Papyri.info

sign in

p.petra.1.3 = HGV P.Petra 1 3 = Trismegistos 78721 = petra.apis.3DDbDP transcription: p.petra.1.3 [xml]

AD 538 Petra

[† βασιλείας τοῦ δεσπότου ἡμῶν] Φλ(αουίου) Ἰουσ̣[τ]ιν̣ι̣ανοῦ̣ τ̣οῦ αἰων[ίου] καὶ αὐτοκράτορος̣ Αὐγόστου(*) ἔτους δωδεκάτου ὑπατίᾳ(*) Φλ(αουίου) Ἰωάννου τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) πρὸ ἐννέα Καλανδῶν Σεπ̣τεμβρίων ἔτους τῆς ἐπαρχείας(*)
[τετρακοσιοστοῦ τριακοστοῦ τ]ρ̣ίτ[ο]υ̣ μηνὸς Γορπιαίου̣ ἕκτῃ χρόνων πρώτης ἰνδικτίονος(*) ἐν μητροπόλει Πέτ̣ρᾳ τῆς Σαλουτ̣α̣ρίας Τρίτης Παλαιστίνης. Φλ(άουιος) Πατρίκιο̣ς Διφ[ί]λο̣υ
[- ca.23 - ἐκ τ]ῆ̣[σ]δ̣[ε τ]ῆ̣[ς μ]η̣[τ]ρ̣οπ̣[ό]λ̣[εως τῷ α]ἰ̣δεσ̣[ιμω]τ̣[(άτῳ) Εὐθ]η̣[νίῳ] Δ̣[ουσα]ρ̣[ίου α]ἰ̣δ̣ε̣σ̣[ι]μ[ωτ(άτῳ)] π̣ο̣λι[τευ]ο̣μέ̣[ν]ῳ̣ καὶ ὑποδ̣έκτῃ̣ τῆς αὐτῆς ἐ̣π̣ιστέλλω τὰ̣ ὑ̣ποτ̣ετ̣α̣γ̣μέ̣ν̣α̣·
[ἐπείπερ ἐν τοῖς προελθοῦσιν μ]εταξύ μο[υ] καὶ τοῦ̣ λ̣αμπρο(τάτου) Πα̣[ν]ολ[βίο]υ ὑπομνη̣[στ]ι̣κ̣ο̣[ῖ]ς ἔδοξε̣[ν] ἐ̣μ̣ὲ παρέχειν τῷ̣ α̣ὐτῷ λαμπρο(τάτῳ) Πα̣ν̣ολβ̣ίῳ λό̣γ̣ῳ̣ ἀ̣ναλωμάτω̣ν αὐτοῦ̣ καθʼ(*) ἔτος τὸν τῆς
5[- ca.17 -]  ̣ χρυσ[οῦ νομίσ]ματα δεκαδύ̣ο̣ , ἀντὶ τού̣των δ̣ὲ συνείδ[ομ]εν ἐγώ τε καὶ αὐτὸς ὁ λα̣μπ̣ρό(τατος) Πανόλβιος κουφίσαι με τὴν οὐσίαν καὶ ὁμάδα τοῦ αὐτοῦ λαμπρο(τάτου) Πανολβίου
[ἐκ τοῦ λαχόντος α]ὐτῷ τρίτ̣ο̣υ̣ μέρο̣υ̣ς ἐξ ὁμ[ά]δος μὲν Πετρῶν ἐλευθερικὰς κοριαίας τέσ̣[σα]ρες̣(*) ἐξ ὁμάδος δ̣ὲ̣ Αὐγουστοπόλεως ἐλευθερικὴν κοριαῖαν μίαν ἕκτον. ἐπι̣στέλ̣[λ]ω
[τῇ σῇ αἰδεσιμό]τ̣(ητι) καὶ τ[οῖς] κ̣[ατὰ] κ̣αιρὸν αἰ̣δ̣ε̣σ̣ιμ̣ωτ(άτοις) ὑπο̣δ̣έ̣κ̣ταις κου[φί]σ̣α̣ι̣ μ̣ὲν τὸν λ̣ό̣γον [κ]αὶ τὸ πρό̣σωπ̣ο̣ν̣ το̣[ῦ] αὐτοῦ λαμπρο(τάτου) Π̣ανολβ̣ίου ἐκ̣ τοῦ λαχόντος αὐτῷ τρίτου
[μέρους ἐξ ὁμά]δος Αὐγ̣[ουστ]οπ[ό]λεως ἐλ̣[ευ]θερ[ι]κὴν κ[ορι]αῖαν̣ μίαν ἕκ̣[τον], βαρῆσαι δ̣[ὲ τὸ ἐ]μ̣ὸν πρόσ̣[ω]π̣ον κ̣αὶ τὸν λ̣[ό]γ̣ον ἀπὸ τῆς̣ [σὺ]ν θεῷ εἰσι̣έναι μελλού̣σ̣ης δευ̣τέρ[α]ς
[ἐπινεμήσεως κα]ὶ̣ αὐτῆς [καὶ] εἰς [τ]ὸν ἑξῆς [ἅπαν]τ̣α̣ τ̣ὸν τῆς̣ [ζ]ω̣ῆς τοῦ αὐτο[ῦ λαμ]π̣ρ̣[ο(τάτου)] Πανολ[βίο]υ χρόνον τ̣ὴν αὐτὴν ἐλ̣ευθερικὴν κοριαῖαν μία̣ν ἕκτον ἀδίας(*) ἐνούσης
10[τῇ σῇ αἰδεσιμό]τ(ητι) κα̣[ὶ τοῖ]ς̣ κ[ατ]ὰ̣ καιρ[ὸ]ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩] αἰδεσι̣[μωτ(άτοις) ὑ]π̣οδέκ[ταις βα]ρ̣ῆσαι τ̣[οὺς] κ̣[λ]η̣ρονόμ̣[ους το]ῦ εἰρημ̣[ένου λα]μ̣προ(τάτου) [Πανολ]βίου ἄν̣[ευ] δ̣[ε]υ̣τέρου̣ ἐπ̣[ισ]τάλμα̣τ̣ο̣ς̣
[ἐξ ὁμάδος Αὐγουστοπόλεως ἐλευθερικ]ὴ̣ν̣ κ̣[οριαῖαν] μ̣ίαν ἕκ̣[τον] κ̣α̣θ α̣ κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. l. Αὐγούστου
^ 1. l. ὑπατείᾳ
^ 1. l. ἐπαρχίας
^ 2. l. ἰνδικτίωνος
^ 4. l. κατʼ
^ 6. l. τέσσαρας
^ 9. l. ἀδείας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-2) [(chi) (rho)] In the twelfth year [of the reign of our Lord] Flavius Justinianus, Eternal and Emperor Augustus, in the consulship of the most glorious Flavius Ioannes, on the ninth before the Kalends of September, in the [four hundred thirty]-third year of the province, on the sixth of the month Gorpiaios, in the first indiction year, in Petra, Metropolis of the Salutaris Third Palestine. (Lines 2-11) I, Flavius Patrikios, son of Diphilos, [. . . from] this Metropolis to the most respectable Euthenios, son of Dusarios, the most respectable politeuomenos and tax collector of the same (city), notify (you) of the following: [As] it was agreed [in the previous ] memoranda between me and the most illustrious Panolbios that I give to the same most illustrious Panolbios on account of his expenses yearly. . . twelve golden solidi, but instead of this we, I and the most illustrious Panolbios himself, agreed that I relieve the whole property of the same most illustrious Panolbios of the one third [that had been allotted] to him, of the property in Petra four free koriaiai, and of the property in Augustopolis one and one-sixth free koriaiai, therefore I request [your Respectability] and the present and future most respectable tax collectors to relieve the account and person of the same most illustrious Panolbios of the one third that had been allotted to him, one and one-sixth free koriaiai of the property in Augustopolis, and to burden my person and account beginning with and including the coming, God willing, second [indiction year] and onwards for the whole lifetime of the same most illustrious Panolbios with the same one and one-sixth free koriaiai. The power remains for [your Respectability] and for the present and future most respectable tax collectors, without a second notification, to burden the heirs of the said most illustrious Panolbios with one and one-sixth free koriaia [of the property in Augustopolis]...