Papyri.info

sign in

p.petra.2.17 = HGV P.Petra 2 17 = Trismegistos 316240DDbDP transcription: p.petra.2.17 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.34 -] σ̣ὺν π̣[αντὶ δικαίῳ· τό(πον) - ca.7 -]
[- ca.33 - ἀ]κολ(ού)θ(ως) [ταῖς πηχθ(είσαις) ὁροθεσίαις]
[- ca.34 -]ων τ[- ca.18 -]
[- ca.56 -]
5[- ca.56 -]
[- ca.39 -·] τό(πον) Α  ̣[- ca.14 -]
[- ca.23 - σὺν παντὶ] δ̣ικαίῳ, ἀνατολῶν δυσμῶ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ νότου ⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ῥ]ύαξ· τό(πον) Αραμ αλ-Κουαβελ [- ca.7 -]
[- ca.56 -]
10[- ca.34 -] σὺν̣ πα[ντὶ δικαίῳ· τό(πον) - ca.7 -]
[- ca.28 - ἀνατ]ο̣λῶν Κ  ̣[- ca.16 -]
[- ca.35 -]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.16 -]
[- ca.56 -]
[- ca.56 -]
15[- ca.56 -]
[- ca.32 -]  ̣(*)ούγερον ἓν μαμμικ̣[ὸν τὸ ὑπὸ]
[τὴν γεωρ(γίαν)   ̣  ̣  ̣  ̣]νίου· τό(πον) Α[⁦ -ca.?- ⁩ ἰούγερ⁦ -ca.?- ⁩ ἥμι]συ σὺν παντὶ δικαίῳ· καὶ [ἀπὸ τῶν]
[ἐν Ὀγβάνοις] α̣ὐτῶν κ̣[τημάτων· τό(πον)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣θ αλ̣-Αγ̣λα καὶ τό(πον) Μαρβας [- ca.7 -]
[- ca.56 -]
20[- ca.35 -]ου β[- ca.18 -]
[⁦ -ca.?- ⁩ κληρ(ονόμων) ⁦ -ca.?- ⁩] μ̣α̣καρ(ιωτάτου) αὐτ[ῶν - ca.13 -]
[⁦ -ca.?- ⁩· τὀ(πον) ⁦ -ca.?- ⁩] Μαδαρ κα[- ca.15 -]
[- ca.56 -]
[- ca.56 -]
25[- ca.56 -]
[- ca.56 -]
[- ca.13 -·] κ̣αὶ ἀπὸ ο̣[ἰκημάτων τῆς αὐτῆς κώμης Σερίλων· τὸ ὑπερῷον]
[ἐν] Δ̣αραθ αλ-Εβαδ ἐπ̣ικεί[μενον οἴκῳ - ca.28 -]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[- ca.49 -]
30[- ca.34 - κ]α̣ὶ̣ ἀνῦξα[ι](*) [- ca.13 -]
[- ca.31 - ἰδί]οις πό[ν]οις κ(αὶ) [ἀναλώμασιν· καὶ]
[ἀπὸ οἰκημάτων αὐτῶν τῆς μεγάλης αὐλῆς μετὰ τοῦ πυργοφρουφίου· τὸν]
[οἶκον - ca.51 -]
[- ca.56 -]
35[- ca.20 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.32 -]
[- ca.12 -] ε̣ἴ̣σ̣[ο]δ̣[ο]ν̣ κ̣α̣[ὶ] ἔ̣ξο̣[δ]ο̣ν̣ ἐ̣π̣άνω τοῦ ἐκεῖσε ἀναβαθμ[αιῶνος](*) [κ(αὶ) τῆς]
[ξώστρας κ(αὶ) ἀνῦ]ξ̣α̣ι̣(*) ἄ̣λλην εἴσ̣ο̣δ̣ο̣ν καὶ ἔ̣ξ[οδ]ον δι’ ἑ̣τέρ̣ου αὐτοῦ μεσαυ̣[λίου]
[- ca.25 - ἀναβ]αθμαιῶνος(*) κ(αὶ) τῆς ξ[ώ]στρας̣ [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.36 -]  ̣[  ̣] οἴκου κ(αὶ) ε̣ἰ̣[σόδου καὶ]
40[ἐξόδου κ]αὶ παντὸς δι̣[καίου· τὸ ὑπερῷον] τ̣ὸ ἐπικίμ[ενον](*) [- ca.6 -· τὸν οἶκον]
[ἐπάνω το]ῦ εἰρη̣μέν̣[ου λάκκου (?) διεσταλμέ]ν̣ον πρ[ὸς - ca.18 -]
[μετὰ δώμ]ατος α̣[ὐτοῦ καὶ ὕψους κ(αὶ) ἀέρος κ(αὶ)] εἰσόδ[ου καὶ ἐξόδου κ(αὶ) παντὸς]
[δικαίου· τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτῶν ἁλώνιον μετὰ τοῦ] ἐ̣π̣ά̣ν̣ω̣ [αὐτοῦ θαιμοβο-]
[λῶνος ἀκολούθως ταῖς πηχθ(είσαις) ὁροθ]ε̣σ̣ί̣αις· μέρ[ος ἥ]μισυ ἀ̣ν̣α̣τ̣[ο]λ̣[ικὸν]
45[τό(που) αλ-Σιρα· μέρος ἥμισυ τοῦ πρὸς ἀ]νατολὰς αὐτοῦ κοπροθεσίου· μέρος ἥ̣μισ̣υ̣
[ἀνατολικὸν τοῦ ἔνπροσθεν] τ̣[ῆς] ἁ̣γίας ἐκλησία̣ς(*) αὐτῶν ξηροκηπίου· κ̣αὶ
[ἀπὸ οἰκημάτων αὐτῶν ἐπὶ τῆσδε τῆς μητροπό]λ̣ε̣ως· τὸν οἶκον τὸν καλού[με-]
[νον Βαιθ - ca.7 - γαμιαῖον καὶ τὰ αὐτοῦ ξηροκ]ήπ[ε]ι̣α̣· κ[αὶ τῶν ποτε Οὐάλεν-]
[τος Ῥωμανοῦ· τὸν οἶκον Βαιθ - ca.7 - μετὰ τοῦ ἔνδοθ]εν αὐτοῦ κοι[τῶνος]
50[ὄντα πρὸς ἀν]ατολ̣ὰ̣ς̣ τ̣[οῦ οἴκου Βαιθ αλ-A]χ̣βαρ καὶ [μετὰ - ca.14 -]
[- ca.9 -]υ πυργισκίου καὶ θ[υ]ρ̣ωμάτων καὶ παντὸ̣[ς δικαίου· τὸν οἶκον]
[Βαιθ - ca.12 -]ε̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ο]υ μαγιρ̣ε̣[ί]ου(*) τοῦ [- ca.18 -]
[⁦ -ca.?- ⁩· τὸ ὑπερῷον ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[- ca.13 -]
[- ca.25 -]υ̣ ἀναβαθμαιῶνος(*) καὶ ξώστρα̣ς̣ κ(αὶ) παν̣[τὸς]
55[δικαίου κ(αὶ) μέρους ἡμίσους τοῦ] α̣ὐτοῦ μεσαυλίου καὶ ἀναβαθμαιῶνος(*) καὶ
[ξωστρῶν καὶ ποιλῶνος καὶ τοῦ] α̣ὐ̣τῶν προαυλίου πρὸ[ς] τ̣ῷ ἡνίκα
[- ca.34 -] οἴκου Βαιθ αλ[  ̣  ̣]β[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]
[- ca.36 - ἀ]ναβαθμ[αιῶν- ca.6 -]
[- ca.7 - κλί]μ̣ακος ἐν τῇ [  ̣]  ̣το[- ca.8 - ξώ]στρᾳ τ  ̣  ̣[- ca.15 -]
60[- ca.11 -] τ̣ὴν θύραν τοῦ αὐτοῦ̣ [- ca.9 -]  ̣υ̣τουεν̣ο  ̣[- ca.15 -]
[- ca.9 -]α̣ πρὸς ἀνατολάς· μ̣έ̣[ρος τρίτον με]σε͂ον(*) τοῦ [α]ὐτῶν [ξηροκηπίου]
[ἀκολούθως τ]α̣ῖς πηχθ(είσαις) μετ̣[αξὺ αὐτῶν ὁροθε]σ̣[ί]αις πρὸς τῷ μ̣[- ca.10 -]
[- ca.27 -]  ̣ ἐ̣ν̣ [α]ὐτῷ τῷ λαχόντι αὐτῷ [  ̣  ̣]
[- ca.7 -· ὁμοίως ἔλαχεν ὁ] αὐτὸς εὐλαβ(έστατος) Βάσσος εἰς τὸ κατ’ αὐτὸν μέρ(ος)
65[τρίτον ἀπὸ ἀνδραπόδων] α̣ὐ̣τῶν· [Σα]λ̣αμά̣νιον δοῦλον, υ(*)ἱὸν Οουε-
[⁦ -ca.?- ⁩ δούλης, καὶ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Α̣λ̣μασια οἰκέτ̣ι̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -. ἔλαχεν καὶ] Ἐπιφάν̣ι̣ος̣ εἰς τὸ κατ’ αὐτὸν μ̣[έρος τρί-]
[τον
κατὰ τὴ]ν̣ τρίτην μ̣[ερίδα· ἀπὸ μὲν τ]ῶ̣ν ἐν κώμῃ Σε[ρ]ί̣λ̣ο̣ι̣[ς αὐτῶν]
[κτημάτων·] ἀπὸ ἀμπελώνων̣· τ̣ὸ̣ ἄ̣λ̣[λο μέρο]ς̣ ἥμισυ τόπ[ου - ca.10 -]
70[ἰούγερ  ̣  ̣  ̣  ̣] ὄντα ὑ(*)πὸ τὴν ἔγλ̣η̣μ̣ψ̣[ιν](*) [Οὐαρ]θῶτος̣ [⁦ -ca.?- ⁩· τό(πον) ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἰούγερ  ̣  ̣  ̣  ̣, ἀν]α̣τ̣ο̣λ̣ῶν Σαβ̣ί̣[νου ἀδελφοῦ, δυσ]μ̣ῶν β[ορρᾶ - ca.12 -]
[- ca.10 - νότου] Βά̣σσο̣υ̣ αὐτ̣ῶν π̣άππου ἀκολούθως τα̣ῖς πη̣χθ(είσαις) ὁροθ[ε-]
[σίαις· τό(πον) - ca.8 - ἰ]ο̣ύγερον ἓν τὸ ὑ(*)πὸ τὴν ἔγλημψιν(*) Οὐαρθῶτος Κορε-
[  ̣  ̣  ̣, ἀνατολῶν Βάσσου] πά̣π̣π̣[ου] κ̣α̣ὶ̣ Β̣άσσου συνδιαιλομένου(*), δυσμῶν
75[⁦ -ca.?- ⁩ νότου ⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩· τό(πον) αλ-Ρα]φιδα ἰ(*)ούγερον ἓν τ[ὸ] βαθουργε-
[θὴν](*) [διὰ Ἱερίου - ca.9 - ἀκολούθως] τ̣α̣ῖ̣ς̣ πηχθ̣(είσαις) ὁροθεσίαις· ἀ[πὸ τό]π(ου)
[- ca.6 -]  ̣α̣λ  ̣ε  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ ἰούγερα   ̣  ̣  ̣]α̣ τρίτον ὄντα ὑ(*)πὸ τὴν [ἔγλημψιν]
[- ca.7 -] Πατρικίου, γίτονες(*) τοῦ μ̣ὲν τό(που) Κισβ̣α̣ ἐσσωτέρ(ου)(*) ἀνατ[ολῶν βορρᾶ]
[- ca.7 -]ο̣υ̣, δυσμῶν ὁδός, νότου̣ τοῦ αὐτοῦ εὐ̣λ̣[α]β̣(εστάτου) Συμεωνί[ου, τοῦ δὲ τό(που)]
80[- ca.11 -] τ̣οῦ ἐνγὺς(*) τοῦ τ̣ό̣(που) [αλ]-Α̣β[λα] ἐ̣π̣[άνω] α̣ὐ̣τοῦ, ἀνατ[ο]λῶν νό[τ]ου ὁ̣[δός,]
[δυσμῶν ⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩·] κ̣α̣ὶ̣ ἀπ[ὸ] τό(που) αλ-Αβλα ἰ(*)ούγερα δύο τὰ
[ὑπὸ τὴν ἔγλημψιν](*) [- ca.13 - αὐ]τῶν, γίτονες(*) ἀνατολῶν Βάσσου αὐτῶν
[πάππου, δυσμῶν αὐτοῦ Ἰωάννου λα]μ̣π̣ρο(τατου), νότου Σαβίνου ἀδελφοῦ, βορρᾶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣· τό(πον) Καλεβ αλ-Μεφωρ (?) τὸ βαθουργεθὴν](*) [διὰ αὐ]τ̣οῦ Ἱ(*)ερίου ἰ(*)ούγερ[ον] ἕ̣[ν], γίτον(ες)(*)
85[ἀνατολῶν - ca.16 - , δυσμῶν Σαβ]ί̣νου, νότου ὁδός, βορρ[ᾶ Βάσ-]
[σου αὐτ]ῶ̣ν̣ πάππου· τὸ βαθο̣υ̣[ργεθὴν](*) [διὰ αὐ]τ̣οῦ Ἱ(*)ερίου̣ ἐν τόπῳ Ρ̣ο[  ̣  ̣ ἰούγερον·]
[ἀπὸ δὲ σ]π̣ο̣ρίμης αὐτῶν γῆς· τό(πον) Χ̣α̣φφι Φοσεα̣ κ̣αὶ Χαφφι αλ-Χοοε̣[- ca.7 -]
[ἰούγερα] πέντε σὺν παντὶ δικαίῳ· τό(πον) Αραμ αλ-Βηρ ἤτοι Αρα̣[μ - ca.8 -]
[- ca.9 -  ̣η̣ς̣ ἰ(*)ούγερα τ̣[ρία] ἀκ[ολ(ού)]θ̣[(ως) τ]α̣ῖ̣[ς] π̣η̣χ̣θ(είσαις) [ὁ]ρ̣ο̣θ̣ε̣σ̣ί̣α̣ι̣ς̣, ἀν[α]τολῶ̣[ν]
90[⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩ δυσμῶν ⁦ -ca.?- ⁩ο]υ̣ ἀδελφοῦ, ν̣ό̣του̣ ὁδός· τό(πον) Αραμ αλ-Ασ̣α̣φιρ
[ἰούγερ- ca.19 -·] τό(πον) [  ̣]ακ αλ-Σουφλη ἰ(*)ούγερα τρία, ἀνατολῶν
[⁦ -ca.?- ⁩ δυσμῶν ⁦ -ca.?- ⁩ νότου] ῥ̣[ύ]α̣ξ, βορρᾶ Σαβίνου· τό(πον) Αραμ̣
[- ca.18 - τ  ̣ ὑπὸ τὴν γεωρ(γίαν) ⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣[  ̣]ου Πατρικίου ἰ(*)ο̣ύ̣γερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.31 -·] τό(πον) αλ-Βερα Μαλ Χαφφα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
95[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ̣ [ἰ]ούγερον ἕν̣, ἀνατ[ολῶν] Β[ά]σσου ἀδελφοῦ, δυσμῶν [νότου   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βορρᾶ Βάσσου πάππου· λοιπῶν τό(πων) Μαρβας αλ-Κουαβελ κα̣ὶ αλ-
[- ca.6 -]β̣ τὸ σύνενγυς(*)(*)ούγε[ρα] δύο, ἀνατολῶν Βάσσου καὶ Σαβίνο[υ ἀ]δ̣[ελ(φῶν),]
[δυσμῶν - ca.13 - νότ]ου βορρ[ᾶ Σα]βίνου· τό(πον) Μαθ Οσαινα [ἰ]ούγερα
[  ̣  ̣  ̣ ἀνατολῶν   ̣  ̣  ̣  ̣ δυσμῶν νότο]υ̣ Σ̣αβίνου, βορρᾶ πέτρα· τὸ ἰ(*)ούγερον τὸ
100[- ca.24 - ἀν]α̣τ̣ο̣λῶν δυσμῶν νότου Βάσσου ἀδελ(φοῦ),
[βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩· τό(πον) ⁦ -ca.?- ⁩] τὸ ὑ(*)πὸ τ̣ὴν γεωργ(ίαν) Ι(*)ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.6 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.11 - ἀ]δ̣ε̣[λ]φοῦ, δυσμῶν πέτρα, νότου
[Συμεω]νίου εὐλαβ(εστάτου), βορ̣ρ̣ᾶ̣ ὁ̣δ̣ό̣[ς·] τό(πον) αλ-Σ̣ο̣υλλαμ ἰ(*)ούγερα πέντε σὺν
[π]αντὶ δικαίῳ· καὶ ἀπὸ τῶν ἐν̣ [Ὀ]γ̣βά̣νοις αὐτῶν κτημάτων· τό(πον) αλ-Βερ̣α καὶ
105[- ca.7 -] αλ-Σαρωθ ἰ(*)ούγερον ἕν· τό(πον) α̣λ̣-Οραι(*)εμ τὸ ὑ(*)πὸ τὴν γεωρ(γίαν) Ἀλ̣[- ca.6 -]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰούγερον ἕν ⁦ -ca.?- ⁩] α̣ὐ̣τοῦ̣ κ(αὶ) τῆς ἐνούσης χέρσου ἕως
[- ca.20 - τὸ πρὸς ἀνατο]λάς, Αρβαθ Γαρουαν τὸ̣ π̣ω-
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰούγερ⁦ -ca.?- ⁩·] τὸ πρ̣ὸς δυσμάς, αλ-Αρομ ἰ(*)ούγερον
ἕν ἥ̣[μισυ· τὸ πρὸς νότον, - ca.6 - ἰούγερα] τ̣ρ̣[ί]α· τὸ πρὸς βορρᾶν, [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]
110  ̣[  ̣  ̣ ἰούγ]ερον ἕν· [καὶ ἀ]π̣ὸ̣ οἰκ̣η̣μ̣[άτων τῆς αὐτ]ῆ̣ς κώμης Σερίλων· τὸ̣ ἐν Δα-
ρ̣αθ̣ [α]λ-Εβαδ ὑ(*)περῷον καλούμενον Ελλια̣θ Αφθονις μετὰ δώματος̣ αὐτοῦ
καὶ ὕ(*)ψους καὶ ἀέρος καὶ εἰσόδου καὶ ἐξόδου καὶ παντὸς δικαίου, πρὸ̣[ς τῷ]
ἐξ̣εῖναι αὐτῷ Ἐπιφανίῳ ἐπιβῆναι ἐπὶ τῷ δώματι τοῦ οἴκου Βαιθ αλ-Α̣χβ̣[αρ]
[- ca.19 - λαχόντος Σαβίνῳ συν]διαιλομένῳ(*)· τὸν οἶκον
115[- ca.15 -]ν μαμμικὸν διεσταλμένον πρὸς ἀνατολὰς μετὰ δώ-
[ματος αὐτοῦ κ(αὶ) ὕψους] κ(αὶ) ἀέ̣ρ̣ο̣ς κ[αὶ] μ̣[ι]κ̣[ρο]ῦ̣ μεσαυλίου καὶ εἰσόδου κ(αὶ) ἐξόδου κ(αὶ)
[παντὸς δικαίου· καὶ ἀπὸ οἰκημάτων αὐτῶν] τ̣ῆς αὐτῶν μεγ̣άλης α̣[ὐλ]ῆ̣ς̣ μετὰ̣
[τ]οῦ πυργοφρουρί[ο]υ· - ca.13 - α̣ὐ̣τῆς μέχρις στέγης εἰς τὸ φραγῆ-
ναι ὑ(*)ποκάτω τοῦ λιθίνου ὑ(*)περθύ̣ρου τοῦ προγεγραμμένου λάκκου λα-
120χ̣όντος τῷ Βάσσῳ ἀδελφῷ ἰ(*)δίοις πόνοις κ(αὶ) ἀναλώμασιν· τὸ ἁλώνι[ον τὸ]
[σ]ύνενγυς(*) τῆς ἀμπέλου τό(που) Μαθ Λελα μετὰ [τ]οῦ ἐπάνω αὐτοῦ θαιμοβολ[ῶνος](*)
[ἀκ]ο̣λού̣[θω]ς τ[αῖς πηχθ(είσαις) ὁρο]θεσί[αις·] τὸ ἄλλο μέρος ἥμισυ δυσμιαῖον τό(που) αλ-Σιρα·
[τὸ ἄ]λ̣λο μ̣έρ̣ο̣[ς ἥμισυ τοῦ πρὸς ἀνατ]ο̣λ̣ὰ̣[ς] σ̣ύ̣[ν]ε̣νγυς(*) τοῦ τόπου αλ-Σιρα κοπρ̣οθε-
[σίο]υ̣· τὸ ἄλλ̣[ο μέρος ἥμισυ δυσμι]α̣ῖ̣ον τοῦ ἔνπροσθεν(*) τῆς ἁγίας ἐκλησίας(*)
125[αὐτῶν ξηροκηπίου. ὁμοίως ἔλαχεν ὁ αὐτὸς αἰδ(εσιμώτατος)] Ἐπιφάνιος εἰς τὸ κατ’ αὐτὸν μέρ(ος)
[τρί]τ̣ον ἀπὸ οἰκημάτων [αὐτ]ῶ̣[ν ἐπὶ τῆσδε τῆς] μητροπόλεως· τὸν οἶκον τὸν
καλούμενον Βαιθ αλ-Αχβαρ ἤτοι Βαιθ αλ-Κελλαρ, ποτὲ τῶν Οὐάλεντος
Ῥωμανοῦ, διεσταλμένον πρὸς νότον μετὰ τοῦ ἔνδοθεν αὐτοῦ κοιτῶ[νος]
[κ]α̣ὶ̣ τῆς αὐτ[οῦ] κέλ̣λ̣η̣ς̣· κ̣α[ὶ τ]ὸ̣ν̣ οἶκον Βαιθ αλ-Μεναμ διεσταλμένον [πρὸς]
130[- ca.6 - μ]ετὰ [τοῦ ἐν τῇ προ]σ̣τ̣ά̣δι αὐ[τοῦ] κ̣[ο]ιτῶνος· τὸν βορινὸν στάβλον τὸν
[- ca.19 -· τὰ] ἐ̣[σ]σ̣ώτ̣ερ[α](*)(*)περῷα ἐπικείμενα τοῖς εἰρη-
[μένοις οἴκοις - ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ μετὰ θυρωμάτων αὐ̣τῶν
[καὶ] π̣α̣ν̣τ̣[ὸς] δ̣ι̣κ̣α̣ί̣ου κ̣(αὶ) το̣ῦ̣ ἄλλο[υ μέρους] ἡ̣μ̣ί̣σους τοῦ τε ἀναβαθμαιῶ-
νος(*) καὶ ξωστρῶν καὶ μεσαυλίου καὶ ποιλῶνος(*) καὶ τοῦ αὐτῶν προαυλίου·
135μέρος τρίτον νότινον τοῦ αὐτῶν ξηροκηπίου ἀκολούθως ταῖς πηχ̣θ̣(είσαις) ὁρ(ο)θ̣(εσίαις).
ὁμοίως ἔ̣λ̣αχεν ὁ αὐτὸς αἰδ(εσιμώτατος) Ἐπιφάνιος εἰς τὸ κατ’ αὐτὸν μέρος τρίτον
ἀπ̣ὸ ἀνδραπ[όδω]ν̣ αὐτῶ[ν·] Κυρ̣ι̣[α]κ̣ὸ̣ν̣ δ̣ο̣ῦλον, υ̣[ἱὸ]ν̣ Κυριακῆς δούλης, κ(αὶ) Ἀμπέ-
λι[ον, θ]υ̣γ̣α̣τ̣έρ̣[α - ca.14 -] Κυριακοῦ σύνβιον(*). ἔλαχεν καὶ Σαβεῖ-
[νος](*) [εἰς τὸ κατ’ αὐτὸν μέρος τρίτον] κ̣α̣τ̣ὰ̣ τὴ[ν] πρώτην μερίδαν(*)· ἀπὸ μὲν
140[τ]ῶ̣ν ἐ̣ν̣ κ̣[ώμῃ Σε]ρ̣[ίλοις αὐτῶν κτημάτων·] ἀ̣πὸ ἀμπελώνων· τό(πον) Μαθ Λελα
(*)ούγερον ἓν τὸ ὑ(*)πὸ τὴν ἔγλημψιν(*) Ἀφθονίου, γίτονες(*) ἀνατολῶν κληρ(ονόμων) Εὐθηνίου,
δυσμῶν [ν]ότου Ἐπιφανίου, βορρᾶ Βάσσου ἀδελφῶν· τό(πον) αλ-Νααρ τὸ ὑ(*)πο[κάτω]
Χ̣αφφα̣θ Μ̣α̣θ̣ Λελα, ἀνατολῶν δυσμῶν [νότ]ο̣υ̣ Β̣άσσου ἀδελφοῦ, βορρ[ᾶ] ῥ̣[ύα]ξ̣·
[τό(πον) - ca.10 - ἰούγερα πέν]τ̣ε̣ τὰ̣ ὑ̣π̣ὸ τὴν ἔγλημψιν(*) αὐτοῦ Ἀφθονίου, ἀνατολῶ̣ν̣
145[Βάσσου καὶ Ἐπιφανίου ἀδελ]φῶν, δυσμῶν κληρ(ονόμων) Ἐπιφανίου μακ[α]ρ̣(ιω)τ(άτου), νότου
[⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩· ἀπὸ τό(που)] α̣λ̣-Α̣βλα̣ τ̣  ̣ ὑ̣π̣ὸ τὴν ἔγλημψιν(*) αὐτοῦ Ἀφθο[νίου]
[ἰουγερ  ̣  ̣  ̣  ̣, ἀνατολῶν αὐτοῦ Σαβίνου, δυσμῶν Ἰ]ωάννου λαμπρο(τάτου), νότου Βάσσου,
βορρᾶ Ἐπιφανίου ἀδελφῶν̣· καὶ ἀ̣πὸ τό(που) αλ-Αβ̣λα ἰ(*)ούγερον ἓν ὄντα ὑ̣(*)πὸ τὴν
ἔγλημψιν(*) Ἀλφίου(*) Σωσάννας, ἀνατολῶ̣ν̣ Ἀλφίου(*) Παύλου εὐλαβ[(εστάτου) αὐτῶν θίου,]
150δυσμῶν αὐτοῦ Σαβίνου καὶ Βά̣σσου, νότο[υ] αὐτοῦ Βάσσου, βορρᾶ Ἐπιφανίου
[καὶ Βάσσου αὐτῶν πάππου· καὶ] ἀ̣πὸ τόπ̣ο̣υ αλ-Αβλα τὸ ὑ(*)πὸ τὴν ἔγλημψιν(*) τοῦ [- ca.6 -]
[- ca.14 - ἰούγερον ἕ]ν· τό(πον) Κ̣α̣λ̣εβ α̣λ-Μεφωρ ἰ(*)ούγερα δύο τὰ ἐπάνω
[- ca.8 - τὰ ὑπὸ τὴν ἔγλημψιν] αὐ̣τοῦ Ἀ̣λ̣[φί]ο̣υ(*), ἀνατολῶν δυσμῶν Ἐπιφ[α-]
νίου, νότου ὁδ̣ός, βορρᾶ Βάσσ[ου αὐτῶν] π̣[ά]π̣που· τό(πον) αλ-Νασβα ἰ(*)ούγερα δύο μαμ̣-
155μικὸν σὺν παντὶ δικαί[ῳ· τὸ] διαφέρον αὐτοῖς μέρος ἥμισυ τόπου αλ̣-Μαζεκα̣
τὸ ἀπὸ δωραιαστικοῦ(*) γεν̣ο̣[μέν]ο̣υ ὑ(*)πὸ τοῦ εἰ̣ρ̣ημένου θεοσεβ(εστάτου) αὐτῶν [θίου]
[Ἀλφίου](*) [Παύλου (?) ἰούγερ  ̣  ̣  ̣]  ̣ σ̣ὺ̣ν̣ π̣αντ̣ὶ̣ δ̣ι̣κ̣α̣ί̣ῳ· τὸ ὑ(*)πὸ τὴν ἔγλημψιν(*) [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 - ἰούγερον·] τό(πον) αλ-Ραφιδ[α] ἰ(*)ούγερον ἓν τὸ βαθουργεθὴν(*) διὰ
[- ca.29 -] ἀκολούθως ταῖς πηχθ(είσαις) μεταξὺ αὐτῶ̣[ν]
160ὁρο̣θ̣[εσία]ι̣ς̣· ἀ̣π̣[ὸ] δὲ σπ̣ο̣ρ̣ί̣μ̣[ης αὐτ]ῶ̣[ν γ]ῆ̣ς̣· τό(πον) [  ̣]αμαθ αλ-Γοναιναθ ἰ(*)ούγερα τρία
μικρῷ πρός, ὄντα ἐν τό(πῳ) αλ̣[- ca.6 -]α̣θ, γίτονες(*) ἀνατολῶν δυσμῶν [ὁ]δοί, νότου
βορρᾶ Βάσσου ἀδελφοῦ· τό(πον) [Μαθ Ο]σεν̣α καὶ τό(πον) αλ-Βασσα τὰ ὑ(*)ποκάτω Αρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ (?)]
τὰ πάγ[τα](*) ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ \τῆς [ἐπαρ]χ̣ε̣ί̣α̣ς̣/ τ̣ε̣τ̣ρ̣α̣κοσιο̣[στοῦ - ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣] πρός· τό(πον) αλ-Ωκ ἰ(*)ούγε[ρ- ca.7 -]
[- ca.20 -]  ̣α̣δαλα̣μ  ̣[  ̣  ̣]  ̣, γίτονες(*) ἀνατολῶν πέτρα, δ̣υσμ̣(ῶν)
165[⁦ -ca.?- ⁩ νότου ⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩·] τό(πον) Αραμ αλ-Κουαβελ ἰ(*)ούγερον ἕν, ἀ̣ν̣ατολῶν
[- ca.8 - δυσμῶν νότου Ἐπι]φανίου, βο̣[ρρᾶ Β]άσσου ἀδελφῶν· τό(πον) αλ-Κεσεβ τὰ
πλη̣σ̣ί̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣βεν[  ̣]  ̣ο̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἰούγερα ⁦ -ca.?- ⁩,] ἀνατολῶν Ἐπιφανίου, δυσμῶν
βορρᾶ Βάσσου ἀδελφῶν, νό[τ]ου ῥύαξ· τό(πον) \Σ̣α̣λ̣σ̣α̣λ̣/ αλ-Βερα μετ̣ὰ̣ τῶν ἐπάνω αὐτ[οῦ]
(*)ούγερα̣ [δ]ύ̣ο, ἀνατολῶν ὁδός̣, δυσμῶν α̣ὐ̣τοῦ Σαβίνου κ(αὶ) Ἐπιφανίο̣[υ, νότου]
170[βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩· τό(πον) ⁦ -ca.?- ⁩] δύο(*)ούγερα τ̣ὰ̣ ὑ̣ποκάτω Μαθ Οσενα [- ca.6 -]
[⁦ -ca.?- ⁩· τό(πον) ⁦ -ca.?- ⁩ ἰ]ούγερον ἕν, γίτονες(*) ἀνατολῶν Βάσσου καὶ
[Ἐπιφανίου ἀδελφῶν, βορρᾶ δυσ]μ̣ῶ̣ν Ἰ(*)ωάννου λαμπρο(τάτου), νότον Ἐπιφα̣νί̣[ου·]
τό(πον) αλ-Αγιαθ ἰ(*)ούγερα δύο, ἀν[ατ]ολῶν βο̣ρ̣ρ̣ᾶ̣ Βάσσου ἀδελφοῦ, δυσμῶν
κληρ(ονόμων) Σεουήρου, νότου πέτρ[α·] τό(πον) Μαλ Ορσιατ ἰ(*)ούγερα δύο σὺν παντὶ δικα̣[ίῳ·]
175τό(πον) Μαλ Αμ̣αρ Αλ Σ̣αρουα̣ ἤτοι α̣λ-Μ̣ο̣φαα̣ ἰ(*)ο[ύγ]ερον ἓν σὺν παντὶ δικ[αίῳ·]
[τό(πον) - ca.6 -]υ̣π̣  ̣α̣λο[- ca.5 - μ]αμμικὸν ἰ(*)ούγερο̣ν̣ ἓν ἀκολ(ού)θ(ως) ταῖς πηχθ(είσαις) [ὁρ(ο)θ(εσίαις)·]
[τό(πον) - ca.7 -]  ̣  ̣ τὸ̣ ὑ(*)π[οκάτω τ]ο̣ῦ̣ τό(που) Βερ [α]λ̣-Α̣σ̣α̣φιρ ἰ(*)ούγερον ἕν, ἀνατολ(ῶν)
  ̣[- ca.14 -, δυσμῶν αὐτοῦ Ἀλφίου](*) Παύλου εὐλαβ(εστάτου), βορ̣ρ̣[ᾶ] κληρον[όμ(ων)]
τοῦ μακαρ(ιωτάτου) Νόννου Παύλου π̣ρε̣σ̣β(υτέρου), νότου {κλ(ηρονόμων)} Ἐπιφανίου ἀδελφοῦ̣· καὶ ἀπὸ
180τῶν ἐν Ὀγβάνοις αὐτῶν κτημάτων· τό(πον) Χαφφι αλ-Ογομ ἰ(*)ούγ[ερ  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἥ̣μισυ̣, [ἀνατολῶ]ν̣ ν̣ό̣[του] τ[οῦ] ε̣[ὐ]λαβ[(εστάτου)] Ἀ̣λ̣φ̣[ίου](*) α̣ὐτῶν θίου καὶ Βάσσου συνδι-
[α]ιλομέν̣[ου](*)[, δυσμῶν βορρᾶ χέρ]ση· τό(πον) Γαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἰ(*)ούγερον ἕν· τό(πον) αλ-Οραι(*)εμ
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.4 - ἰο]ύγερον ἕ[ν, ἀνα]τολῶν Βάσσου πάππου, δυσμῶν
ν̣ό̣τ̣[ου β]ο̣ρ̣ρ̣ᾶ̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣· τ̣[ό(πον)] Σ̣αργ Βενι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἰού]γερον ἕν· τό(πον) Χαφφαθ αλ-Αουα-
185ουερ ἰ(*)ούγερον ἕν· τό(πον) αλ-Γασαγες τὰ ὑ̣[ποκ]άτω Μαθ αλ-Λουζα ἰ(*)[ούγ]ερον
ἕν· τὸ ἰ(*)ούγερον τοῦ τόπου αλ-Σ̣αραμ τὸν ὄντα ὑ(*)πὸ τὴν γεωρ(γίαν) Κυριακ[οῦ,]
ἀνα̣τ̣[ο]λῶν [- ca.13 -ο]υ, δυσμῶν Βάσσου πάππου, νότου Βάσσου
ἀδ[ελφοῦ,] β̣ορρ[ᾶ] κληρ(ονόμων) [- ca.6 -]ου μακα̣[ρ(ιωτάτου). ὁμοίω]ς ἔλαχεν ὁ αὐτὸς αἰ̣δ̣(εσιμώτατος)
Σ[α]β̣[ῖνος εἰς τὸ κ]ατ’ αὐ̣[τὸν μέρος] τρίτον· ἀπὸ οἰκημάτων τῆς αὐτῆς
190κώμης Σερίλων· τὸν οἶκον̣ Βαιθ αλ-Α̣χβαρ μετὰ τοῦ ἐσσωτέρου(*) αὐτοῦ
κοιτῶνος ὄντα πρὸς δυσμὰς μετὰ τοῦ ἐπάνω τοῦ οἴκου Βάσσου τό(που) αλ-Ρο[- ca.6 -]
  ̣  ̣φ· τὸ̣ν ο̣ἶ̣κ̣[ο]ν̣ Β̣[αιθ - ca.6 -]  ̣  ̣ ἐ̣ν̣ α̣ὐ̣λῇ κ̣[αλο]υ̣μένῇ Δαραθ αλ-Εβαδ
μετὰ μεγάλ̣[ου] μεσαυλίου κ(αὶ) [ε]ἰσόδου καὶ ἐ̣ξ̣[ό]δου καὶ παντὸς δικα[ί]ο̣υ· κ(αὶ)
ἀπὸ οἰκημ[άτ]ων αὐτῶν τῆ[ς μεγάλης μ]ετ̣ὰ̣ πυργοφρουρίου \αὐλῆς/· τὸ ὑ(*)[περῷον]
195Ελλια̣θ Αλεβους ἐπικείμεν[ον] ο̣ἴ̣κῳ τ̣[ῶ]ν κληρ(ονόμων) τοῦ μακαρ(ιωτάτου) Εὐθηνί[ου]
μετὰ δώματος αὐτοῦ κ(αὶ) ὕ(*)ψους καὶ ἀέρος καὶ εἰσόδου καὶ ἐξόδου̣ καὶ παν-
τ̣ὸ̣ς δ̣[ι]κ̣α̣ίου· τ̣ὸ̣ παλαιὸν [αὐτ]ῶ̣ν ἁλώνιον μετὰ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ θαιμο̣-
βολῶνος̣(*) ἀκολούθως τα[ῖ]ς πη̣χθ(είσαις) ὁρ(ο)θ(εσίαις)· τὸ ξ[ηρ]ο̣κήπιον τὸ λεγόμενον Γαν-
ναθ αλ-Σ̣αλα̣[  ̣]· τὸ̣ κο̣προθ̣έ̣σ̣ι̣ο̣ν̣ τ̣ὸ [ὀ]πί[σω] τ̣οῦ κοιτῶνος Βαιθ αλ-Αχβαρ.
200ἔ̣λ[α]χ[ε]ν̣ κ̣[αὶ] ἀπὸ ο̣ἰ̣κ̣η̣[μ]ά̣[των αὐτ]ῶν ἐπὶ [τῆσ]δε τῆς μητροπόλεως· τῶν
ἐν αὐλῇ ποτε Οὐάλεντ[ος] Ῥ̣ωμανοῦ· [τ]ὸ ὑ(*)περῷον τὸ καλούμ[ενον Ελλιαθ]
Καρναι μετὰ τοῦ σύνενγ[υς](*) [αὐ]τοῦ κοιτῶν[ο]ς̣ ἐ̣ν̣ τῇ αὐτῶν προστάδι καὶ
πο̣ι̣λῶν̣ο̣ς(*) καὶ τοῦ σύνεν[γ]υς(*) αὐτῶν ὑ(*)περῴου ἀστηγάστου(*)· τὸ σύνενγυς(*)
αὐτῶν μ̣ι̣κ̣ρ̣ὸ̣ν ὑ(*)π̣ε̣ρ̣ῷ̣ο̣ν μετὰ δωμάτ[ω]ν αὐτῶν καὶ ὕ(*)ψους καὶ ἀέρος̣
205κ̣[αὶ] ε̣ἰ̣[σόδου κ(αὶ)] ἐ̣ξ[όδου]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]  ̣ τῆς αὐλῆς παραθύρ[ο]υ δι[εσ-]
τ[α]λ̣μένη\ς/ πρὸς ἀνα̣[τολάς,] πρὸς τὸ φράξαι αὐτὸν Σαβῖνον τὴν νυνὶ αὐ̣-
τῶν εἴσοδον ἀπὸ τῆ̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ς ἐσσωτέ̣ρ̣α̣ς̣(*) τ̣οῦ μικροῦ εἰρημένου̣ ὑ(*)περῴου
φλι̣ά̣δος ἕως τῆς γονία[ς](*) τῆς αὐτοῦ προστάδος καὶ φράξαι ὁμοίως τὴν νυνὶ
θύραν το̣ῦ̣ αὐτοῦ ὑ(*)πε[ρῴ]ου̣ καὶ ἀνῦξαι(*) αὐ̣τ̣ῷ θύ̣ραν πρὸς ἀνατολὰ̣[ς εἰς]
210τὸ ἀ̣στή̣γαστ[ον](*) [εἰρημένον ὑπερῷ]ο̣ν̣ [ἰδ]ί̣οι̣ς πόνοις καὶ ἀναλώμασιν·
τὸν οἶκον τὸν ἔξωθεν τῆ[ς] α̣ὐλῆς δ̣ι̣εσταλμένον ἐν τῇ ῥύμῃ πρὸς νότ[ον]
ὄντα ἐπάνω τοῦ γαμιαίο̣[υ] ο̣ἴκου λαχόντο̣ς Βάσσῳ εὐλαβ(εστάτῳ) ἀδε[λ]φῷ πρὸς
τῷ μὴ ἔχ̣ε̣ι̣ν αὐτὸν Σαβ[ῖ]νον εἰ μὴ τὴν εἴσοδον καὶ ἔξοδον τοῦ αὐτοῦ οἴκου
μ̣όνην· τὸ ἄλλο μέρ̣ο̣ς̣ τ[ρί]τ̣ον τοῦ αὐτῶν ξ[η]ρ̣[ο]κηπίου ἀνατολικ̣[ὸν] ἀ̣κ̣[ολ](ού)θ(ως)
215ταῖς αὐταῖς πηχ̣[θ(είσαις) ὁρ(ο)θ(εσίαις)· τὰ] ὑ(*)περῷ[α κ]α̣ὶ τ̣ὰ̣ τ̣ῆ̣ς αὐτῆς αὐτῶν πάσης οἰκήσεω[ς]
ξηροκή̣π̣ια· ἐφ’ ᾧτε ἕκασ[το]ν αὐτῶν τῶν διαιλομένων(*) ἔχιν(*) κυρίως καὶ
βε̣β̣α̣[ίω]ς̣ [κ]α̣ὶ δε[σποτ]ι̣κ̣[ῷ δι]καίῳ [ἀ]πὸ τῆς σήμερ̣ον ἡμέρας καὶ ε̣[ἰ]ς̣ τὸν μ̣ε̣[τ-]
έπιται̣(*) χρ̣ό̣νο̣ν [τὰ ἑκάσ]τῳ λαχόντα εἰς τὸ κτᾶσθαι χρᾶσθαι διοικεῖν
μ̣ι̣[σθοῦν - ca.23 -]ν̣, ἅπερ σύνπαντα(*) κτ[ήμα]τα κ(αὶ)
220οἰκο̣δ[ομή]μ̣α̣τα ἀ[λ]λ̣ή̣λ̣ο̣ι̣ς̣ β̣ε̣β̣α̣ιόσωσιν(*) κα̣ὶ̣ καθαροποιήσωσιν(*) ἀπὸ παν-
τὸ̣ς ἐπεωρουμένου(*) καὶ ἐπ̣ε̣νεχθησομένου ἐπὶ παντὶ τῷ φέροντι(*) κ(αὶ)
διοίσοντ[ι τ]ρόπῳ κατὰ τὸν̣ τῶν καθαροποιήσαιων(*) νόμον, πρ̣ὸ̣ς τῷ μὴ̣
παραβα[ί]νειν α̣ὐτ̣ο̣ὺς μ[η]δ̣έ̣ν̣ τι τῶν προκειμένων κατά τινα τρόπον
ἤ(τοι) λόγον, τὸ παρ̣ά̣πα̣ν̣ ἐπομωσάμενοι(*) ἀλλήλ(οις) τὸν φρικοδέστατο̣ν̣(*) ὅρκον
225θεεικὴν(*) Ἁγίαν Τριάδα καὶ βασιλικὴν σωτηρίαν· εἰ δέ τις αὐτῶν πιραθείη(*)
παραβῆ[ν]αί τι τῶν προγεγραμμένων ἢ̣ ἐπελθεῖν τῇ τοῦ ἑτέρ̣ου μέρο̣[υς]
μερίδι, ἐκτίσει(*) ἕκαστο[ν] πρόσωπον παραβαίνοντα, παρέξε[ι]ν̣ τ̣ῷ̣ [ἐμ-]
μένοντ̣ι̣ ἢ τοῖς ἐμμέ[νο]υ̣σ̣ει̣ν̣(*) ἐξ οἰκείας ἑκάστου παραβαίνοντος ποινῆς
λόγῳ καὶ προστίμου χ[ρυσ]είνους(*) εἴκοσσει(*), κ· τῆς ποινῆς καταβαλλομέ[νης]
230τ̣ὴ̣ν̣ ὁ̣μ̣ο̣λ̣ογία̣[ν ε]ἶ̣[ν]α̣ι̣ κ̣[υρ]ίαν καὶ βεβαίαν μενούσης ταύτης τῆς διαι̣-
[ρέσεως μετὰ πάντων τῶν συμπε]φ̣ω̣ν̣η̣μ̣ένων καὶ μεταξὺ [αὐτῶν]
σ̣υ̣ν̣[αρεσάν]τ̣ων· ὑ(*)πο  ̣[  ̣]ή̣σ̣ο̣ντα̣ι δὲ οἱ αὐτοὶ διαιλόμενοι(*) τοῖς εἰς πρόσ̣[ωπον]
[⁦ -ca.?- ⁩]Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Section A

fragment 2
[⁦ -ca.?- ⁩ βορ]ρ̣ᾶ Β[άσσου ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 6b+10
(top layer) [⁦ -ca.?- ⁩] Σ̣αβίν̣ο̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
(bottom layer) [⁦ -ca.?- ⁩] δυ̣[σ]μ̣ῶν ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν δ̣υσ̣[μῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9a
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ̣λ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11
[⁦ -ca.?- ⁩]ν νότ̣ο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀδ]ελφοῦ σ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 21
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰού]γερον [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 24
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ ἰ̣ούγερ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 31
[⁦ -ca.?- ⁩ βορρ]ᾶ̣ κλη[ρ(ονόμων) ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 33+34a
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἐπι]φ̣α̣νί[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ βο]ρ̣ρ̣ᾶ Β[ά]σ̣σ̣[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 33+34b
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣σ  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 55
[⁦ -ca.?- ⁩ α]λ-Βε[ρα ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 64
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]ν̣ατο[λ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 66
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ά̣π̣που [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 67+73
[ἰ]ούγε̣ρα τ̣[ρ]ί̣α̣ σὺν [παντὶ δικαίῳ· - ca.33 -]
Οὐαρθῶ[τ]ο̣ς̣ Κορε̣  ̣[- ca.44 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁροθε]σία[ις ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 74
[⁦ -ca.?- ⁩ σὺν] παντ̣ὶ δ[ικαίῳ ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 75
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ Ἐ̣π̣ιφα̣[νίου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 80+81
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τομα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ νότ]ο̣υ̣ Βάσσου̣ π̣[άππου ⁦ -ca.?- ⁩]
Section B

fragment 115
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκεῖ π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 124
[⁦ -ca.?- ⁩ πρ]ὸ̣ς̣ τ̣ῷ ἔχειν̣ α[ὐτόν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 129
[⁦ -ca.?- ⁩ Βά]σ̣σ̣ου̣, β̣[ορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 135
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰού]γερον [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 139b
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ ῥύα[ξ ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 140b
[⁦ -ca.?- ⁩]αρ/[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 140g
[⁦ -ca.?- ⁩]εσσερ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 144
[⁦ -ca.?- ⁩] ἰούγε̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]νωτερ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 152
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ λο̣ι̣πῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 166
[⁦ -ca.?- ⁩] ἰ(*)ούγερα̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 169
[⁦ -ca.?- ⁩ συ]ν̣διαιλ̣[ο]μ̣ε̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τό(πον) Κεσε[⁦ -ca.?- ⁩]
Section C

fragment 186a
[⁦ -ca.?- ⁩] β̣ορ[ρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 257
[⁦ -ca.?- ⁩ δυσ]μ̣ῶ̣ν̣ π̣[έ]τ̣ρ̣α̣ νότου τ[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 268c
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ αὐτοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 271
[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτοῦ β[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 274
[⁦ -ca.?- ⁩ βο]ρρ̣ᾶ Β̣ά̣σ̣σ̣ο̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 281
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰούγε]ρ̣ον ἕν̣ [⁦ -ca.?- ⁩] Sections D-E

fragment 287
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ καὶ εἰσόδο[υ καὶ ἐξόδου ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 295
[⁦ -ca.?- ⁩]θαλαχ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρα ἰ(*)ο[ύγερ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 380
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μια[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣σ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Section A-E

fragment 465
⁦ vac. ? ⁩   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 507
(section A) ⁦ vac. ? ⁩ πη̣[χ(θείσαις) ὁροθεσίαις ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 515
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣φ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 571
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀνατ]ο̣λ̣ῶν̣ Ἐπ̣[ιφανίου ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 573
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ ἀδ[ελ]φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰούγ]ερον \σὺν [⁦ -ca.?- ⁩]/ ἕν [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 16. ϊουγερον papyrus
^ 30. l. ἀνοῖξα[ι]
^ 36. l. ἀναβαθμ[εῶνος]
^ 37. l. [ἀνοῖ]ξαι
^ 38. l. [ἀναβ]αθμεῶνος
^ 40. l. ἐπικείμ[ενον]
^ 46. l. ἐκκλησίας
^ 52. l. μαγειρε[ί]ου
^ 54. l. ἀναβαθμεῶνος
^ 55. l. ἀναβαθμεῶνος
^ 61. l. [με]σαῖον
^ 65. ϋιον papyrus
^ 70. ϋπο papyrus
^ 70. l. ἔκληψ[ιν]
^ 73. ϋπο papyrus
^ 73. l. ἔκληψιν
^ 74. l. συνδιελομένου
^ 75. ϊουγερον papyrus
^ 75-76. l. βαθουργη |[θὲν]
^ 77. ϋπο papyrus
^ 78. l. γείτονες
^ 78. l. ἐσωτέρ(ου)
^ 80. l. ἐγγὺς
^ 81. ϊουγερα papyrus
^ 82. l. [ἔκληψιν]
^ 82. l. γείτονες
^ 84. l. [βαθουργηθὲν]
^ 84. ϊεριου papyrus
^ 84. ϊουγερ[ον] papyrus
^ 84. l. γείτον(ες)
^ 86. l. βαθου[ργηθὲν]
^ 86. ϊεριου̣ papyrus
^ 89. ϊουγερα papyrus
^ 91. ϊουγερα papyrus
^ 93. ϊο̣υ̣γερ papyrus
^ 97. l. σύνεγγυς
^ 97. ϊουγε[ρα] papyrus
^ 99. ϊουγερον papyrus
^ 101. ϋπο papyrus
^ 101. ϊε̣ papyrus
^ 103. ϊουγερα papyrus
^ 105. ϊουγερον papyrus
^ 105. α̣λ̣-οραϊεμ papyrus
^ 105. ϋπο papyrus
^ 108. ϊουγερον papyrus
^ 111. ϋπερωον papyrus
^ 112. ϋψουσ papyrus
^ 114. l. [συν]διελομένῳ
^ 119. ϋποκατω papyrus
^ 119. ϋπερθυ̣ρου papyrus
^ 120. ϊδιοισ papyrus
^ 121. l. [σ]ύνεγγυς
^ 121. l. θημοβολ[ῶνος]
^ 123. l. σύ[ν]εγγυς
^ 124. l. ἔμπροσθεν
^ 124. l. ἐκκλησίας
^ 131. l. ἐσώτερ[α]
^ 131. ϋπερωα papyrus
^ 133-134. l. ἀναβαθμεῶ |νος
^ 134. l. πυλῶνος
^ 138. l. σύμβιον
^ 138-139. l. Σαβῖ |[νος]
^ 139. l. μέριδα
^ 141. ϊουγερον papyrus
^ 141. ϋπο papyrus
^ 141. l. ἔκληψιν
^ 141. l. γείτονες
^ 142. ϋπο[κατω] papyrus
^ 144. l. ἔκληψιν
^ 146. l. ἔκληψιν
^ 148. ϊουγερον papyrus
^ 148. ϋ̣πο papyrus
^ 149. l. ἔκληψιν
^ 149. l. Ἀλφείου
^ 151. ϋπο papyrus
^ 151. l. ἔκληψιν
^ 152. ϊουγερα papyrus
^ 153. l. Ἀλ[φεί]ου
^ 154. ϊουγερα papyrus
^ 156. l. δωρεαστικοῦ
^ 156. ϋπο papyrus
^ 157. l. [Ἀλφείου]
^ 157. ϋπο papyrus
^ 157. l. ἔκληψιν
^ 158. ϊουγερον papyrus
^ 158. l. βαθουργηθὲν
^ 160. ϊουγερα papyrus
^ 161. l. γείτονες
^ 162. ϋποκατω papyrus
^ 163. l. πάκ[τα]
^ 163. ϊουγε[ρ] papyrus
^ 164. l. γείτονες
^ 165. ϊουγερον papyrus
^ 169. ϊουγερα̣ papyrus
^ 170. ϊουγερα papyrus
^ 171. l. γείτονες
^ 172. ϊωαννου papyrus
^ 173. ϊουγερα papyrus
^ 174. ϊουγερα papyrus
^ 175. ϊο[υγ]ερον papyrus
^ 176. ϊουγερο̣ν̣ papyrus
^ 177. ϋπ[οκατω papyrus
^ 177. ϊουγερον papyrus
^ 178. l. [Ἀλφείου]
^ 180. ϊουγ[ερ] papyrus
^ 181. l. Ἀλφ[είου]
^ 181-182. l. συνδι |ελομέν[ου]
^ 182. ϊουγερον papyrus
^ 182. αλ-οραϊεμ papyrus
^ 185. ϊουγερον papyrus
^ 185. ϊ[ουγ]ερον papyrus
^ 186. ϊουγερον papyrus
^ 186. ϋπο papyrus
^ 190. l. ἐσωτέρου
^ 194. ϋ[περωον] papyrus
^ 196. ϋψουσ papyrus
^ 197-198. l. θημο |βολῶνος
^ 201. ϋπερωον papyrus
^ 202. l. σύνεγγ[υς]
^ 203. l. πυλῶνος
^ 203. l. σύνεγγυς
^ 203. ϋπερωου papyrus
^ 203. l. ἀστεγάστου
^ 204. ϋπ̣ε̣ρ̣ω̣ο̣ν papyrus
^ 204. ϋψουσ papyrus
^ 207. l. ἐσωτέρας
^ 207. ϋπερωου papyrus
^ 208. l. γωνία[ς]
^ 209. ϋπε[ρω]ου̣ papyrus
^ 209. l. ἀνοῖξαι
^ 210. l. ἀστέγαστ[ον]
^ 215. ϋπερω[α papyrus
^ 216. l. διελομένων
^ 216. l. ἔχειν
^ 217-218. l. με[τ] |έπειτα
^ 219. l. σύμπαντα
^ 220. l. βεβαιῶσουσιν
^ 220. l. καθαροποιήσουσιν
^ 221. l. ἐπαιωρουμένου
^ 221. l. διαφέροντι
^ 222. l. καθαροποιήσεων
^ 224. l. ἐπομοσάμενοι
^ 224. l. φρικωδέστατον
^ 225. l. θεϊκὴν
^ 225. l. πειραθείη
^ 227. l. ἐκτίσειν
^ 228. l. ἐμμέ[νο]υσιν
^ 229. l. χ[ρυσ]ίνους
^ 229. l. εἴκοσι
^ 232. ϋπο papyrus
^ 232. l. διελόμενοι
^ B.166.1. ϊουγερα̣ papyrus
^ D-E.295.2. ϊο[υγερ] papyrus

Notes

  • 83, 187, 218.

    A squiggle written after the last word.

  • 103.

    A squiggle between the words ἰούγερα and πέντε possibly marking a deletion.

  • 107.

    A supralinear squiggle between the words Αρβαθ and Γαρουαν marking a supralinear addition.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.