̣οις
^ 1.45. l. ἔσχεν
^ 1.45. l. μακαριώτατος
^ 1.46. l. εὐδοκιμωτάτου
^ 1.47. l. γενομένη[- ca.35 -]
^ 1.56. l. μητέρα
^ 1.62. l. ἀνίσχυρον
^ 1.68. l. εὐδοκ[ιμώτατος]
^ 1.69. l. μακαριωτάτου
^ 1.70. l. εὐδοκιμώτατον
^ 1.71. l. τὸ
^ 1.73. l. [θεϊκὴν]
^ 1.73. l. βασιλικὴν
^ 1.75. l. ὑποθέμενοι
^ 1.79. l. ὡμολογημένης
^ 1.79. l. ἐγγράφου ἀσφαλείας
^ 1.83. l. Θεόδωρον
^ 1.84. l. προδιηγηθεῖσαν
^ 1.85. l. [ἐπ]ωμοσάμην
^ 1.87. l. ἐμῇ
^ 1.93. l. ἐπωμοσάμην
^ 1.97. l. συντιθέμενος
^ 1.98. l. χειρὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-11) (chi)(rho) In the (second) year after the consulship of the most illustrious and all-praiseworthy Flavius Belisarius, on the [tenth before] the Kalends of June, in the four hundred and thiry-second year of the province, on the third of the month Daisios, in the fifteenth indiction year, in the Antonine imperial colony, the distinguished and . . . mother of colonies, Hadrianic Petra, Metropolis of the Third Palestine Salutaris, this mutual written security has been made, of their own free will and voluntary choice, without any treachery . . . or ignorance of law, on the one hand by the most honorable Patrophilos, [son of Bassos], on the other hand by the most honorable Theodoros, son of Obodianos, being present and agreeing to the document also the most honorable Eustathios, son of Theon, his curator for the matters below. (Lines 11-22) Because . . . the dowry of the most blessed Hiereia(?), the deceased mother of the most honorable Theodoros, was ceded (had been ceded?) to the same most honorable Theodoros by the said most honorable Patrophilos, son of Bassos, . . . which were also included in a written cession in favor of the [same] most honorable Theodoros; in the discussions between them at the time of the settlement they agreed [with each other] that if it should happen that the most honorable Theodoros dies without a child while his spouse, the most virtuous Stephanous remains in life, all the immovable property which her father, the said most honorable Patrophilos, had ceded to him shall go and devolve upon the same most virtuous Stephanous. (Lines 22-35) If the same most virtuous Stephanous dies and after her also the same most honorable Theodoros-let this not happen-[all the property which had been ceded] shall devolve upon [his most honorable uncle] Patrophilos or his heirs. If it should happen that the said most honorable Patrophilos himself dies [and] leaves behind [the same Stephanous], the most virtuous spouse of Theodoros and the daughter of [Patrophilos] himself, it was agreed that all (the property) of the same most honorable Patrophilos shall go and devolve upon the same Stephanous. But if the most virtuous Stephanous [dies] while the [said] most honorable Patrophilos and [Theodoros both remain in life] and (later) the same most honorable Patrophilos departs from life without a child altogether, his property shall go and devolve upoon the said [most honorable] Theodoros, his nephew and son-in-law. . . (Lines 36-55) Moreover, they also [agreed] by mutual consent and stipulation that . . . of Patrophilos and Theodoros . . . which belong to him . . places . . . any person . . . If he does not wish to buy, it can be sold to any person and none [can prevent it] in any way. In like manner they also agreed that as . . . which the most blessed Obodianos, the father of the . . . most honorable Theodoros, had got . . . debt(?) . . . of Kyrikos . . . former . . . money, with the condition that . . . or [part] of it . . . [the part] which is demanded . . . [from the moment when it ?] was demanded from him . . . willing . . . damage . . . penalty one half . . . had been agreed and . . . between them. (Lines 55-70) Moreover, they [both] also agreed that if it should happen that Palladia, the most reverent mother of the said Patrophilos, grandmother of [the said Stephanous and] Theodoros [ . . . dies] without leaving a will . . . gift . . . none of them any . . . other . . . [heirs, successors] or inheritors, and it will be invalid between [them or their] heirs . . . [3 lines] . . . the said honorably . . . the slave woman Gany[ . . . ]. Moreover, it was also [agreed that] if the most honorable Patrophilos should turn out to . . . of the most blessed Bassos, his father, . . . the most honorable Theodoros. . . (Lines 71-81) In addition to this being [valid and] firm and unalterable they both swore a sacred and most frightful [oath] by the [divine] Holy Trinity and the Imperial Safety of our Lord of the inhabited world, [Flavius Justinianus], the eternal Augustus, pledging to each other for this [. . . ?] all their [present] and future [property and that of their] heirs [and successors. Good] faith was formally asked and agreed upon [concerning all the] above-written matters. [And of this written security] two similar copies have been made, one for each party, which, subscribed, will be [valid] and firm wherever they are presented. (Lines 81-98) (2. H.) (chi) (rho) I, the above-mentioned Flavius [Patrophilos, son of Bassos], have made [this written security in favor of the most honorable] Theodoros, son of Obodianos, and through it I agree to fulfill all [the above-mentioned] (obligations) according to (my) expressed best ability, and I shall abide by everything and I have sworn and pledged as stated, [and being asked] I have agreed to every point accordingly . . .[and signing with my own hand] I have released it. (3. H.) (chi) (rho) I, the above-mentioned Flavius Theodoros, son of Obodianos, [have made] this written security-being present [and agreeing to it also my most honorable curator Eustathios], son of Theon-in favor of the most honorable Patrophilos, son of Bassos, [and through it I agree to fulfill all the above-mentioned obligations] according to (my) expressed best ability, and I [shall abide] by everything and I have sworn and pledged as stated, and being asked I have agreed [to every point accordingly] . . . I have signed with my own hand. (4. H.) (chi) (rho) I, Flavius [Eustathios], son of Theon, the curator of [the most honorable Theodoros, son of Obodianos], being present and agreeing to all the above-mentioned matters . . . have signed with my own hand. (5. H.?) . . . hand . . .