Papyri.info

sign in

p.petra.1.4 = HGV P.Petra 1 4 = Trismegistos 78722 = petra.apis.4DDbDP transcription: p.petra.1.4 [xml]

AD 538 Petra

[†] βασι̣[λ]εία[ς τοῦ] δ̣ε̣[σ]π̣ότου ἡμῶν [Φλ(αουίου)] Ἰουστι[ν]ι[ανοῦ τοῦ α]ἰ̣ων̣ίου κ[αὶ αὐτο]κ̣ράτορος̣ [Αὐγόστ]ο̣υ(*) ἔτο[υς] δ̣[ωδε]κ̣άτου ὑ̣π̣α̣τ̣ί̣[ᾳ](*) Φ̣λ̣(αουίου) Ἰωάννου [τοῦ] ἐνδοξ(οτάτου) πρ̣ὸ̣ [π]έντ̣ε εἰδ̣ῶ̣ν̣ Αὐγόσ̣[των](*) ἔ̣τους [τ]ῆ̣[ς] ἐ̣πα[ρχ]ε̣ίας̣(*)
[τετρακοσιοστοῦ τριακοστοῦ τρίτου μηνὸς Λώιου] ε̣[ἰ]κ̣ά̣δ̣[ι καὶ πρώτῃ χρόν]ω̣[ν πρώτ]η̣ς ἰ̣ν[δι]κ̣[τίον]ος(*) ἐν [μητροπό]λ̣[ει Πέτρᾳ] τ̣ῆ̣ς Σαλ̣[ουτα]ρ̣[ίας Τρίτης Πα]λ̣[αιστίν]η̣ς [  ̣  ̣]π̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]σ̣του  ̣[- ca.10 -]ι̣ τετα̣[γμένος τῆσ]δε τῆς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣τ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ σοὶ] τ̣ῷ α[ἰδεσιμωτ(άτῳ)] Εὐθη̣[νίῳ Δουσ]αρί̣[ου πολιτ]ε̣υομέ̣[νῳ καὶ ὑποδέκτῃ τ]ῆς αὐ̣τ̣[ῆς   ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ τοῖ[ς κατὰ] καιρ̣[ὸν αἰ]δεσιμ̣[ωτ(άτοις)]
[ὑ]π̣οδ̣[έκταις ἐπιστ]έ̣λ̣λω̣ [τὰ] ὑ̣π̣[οτεταγμ]έ̣ν̣α̣· ἐ̣π̣ε̣ί̣[περ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣αι̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ετα̣ξ̣[ύ] μ̣[ου καὶ τοῦ] λαμπ̣ρ̣[ο(τάτου) Πανο]λ̣β̣ίου̣   ̣ε̣ν̣[  ̣] κ̣[ατ]έ̣σχον μέρο̣[ς δί]μοιρ̣ον̣ [τού]των τῶν ὑ̣[π]αρχόντω̣[ν] αὐτῷ   ̣[  ̣  ̣]  ̣των̣
5ἀ̣κολ̣ούθω[ς ὑπομ]νηστι̣κοῖς πρ̣[ο]ελθο̣ῦσιν μετα̣ξ̣[ύ μο]υ̣ καὶ τῆ̣ς αὐτο[ῦ] λ̣[α]μ̣πρό(τητος) ἔ̣δοξε[ν] ἐμὲ ἐν τ̣οῖς α̣[ὐτ]οῖς ὑπομ̣νη̣σ̣τ̣ι̣κοῖς ἁπάντω̣ν τῶν̣ κεχρ̣εωστημένων δημοσίων καὶ τῶν γινομέ̣ν̣ων(*),
εἰ οὕτ̣[ω] τύχοι, [ἐ]π̣ὶ̣ τ̣ο̣ύτ̣οι[ς] ἐπικλασ̣μῶν ἀπ̣ὸ̣ τ̣ῶν νυνὶ διελθο̣[υ]σῶν δε̣κάτης κ[α]ὶ̣ ἑνδεκάτης κα̣ὶ̣ δωδεκάτης κα̣ὶ̣ πεντεκαιδε̣κάτης καὶ τῆς παρούσης πρώτης τῶν ἐπινεμήσεων μέρος
δίμ[οι]ρ̣ον τούτων καταβ[ά]λ̣λειν ἐπὶ̣ τὸν δημ̣όσιον λόγον, οὐ μὴν ἀλλὰ̣ καὶ συντελεῖν μ[ε] ἀπὸ τῆς̣ δευτέρας ἰνδικτίονος(*) καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον πάσης τῆς διʼ αὐτοῦ συντελίας(*) μέρος δίμοιρον.
ἐπισ[τέλλ]ω τῇ σῇ αἰδεσιμωτ(*) καὶ τοῖς κατὰ καιρὸν αἰδεσιμω̣τ(*) ὑποδέκται̣ς δι̣ὰ̣ τοῦδέ μ̣[ο]υ̣ τοῦ ἐπ̣ιστάλμ[α]τ̣ος κουφίσαι μὲν τὸ πρόσωπον καὶ τὸν λόγον τοῦ εἰρημένου λαμπρο(τάτου) Πανολβ[ί]ου
μέ[ρος] δ̣[ίμοι]ρ̣ο̣ν τῶν̣ κ̣[ε]χ̣ρεωστημέν[ων] διὰ τῆς αὐτοῦ   ̣[  ̣]η̣ς ὑπὲρ τῶν [εἰ]ρ̣ημένων ἰνδ̣[ι]κ̣[τι]ον(*) καὶ τῶν̣ ἐ̣π̣ὶ τ̣ούτοις συ̣μ̣[β]η̣σομένω[ν], ε̣ἰ̣ οὕτω τύχ̣ο[ι], ἐπ̣ικλα̣σ̣μῶ̣[ν], βαρ̣ῆσα̣[ι] δ̣ὲ τὸ ἐμὸν π̣ρ̣[όσ-]
10[ωπον καὶ τὸν λ]όγ[ον τὸ] αὐτὸ μέ̣ρ̣[ο]ς δί[μοι]ρ̣ον δ̣ιὰ̣ τ̣ὸ ἤδ̣[η τὸν] λαμπ̣ρό(τατον) Πανόλ̣[β]ιον κ̣α̣τ̣αβ̣α̣λ[εῖ]ν̣ εἰς πλῆρ[ες τ]ὰ ὑπὲρ τρ̣[ίτ]η̣[ς] καὶ δε̣κάτη̣[ς καὶ] τ̣εσσαρε̣σκ̣[αι]δεκ̣άτης τ̣ῶν ν̣[υ]νὶ δ[ι]ελθουσῶν̣ ἰνδικτιώνων
δημ̣[όσια. ἐπιστ]έ̣λ̣λω τ̣[ῇ σ]ῇ̣ αἰδεσιμωτ̣(*) [καὶ το]ῖς κατὰ κ[α]ι̣ρὸ[ν α]ἰ̣δεσιμωτ̣(*) [ὑπο]δ̣έκταις κουφ̣[ί]σ̣αι μὲν ὁμ[  ̣  ̣] τὸ πρόσω̣π̣[ον] καὶ τὸν λόγ̣[ον τ]οῦ αὐτοῦ λαμ̣[π]ρο(τάτου) Πα̣ν̣ολβ̣[ίο]υ̣ μέρ[ο]ς̣ δίμ̣οιρον τῶν̣ διὰ τ̣ῆς
[- ca.19 -]δ̣ανων τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦτʼ ἔστι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ας ἑξήκ̣[οντα ὀ]κ̣τὼ καὶ δε̣κ̣ατ̣ρία̣ κορ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣ ἐλ]ευθερικ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ πατρ[ιμων]ί̣ου ἰούγερα̣ δ̣έκα κ̣[α]ὶ̣ β̣[αρ]ῆσαι δ̣ὲ τ̣[ὸ ἐ]μ̣ὸν π̣ρ̣[όσ]ω̣[π]ον̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣[ὸν]
[λόγον - ca.17 -]  ̣[- ca.12 -]  ̣κ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ν̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]  ̣ [ἀπὸ τῆς μ]ε̣λ̣λ̣ο̣ύ̣[σης εἰσ]ι̣έ̣ν̣α̣ι̣ δ̣[ευτέρας] ἰ̣[ν]δ̣[ι]κ̣[τίονος](*) [- ca.16 -]

Apparatus


^ 1. l. Αὐγούστου
^ 1. l. ὑπατείᾳ
^ 1. l. Αὐγούστων
^ 1. l. ἐπαρχίας
^ 2. l. ἰνδικτίωνος
^ 5. l. γιγνομένων
^ 7. l. ἰνδικτίωνος
^ 7. l. συντελείας
^ 8. l. αἰδεσιμότητι
^ 8. l. αἰδεσιμοτάτοις
^ 9. l. ἰνδικτιώνων
^ 11. l. αἰδεσιμότητι
^ 11. l. [α]ἰδεσιμοτάτοις
^ 13. l. ἰνδικτίωνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-2) [(chi)(rho)] In the twelfth year of the reign of our Lord Flavius Justinian, Eternal and Emperor Augustus, in the consulship of the most glorious Flavius Ioannes, on the fifth before the Ides of August, in the [four hundred thirty-third] year of the province, on the twenty-[first of the month Loos], in the first indiction year, in [Petra], Metropolis of Salutaris Third Palestine. (Lines 3-10) . . . official . . . to the most respectable Euthenios, son of Dusarios, politeuomenos [and tax collector] of the same (city) and to the present and future most respectable tax collectors, I notify [you] of the following: Since. . . between me [and] the most illustrious Panolbios. . . [I] took possession of two thirds of these. . . belonging to him in accordance with the previous memoranda between me and his Illustriousness, it was agreed in the same memoranda, that I not only pay to the public treasury two thirds of all the outstanding public dues and, in addition, coming, if it so happens, extraordinary taxes concerning the past tenth, eleventh, twelfth, fifteenth and the current first indiction year, but that I also pay two thirds of all his taxes beginning with the second indiction year and forever thereafter. I request your Respectability and the present and future most respectable tax collectors through this communication of mine to relieve the person and the account of the said most illustrious Panolbios of two thirds of his outstanding (taxes) concerning the said indiction years and, in addition, coming, if it so happens, extraordinary taxes; and to burden my person [and] account with the same two thirds, since the most illustrious Panolbios already paid in full the public dues concerning the past thirteenth and fourteenth indiction years. (Lines 11-13) I request your Respectability [and] the present and future most respectable tax collectors to relieve (at the same time?) the person and the account of the same most illustrious Panolbios of two thirds of . . . of debts?. . ., that is, . . . sixty-eight and thirteen. . . free koriaiai? and ten iugera of the patrimonium and to burden my person and account. . . [from] the coming second indiction year. . .