Papyri.info

sign in

p.petra.3.18 = HGV P.Petra 3 18 = Trismegistos 112453 = petra.apis.17DDbDP transcription: p.petra.3.18 [xml]

[10-15 lines missing]
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπομνησ]τικὸν τῶν συνθε  ̣[- ca.12 -](*) [π]ε̣ρὶ χρ̣[έ]ους καὶ
[- ca.13 -]ε̣ντων με̣  ̣ε̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.30 -]
[- ca.15 -]ων. ἐπείπερ π  ̣[- ca.23 -]αυτα[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -] ε[ὐ]δ̣[ο]κιμωτ[(ατ ) Θεοδωρο]  ̣ χρυσίου ποσοτη̣[τ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.12 -]εν ὁ εὐδοκιμώτ(ατος) [Πατρόφιλος τῷ] προ<ρ>ρηθέντι̣ [Θεο]δώρ̣[ῳ]
[- ca.10 -]  ̣ς ἡμίσους τῶν ἐν Σερίλ[ων ὑπαρ]χ̣[όντων] πατ̣ρ̣ῴων αὐτοῦ πάντων̣
[- ca.10 -].
καὶ νῦν [- ca.30 -]  ̣  ̣
[- ca.10 -] ὁ αὐτὸς εὐδοκιμώτ(ατος) Πατρόφ[ιλος] περι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) μ̣[έ]ρος ἥμ̣[ισυ]
[τῶν - ca.15 - πρ]αγμάτω[ν - ca.10 - ἐγγρά]φου ἀσφα̣λείας κ[α]ὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[ταύτης] τῆς ἐκχω[ρ(ητικῆς)] ἀ̣σ̣φ̣[α]λείας πρ[οφερομένης ἐν ἰ]σοτύποις δύο κ̣α̣ὶ̣ σ̣υ̣μφωνούν-
[των ἀμφοτέρων] τῶν εὐδοκιμωτ(άτων) Π̣α̣τ̣ρ̣ο̣φ̣[ίλου καὶ Θεοδώ]ρ̣ο̣υ περ̣[ὶ] τ̣[ῆ]ς̣ ἐγ̣γ̣ύ̣ης̣ [τοῦ]
[προειρημένου λαμ]π̣ρο̣(τάτου) Δου[σαρίου τῷ αὐτῷ εὐδοκιμωτ(άτῳ) Θε]οδώ̣ρ[ῳ]
[- ca.13 -] ὥ̣στε ἐν μη̣ν̣ὶ̣ Λωί̣ῳ̣ [τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους τε]τρακοσιοστο̣[ῦ]
[τριακοστοῦ τετ]ά̣ρτ̣ου
τὸν εὐδ[οκιμώτ(ατον) Θεόδ]ω̣ρον ἀνενεγκεῖν
15[εἰς τὸ ἀλλαγῆναι] τ̣ὰ̣ προικ[ῷα] τῆς κοσμ[ιωτ(άτης) Στεφανοῦ]τος αὐτοῦ γυναικὸς
[ἐν μ]ὲ̣ν̣ προικεὶ(*) χρυσ̣ί̣ο̣[υ λίτρα τρία - ca.20 -], ἐν δ̣ὲ
[παραφ]έ̣[ρ]ν̣οις ὁμοίως λ̣ί[τρα τρία ἥμισυ - ca.20 -]ς̣
[τὸν] εὐδοκ[ιμ]ώτ(ατον) Πατρόφιλον̣ [- ca.12 -]α προικ[ῷα]
[τῆς] αὐτῆς κ̣[οσμιωτ(άτης)] Σ̣τεφαν[οῦτος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀνθομο]λογῆσαι̣ ἐν τούτοι[ς]
20[τὸν αὐτὸν εὐδ]ο̣κιμώτ(ατον) Θεόδωρ[ον - ca.10 -]σθαι ἀκολούθ[ως] οἷς
[- ca.7 -]  ̣[ -0-1- ]εται ἐν τοῖς προικῴοις σ̣υ̣[μβολαίοις ἐκ πα]τρῴας καὶ μητρῴας
[αὐτοῦ ὑπο]στάσεως   ̣[- ca.15 - ἐν μὲν προικὶ χρυσίου] λ̣ίτρα̣  ̣(*)
[τρία, ἐν δὲ παραφ]έ̣ρνοις [λίτρα τρία ἥμ]ι̣συ καὶ σ̣υ̣[- ca.13 -
[ἀλλα]γ̣ῆναι τὰ προγεγραμμένα [προικῷα]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς μετὰ το̣ῦ ἀρρα  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣ τῷ πρ]οειρημένῳ̣ λαμπρ(οτάτῳ) ἀ̣ν̣δρὶ [Δουσαρίῳ - ca.7 -]ο̣ς ἐπὶ τοῖς εἰρημέ[νοις]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σιν πάντα προελθεῖν κα[ὶ - ca.14 - τ]αύτην τῶν δύο ἰσοτύπων
[ἀσφάλε]ιαν. ⁦ vac. ? ⁩ τούτων τοί̣νυν μετ̣[αξὺ αὐτῶν συμφων]η̣[θέν]τ̣ω̣[ν] ὡς
[προγέγραπται πάν]των ὁμολογ̣ο̣ῦ̣[σιν ἀμφό]τ̣[ε]ροι τὰ προ̣γ̣ε̣[γ]ρα̣μ̣μ̣[ένα ποιεῖν]
[κ]αὶ πλη̣ρ̣[ο]ῖ̣ν(*) καὶ εἰς πέρας ἄγει[ν ἐν τῷ] προκειμέν̣ῳ̣ μηνὶ̣ Λ̣ῴῳ
30[ἀνυ]π̣ε̣ρθέτως καὶ ἀναμφιβόλ[ως. πρὸς τὸ δὲ μηδέ]να αὐτῶν πειραθι(*)
[ἀθετῆσ]α̣ι ἢ παρασαλεῦσαί τ̣ι̣ [τῶν καθὼς] προγέγραπται συν-
[ωμολογη]μένων ἐξωμόσαντ[ο τὸν ὅρκον, Ἁγίαν θ]εικὴν Τρ̣ιάδα
[καὶ βα]σ̣ι̣λ̣ι̣κὴν̣ σ̣ω̣τ̣ηρίαν τοῦ θ̣ε̣[ι]ο̣τά̣τ(ου) καὶ εὐσ[εβεστ(άτου)] ἡ̣μῶ[ν δεσπό]του
Φλ(αουίου) Ἰου̣σ̣τ̣[ι]νιανοῦ τοῦ αἰωνίου̣ α̣ὐ̣τοκρά̣το[ρ]ος Αὐγ̣ο̣ύ̣σ̣του ταῦτα
35[σ]ύ̣μπ̣[αν]τ[α] π̣ο̣ι̣εῖν καὶ πληροῖν(*) κ[αὶ ὥρισαν τὸ τῆ]ς ἀσφαλείας πρόσ̣-
[τιμον] χρυσοῦ νομισμάτων [εἰκοσιτεσσά]ρων κατὰ τοῦ παρα-
[βαίνει]ν ἢ ἀνατρέπειν τὴν [παροῦσαν ἀσφάλ]εια̣ν̣ κ̣α̣θ̣’ [οἱον]δήποτε
[τρόπο]ν̣ πειρω̣μένο̣υ̣ κ̣α̣ταβλ[η]θησομένων ἐκ τῆς τ[οῦ αὐ]τοῦ
ὑποστά̣[σε]ω̣[ς] καὶ περιουσίας [ὑπὲρ αὐτοῦ] μόν[ου τοῦ ἐ]νχειρήματος(*)
40[- ca.6 -λ]ο̣γον τε̣ καὶ πληρ[- ca.9 - πρὸς τῷ] καὶ μετὰ τὴν τοῦ προσ-
[τίμ]ου καταβολὴν ἐρρῶσ[θαι ταῦτα καὶ ἰ]δίαν ἰ(*)σ̣χὺν \ἔχειν/ ἐφ’ ἑκατέρῳ
[μέρει - ca.23 -]ναφ̣[- ca.13 -]α̣ν̣
[ὑποθέμενοι] ἀλλήλοις ἐ̣[πὶ το]ύ̣τοις πᾶσιν Πατρόφιλός τε καὶ
Θεόδωρος̣ [οἱ] π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣[ραμμένοι πάντα τὰ αὐτῶν ὑ]π̣άρχοντα καὶ
45[ὑπάρξοντ]α̣ πράγματα κε̣[ινητὰ](*) [καὶ ἀκείνητα](*) καὶ αὐτοκείνητα(*)
[μείζ]ο̣νος ἀσ̣φ[α]λείας χάρ[ιν ἐγγυητὰ]ς ἀλλ̣ή[λοις π]ρ̣[οσ-]
[ομολο]γ̣ήσαντες, [Θ]ε̣όδωρο[ς μ]ὲν ὁ εὐδοκι[μώτ(ατος) τῷ π]ρ̣[οει]ρ̣[ημ]ένῳ
ε̣ὐ̣δ̣ο̣κ̣ι̣[μ]ωτ(άτῳ) Πατροφίλ[ῳ] τ̣[ὸ]ν̣ εὐδοκιμώτ(ατον) Εὐσ[τά]θιον αὐτοῦ
[ἀν]εψι̣ό̣ν̣, Π[α]τρόφ̣ι̣λ̣ος δ̣ὲ̣ τ̣ῷ̣ Θ̣[εοδώρῳ τὸν λ]α̣μπρ(ότατον) Δουσάριον
50Οὐάλεντος αὐτοῦ πενθερὸν [- ca.14 - ἑ]κάτερος(*) τούτων
[τῷ ἰδ]ίῳ αὐτοῦ κινδύνῳ̣ κ̣[αὶ ἐκ τῆς αὐτοῦ ὑπο]σ̣τ̣[άσεως καὶ] π̣ερι[ουσ]ίας κε  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ τὰ π]αρ’ αὐτοῦ [ἐγγυ]η̣θέντα ποιεῖν καὶ π̣λ[η]ροῖν(*) πά̣ντ̣α̣ τὰ προ-
γ̣ε̣γ̣ραμμένα ἀνυπερθέτως κ[αὶ ἀναμφιβόλως] ὑ̣π̣ο̣θέμενοι(*) εἰς τοῦτο
ἀ̣μφ̣[ότεροι τὰ α]ὐτῶν πράγματ̣[α, πίστεως ἀγαθῆς ἐπ]ερωτημένης καὶ
55[διωμολ]ο̣γημένης, κυρίου ὄν[τος καὶ βεβαίου] τούτο̣υ̣ τ̣ο̣[ῦ] ὑπομνηστικοῦ̣
[γενομ]ένου ἐν ἰσο[τύποι]ς δύο ἅπε[ρ κα]θ̣υπογραφ[όμ]ε̣να ἔστα[ι κ]ύ̣ρια καὶ
βέβαι[α] π̣ανταχοῦ προφ̣ε̣ρό̣[μεν]α̣, δύ̣ν̣[α]μ̣ιν ἀ̣γορα̣ί̣ο̣υ̣ ἐγγράφου
[ἐπέ]χοντα. [ -0-1- ] ἐ̣γ̣ρ̣(άφη) [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣εγ̣μ̣η̣[- ca.7 - τοῦ] ἔ̣τ̣ους τετρακοσιο̣σ̣τ̣[ο]ῦ
[τρια]κοστοῦ τετάρτου
† ἐρρ[ῶσθαι δὲ οὐ]δὲν ἧττον τὰ προελθόντα
60[μεταξὺ] ἡμῶν ἀνθομόλογα καὶ τὴν [γενο]μένην ἀσφ̣[ά]λειαν ὑπὸ τ[ῶν εὐ]δοκιμωτά-
[των Εὐστα]θ̣ίου καὶ Θεοδώ̣ρου π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τὸν εὐδοκιμώτ(ατον) Πατρόφιλον †
(hand 2) † Φλ(άουιος) Πατ̣ρ̣όφιλος Βάσ[σο]υ̣ ὁ̣ [προ]γεγραμμέν̣ο̣ς̣ πεπ̣οίημ[α]ι τοῦ̣το̣
τὸ ὑ[πομν]ε̣στικὸν(*) πρὸς σὲ τ̣[ὸν] εὐδοκιμώτ̣(ατον) Θεόδω̣ρον Ὀβοδια̣ν̣[οῦ]
[τὸν ἐμὸν ἐξά]δελφον καὶ γ̣α̣μ̣[βρὸν καὶ ὁ]μολογῶ ποιεῖν καὶ πληρο̣[ῖν](*)
65[πάντα τὰ] προγεγρ̣αμμένα [καὶ εἰς] π̣έρας ἄγιν(*) καὶ ἐμεσίτευσα
[τὸ εἰ]ρ̣ε̣μένον(*) τῆς ἀσφαλία[ς](*) [ἰσ]ό̣τυπον [ἐ]π̣ὶ̣ τῷ διαπ̣αγ̣νη(*)
[μετὰ] τὼ(*) ὡς [εἴρητα]ι̣ ἀλλ[αγῆ]νη(*) τὰ προι̣κ̣ῷ̣α̣ ἐ̣π̣ὶ̣ [χρ]υσίου λίτρα
τ̣ρ̣ε̣ί̣α̣(*) ἐ̣ν̣ [προ]ι̣κεὶ(*) καὶ ἐν π̣α̣ραφερνοίων(*) τ̣[ρ]ε̣ία(*) ἥμισ̣[υ] καὶ ἐξομω̣-
σάμην(*) καὶ ὥρισα τὸ πρόστ̣ι̣[μο]ν̣ τῶν̣ χρυσίνων εἰκοσσιτεσσά-
70ρ̣ω[ν](*) καὶ ὑ̣π̣[ε]θ̣έ̣μ̣ην κ[α]ὶ̣ ἐ̣[περωτηθεὶς ὡ]μ̣ολόγησα ἕκαστ̣α̣
[ἀκο]λούθως καὶ ἀν̣αγνοὺ[ς καὶ ὑπογράψ]ας χε̣ιρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα.
(hand 3) [† Φλ(άουιος)] Θ̣ε̣ό̣δ̣ωρος Ὀβοδιανοῦ ὁ πρ[ογεγραμμένος π]εποίημαι τοῦτο τὸ
[ὑπο]μνηστι̣κ̣ὸ̣ν̣ π̣ρὸς σὲ τὸν εὐδοκιμώτατο[ν] Πατρόφιλ[ον] Βάσσου
ἐμὸν θεῖον κ(αὶ) πενθερὸν κ(αὶ) ὁμολ̣[ογῶ] ποιεῖν κ(αὶ) πληροῖ[ν](*) πάντα τὰ
75προ[γ]εγραμ̣μ̣[ένα] κ(αὶ) εἰς πέρας [ἄγειν κ(αὶ) ἐμεσίτευ]σα τὸ ε̣ἰ̣ρημένον τῆς
ἀσφαλείας ἰ(*)σότυπον ἐπὶ τῷ δ̣ι̣α̣[παγῆναι] μετὰ τὸ ὡς εἴρηται
[ἀλλ]αγῆνα̣ι̣ ἐ̣ν̣ προικ̣ε̣ὶ̣(*) [χ]ρ̣υ̣σίου λίτρα [τ]ρ̣ε̣ία(*) καὶ ἐν παραφέρν̣ο̣ι̣[ς]
λ̣ί̣τ̣ρ̣[α τρ]ία ἥμισι(*) κ(αὶ) ἐξωμοσάμην κ(αὶ) ὑπεθέμην κ̣(αὶ) ὥ̣ρισα τὸ πρόσ-
τιμο̣ν τῶν χρυσίνων εἰκο̣[σ]ι̣τ̣[εσσά]ρ̣[ων] κ̣(αὶ) [ἐπ]ερωτ[η]θεὶς ὡμολόγησα
80[ἕ]κ̣[αστα ἀκ]ολούθως κ(αὶ) ἀναγ̣ν̣[οὺς ὑ]πογράψ̣ας̣ χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα. †
(hand 4) [†] Φλ(άουιος) Δουσάριος Οὐάλεντος ὁ προ[γε]γραμμέν[ος ἠγγύ]ημαι τὸν εὐδοκιμώτ(ατον) Πατρόφιλο̣[ν]
[Βάσσ]ου ἐμὸν γαμβ̣ρὸν καὶ παρασκευ̣άσω αὐτὸν πλ[ηρ]ῶσαι τ̣ὰ̣ προγ̣[ε]γ̣ρ̣αμμένα
ἀνυπερθέτος(*) καὶ ἐμισιτεύθ̣ησαν(*) παρ’ ἐμοὶ τὰ εἰρημέ̣να δύο(*)σότυπα ὡς εἴρηται
εἰς τ̣ὼ̣(*) [π]αρήξω(*) μετὰ τὸ ἀλλαγῆναι τ̣[ὰ προικῷα καθὼς] π̣ροδεδήλοται(*) καὶ πληρώσω
85[καὶ ὑπεθέμη]ν̣ καὶ ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα] ἕκαστα ἀ̣κ̣ο̣λούθως ὑπογράψας χιρὶ(*) ἐμ̣[ῇ].
(hand 5) [†] Φ̣λ̣(άουιος) Εὐστάθιος Θέωνος ὁ προγ[ε]γ̣ραμμένος ἐγγ̣ε̣γ̣γ̣ύημαι(*) τὸν
ε̣ὐ̣δ̣ο̣κ̣ι̣μ̣ώ̣(τατον) Θ̣ε̣όδ̣ωρον Ὀβοδι̣ανοῦ ἡμέτερ̣[ον θ]ε̣ῖ̣(ον) καὶ παρα̣σ̣κ̣ε̣[υάσω]
αὐ̣τὸ̣ν̣ [πλ]ηρῶσαι τὰ προγε[γραμμένα καὶ ὑπεθέμ]ην καὶ ἐπερωτη[θ(εὶς)]
[ὡμο]λόγησα ἕκαστα ἀκολούθως [ὑπο]γ̣ρ̣ά̣ψ̣ας χ̣ε̣[ι]ρ̣εὶ(*) ἐμῇ. † ⁦ vac. ? ⁩
90(hand 1) †̣ Φλ(άουιος) Θεόδωρος Ὀβοδιανο[ῦ] ὁ̣ π̣ρογεγραμμέ̣ν̣[ο]ς̣ ἐπει̣δ̣ὴ̣ [ἀ]κ̣ούσα̣ν-
[τες] ὁ̣μοῦ̣ τὰ ἀπὸ τούτου̣ τοῦ̣ [ὑπ]ο̣μνηστ[ικο]ῦ̣ η̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ε̣[ι]μενη προ-
[  ̣]  ̣εδρα  ̣  ̣  ̣ ἡμ̣ᾶς ταῦτα̣ [- ca.10 -]ουμένου τούτου̣ τοῦ
[μη]ν̣ὸς Γορπια̣ί̣ο̣υ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]μένων [⁦ -ca.?- ⁩] α̣ὐτοῦ̣ συν-
[  ̣  ̣  ̣]μένων. ⁦ vac. ? ⁩

Apparatus


^ 1. or συνθεμ̣[ένων - ca.8 -](?)
^ 8. or περι[ουσι -1-2-](?)
^ 16. l. προικὶ
^ 22. or λ̣ίτρα̣ς̣(?)
^ 29. l. πληρ[ο]ῦν
^ 30. l. πειραθῇ (or πειραθῆναι)(*)
^ 35. l. πληροῦν
^ 39. l. [ἐ]γχειρήματος
^ 41. ϊσ̣χυν papyrus
^ 45. l. κι[νητὰ]
^ 45. l. [ἀκίνητα]
^ 45. l. αὐτοκίνητα
^ 50. l. [ἑ]κάτερον
^ 52. l. πλ[η]ροῦν
^ 53. l. ὑποθεμένους
^ 63. l. ὑ[πομν]ηστικὸν
^ 64. l. πληρο[ῦν]
^ 65. l. ἄγειν
^ 66. l. [εἰ]ρημένον
^ 66. l. ἀσφαλεία[ς]
^ 66. l. διαπαγῆναι
^ 67. l. τὸ
^ 67. l. ἀλλ[αγῆ]ναι
^ 68. l. τρία
^ 68. l. [προ]ικὶ
^ 68. l. παραφέρνοις
^ 68. l. τ[ρ]ία
^ 68-69. l. ἐξωμο|σάμην
^ 69-70. l. εἰκοσιτεσσά|ρω[ν]
^ 74. l. πληροῦ[ν]
^ 76. ϊσοτυπον papyrus
^ 77. l. προικὶ
^ 77. l. [τ]ρία
^ 78. l. ἥμισυ
^ 83. l. ἀνυπερθέτως
^ 83. l. ἐμεσιτεύθησαν
^ 83. ϊσοτυπα papyrus
^ 84. l. τὸ
^ 84. l. [π]αρέξω
^ 84. l. προδεδήλωται
^ 85. l. χειρὶ
^ 86. l. ἠγγύημαι
^ 89. l. χε[ι]ρὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-7) ... memorandum of the... regarding debt and..... Because..... the most honorable [Theodoros] an amount of gold... the most honorable [Patrophilos]... to the aforesaid Theodoros... half of all his existing paternal property in Serila... (Lines 7-19) And now..... the said most honorable Patrophilos... half part... of the belongings... written security and [this] security of cession [which is produced in] two exact copies, and with the agreement of the most honorable Patrophilos and Theodoros regarding the guarantee of [the aforesaid] most illustrious Dusarios to [the said most honorable] Theodoros... so that in the month of Loos of [the present] four hundred and [thirty-]fourth [year] the most honorable Theodoros will bring back, [in order to exchange] the aforesaid marital assets of the most virtuous Stephanous, his wife, [three pounds] of gold in dowry... and similarly [three and a half pounds] in paraphernalia... the most honorable Patrophilos... the marital assets of the said most virtuous Stephanous. (Lines 19-27) ... [the said] most honorable Theodoros in return acknowledged in these (identical copies) that he will... according to the... in the dotal contract, from [his] paternal and maternal property... [on the one hand, three] pounds [of gold in dowry and, on the other, three and] a half [pounds] in paraphernalia, and... exchange the aforementioned [marital assets]... along with the arra?... to the aforementioned most illustrious man, [Dusarios ... ] on the aforesaid... alll... and... this [security] of two exact copies. (Lines 27-30) Because, then, all these things [have been agreed upon] between [them], as [written above], they both agree [to do] and fulfill and to bring to an end the aforementioned in the above-mentioned month of Loos without delay and unambiguously. (Lines 30-50) [And in order that] none of them will attempt to [set at naught] or disturb any of the things mutually agreed upon as aforesaid, they swore [the oath by the Holy] divine Trinity and the Imperial Safety of our most divine and pious Lord Flavius Justinianus, the eternel Emperor Augustus, to do and fulfill all these, and [they determined the] fine of [twenty-four] golden coins for the security against the party that attempts to evade or overturn the [present] security in whatever manner, being paid from his own substance and property for the attempt alone... [in addition] and after the payment of the fine, [this] is valid and his its own force for each [party]..... the aforementioned Patrophilos and Theodoros [having pledged] to each other on account of all these [all] their property they now own, moveable [and immovable] and self-movable. And for the sake of greater security they additionally agreed [on guarantors] for each other, on the one hand, the most honorable Theodoros (presenting) for the aforementioned most honorable Patrophilos the most honorable Eustathios, his nephew/cousin, and on the other hand, Patrophilos (presenting) for Theodoros the most illustrious Dusarios, son of Valens, his father-in-law... (Lines 50-58) Each one of them (the guarantors) [promised] on his own liability [and from his] own substance and property... to do what had been guaranteed by him, and fulfill all the above-written without delay and [unambiguously], having both pledged for it their belongings, [good faith] having been formally asked and agreed upon. This memorandum is valid [and secure], executed in two identical copies which being undersigned will be valid and secure wherever presented, having the force of a notarial document. (Lines 58-61) It was written [in the month of... ] of the four hundred and thirty-fourth year. (chi-rho) The previous mutual agreements [between] us and the security made by the most honorable Eustathios and Theodoros toward the most honorable Patrophilos will nevertheless be valid. (chi-rho) (Lines 62-72) (2.H.) (chi-rho) I, the aforementioned Flavius Patrophilos, son of Bassos, have made this memorandum to you, the most honorable Theodoros, son of Obodianos, [my] nephew and son-in-law, and I agree to do and fulfill and to bring to an end [all the] above-written; and I negotiated the above-mentioned exact copy of the security, on the condition that it remains fixed, as stated, after the marital assets have been exchanged, namely three pounds of gold as dowry and three and a half as paraphernalia; and I swore and determined the fine of twenty-four golden coins and have pledged; and having been asked the formal question I agreed upon each point accordingly and having reading it and having signed it with my own hand, I have released it. (Lines 73-80) (3.H.) (chi-rho) I, the aforementioned [Flavius] Theodoros, son of Obodianos, have made this memorandum to you, the most honorable Patrophilos, son of Bassos, my uncle and father-in-law, and I agree to do and fulfill and [to bring] to an end all the aforementioned; and I negotiated the above-mentioned exact copy of the security, on the condition that it remains fixed, as stated, after three pounds of gold have been exchanged as dowry and three and a half pounds as paraphernalia; and I swore and determined the fine of twenty-four golden coins and have pledged; and having been asked the formal question I agreed upon each point accordingly and having read it and having signed it with my own hand, I have released it. (chi-rho) (Lines 81-85) (4.H.) [(chi-rho)] I, the aforementioned Flavius Dusarios, son of Valens, have guaranteed the most honorable Patrophilos, son of Bassos, my son-in-law, and shall make him fulfill the aforementioned without delay; and the above-mentioned two identical copies were negotiated in my presence as stated, so that after [the marital assets] have been exchanged as stated earlier I will provide and fulfill, [and I have pledged] and having been asked the formal question, [I have agreed upon] each point accordingly, having signed with my own hand. (Lines 86-89) (5.H.) [(chi-rho)] I, the aforementioned Flavius Eustathios, son of Theon, have guaranteed the most honorable Theodoros, son of Obodianos, our... and I shall make him fulfill the above-written [and I have pledged]; and, having been asked the formal question, I have agreed upon each point accordingly, having signed with my own hand. (chi-rho) (Lines 90-94) (1.H.) (chi-rho) I, the aforementioned Flavius Theodoros, son of Obodianos, since after we heard together (the provisions of) this memorandum... we... these... this month of Gorpiaios...