Papyri.info

sign in

p.petra.1.2 = HGV P.Petra 1 2 = Trismegistos 78720 = petra.apis.2DDbDP transcription: p.petra.1.2 [xml]

AD 538 Gaza

[† βα]σιλείας τοῦ δεσ̣π̣ό̣τ̣[ου ἡμῶν Φλ(αουίου)]
[Ἰουστι]ν̣ιανοῦ τοῦ α̣ἰ̣ω̣[νίου] κ̣α̣[ὶ]
[αὐτοκράτορος ἔ]τ̣ους δ̣ω̣δεκ[άτου]
[ὑπ]ατείᾳ Φλ(αουίου) Ἰωά̣ννο[υ τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) καὶ]
5[ὑπ]ε̣ρ̣φ̣(υεστάτου) πρὸ ἓξ εἰδῶν Μαειων(*)
[ἐ]ν̣ κ̣[ο]λωνίᾳ Γάζ̣ῃ ἔ̣τ̣[ο]υ̣[ς] τ̣ῆ̣ς̣ π̣[όλ]εω̣ς̣ ὀγδό̣[ου]
ἐ̣ν̣ενηκοστοῦ πεντακοσι̣[οσ]τ̣οῦ μηνὸς̣
[Ἀ]ρ̣τεμισίου πεν̣[τ]ε̣κα̣ι̣δε̣κάτ̣[ῃ]
χ̣ρόνων̣ ἰνδ[(ικτίωνος)] πρώτη̣ς̣. ὡμο̣λό̣γη̣σ̣[αν](*)
10[π]ρ̣[ὸ]ς̣ ἀλλήλους κατὰ τάσδε τὰς ἐγγρ̣ά̣φ̣ο̣[υς]
συνομολογείας(*) δό̣λου πα[ντὸς καὶ βίας καὶ]
[ἀπάτ]ης καὶ ἀνάγκης χωρε̣[ὶς](*)[ ἐκ μὲν τοῦ]
ἑ̣[ν]ὸ̣ς̣ μ̣[έρ]ου̣ς̣ Δ̣[ωρόθεος Διφίλου ὁ εὐδοκιμ(ώτατος)]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]- ca.12 - [διάγ]ω̣ν̣ δὲ ν̣ῦ̣ν̣ ἐ̣[πὶ τῆς]
15[Γα]ζ̣[αίων λαμπρᾶς πόλεως καὶ ὁ ἀπὸ τῶν(?)]
ἐξοχωτ̣[ά]τ̣[ων] ἐ̣π̣ά̣ρ̣χων τῶν
ἱ̣ε̣ρ̣ῶν πραιτω[ρίω]ν̣ Φ̣λ̣(άουιος) [Δουσά]ρ̣ιος υ̣ἱὸς
τοῦ τῆς μακαρ(ίας) μνήμης̣ [Οὐ]ά̣λε̣[ντος],
[ἐ]κ δὲ τοῦ ἑτέρου Θεόδ̣[ωρος Ὀβ]οδια[νοῦ ὁ]
20θα[υ]μ(ασιώτατος) ὁ̣ρμώμ̣ε̣[νος μὲν] ἀπ̣ὸ τ̣ῆ̣ς̣
Πετραίων πόλεως δ̣[ιάγ]ων [δὲ]
[τ]ὰ̣ νῦν̣ ἐπὶ τῆσδε τῆς [Γαζαίων]
λαμπρᾶ[ς πόλε]ω̣ς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει̣[ -ca.?- ]- ca.11 -[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]τ̣ρητ̣ι̣ω[ -ca.?- ]  ̣ρε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουσι[ -ca.?- ]α̣ν̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ακαι̣[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ἐξ]
οἰκείας [προθέσεως ἐπομνυόμενοι]
Θεὸν Παντοκράτορα [καὶ τὴν]
30[εὐσ]έ̣[β]ε̣[ι]α̣ν̣ κ̣αὶ νίκ[η]ν̣ καὶ δ̣[ια-]
μονὴν τοῦ τὰ π̣άν̣[τα νικῶντος]
[δ]ε̣[σπό]τ̣ου ἡμῶν Φλ(αουίου) Ἰουσ̣[τινιανοῦ]
[τοῦ] α̣ἰ̣[ων]ί̣[ο]υ̣ κα̣ὶ̣ [Αὐτοκράτορος]
Αὐγούστου καὶ δ̣[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ατων ε̣[ -ca.?- ]μ̣ε̣ν  ̣ [ -ca.?- μακαρ(ιωτάτου)]
[Δι]ε̣[ι]φίλ[ου](*)[ Θ]ε̣οδώρου ἔ̣τι περιόν̣[τος]
[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- τῆς Γα]ζ̣[α]ί̣[ων]
[λαμπρ]ᾶ̣ς πόλεως περ̣ὶ̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]λ̣ι̣κ[ -ca.?- ]δ̣η̣λοῦ̣[σιν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣α̣τὴρ̣ τοῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]
[ -4-5- π]α̣τ̣ὴρ τοῦ ἐξ[ο]μ[ο]λ̣[ογουμένου]
45[ -ca.?- ]εντε χωρίοι̣[ς]   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣ατὰ τὴν Βη̣ρ̣ο̣[σάβα (?) -ca.?- μα]κ̣αρ(ιωτατ- ) Διειφ̣ι̣[λ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- Γα]ζ̣[αί]ω̣ν̣ [ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ην[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
50[ -ca.?- ]ε̣σ̣τ̣α̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣ς̣[ -ca.?- ]τ̣  ̣ω̣ν εις[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ] Δ̣ίφειλ̣ο̣ς̣(*) τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κα̣ν̣ως κα[ -ca.?- ]
55[ -ca.?- ]ε̣ν̣ει̣[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κοι α[ὐ]τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υ κτῆσιν η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων ἴσων [ -ca.?- ]τ̣[ -ca.?- ]ν̣ηνων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
60 [ -ca.?- μα]καρ̣(ι- )[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν πολ[ -ca.?- Δ]ί̣ειφιλος(*) μεθʼ ε̣[ -ca.?- ]σ̣φο̣[ -ca.?- ]ο̣υ̣μα[ -ca.?- ]
ι̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- χρ]η̣στηρ[ι -ca.?- ]
σχολ(αστικῷ) δημ(οσίῳ) ἐκδίκῳ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ευ̣ται[ -ca.?- ]
65[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οις καὶ̣ ἑτ̣έ̣[ρ]ο̣ι̣ς̣ ἐ̣ξ̣ο̣μ̣ο̣[λογουμένοις]
[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣ τῆς ἐν̣ορίας εἰσὶν τ̣ῆ̣ς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
70τ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣με̣ν̣[ -ca.?- ]
οἱ μνημονευθέντες μ[ακαρ(ι- ) -ca.?- ]
δ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν πολίχνην [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
75[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]τ̣η̣ς̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]υς[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
εὐδοκιμ(ωτατ- ) Δ̣[ω]ρ̣[οθε- - ca.10 -]
πατὴρ τοῦ συνεξομολογουμέν[ου]
80[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
κ̣τῆσιν ἐκ̣λ̣η̣[σίας](*)[ -ca.?- ] ο̣ἱ̣ εἰρη̣[μένοι -ca.?- ]
καὶ ἀδιαιρέτως πρὸς̣ ἑαυτοὺ̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ωμε̣[ -ca.?- ]
85[κ]α̣ὶ σπορίμοις κ̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣  ̣  ̣καις κο̣  ̣[ -ca.?- ]ισαμ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[αὐ]τ̣ῶν εἰσιν μ  ̣[ -ca.?- ]
δ̣ιαφόροις γε̣ου̣χ̣ι̣κ̣[οῖς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
90κ̣α̣ὶ̣ ψ̣ι̣λ̣ο[ῖ]ς̣ τ̣ό̣ποις καὶ κ̣[ -ca.?- ]
κ̣[ -ca.?- ]ι̣ερι πρ̣ὸ̣ς̣ κ̣[ -ca.?- ](*)
διακειμένην ἐν κ̣[ -ca.?- ]
Δωμαει̣θα καὶ Χαφαρν̣αας[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]της τι̣[ -ca.?- ]
95[Γα]ζαίων λαμπρᾶ̣ς πό̣[λεως -ca.?- ]
αὐτὰς καὶ κατά τι ὑποτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ινε̣[ -ca.?- ]ν μ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣  ̣ρ̣  ̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
100[π]ρ̣ὸς ἑα̣[υ]τ̣ο̣  ̣[ -ca.?- ]
καρπούμενοι κα̣ὶ̣ χ̣[ -ca.?- ]
ἐκ κο[ -ca.?- ]ς̣ τὴν χρείαν τ̣ι̣[ -ca.?- ]μ̣ε̣νοι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
105[πά]σ̣ης κτήσεω̣ς απ̣[ -ca.?- ]
δαπανήματα π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ο̣[ -ca.?- ]ν̣τε̣ς ὑπὲρ τῶν γη  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
110ἐ̣πʼ αὐτοῖς δ̣ημ̣οσία̣ς̣ α̣π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν ἐντεῦθεν μετα[ -ca.?- ]
μάτων διάγοντα̣ [ἐ]π̣ὶ̣ [τῆσδε τῆς -ca.?- μα]καρ(ιώτατος) Ὀβο̣δ̣ι̣α̣ν̣ὸς παρα[ -ca.?- ]
115[Γα]ζ̣[αίω]ν̣ λαμπρᾶς πόλε[ως -ca.?- ]
μ̣νημον̣ε̣[υ]θ[ε- -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- Δι]φιλῳ̣ τ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
κατὰ τὸν καιρὸ̣ν̣ [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
τοῦ αὐτοῦ μακαρ(ιωτάτου) Ὀβοδι̣α̣ν̣[οῦ -ca.?- ] περίο̣ν̣το̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
120κ̣ώμην ἥ̣τις τῆς εν̣[ -ca.?- ]
τ̣ῆς Ἐλευθεροπολι[τῶ]ν̣ [πόλεως -ca.?- ] μ̣ακαρ(ιωτατ- ) Διφιλ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]ε̣ι̣τ̣  ̣ ἀ̣ξ̣ιόπιστοι ἀνε̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ον [μ]α̣κ[αρ(ιωτατ- ) -ca.?- ]
Ὀ̣β̣οδιαν̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
125τ̣ο̣[σ]τ̣ην̣ νέ̣μ̣οντες̣   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ον δια  ̣ε̣ι̣  ̣λ̣[  ̣  ̣]ξ̣  ̣[ -ca.?- ]
τὰ καταλειφ̣θέ̣ν̣τ̣[α -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
μακαρ(ιωτάτου) Ὀβοδιανοῦ κατὰ τ̣ὴν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]
130καὶ κεινητὰ(*) πράγματ[α -ca.?- ]
δὲ ἐνταῦθ[α] ἐκ τῆ̣[ς -ca.?- ]
κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣[  ̣]  ̣ρ̣ο̣ν ὁ μ̣ν̣η̣μ̣[ονευθεὶς -ca.?- ]
[μα]κ̣[α]ρ(ιωτατ- ) [Δι]φ̣[ι]λ̣[- -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
καὶ μαθὼν τὴν τελ̣[ -ca.?- ]
135μένο̣υ μακ[αρ(ιωτάτου) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣τ̣ο π̣ρ[ -ca.?- ]
μ̣ένου θαυμ(ασιωτάτου) Θεοδώρ[ου -ca.?- ]
ἰμβεντάριον(*) γεν̣έσ̣θα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ ὑπὸ τοῦ μν̣η̣[μονευθέντος -ca.?- ]
140[ -ca.?- ]μ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[κε]ινητὰ(*) πράγματα ἐ̣π̣ι̣[ -ca.?- ]
Γαζαί̣ων λα̣μπ[ρ]ᾶ̣ς πόλεω̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣  ̣  ̣εντα̣[ -ca.?- ]
ἀ̣π̣ὸ το[ῦ -ca.?- ]
145πράγμασιν   ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]σα κ̣α[ -ca.?- ]
καιροῦ ἐ̣δ̣έ̣ξ̣α̣το ὁ μν[ημονευθεὶς]
[ -ca.?- ] τος[ -ca.?- ]
[μα]κ̣[α]ρ̣(ιώτατος) [ -ca.?- ]
[Οὐ]άλεντος θαυμ(ασιωτατ- ) καὶ   ̣[ -ca.?- ]
150τῆς λογίας μνήμης Γ̣ε̣[ -ca.?- ]
151/2ἰατροῦ ἀδελφοῦ τοῦ ε̣ἰ̣[ρημένου]
[θαυ]μ(ασιωτάτου) Δουσαρ̣ί̣ο̣[υ -ca.?- ]
[π]α̣ντὸς κατερ̣[ -ca.?- ]
155ἀρχεικὴν διαλαλ̣εί̣[α]ν(*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ι̣ρυ̣  ̣[ -ca.?- ]
[λ]αβεῖν τὰ αὐτὰ π̣[ -ca.?- ]
π̣αρʼ ἑαυτῷ̣ ε̣[ -ca.?- ]
λ̣εσθαι, οὐδὲν δὲ ἧττ̣[ον -ca.?- ]
160[ -ca.?- ]ν̣τ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] μ̣ακαρ̣(ι- ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣θα[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
[Θ]ε̣όδωρον μέρους η[ -ca.?- ]
εἰρημένης κτήσεως οστι̣[ -ca.?- ]μ̣  ̣τ̣ι̣μ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
Δ̣ίφιλος̣ εἰ̣ ὑ̣[πʼ] α̣ὐ̣τοῖς τὸν [ -ca.?- ]ι̣ κ̣α̣τ̣ὰ τὸν απ̣[ -ca.?- ]
165[ -ca.?- ]ε̣νεις̣[ -ca.?- ]
χ̣ρ̣ημεν[ -ca.?- ]
καὶ̣ στοργὴν π̣ρ̣ὸ̣ς τὸν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[τ]ῆσδε τῆς Γαζαίω[ν λαμπρᾶς πόλεως -ca.?- ]
170ἅ̣μα τισίν [ -ca.?- ]π̣ι̣ Δ̣ου̣σ̣α̣[ρι -ca.?- ]  ̣  ̣ε̣νη̣[ -ca.?- ]
παρουσίᾳ τούτων τ̣ὸ̣   ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣ρ̣η̣μ̣[ -ca.?- ]
[ἐν]ταῦθα ἢ̣ κ̣εινητῶν(*) π[ά]ν̣[των -ca.?- ]
[γρ]αφὲν χειρὶ π  ̣[- ca.10 -] [ -ca.?- ]ρα  ̣τ̣  ̣υ̣π̣α̣τ̣ε̣[ -ca.?- ]
175[- ca.10 -]ο̣υ τῆσδε τῆς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣τ̣α̣το[ -ca.?- ]
[χαρ]τουλαριο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
180[τ]ῷ εἰρημέν̣[ῳ -ca.?- ]
κ̣αὶ ταύτην ἀν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[μα]κ[αρ(ι- ) -ca.?- ]   ̣[ -ca.?- ]
Θ̣εό̣δωρος π̣[ -ca.?- ]
185[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
κ̣[α]θυπε̣ς̣[ -ca.?- ]η̣μ[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]
ἐ̣κ̣ε[ῖ]σ̣ε τῇ [ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- Δου]σ̣α̣ρ̣ι̣[ -ca.?- ]
[τ]ῷ εἰρημ̣[ένῳ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
190[μ]ακαρ(ιώτατος) Δίφιλος διατεμν[ -ca.?- ]
φυλάττων τὰ εὑρεθέν[τα -ca.?- ]
μακαρ(ιωτάτῳ) Ὀβοδιανῷ καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]ε̣[θ]έντα ἐν̣ τ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ματ  ̣[ -ca.?- ]
195[ -ca.?- ]ν̣ε̣ς̣[ -ca.?- ]
θαυμ(ασιωτάτῳ) Δουσαρίῳ   ̣[ -ca.?- ]
ἰ̣ατρ̣[ -ca.?- ]ρ̣η̣ς̣[ -ca.?- ]
[ἀδε]λ̣φοῦ ὑπ[ -ca.?- ]
μ̣α̣καρ(ιωτατ- ) Διφ[ι]λ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
200ὀνόματι τοῦ αὐ̣τοῦ θα̣υ̣μ̣(ασιωτάτου) [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣η̣[ -ca.?- ]
[ἰ]μ̣βενταρίῳ(*) ἐ̣μφα[ν- - ca.10 -]
[τὴ]ν̣ ἀρχεικ[ὴν διαλαλεία]ν(*)[ -ca.?- ]  ̣κταιμε̣[ -ca.?- ]
τῷ ἀντιλαβέσθαι [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
205[τ]οῦ ὑπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ ψηφ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ὀβοδιανοῦ [ -ca.?- ]
[μ]ακαρ(ιωτάῳ) Δ̣ιφίλῳ ς̣  ̣[ -ca.?- ]κεν επ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣φ̣ε̣ι̣[ -ca.?- ]
210[κ]ε̣ι̣νητὰ(*) κ[αὶ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ζ̣ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἔ̣δωκεν̣ [ -ca.?- ]πον[ -ca.?- ]ε̣κ̣[ -ca.?- ]
Δουσαρίῳ παρουσί[ᾳ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
πάντα εἰς ὁλ[ό]κλ̣[ηρον -ca.?- ] Traces
215ἰ̣μβενταρι  ̣[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]νεικ[ -ca.?- ]κ̣ομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣κ̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ο̣[ -ca.?- ] Traces
μακαρ(ιωτατ- ) Διφ[ι]λ̣[ -ca.?- ]
220[ -ca.?- ]  ̣ο̣  ̣ρ̣[ -ca.?- ]
[Δο]υ̣σάριος [ -ca.?- ]
μένων π[ -ca.?- ]
ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣εί̣αν̣(*) [ -ca.?- ]
ἐ̣ν̣τὸς̣ τ̣[ -ca.?- ]
225ὑποτετα[γμέν- -ca.?- ]
[Ἀ]βρα̣αμίῳ [ -ca.?- ]ει̣τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μ̣ένην πᾶσ[αν -ca.?- ]
[μα]καρ(ι- )   ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ καί ἐστι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣ιν  ̣[ -ca.?- ]
230θαυμ(ασιώτατος) Θεόδ[ωρο]ς̣ κ̣[α]ὶ̣ [ -ca.?- ]ο̣[ -ca.?- ]  ̣τ̣ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τῆς εἰρημέ̣[νης -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πος̣[ -ca.?- ]ντακος[ -ca.?- ]
ε̣δ̣[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
γ̣ια τῆς τελευτῆς τοῦ εἰ̣[ρημένου]
235[ -ca.?- τῷ] μνημ̣[ονευθέντι θαυμ(ασιωτάτῳ)]
[Δο]υσαρίῳ ἀπ̣[ -ca.?- ]τ̣ιν[ -ca.?- ]
ἐ̣δυνήθησαν ἐκ τοῦ εἰ[ρημένου]
ἐ̣[λ]α̣ιο͂νος(*) πα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α ἐκ λόγο[υ -ca.?- τῆς εἰρη] -ca.?- [ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
240μ̣ένης̣ κτήσ[εως -ca.?- ]ε̣ν̣[ -ca.?- ]
[ἀ]ναλείσκοντες(*) εἰς τε̣[ -ca.?- ]
κ̣[ατὰ] τ̣ῆς ε̣ἰ̣[ρ]η̣[μένης -ca.?- ]
[λ]ε̣ι̣π̣[ -ca.?- ]ια εις[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]κ̣ε̣[ -ca.?- ]
μ̣ατα τῆς εἰρη[μένης -ca.?- ] τ̣ον[ -ca.?- ]  ̣η̣[ -ca.?- ]
245προτελοῦντος οἴκοθ̣ε̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- θαυμ](ασιωτατ- ) [ -ca.?- ]
[τ]ῶ̣ν εἰρημέ[νων -ca.?- ]
[τ]ῆ̣ς εἰρημέν[ης -ca.?- ]
250[ο]ὐκ ἐλαχιστο̣[ -ca.?- ]ο  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- μα]καρ(ι- ) [ -ca.?- ]
φ̣ροντίδα [ἔχειν περὶ τῆς εἰρη-]
μένης πάση[ς κτήσεως -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
255[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῷ καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]
αὐ̣τῷ θαυμ(ασιωτάτῳ) Δ̣[ουσαρίῳ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
260[ -ca.?- ]τ̣ον  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[χ]ρόνων ἐπιβὰς καὶ ὑπο̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣τ̣ι̣ τρόπ̣[ -ca.?- ]
265[ -ca.?- ]ν μ̣έρος ε̣ἰ̣ς̣[ -ca.?- ]
τ̣ῷ̣ αὐτοῦ γ̣ε[νι]κ̣[ῷ -ca.?- ]
[κουρ]άτορι̣ [ -ca.?- ]
ἐ̣π̣[ὶ] τ̣οῦ ε̣ἰρ[ημένου -ca.?- ]
[Ὀ]β̣οδιανοῦ τοῦ αὐτοῦ vac. ? τ̣οῦ εἰ̣[ρημένου]
270[δ]ιότι ἐστὶν απ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
273[μα]καρ̣(ιωτατ- ) [Διφι]λο[ -ca.?- ]
[Δι]φίλου̣ μεικ̣[ -ca.?- ]τ̣α̣[ -ca.?- ] κα̣τὰ Γα[ζαίων -ca.?- ]
275[ -ca.?- ]  ̣ις[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]ερ̣[ -ca.?- ]ε̣υ̣σ̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ιη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣η βου̣ληθη̣[ -ca.?- ]
[τ]ὸ̣ν αὐτὸν μακαρ(ιώτατον)   ̣[ -ca.?- ]
280[λογ]ι̣σ̣μοὺς̣ τ̣[ -ca.?- ]υ σου  ̣  ̣μι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ω εκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει τ̣ηνικαῦ̣τ̣α   ̣[ -ca.?- ]
[θαυ]μ̣(ασιωτατ- ) Θεοδ[ωρ- -ca.?- ]
[κ]αὶ δεξα̣σ̣θ̣[ -ca.?- ]κον̣τα παρ  ̣[ -ca.?- ]
285[κ]τ̣ήσ̣ει [ -ca.?- ]
[πά]σ̣η̣ς̣ κτήσεως π̣[ -ca.?- ]
[μ]ε̣ταξὺ αὐτῶν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣α̣ση  ̣[ -ca.?- ] θ̣α̣υμ(ασιωτατ- ) [ -ca.?- ]
288aTraces 1 line
289[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ν̣π̣[ -ca.?- ]
290[ἑ]κ̣ατὸν πεντήκοντ̣α   ̣α  ̣[ -ca.?- ]
εἰρημέν̣ος μακαρ(ιώτατος) Δ̣ί̣φ̣ι̣λ̣ο̣ς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α εξ[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣σο̣  ̣  ̣ν̣  ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[κ]ε̣ράτια ἑξήκ[οντα -ca.?- ]
295ἐσ̣τ̣ι̣ν κ̣[ -ca.?- ]
[π]ε̣ν̣τ̣ήκοντα π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ γ̣ὰρ ἐ̣κράτ̣ησε̣ [ -ca.?- ]
[μ]ακαρ(ιώτατος) Δίφιλος̣ [ -ca.?- ]
[τ]ῷ θαυμ(ασιωτάτῳ) Θεοδώ[ρῳ -ca.?- ]
300καὶ ἀμάχων απ[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣λον  ̣[ -ca.?- ]ν̣τε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ̣ρ̣[ -ca.?- ]
305[ -ca.?- ]ν  ̣ ἐκεῖ ἀν[ -ca.?- ]α̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[λογ]ε̣ίας(*) μ̣νήμης̣   ̣[ -ca.?- ] ἐ̣ν̣εν[ήκοντα -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[αὐτ]ο̣ῦ̣ γ̣ενικοῦ κουράτ[ορος -ca.?- ]
310[εἰρ]ημένον μα̣καρ(ιώτατον) Δ̣ίφιλο̣ν ο  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]κα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τὸν εἰ[ρημένον -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ι[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
κ̣[α]ὶ̣ τῶν ἄλλω[ν -ca.?- ]
315κ̣ατὰ τὸ αὐτὸ ω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ε]ἰ̣ρ̣[η]μ̣[έν- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ς̣ τε ἀν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ιδιο̣ν̣ [ -ca.?- ]
320κ̣λ̣ηρονόμοις [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣κ̣[ -ca.?- ]εν[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ὁ εἰρημένος θ̣[αυμ(ασιώτατος)][ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ωτερ[ -ca.?- ]
325[ -ca.?- ]τ̣ουτ̣[ -ca.?- ]
[δηλ]ῶταί τε τὸν θαυμ(ασιώτατον) Θε̣[όδωρον]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣[ -ca.?- ]
[κ]α̣τʼ αὐτὸν εκτ̣[ -ca.?- ]
κ̣α̣τὰ τὴν̣ δ  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
330[ -ca.?- ]ξ̣  ̣ τ̣ό̣κων ε̣κ̣α̣τ̣ο  ̣[ -ca.?- ](*)
[γρ]αμματεῖο̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣ουν̣[ -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ π̣ε̣ρὶ ἱ̣ματ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]αρα  ̣τ̣ο
κ̣ειμένων τ̣[ -ca.?- ]  ̣υν  ̣  ̣
335[μονευ]θεὶς θα̣υ̣μ(ασιώτατος) Δο[υσάριος -ca.?- ]
[τ]οῦ αὐτοῦ θαυμ(ασιωτάτου) Θε̣[οδώρου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]  ̣ου  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
εὐδήλων προς[ -ca.?- ]
340[ -ca.?- ]τ  ̣ ἑα̣υ̣τ̣ω[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣μη̣ν̣ ἀ̣λλ[ -ca.?- τ]ῷ θαυμ[(ασιωτάτῳ) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εους  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣υνχ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣[ -ca.?- ]
345[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐ̣[π]έ̣νε̣υ̣ε̣ν αὐ̣τ̣ῷ̣ ὁ θαυμ(ασιώτατος) Θε̣[όδωρος]
ὁ κ̣αὶ περὶ τ[ -ca.?- ]  ̣κο̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[Δι]φ̣ίλου   ̣[ -ca.?- ]ουτη̣[ -ca.?- ]
350ἐ̣κ τ̣οῦ   ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[μα]καρ(ιωτατ- ) Δ̣[ιφιλ- -ca.?- ]
[Ἰ]ω̣άννου ἐπι̣[ -ca.?- ]
σ̣ε βαρῶν̣ [ -ca.?- ]
π̣[ρ]ορηθει̣ς̣[ -ca.?- ](*)
355[ -ca.?- ]λ̣α̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ιο[ -ca.?- ]καιρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[θα]υ̣μ(ασιώτατον) Δουσάριον̣ [ -ca.?- ]
[τ]οῦ θαυμ(ασιωτάτου) Θεο̣δ̣[ώρου -ca.?- ]
360[ -ca.?- ]  ̣τ̣ουτ[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣ι̣  ̣ν[ -ca.?- ]  ̣ετο ὁ αὐτὸ[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
θ̣αυμ(ασιωτάτου) Θεοδώρου   ̣[ -ca.?- ]
Γαζ̣αίων̣ λαμ̣π̣[ρα- -ca.?- ]
365[ -ca.?- ]  ̣  ̣θ[ -ca.?- ]  ̣ν̣  ̣ο̣μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑποστάσεως τοῦ μα̣κ̣αρ(ιωτάτου) [ -ca.?- ]
[ὁ]μ̣ολογεί̣αν(*) ἐπ̣ι̣[ -ca.?- ]γ̣ορας̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣ν ὁ αὐ̣τ̣[ὸς] μακαρ(ιώτατος) [ -ca.?- τ]ο̣ῦ μνημο[νευθέντος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ε̣π̣α[ -ca.?- ] Ὀβοδιαν̣[- -ca.?- ]
370[ -ca.?- ]κ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]χ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εια [ἐ]πὶ πε̣[ -ca.?- ]θ̣ -ca.?- [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν τὸ π̣ρορηθὲ̣ν [ -ca.?- ]ο̣(*) ἐ̣κ τ̣ε κ̣εφαλ[αίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ο̣α̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]χομε[ -ca.?- ]
375[ -ca.?- ]ναν[ -ca.?- ]τ̣ει̣[ -ca.?- ]χομε̣[ -ca.?- ]τομη[ -ca.?- ]
θει[ -ca.?- ]δετουτ̣[ -ca.?- ]
π̣ροσπ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣τα  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣τοις̣[ -ca.?- ]
[κον]τ̣α πέντ̣[ε -ca.?- ] έ̣ν̣οις τῷ αὐτῷ̣ [ -ca.?- ]
380[π]ε̣ντήκο̣[ντα -ca.?- ] τ̣ου κιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Δωροθ̣[ -ca.?- πα]ρ̣έ̣ξ̣εσθα̣[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
385[τεσ]σ̣αράκοντα ἓ̣ν τ̣  ̣[ -ca.?- ]
κ̣αὶ [ -ca.?- ]κ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ρος χ̣ρ̣υς̣  ̣[ -ca.?- ] θ̣αυμ(ασιωτατ- ) Θεοδ̣ω̣[ρ- -ca.?- ]
[τεσ]σ̣ά̣ρ̣ων παρὰ κεράτι̣α̣ [ -ca.?- ]
[κο]ν̣τα τέσ̣σ̣αρ̣α [ -ca.?- ]
390[ -ca.?- ]κοντα(*) π̣[ -ca.?- Θεό]δωρον   ̣  ̣[ -ca.?- ]τ̣ου μ[ -ca.?- ]
[τρ]ι̣άκο[ντα -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ομ[ο]λ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣αμ[ -ca.?- ]
[ἐσ]τ̣ιν καὶ ἔσται μετα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν αὐ̣τῇ τ̣[ῇ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]μ̣ατ[ -ca.?- ]
395[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ν̣[ -ca.?- ]σ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]τει[ -ca.?- ]
[τῆς τ]ελε̣υτῆς τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ʼ ἐστὶν απ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ̣ ἡ̣μᾶς̣ [ -ca.?- μνη]μ̣ονευθεὶς̣ [ -ca.?- ]
400[ -ca.?- ]ε̣ριμ̣[ -ca.?- ]ομ̣[ -ca.?- ]τους υ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νλ[ -ca.?- ] ἑ̣κατ[ὸν -ca.?- ]   ̣εν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]ιδει̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]τ̣  ̣  ̣  ̣ μνημ̣[ονευθε- -ca.?- ]
405[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ειρη̣μ̣[έν- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ τ̣ῆ̣ς κτή[σεως -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ]  ̣ρον̣[ -ca.?- ]
410[ -ca.?- ]  ̣η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]με̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] περιουσίας [ -ca.?- ]  ̣η̣μ[ -ca.?- ]
415[ -ca.?- ]ε̣  ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παρ̣ελθο̣[ -ca.?- ]εθει̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν τοῦ̣ μ[νη]μ̣ονευθ̣έ̣ν̣[τος]
[θαυ]μ(ασιωτάτου) Δουσαρίου ἐνεφανε̣σ̣ε̣(*) [ -ca.?- ]
420ὁ αὐτὸς εὐδοκιμ(ώτατος) Δωρόθεος   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ενος κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κτ]ήσεως μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
425[ -ca.?- ]ισμους α[ -ca.?- ]
[ὁ α]ὐ̣τὸς εὐδοκ̣[ιμ(ώτατος) Δωρόθεος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καδ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]της[ -ca.?- ]  ̣θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
430[ -ca.?- ]  ̣ δ̣ε̣δηλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣  ̣ γ̣ενομ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αιρ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣ημα̣σ̣ι̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
435[ -ca.?- ]κεν δὲ̣ το[ -ca.?- ]τ̣α εν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μα]κ̣αρ̣(ιωτατ- ) Δ̣ι̣φ̣ι̣[λ- -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]α̣τ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[τ]ῷ αὐτῷ θα̣υ[μ(ασιωτάτῳ)][ -ca.?- ]
[ἤ]τοι ε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
440[μα]καρ(ιωτατ- ) Διφιλ̣[- -ca.?- ]
εὐδοκιμ̣(ωτατ- ) Δ̣[ωροθε- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣μέ̣νου τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξ̣α̣ντος τηνικ̣[αῦτα -ca.?- ]
[το]ῦ̣ θαυμ(ασιωτάτου) Θεοδ[ώρου -ca.?- ]
445[ -ca.?- ]κ̣ε̣νο̣ς̣ κ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κνωτε  ̣[ -ca.?- ] μ̣εχρεὶ(*) μ  ̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ρα τόσ̣ο̣ν οὐ ἀ̣ν̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣τι[ -ca.?- ]δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ι̣κα̣ς̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ρ̣ε̣ν[ -ca.?- ]
450[ -ca.?- ] κτήσεω[ς -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
τ̣ὰ ὁλο  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α̣λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι ἐ̣π̣ει  ̣[ -ca.?- θαυ]μ(ασιωτατ- ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των ο  ̣[ -ca.?- ] αὐτοῦ αρ̣  ̣[ -ca.?- ]
455[π]ροει̣ρ̣η̣[μ]έ̣[ν- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ λογισμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν  ̣[ -ca.?- μν]ημονε̣[υθε- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ οὐδενὸ̣[ς -ca.?- ]
460[ -ca.?- ]υ̣σιο̣ς̣ γν̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ο̣ι̣[ -ca.?- ]  ̣αιρ̣ες[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μακα̣ρ̣(ι- ) [ -ca.?- ]α̣ι λημφ̣[θε- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ολαιο̣υ̣ γ̣ε̣ι̣[ -ca.?- ]τ̣ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καθε̣[ -ca.?- ]
465[ -ca.?- ]ε  ̣σο̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[τὸ]ν εἰρ̣η̣[μέ]ν̣ον̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τήνδε τ̣ὴ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ημη̣[ -ca.?- ]
[κατα]λ̣είπειν ὁ αὐτὸς θα[υμ](ασιώτατος) [ -ca.?- ]
470[ἔγ]γ̣ραφ̣[ο]ν ἐκχώρησιν [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces [ -ca.?- μα]καρ(ιωτατ- ) Διφ[ιλ- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τω̣ ων[ -ca.?- ] Traces
475[ -ca.?- τ]οῦ αὐτοῦ θα[υμ(ασιωτάτου)][ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣της μ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αιων̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]- ca.10 -[ -ca.?- ]ρ̣ον του[ -ca.?- ]
480[ -ca.?- θ]αυμ(ασιωτατ- ) Θεοδωρο̣[ -ca.?- ]κω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το  ̣  ̣γε̣ν̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣ευς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ῳ εἰρ[ημένῳ -ca.?- ]
Traces [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
485[ -ca.?- ]α̣τορο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ιακ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ε̣ἰς ὁλόκλη̣[ρον -ca.?- ]ω̣μ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν̣τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ειδ[ -ca.?- ]
490[ -ca.?- ]οδ̣[ -ca.?- ]ξ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υ̣τεγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μολ[ογ- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς εἰς̣ τ̣ὸν   ̣[ -ca.?- ]α̣υτα ὁμ̣[ -ca.?- ]
495[ -ca.?- ]ο̣β̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]ο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νομισμάτω̣ν   ̣[ -ca.?- ]
καὶ μηδένα λόγον ἔχειν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ντα κ̣[ -ca.?- ]
500[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣η̣ εἰρημ̣[έν- -ca.?- ]
[εἰρη]μεν  ̣  ̣ κ̣α̣θ̣(ωσιωμέν- ) Ε̣ὐ̣σε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣  ̣ε̣  ̣η̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ν κεφάλ̣[α]ι̣[ον]   ̣[ -ca.?- ] -ca.?- [ -ca.?- ]  ̣ους̣[ -ca.?- ]
505ἀσφαλεία(*) φημε̣ὶ̣(*) ε̣ἴ̣τ̣ε κ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ν̣ οὐ̣κ ἐδ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ντο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ε̣[ὐ]δ̣ο̣κ̣[ιμ(ωτατ- )] Δωροθε- [ -ca.?- ]
[ἢ] μὴ̣ ταγέντος κ̣[ -ca.?- ]
510[ -ca.?- ] τὰς παρ[ο]ύσας̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τ̣ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣οτε εν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[θαυ]μ(ασιωτατ- )   ̣[ -ca.?- ]
515[ -ca.?- ] αὐτο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ] καθ(ωσιωμέν- ) Εὐσ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ κ̣όμ̣ητ̣ο̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- μ]ὴ̣ κλη[ρονόμους αὐτῶν ἢ] -ca.?- [ -ca.?- ]θ  ̣[ -ca.?- ]
520[δια]δ̣όχους πρ[ὸς -ca.?- ]ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρου[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ον θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣[ -ca.?- ]
525[ὀ]ν̣όματα̣ τ̣ὰ̣ ε̣  ̣[ -ca.?- ]οκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ερ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ αὐτῶν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ς αὐτῶν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
530[ -ca.?- ]ε̣ρατ̣ι̣ε̣[ -ca.?- ](*)
κ̣[α]ὶ τ̣οῦ πεκουλί̣[ου -ca.?- ]
εἰρημένω̣ν π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]κ̣ τ̣ῶ̣ν̣ [ -ca.?- ]
Δ̣ωροθέου κα̣ὶ̣   ̣[ -ca.?- ]
535αὐ̣τ̣ῶν ἤ τινος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[εὐδο]κ̣ιμ(ωτατ- ) Δωρο̣[θε- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ως καὶ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
540[ -ca.?- ]ε̣ισιν τῆς η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[θαυμ](ασιωτατ- ) Θεοδωρο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]τ̣ων αὐτῶν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ς̣[ -ca.?- ]
545[π]ρ̣ὸς τῶν αὐτῶ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[μηδὲ π]ρ̣ὸς κλ̣ηρ[ονόμους αὐτῶν ἢ]
[δια]δ̣[ό]χους μη[δὲ διακατόχους]
[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- ]ου̣[ -ca.?- ]
550[ -ca.?- ἑ]τ̣έρας οἱασ[δήποτε -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο̣[ -ca.?- ]ε̣ι̣ο̣μ̣[ -ca.?- ]  ̣ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρου κ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣σει[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]σ̣υ̣ν̣[ -ca.?- ]  ̣ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ε[ -ca.?- ]ω̣ραν̣[ -ca.?- ]τ̣ου μ[ -ca.?- ]
555[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]τητου̣[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν  ̣[ -ca.?- ]  ̣ον θ[αυμ(ασιωτατ- ) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατη[ -ca.?- θα]υμ(ασιωτατ- ) Δου̣[σαρι- -ca.?- ]  ̣θι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ς̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
560[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]του αὐτ̣[οῦ -ca.?- εἰρημ]έ̣ν̣ῳ θαυμ(ασιωτάτῳ)   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντ[ -ca.?- ]εασθαι̣[ -ca.?- ]απ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]οδεξ̣[ -ca.?- ] κτ̣ῆ̣σ̣ι̣ν ἐκ̣λ̣[ησίας](*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π  ̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
565[ -ca.?- ]ν̣θ[ -ca.?- ]ι̣α ἀ̣παρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
570[ -ca.?- ]ατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- θ]α̣[υ]μ̣(  ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣  ̣[ -ca.?- ]
575[ -ca.?- ]σ̣ι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣τα καὶ ε̣[ -ca.?- ]  ̣ον̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
580[ -ca.?- ]ισυκομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]  ̣με  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ναλε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πραξει ὑπ̣[ -ca.?- ]
585[ -ca.?- ]τ̣απ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ακ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣με̣  ̣εισκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ης[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντ̣ης[ -ca.?- ]κω[ -ca.?- ] ἀ̣π[ο]λ̣[ -ca.?- ]
590[ -ca.?- ]εν ἐκ τῆ̣[ς -ca.?- ]η̣νωκα[ -ca.?- ]  ̣επαν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ Ὀβο̣δ̣[ιαν- -ca.?- ]ο̣ν καὶ οἰ̣κ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τελ]ευ̣τὴν τ̣[οῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μπε̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ] τ̣ῆσδε τῆ̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ρηγουμ[ -ca.?- ]
595[ -ca.?- π]ραγμ[α- -ca.?- ]τ̣α̣ι̣ π̣ε̣[ -ca.?- μα]καρ(  ) Ὀβο[διαν- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣νατ̣α[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- ]επ̣ιου  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πογραφ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣ου κα  ̣[ -ca.?- μα]κ̣[α]ρ(  ) Δ̣[ιφιλ- -ca.?- ] κ̣αὶ ἐ̣χ̣[ -ca.?- ]
600[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο κοινο[ -ca.?- ἐ]ν̣ορίας ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ο̣ς̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ητο ε̣[ -ca.?- ]ο̣μεν[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- μα]κ̣αρ(  ) Δι̣ε̣ι̣[φιλ -ca.?- ]  ̣ [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]κ(*)
605[ -ca.?- ]ρος ο[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αυτα ε[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- ]ι̣ονον̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι γεν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Δουσα[ρι- -ca.?- ]ν̣τ̣ι̣ε̣ι̣α κ̣[ -ca.?- ]ν̣αι κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
610[ -ca.?- ]κ  ̣[ -ca.?- ]αυτα τ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υστει̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κδ̣ε̣η̣[ -ca.?- -μ]εν̣ον [ -ca.?- ]ω̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ηται   ̣[ -ca.?- μα]καρ(  ) Διειφ̣[ιλ -ca.?- ]̣τρο̣ [ -ca.?- ]ς(*)
[ -ca.?- κατ]αλειφθ̣[ε- -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]τ̣ω̣[ -ca.?- ]
615[ -ca.?- ]οσ̣μ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενοσμ[ -ca.?- ] κ̣αὶ ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου αι  ̣[ -ca.?- ] γὰρ τοῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
620[ -ca.?- ]σχι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ματα[ -ca.?- ]θχλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υν[ -ca.?- ὀν]όματο[ς -ca.?- ]
παντ̣[ -ca.?- ]
θ[ -ca.?- ]
625[ -ca.?- Δι]φιλο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣θεσε[ -ca.?- ]ε̣ι[ -ca.?- τέ]σσαρα̣ κ̣  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ιως̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣μι̣[ -ca.?- ἑ]κ̣ατὸ̣ν̣ [ -ca.?- θα]υμ(  ) Θεο[δωρ- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ιε̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣σι ὁμ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
630[ -ca.?- ]θ̣ει̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- θα]υ̣μ(  ) [Δ]ο̣υ̣σ̣[αρι- -ca.?- κ]εράτια τριά̣[κοντα -ca.?- σ]υ̣νεξ̣[ομολογ- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]η̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ε̣μ̣  ̣[ -ca.?- ]η̣κο̣[ -ca.?- ]  ̣λω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣[ -ca.?- ]
635[ -ca.?- -ε]ξ̣[ο]μ̣[ο]λ̣[ογ- -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ους̣[ -ca.?- ]τ̣  ̣[ -ca.?- ]
κ̣[ -ca.?- ]εν̣[ -ca.?- ]
κατ̣[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- εἰρημ]έ̣νου μα[καρ(ιωτάτου)][ -ca.?- ]
640κα[ -ca.?- ]
θαυμ(  ) [ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 5. l. Μαΐων
^ 9. or ὡμολογή̣σ̣[αμεν]
^ 11. l. συνομολογίας
^ 12. l. χωρ[ὶς]
^ 36. l. Διφίλ[ου]
^ 48. l. Διφι[λ -ca.?- ]
^ 53. l. Δίφιλος
^ 61. l. [Δ]ίφιλος
^ 82. l. ἐκκλη[σίας]
^ 91. or κ̣[ -ca.?- ]ι̣εριπτ̣ο̣σκ̣[ -ca.?- ]
^ 130. l. κινητὰ
^ 138. l. ἰνβεντάριον
^ 141. l. κινητὰ
^ 155. l. ἀρχικὴν διαλαλία[ν]
^ 173. l. κινητῶν
^ 202. l. ἰνβενταρίῳ
^ 203. l. ἀρχικ[ὴν διαλαλίαν]
^ 210. l. κινητὰ
^ 215. l. ἰνβενταρι  ̣[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
^ 223. l. ὁμολογίαν
^ 238. l. ἐλαιῶνος
^ 241. l. ἀναλίσκοντες
^ 307. l. λογίας
^ 330. or ε̣κ̣τ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
^ 354. l. προρρηθεις[ -ca.?- ]
^ 367. l. ὁμολογίαν
^ 373. l. προρρηθὲν, or το[ῦ] π̣ρορηθε̣ν[τος -ca.?- ]ο̣
^ 390. or [τριά]κοντα (or [ἑξή]κοντα )(*)
^ 419. l. ἐνεφάνισε
^ 446. l. μεχρὶ
^ 505. or ἀσφαλείᾳ
^ 505. l. φημὶ
^ 530. or []ε̣ραι̣τ̣ε̣[ -ca.?- ] (or []ε̣ραπ̣ε̣[ -ca.?- ])(*)
^ 563. l. ἐκκλ[ησίας]
^ 604. l. Δι[φιλ -ca.?- ]  ̣κ[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
^ 613. l. Διφ[ιλ -ca.?- ]τ̣ρος̣ [ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-9) (chi) (rho) In the twelfth year of the reign of [our] Lord [Flavius] Justinianus, the Eternal and [Emperor], in the consulship of [the most glorious] and most excellent Flavius Ioannes, on the sixth before the Ides of May, in Colonia Gaza, in the five hundred ninety-eighth year of the city, on the fifteenth of the month Artemisios, in the first indiction year. (Lines 9-23) According to these written agreements it has been mutually acknowledged without any treachery, [violence, deceit] or compulsion, on the one hand [by the most honorable Dorotheos, son of Diphilos, from . . .] but now residing in the [illustrious city of the] Gazaeans[and the most admirable from the office] of the most eminent prefects of the sacred Praetorium Flavius Dusarios, son of Valens of blessed memory, and on the other hand by the most admirable Theodoros, son of Obodianos, coming from the city of the Petraeans but now residing in this illustrious city of the [Gazaeans] . . . (Lines 27-34) . . . from personal [decision, swearing] by Almighty God and by the piety and victory and life of our all-[conquering] Lord Flavius Justinianus, the Eternal and [Emperor] Augustus and . . .