Papyri.info

sign in

p.petra.1.5 = HGV P.Petra 1 5 = Trismegistos 78723 = petra.apis.5DDbDP transcription: p.petra.1.5 [xml]

AD 538 ?

[- ca.90 -]ρ[- ca.9 -]ρ[  ̣  ̣  ̣]ε̣π̣ε̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐν̣ [το]ῖς εἰρη̣μ̣έ̣ν̣ο[ις   ̣]  ̣οι̣[  ̣  ̣]
[ὑπομ]ν̣ηστικ̣[οῖς ἔδο]ξεν τ̣ὸ[ν εἰρη]μ̣ένον̣ [λαμπρ(ότατον)] Πατρίκ̣[ιον συν]τελ[εῖν δί]μοιρον μ̣[έρο]ς̣ τῆς δ̣[ιʼ ἐμο]ῦ̣ πάση̣[ς συ]ν̣τελία̣ς̣(*) κ̣α̣ὶ τοῦτ̣[ο μ]ε̣τ̣αθεῖν[α]ι εἰς πρόσωπον α̣ὐτοῦ̣ ἐκ τῆς ἐμῆ[ς]
[οὐ]σ̣ίας κ[αὶ ὁμάδος.] ἐπ̣ι̣σ̣τ̣[έλλω] τ̣ῇ σῇ α̣[ἰδεσι]μ̣ωτ(*) κ[ουφίσ]α̣ι μὲν [τὴν ἐμ]ὴν οὐσί̣[αν καὶ] ὁμάδα [καὶ] πρόσω̣[πον] ἐλευθερι̣κὰς κ[ορι]αίας ὀκτὼ σατ̣ι̣αίας ἐννέα καβο̣υ̣ς
[τέ]σσαρες(*) [καὶ πατ]ριμω[νίου ἰ]ούγ̣ερα [πέντε τ]έταρτ[ον ἕκτο]ν̣ κα̣ὶ δέ[κατον] καὶ οἴ[νου ξ]έ̣στας ἑ̣[κατ]ὸ̣ν τριά̣[κοντ]α̣ δύ̣[ο] δ̣[ίμ]ο̣ι̣ρ̣ο̣ν̣ [τ]ρ̣[ι]ακοστ̣[ὸν τ]ρ̣ιακ̣ο̣σ̣ι̣ο̣σ̣το(*) ἑβ̣δομ̣ηκ̣οστὸν̣
5[πέ]μ̣τον(*), βαρ̣[ῆσαι δ]ὲ τὴν οὐ̣[σίαν κα]ὶ̣ ὁ̣μάδα κ̣[αὶ πρ]όσωπον [τοῦ α]ὐτοῦ λαμ[πρ(οτάτου) Π]α̣τρικίο̣[υ τῆς] ε̣ἰ̣ρημέν[ης ὁ]μάδος Π̣ετρῶν κοριαίας ὀκτὼ σατιαίας ἐννέα καβ̣ους̣ τέσσαρες̣(*) καὶ πατριμωνίο̣υ̣
[ἰούγ]ε̣ρ̣[α πέντε τ]έταρτο[ν ἕκτον] κ̣αὶ δέκ̣[ατον κα]ὶ̣ ο̣ἴ̣ν̣ου ξ[έστας] ἑκατὸν τ̣[ριάκο]ν̣τα δύ̣[ο δίμο]ιρον̣ τ̣[ριακοσ]τὸν̣ τ̣ρι̣[α]κο̣σ̣σι̣[ο]σ̣τ̣[ο ]εβδο̣μη̣[κ]ο̣σ̣τ̣ ο̣[ π]ε̣μ̣τ̣ον(*) ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ μ̣ελλού̣[σ]η̣ς̣ εἰσ̣ε̣ι̣[να]ι(*)
[δ]ευτέρ̣[ας ἰνδικτ]ί̣ον[ος](*)[- ca.18 -]  ̣σ̣κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣αρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.11 -] καὶ πρὸς ἀσφάλεια̣ν ὑμε̣τ̣[έραν] καὶ τ̣ο̣ῦ̣ λ̣αμπρ(οτάτου) Πατρικίου̣ [⁦ -ca.?- ⁩] Διφί[λο]υ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]μο̣  ̣[- ca.60 -]υ̣τ [⁦ -ca.?- ⁩ (hand 2) ⁦ -ca.?- ⁩ Πανό]λ̣β̣[ι]ο̣ς̣ Μ̣ε̣γ̣εθίο[υ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣π̣σ̣εμε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]κου[⁦ -ca.?- ⁩]σθ[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εν̣[- ca.55 -]ω̣κ̣[- ca.30 -]α̣ρης[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]α̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣  ̣τ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν[⁦ -ca.?- ⁩] Φλ(  ) Πα[⁦ -ca.?- ⁩]τρικ[ι- Διφί]λου̣ [⁦ -ca.?- ⁩ λαμ]προ̣(  ) [⁦ -ca.?- ⁩]με̣[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ς̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χρο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣θ[⁦ -ca.?- ⁩] † α[⁦ -ca.?- ⁩]η † (hand 3) [Φλ(άουιος) Πα]τ̣ρίκιος Δ[ιφίλου] ὁ προ̣[γεγραμμένο]ς ἐπ̣[έστειλα βαρηθ]ῆναι [τὸ ἐμὸν πρό]σ̣οπο[ν](*)[ καὶ οὐσίαν(?)] καὶ̣ ὁ[μάδα τῆς] ε̣ἰρε̣[μένης](*)[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣υ̣  ̣ς̣  ̣[  ̣ κορι]α̣ί̣ας̣ [ὀκτὼ σατι]α̣ί̣α̣[ς ἐννέα καβιαίας τέσσαρ]ες(*)
[καὶ] πατριμ̣[ωνίου ἰούγερα π]έντε τέ[ταρτον ἕκτον κα]ὶ δέκα[τον καὶ οἴνου ξέσ]τας ἑκ[ατὸν τριάκον]τα δύο δ̣[ίμοιρον τ]ρ[ι]ακοστ̣[ὸν τριακοσι]οστο εβ̣[δομηκοσ]τ̣ ο πεμ̣[τ]ον(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ κ̣ουφ̣[ισθῆναι] τ̣ὴν οὐ[σίαν κ]αὶ ὁ̣μάδ[α καὶ] π̣ρόσ̣οπον(*) τ[ο]ῦ̣ [λα]μ̣προ(τάτου) Πανο̣[λβ]ί̣ου Μ̣εγε̣θ̣ί̣[ο]υ̣ ἀπὸ̣ τῆ̣ς̣ μ̣[ε]λ̣λούσ̣ης
[εἰσι]έν̣αι̣ δ[ευτέρας ἰνδι]κ̣τ(*) καὶ̣ [εἰς τὸν ἑξῆς ἅ]παντ[α χρόνον ἀκ]ολούθ[ως ὑπογράψ]α̣ς̣ χειρὶ̣ [ἐμῇ ἀπέλυσα.] ⁦ vac. ? ⁩
15⁦ vac. ? ⁩ (hand 4) Φλ(άουιος) [⁦ -ca.?- ⁩]εν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣κα[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣κα[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ωαν̣[⁦ -ca.?- ⁩] ἀκολ̣ο̣[ύθως] ⁦ vac. ? ⁩
FrFM1
00[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υπ̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣σ̣θ[⁦ -ca.?- ⁩] ε[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣νδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]σι[⁦ -ca.?- ⁩]
00[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ε̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]επ̣αρ[⁦ -ca.?- ⁩]αο [⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣υ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]βα̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]θυ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣εν̣[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ημ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]υτο[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ας  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
00[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ν̣[⁦ -ca.?- ⁩] ς[⁦ -ca.?- ⁩]ο[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]η̣μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οι[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2. l. [συ]ντελείας
^ 3. l. αἰδεσιμότητι
^ 4. l. τέσσαρας
^ 4. l. [τ]ριακοσιοστὸν
^ 5. l. πέμπτον
^ 5. l. τέσσαρας
^ 6. l. τριακοσιοστὸν ἑβδομηκοστὸν πέμπτον
^ 6. l. εἰσιέναι
^ 7. l. [ἰνδικτ]ίων[ος]
^ 12. l. [πρό]σωπο[ν]
^ 12. l. εἰρη[μένης]
^ 12. l. [τέσσαρ]ας
^ 13. l. [τριακοσι]οστὸν ἑβδομηκοστὸν πέμπτο[ν]
^ 13. l. πρόσωπον
^ 14. l. [ἰνδι]κτίωνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-7). . . in the said memoranda it was agreed that the said [most illustrious] Patrikios pays two thirds of all [my] tax payments and it is transferred to his person from my whole [property], therefore I request your Respectability to relieve my whole property [and] person of eight free koriaiai and nine satiaiai and four kabiaiai (?) and [five], one-fourth [and] one-sixteenth iugera of the patrimonium and one hundred and thirty-second, two thirds, one thirtieth, one three hundred seventy-fifth xestai of wine and burden the whole property and person of the same most illustrious Patrikios with the said eight free koriaiai and nine satiaiai and four kabiaiai (?) and [five], one fourth, one [six]teenth iugera of the patrimonium and one hundred and thirty-two, two thirds, one thirtieth, one three hundred seventy-fifth xestai of wine beginning with the coming second indiction year [...] for the security of you and the most illustrious Patrikios, son of Diphilos,. . . (Line 8) (2.H.) [I]? Panolbios, son of Megethios. . . (Lines 12-14) (chi)(rho) (3.H.) (chi)(rho) I, the above-written [Flavius] Patrikios, son of Diphilos, requested [my] person and whole [property] to be burdened with the said [eight free] koriaiai and [nine] satiaiai and four [kabiaiai(?)] and five, one fourth, one [six]teenth [iugera] of the patrimonium [and] one hundred and thirty-two, two thirds, one thirtieth, one three hundred seventy-fifth xestai of [wine] [...] and the whole property and person of the most illustrious Panolbios, son of Megethios, to be relieved beginning with the coming second indiction year and forever thereafter. Signing with [my own] hand accordingly I have released it.