Papyri.info

sign in

p.petra.3.22 = HGV P.Petra 3 22 = Trismegistos 112457 = petra.apis.21DDbDP transcription: p.petra.3.22 [xml]

fragment VA1
(hand 1) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[δεσ]π̣οτίας(*) α[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
body
(hand 2) [† βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβ]ε̣στάτου ἡμῶν δεσπότου̣ Φλ(αουίου) Ἰο̣[υστινιανοῦ]
[τοῦ αἰωνίου καὶ αὐτοκράτορος Αὐγ]ούστου̣ [ἔτο]υ̣ς τεσσ[α]ρεσ[καιδεκάτου - ca.7 -]
[- ca.23 - ἐν]δ̣[ο]ξ̣οτάτου πρὸ ἑπτὰ εἰδ̣[ῶν - ca.12 -]
[ἔ]τ̣[ους τῆς ἐπα]ρ̣χί̣[ας] τ̣ε̣τ̣ρακ̣οσιοστοῦ τριακοστ̣ο̣[ῦ πέμπτου μηνὸς - ca.7 -]
5[⁦ -ca.?- ⁩(?)] ε̣ἰ̣κο̣[σ- ca.13 -] χ̣ρόνω[ν] τ̣ετάρτης ἰνδ̣[ικ]τί̣ον̣[ος](*) [ἐν μητροπόλει -0-7- ]
[Πέτρᾳ (?) τῆ]ς Τρ[ίτης Παλα]ι̣σ̣[τίνης] Σαλουταρίας. ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ vac. ? ⁩] τ̣ή̣[νδε τὴν ἔγγραφον]
[ἀπόδειξιν ἤγουν ἀσφάλειαν (?) πεποίην]τ̣[α]ι̣ ἑκουσίᾳ α̣ὐ̣τ̣[ῶν] γ̣ν̣ώμ[ῃ - ca.8 -]
[- ca.30 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ πάσης π[ε]ρ̣ι̣[γρ]α̣φ̣ῆ̣ς̣ [- ca.6 -]
[- ca.26 - καὶ ν]ό̣μων̣ ἀγνοίας χ̣[ωρὶς Φλ(άουιος) Πατρίκιος]
10[- ca.9 - καὶ] Φλ(άουιος) Α̣ἰλιανὸ[ς ὁ] μ̣ε̣γ̣αλοπρε(πέστατος) κόμες τοῦ θε̣[ίο]υ κ̣[ονσιστωρίου]
[- ca.8 - καὶ Φλ(άουιος) Νι]κ̣ίας ὁ̣ λαμπρότ̣[(ατος)] υ̣ἱο̣ὶ τοῦ τ[ῆς - ca.18 -]
[καὶ μακαρίας (?) μ]νήμης Μ̣[οναξί]ο̣υ̣ οἱ πά̣ν̣τ̣ε̣ς πρω̣[τεύοντες τῆσδε τῆς πόλεως (?)]
[- ca.11 - πρὸς τὸ]ν̣ ε̣[ὐδο]κ̣ι̣μ̣ότ(ατον)(*) Θεό̣δ̣[ωρον Ὀβοδιανοῦ -0-5- ]
[- ca.28 -]ι̣τ̣ω̣   ̣π[  ̣̣]τ̣[  ̣  ̣[- ca.10 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣ διʼ ἧς ὁμολογοῦσιν (?) οἱ α]ὐ̣τοὶ Π[α]τ̣[ρίκιος] καὶ Αἰλι[ανὸς καὶ Νικίας]
[- ca.20 - Θεό]δωρον τὸν̣ [εὐ]δοκιμ[ότ(ατον)](*) [- ca.7 -]
[- ca.14 -]ε̣[  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣]ων πραθέντων χω̣ρ̣[ίων - ca.10 -]
[- ca.8 - τῷ] μακαριοτά(τῳ)(*) Ὀβοδιανῷ αὐ̣τοῦ πατρ[ὶ παρὰ τοῦ μακαρ(ιοτάτου)](*)
[Οβεδους Ιχμ]α̣λλου ὄντ̣ω̣ν ἓν μὲν ἀμπε̣λι[κὸν χωρίον - ca.10 -]
20[- ca.20 -]ε̣[  ̣  ̣]ο̣ν καὶ ἀ̣βλ̣[αβὲς -1-2- ]ι̣[- ca.7 -]
[- ca.30 -]  ̣[  ̣]η̣ρων χωρίω[ν -0-5- ]
[- ca.17 - ἰουγέρου ἓ]ν̣ ἡ̣μίσους εἰκοστο[τετάρτου]
[- ca.26 -]αμαν καὶ το(π ) Μα̣λ[- ca.8 -]
[- ca.20 -]ια̣ [πλέ]θρων ἀρουμ̣[έν]ω[ν - ca.7 -]
25[- ca.11 - πα]τ̣ρός. ⁦ vac. ? ⁩ οἷα δὴ τῆς̣   ̣[- ca.15 -]
[- ca.11 -]  ̣ δ̣ι̣α̣φέρου̣σ̣[α]ν τ[- ca.20 -]
[- ca.14 -]ο̣π̣[- ca.22 -]ξ̣α̣ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.23 - α]ὐτῶν προπάππου κ[- ca.6 -]
[- ca.24 -]τατοι ἄνδρες οικι[  ̣]ο̣  ̣  ̣[- ca.6 -]
30[- ca.26 -]  ̣[  ̣]  ̣ει̣[- ca.15 -]
[- ca.16 - ἄλλο]υ̣ς τ̣ι̣ν̣ὰ̣ς συν[- ca.15 -]
[- ca.10 -]  ̣αι ει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κει μέρος ἥ[μισυ - ca.15 -]
[- ca.30 -]λ̣[  ̣]  ̣[- ca.15 -]
[- ca.25 -]  ̣κ̣ι̣[  ̣]ς̣ Θεοδωρ[- ca.15 -]
35[- ca.25 -]  ̣ ὠνιακὸν φε̣[- ca.10 -]
[- ca.25 -] χωρίων συ̣ν̣[τέλεια - ca.6 -]
[- ca.20 -]  ̣[- ca.25 -]
[- ca.9 - βε]β̣αιώσαντο ⁦ vac. ? ⁩ η  ̣[- ca.25 -]
[- ca.6 - μεγαλο]π̣ρ̣ε(πεστατ ) πρ̣ο̣[  ̣]η̣[- ca.25 -]
40[ -40-50- ]
[ -40-50- ]
[ -40-50- ]
[- ca.15 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.30 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣ατης διὰ τῶ̣ν αὐτῶ̣[ν ἀδελφῶν (?) - ca.15 -]
45[ὑπὲρ (?)] ἰουγέρου ἑνὸς ἡμίσους̣ εἰκ̣[οστοτετάρτου - ca.10 -]
[- ca.6 -]α καὶ ἀκολού[θως - ca.25 -]
[- ca.6 -]  ̣[- ca.40 -]
[ -40-50- ]
[ -40-50- ]
50[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ιμε̣ι̣[- ca.6 -]ετ̣[- ca.25 -]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ τῶν λαμπροτάτων πι̣[- ca.25 -]
[- ca.10 -]  ̣ τινα ἕτερα χ̣[ωρία - ca.20 -]
[- ca.11 -]  ̣  ̣[- ca.35 -]
[ -40-50- ]
55[- ca.13 -]  ̣ν̣ι̣[- ca.30 -]
[  ̣  ̣  ̣ εὐδοκι]μ̣ω̣τα(τ ) Θ̣ε̣[οδωρ -1-2- ὁλόκληρον πεπληρῶσθαι αὐτοὺς (?)]
[τὴν συ]ν̣τέλειαν̣ ὑπὲρ τῶν ε̣ἰ̣ρη[μένων χωρίων (?) - ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ἰ̣σ̣φερομένη τῷ νε̣[- ca.25 -]
[- ca.8 -]ε̣ρ̣α ο̣τ̣[  ̣  ̣]λ̣λ̣[- ca.30 -]
60[ -40-50- ]
[ -40-50- ]
[- ca.6 - ἀ]ρι̣θμ̣ε̣ι̣τ̣η̣[  ̣  ̣  ̣]ι̣ν̣[- ca.25 -]
[- ca.9 -]ζουσιν καὶ π[- ca.25 -]
[- ca.8 -] τῶν εἰρημέν[ων - ca.25 -]
65[- ca.11 -]τατ[  ̣]  ̣ε̣[- ca.30 -]
[ -40-50- ]
[ -40-50- ]
[- ca.12 -]  ̣ατ[  ̣  ̣  ̣  ̣]λητ̣[- ca.10 - τὸν εὐδοκιμότα(τον)](*)
[Θε]όδωρο̣ν̣ μὴ ὑποκῖσθαι(*) κατά τι[να τρόπον - ca.10 -]
70[  ̣  ̣  ̣ β]λ̣ά̣β̣ι(*) τι̣ν̣ὶ̣ ἢ ἐπικλασ̣μ̣ῷ ὑπ̣[ὲρ τῶν εἰρημένων χωρίων (?)]
ξ̣[- ca.12 -]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[- ca.30 -]
π̣[- ca.45 -]
[- ca.11 -]  ̣  ̣[- ca.35 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣  ̣[  ̣] τοῦ ε̣ἰρη̣μέ̣ν[ου - ca.25 -]
75[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ντος μόνα τὰ ε̣[- ca.30 -]
[τὴν προ]γεγρα̣μμένη[ν (?) - ca.30 -]
  ̣[- ca.10 -]  ̣[- ca.35 -]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.40 -]
[κατʼ] ἔτος ὑ̣πὲρ ἰουγέ̣[ρου ἑνὸς ἡμίσους εἰκοστοτετάρτου]
80παντὸς τοῦ παρελθόντ̣ο̣ς [χρόνου ἀπὸ τῆς ἤδη διελθούσης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐ̣[πι]νεμ̣ήσεως τοῦ πα̣ρ̣[ελθόντος - ca.10 - ἔτους (?) μέχρι]
[τῆς] ἐ̣νεστώσης̣ [τ]ε̣[τάρτης ἐπινεμήσεως - ca.10 -]
[ -40-50- ]
  ̣[- ca.18 -]  ̣α̣  ̣[- ca.11 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ου̣[- ca.8 -]
85  ̣[  ̣  ̣ εἰ]σέ̣φ̣[ερο]ν κατὰ τὴν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μενην αὐτὴ[ν - ca.7 -]
κ̣[α]ὶ̣ τοῦ αὐτοῦ εὐδοκιμ̣[ο]τ̣ά̣τ(ου)(*) Θε̣οδώρο̣[υ]   ̣[- ca.15 -]
συντέλειαν αὐτοὺς πληροῦν̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣[  ̣]ητ̣[cα- ca.15 -]
κατὰ τὴν ὡς προδεδή̣λ̣[ωται - ca.25 -]
[- ca.9 -]σ̣[  ̣  ̣]ο̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.30 -]
90  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ πρὸς (?)]
[ἀσ]φάλει̣[αν - ca.10 - οἱ αὐτοὶ Πατρίκιος καὶ Αἰλιανὸς]
καὶ Νικίας ὁμολο[γοῦσιν πρὸς τὸν εὐδοκιμότα(τον)(*) Θεόδωρον (?)]
ὁλόκληρον πεπληρ̣[ῶσθαι αὐτοὺς (?) - ca.20 -]
[συντ]έ̣λ̣ειαν κ̣α̣ὶ̣ ο̣ὐ̣κ̣ [  ̣]  ̣[- ca.30 -]
95σ̣χολ̣[α]ζ̣[- ca.45 -]
ε̣ι̣[  ̣  ̣]α[- ca.40 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ις γ̣[- ca.35 - μηδένα]
[δὲ] λ̣ό̣γον μ[ήτ]ε ἀγω̣[γὴν - ca.30 -]
[ἔχε]ι̣ν̣ ἢ ἕξειν αὐτ̣[οὺς - ca.30 -]
100  ̣[- ca.6 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
χ[- ca.45 -]
  ̣[  ̣]σ̣α̣ντι̣[  ̣]  ̣[- ca.40 -]
χωρία ἢ̣ τὰ σὺν αὐ[τοῖς - ca.30 -]
συντελείας κ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
105π[- ca.7 -] κ̣λ̣ηρονόμ̣[- ca.30 -]
[ -40-50- ]
δα̣[- ca.45 -]
[- ca.12 -]ι̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.30 -]
π̣[αντ]ὸς χρόνο̣[υ] τὸ σύνο̣λο[ν - ca.30 -]
110ἀλλ(  ) αὐτοὺς ἐν τοῖς̣ [- ca.30 -]
[  ̣]ε̣[  ̣]  ̣[  ̣]κ̣[- ca.40 -]
α̣[- ca.45 -]
κ̣[- ca.35 - μὴ ὀνόματι (?)]
[αὐ]τ̣ῶ̣ν̣ μηδέ τινος [ἄλλου - ca.25 -]
115καθʼ οἱονδήποτε τρό̣[πον - ca.30 -]
αὐτὸν εὐ̣δοκ̣ι̣μ̣ό̣τ̣[(ατον)](*) [Θεόδωρον - ca.20 -]
οι α̣[- ca.45 -]
κ̣[- ca.40 -]
ἐ̣ξ̣ω[μ]όσαντο οἱ αὐτ[οὶ - ca.30 -]
120Πατρίκιος καὶ Αἰλια[νὸς καὶ Νικίας τὸν -0-5- ὅρκον κατὰ τῆς]
ὁ̣μ̣ο̣ο̣υ̣σ̣[ί]ο̣υ̣ τ̣ρ̣ι̣ά̣δ̣ο̣[ς καὶ τῆς βασιλικῆς σωτηρίας (?) - ca.6 -]
  ̣  ̣[- ca.45 -]
  ̣  ̣η̣λ̣  ̣[- ca.40 - κύρια καὶ]
βέ̣β̣αια καὶ ἀμετάτ̣[ρεπτα -0-5- ταῦτα εἶναι καὶ ἡγεῖσθαι (?)]
125καὶ ἡγήσασθαι καὶ π̣[- ca.30 -]
[  ̣  ̣] ε̣ἰ̣[σ]φ̣ε̣[ρ]ο̣μ̣ε̣ν̣   ̣  ̣[- ca.30 -]
  ̣[- ca.45 -]
παντ̣[- ca.35 - καθὼς καὶ ἐν (?)]
στόματι συνευδοκ[οῦσιν ἐπὶ τούτοις (?) - ca.15 -]
130καὶ εἰς ἕκαστον τ  ̣[- ca.30 -]
[- ca.8 -]κ̣[  ̣  ̣  ̣]ο(  )   ̣[- ca.35 -]
φ̣  ̣[- ca.45 -]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α̣τ̣[- ca.30 -]
καὶ βεβαίας τῆς   ̣[- ca.15 - ἀποδείξεως ἤγουν (?)]
135ἀσφαλείας ὑπογρά̣[φουσιν (?) - ca.25 -](*)
(hand 3) [† Φλ(άουιος) Πατρί]κ̣[ιος Μοναξίου πεποίημαι τάσδε (?)]
τὰ[ς ἐ]γ̣γρά̣φ̣[ους ἀσφαλείας κατὰ τὴν ἐγκειμένην αὐταῖς (?)]
δύναμ[ι]ν̣ εἰ<ς> σὲ τ̣[ὸν εὐδοκιμώτ(ατον) Θεόδωρον]
Ὀβοδια̣ν̣ο̣[ῦ διʼ ὧν ὁμολογῶ ἀπεσχηκέναι καὶ (?)]
140π̣ε̣π̣λ̣[ηρῶσθαί με -0-5- ἀπὸ τῆς ἤδη διελθούσης (?)]
  ̣  ̣[- ca.15 - ἐπινεμήσεως μέχρι τῆς]
ἐν̣νεστ[ώσης](*) [τετάρτης ἐπινεμήσεως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοῦτʼ ἔστιν κα̣[τʼ ἔτος (?) ὑπὲρ ἰουγέρου ἑνὸς]
ἡμίσους εἰκοστ̣[οτετάρτου - ca.15 -]
145ὀγδόη̣ς πρότ̣ε̣ρ̣[ον - ca.20 -]
[ -30-40- ]
ε̣ν̣ο̣ν   ̣[- ca.15 - καὶ μηδένα λόγον]
ἔχιν(*) με μὴ κλη̣[ρονόμους μου διαδόχους]
ἤ τινα ἕτερο̣ν̣ [ὀνόματί μου πρὸς σὲ ἢ πρὸς]
150κ̣λ̣η̣ρ̣[ο]ν̣ό̣[μους σου διαδόχους οὐδὲ πρός]
[τι]ν̣α̣ ἕ̣[τερον ὀνόματί σου - ca.15 -]
μ̣ος̣ τ̣ι̣νὸ̣ς̣ ἐλπ̣[ίδος - ca.20 -]
κατοχῆς ἢ̣ ἑ̣[τέρας μου - ca.15 - ὡς]
π̣[ρογ]έ̣γ̣ρ̣α̣π̣[ται - ca.20 -]
155[καὶ ἐπε]ρ̣[ω]τ̣η̣[θεὶς ὡμολόγησα ἕκαστα ὡς προγέ-]
γρα̣πται ἀκολο[ύθως καὶ ἀναγνοὺς τὸ ὕφος]
καὶ ὑπο̣γ̣ράψας̣ [χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα. † ⁦ vac. ? ⁩(?)]
(hand 4) † Φλ̣[(άουιος) Αἰλι]ανὸς̣ [Μοναξίου ὁ προγεγραμμένος (?) - ca.10 -]
συν̣[πε]π̣οίη̣μαι(*) τήν̣[δε τὴν ἔγγραφον ἀπόδειξιν ἤγουν (?)]
160ἀσφάλειαν κατὰ τ[ὴν ἐγκειμένην αὐτῇ -0-5- δύναμιν (?)]
εἰς σὲ τὸν εὐδο̣κ̣[ιμώτ(ατον) Θεόδωρον Ὀβοδιανοῦ διʼ ἧς ὁμολογῶ (?)]
ἀπε̣[σχηκέναι καὶ πεπληρῶσθαί με - ca.20 -]
[- ca.6 -]  ̣  ̣  ̣ι̣[  ̣]ρ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[- ca.20 - τῶν προειρη(?)-]
μένων χ̣ωρίων συν̣τέλι[αν](*) [- ca.25 -]
165Οβεδους Ιχμαλου το̣[ῦ μακαριωτ(άτου) ἰουγέρου ἑνὸς ἡμίσους εἰκο-]
στοτετάρτου
ἀπὸ τ̣[ῆς ἤδη διελθούσης - ca.15 -]
ἐπ̣[ινε]μέσεως(*) μέ̣χ̣ρ̣[ι τῆς - ca.8 - ἐνεστώσης τετάρτης ἰν-]
δ[ικτίωνος καὶ μηδένα λόγον ἔχειν με μὴ κληρονόμους μου]
διαδόχους ἤ τινα̣ [ἕ]τ̣ερ[ον ὀνόματί μου πρὸς σὲ ἢ κληρονό-]
170μους σου δι̣[αδόχους οὐδὲ διακατόχους (?) - ca.15 -]
τ̣  ̣σ̣  ̣  ̣μιος σ̣υ̣ν̣[- ca.35 -]
[τ]ὸ σύνολ̣[ον - ca.35 -]
ἐξό[μοσα](*) [- ca.30 - ἰδίῳ μου]
κινδύνῳ καὶ τ̣[ῆς ἐμῆς ὑποστάσεως (?) - ca.8 - συναινῶν]
175πᾶσιν τοῖς προανα̣[φ]ε̣ρο[μένοις - ca.8 - τὸν εὐδοκιμώτ(ατον)]
[Θεόδω]ρ̣ον Ὀβοδιανοῦ   ̣[- ca.30 -]
π̣  ̣[  ̣  ̣] ἀδελφῶν [- ca.30 -]
κ[αὶ] μετ[ὰ]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα ἕκαστα ὡς προ-]
γέγραπτα̣ι ἀκο̣[λού]θω[ς - ca.25 - καὶ]
180ἀναγνοὺς τ̣ὸ ὕφο[ς καὶ ὑπογράψας χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα. †]
(hand 5) † Φ̣λ̣(άουιος) [Ν]ικί̣ας Μ[ον]αξίο̣[υ ὁ προγεγραμμένος συμπεποίημαι τήνδε]
[τὴν ἔγ]γ̣ραφο̣[ν ἀπόδειξιν ἤγουν ἀσφάλειαν (?) κατὰ τὴν (?)]
ἐγκειμένην αὐ[τῇ -0-5- δύναμιν (?) εἰς σὲ τὸν εὐδοκιμώτ(ατον)]
Θεόδωρο[ν Ὀ]β̣[οδιανοῦ διʼ ἧς ὁμολογῶ (?) ἀπεσχηκέναι καὶ]
185π[επ]ληρῶσθαί με̣ [- ca.30 -]
μέρ̣ος ἥμισυ τῆς [προειρημένης συντελείας (?) - ca.7 -]
πραθέντων τῶν̣ [χωρίων (?) - ca.25 -]
τοῦτʼ ἔστιν κ[αὶ] επι̣[- ca.25 -]
ἀπὸ τῆς ἤδ̣η̣ δ̣[ι]ε̣λ̣θ̣ού[σης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπινεμήσεως μέχρι]
190τῆς ἐνε̣σ̣τ̣[ώσης τε]τ̣άρτ[ης ἐπινεμήσεως καὶ μηδένα]
λόγον ἔχειν μ̣ε̣ [μὴ κληρονόμους μου διαδόχους ἤ τινα]
ἕτερον ὀνόμα[τ]ί̣ μ̣[ου πρὸς σὲ ἢ πρὸς κληρονόμους σου]
ἢ διαδόχους οὐδὲ̣ δια[κατόχους τῆσδε τῆς συντελείας (?)]
χάριν πλεῖον α̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣κ̣[- ca.20 -]
195κατοχῆ̣ς̣ ἢ̣ ἑ̣τέρ̣[ας μ]ου [- ca.25 -]
μέγ̣ιστός τ̣ε̣ καὶ   ̣[  ̣]οσ[- ca.6 - ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα]
ἕκαστα ὡς προγ̣[έγρ]α̣πτ̣[αι ἀκολούθως - ca.10 -]
ἰδίῳ μου κινδύνῳ κ[αὶ τῆς ἐμῆς ὑποστάσεως (?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὑπὲρ τʼ ἐμ̣α̣υτ[οῦ]   ̣  ̣[- ca.25 -]
200καὶ παρασκευάσ̣[ω (?)] κ̣[αὶ συναινῶν πᾶσιν τοῖς προανα-]
φερ[ομ]ένοις καὶ α̣μ̣[- ca.15 - καὶ ἀναγνοὺς τὸ]
ὕφος καὶ ὑ̣[πογ]ρ̣[ά]ψ̣ας χ[ειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα. † ⁦ vac. ? ⁩]
(hand 6) † Φλ(άουιος) Εὐθήνιος Δουσαρί̣[ο]υ̣ πολ̣[ιτ(ευόμενος) παρήμην τῇ ποιήσει καὶ ἀπολύσει]
τῆσδε τῆς ἀποδείξεως ἤ̣γ̣ο̣υ̣ν̣ [ἀσφαλείας καὶ μαρτυρῶ. † (hand 7) † Φλ(άουιος) - ca.15 -]
205πολιτ(ευόμενος) παρέμην(*) τῇ ποι̣ή̣[σ]ε̣ι καὶ ἀπολύ̣[σει τῆσδε τῆς ἀσφαλείας (?) καὶ μαρτυρῶ. † (hand 8) † Φλ(άουιος) - ca.6 -]
Οὐ̣ά̣λ̣ε̣ν̣τος παρήμην τῇ ποιήσ̣[ει καὶ ἀπολύσει τῆσδε τῆς ἀποδείξεως ἤγουν (?)]
ἀσφαλείας καὶ μαρτυ̣ρῶ. † ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ vac. ? ⁩]
⁦ vac. 1 line⁩
(hand 9) † Ἄλφειος Οὐάλεν̣τ̣ο̣[ς ἐτέλεσα. † ⁦ vac. ? ⁩]
⁦ vac. 1 line⁩
fragment B11
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Π̣α̣τ̣ρ̣ι̣κ̣[ι⁦ -ca.?- ⁩]
210[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment VB18
[⁦ -ca.?- ⁩]σα καθὼ[ς ⁦ -ca.?- ⁩] fragment C7
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ ἡ̣μίσου̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣[  ̣]η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment C15
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ἐλευθ̣[ερ⁦ -ca.?- ⁩] fragment loose
215[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐξετασθ[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ VA1.2. l. [δεσ]ποτείας
^ body.5. l. ἰνδ[ικ]τίων[ος]
^ body.13. l. ε[ὐδο]κιμώτ(ατον)
^ body.16. l. [εὐ]δοκιμ[ώτ(ατον)]
^ body.18. l. μακαριωτά(τῳ)
^ body.18. l. [μακαρ(ιωτάτου)]
^ body.68. l. [εὐδοκιμώτα(τον)]
^ body.69. l. ὑποκεῖσθαι
^ body.70. l. [β]λάβει
^ body.86. l. εὐδοκιμ[ω]τάτ(ου)
^ body.92. l. εὐδοκιμώτα(τον)
^ body.116. l. εὐδοκιμώτ[(ατον)]
^ body.135. or not [- ca.25 -⁦ vac. ? ⁩]
^ body.142. l. ἐνεστ[ώσης]
^ body.148. l. ἔχειν
^ body.159. l. συμ[πε]π̣οίη̣μαι
^ body.164. l. συντέλει[αν]
^ body.167. l. ἐπ[ινε]μήσεως
^ body.173. l. ἐξώ[μοσα]
^ body.205. l. παρήμην

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(VA1) (1.H.) ..... in (?) the sole reign... (Lines 1-6) (2.H.) [(chi-rho)] In the fourteenth year [of the reign of our most divine and pious Lord Flavius Justinianus, [Eternal and Emperor] Augustus, [in the consulship] of the most glorious..., on the seventh before the Ides of... in the four hundred and thirty-[fifth year] of the province, on the twenty- ... [of the month of] ... in the fourth indiction year, [in Petra, Metropolis ... (?) of the Third Palestine] Salutaris. (Lines 6-14) [This written receipt or security (?) has been made,] of their own free will..... and without any fraud..... [or] ignorance of law, by [the... Flavius Patrikios and] the most magnificent Flavius Ailianos, comes of the imperial consistorium... [and] the most illustrious [Flavius] Nikias, sons of Monaxios of..... [and blessed (?)] memory, all proteuontes [of this city (?)] ..... [for the] most honorable Theorodos, [son of Obodianos]..... (Lines 15-25) ... [by which (?)] the same Patrikios and AIlianos [and Nikias acknowledge (?)] ..... the most honorable Theodoros..... of the plots, which were sold..... to the most blessed Obodianos, his father, [by the most blessed Obedous, son of] Ichmallos, which are: one [plot of] vineyard..... and unharmed..... plots..... [one,] a half, a twenty-[fourth iugerum] ..... and the place Mal- ..... cultivated plethra..... the [father]. (Lines 25-38) Such as (?) ..... belonging to..... their great-grandfather..... most..... men..... some [other]..... [half] part..... Theodoros..... deed of purchase..... taxes of the plots..... they confirmed. (Line 39) ..... the most magnificent..... (Lines 44-46) ..... through the same [brothers (?) ..... for] one, a half, a twenty-[fourth] iugerum..... and accordingly..... (Lines 51-52) ... the most illustrious (pl.) ..... some other [plots]..... (Lines 56-58) the most honorable Theodoros, [they have been paid in full (?) the] tax for the said [plots (?) ...] which was paid to..... (Lines 62-64) ... he pays (?) ..... of the said..... (Lines 68-70) ..... that [the most honorable] Theodoros is not liable in any [way] ..... any harm or extraordinary tax for [the said plots (?)]..... (lines 74-76) ... of the said ..... only the (pl.) ..... [the] above-written..... (Lines 79-82) ... [each] year for [one, a half, a twenty-fourth] iugerum for the whole [time] that has passed [since the past] ... indiction of the [past... year (?) until the] present [fourth indiction]... (Lines 85-88) ... they paid according to... and of the same most honorable Theodoros... them to pay the taxes..... according to the... as has been made clear before..... (Lines 91-94) ... [as (?)] security... [the same Patrikios and Ailianos] and Nikias agree [with the most honorable Theodoros that they have been (?)] paid in full... tax and not..... (Lines 97-99) ..... [no] claim or lawsuit..... they have or will have..... (Lines 103-5) ... plots or the... (pl.) with them..... tax..... heir(s)..... (Lines 109-10) ... the total of the whole times..... each other (?) in..... (Lines 113-16) ..... [not in] their [name] nor in that of anyone [else]..... in any way..... the most honorable Theodoros..... (Lines 119-21) ... the same..... Patrikios and Ailianos [and Nikias] swore [the... oath] by the Consubstantial Trinity [and the Imperial Safety]..... (Lines 123-26) ..... [valid and] firm and unalterable... [this to be and to be considered (?)] and to have been considered..... paid..... (Lines 128-30) ..... [as they also] orally together consent [to these conditions (?)] ... and into every..... (Lines 134-35) ... firm..... [of the receipt or (?)] security, [they (?)] sign..... (Lines 136-57) (3.H.) [(chi-rho) (I,) Flavius Patrikios, son of Monaxios, have made these (?)] written [securities with their inherent (?)] power for you, [the most honorable Theodoros,] son of Obodianos, [by which I agree that I have received and have been] paid in full... [from the past... indiction until the] present [fourth indiction]... that is [each year (?) for one,] a half, a twenty-[fourth iugerum]... an eighth, before..... [and] that I have [no claim] nor (do) my heirs [or successors] or anyone else [in my name (have) against you or your] heirs, [your successors or] anyone else [in your name]... any hope... property or my other... [as is] written above..... [and having been asked I have agreed to everything as is] written above accordingly [and having read the whole text] and signed it [with my own hand, I have released it. (chi-rho)] (Lines 158-80) (4.H.) (chi-rho) (I,) [the above-written] Flavius Ailianos, [son of Monaxios]... have joined in making this [written receipt or (?)] security with [its inherent power (?)] for you, the most honorable [Theodoros, son of Obodianos, by which I agree that I have] received [and have been paid in full (?)]..... the taxes of the [above-mentioned] plots..... [of the most blessed] Obedous, son of Ichmalos, [one, a half, a twenty-]fourth [iugerum] from the [past]... indiction until... [the present fourth indiction, and that I have no claim nor (do) my heirs,] my successors or anyone else [in my name (have) against you,] your heirds, [you successors or inheritors]..... the total... I have sworn... [on my personal] liability and [that of my property]... [agreeing (?)] to everything that is mentioned above... [the most honorable Theodoros,] son of Obodianos..... brothers..... and with... [having been asked I have agreed to everything as] is written above accordingly..... [and] having read the whole text [and signed it with my own hand, I have released it. (chi-rho)] (Lines (181-205) (5.H.) (chi-rho) (I,) [the above-written] Flavius Nikias, son of Monaxios, [have joined in making this] written [receipt or security (?) with its] inherent [power]... [fo you, the most honorable] Theodoros, [son of Obodianos, by which I agree that I have received and (?)] have been paid in full..... half share of [the above-mentioned tax (?)] ... of the sold [plots (?)] ..... that is..... from the past... [indiction until] the present fourth [indiction and that] I have [no] claim [nor (do) my heirs, my successors, or anyone] else in my name (have) [against you or against your heirs] or your successors or [your inheritors] because of [this tax (?)] anymore..... property or my other..... the greatest (?) and... [having been asked I have agreed] to everything as is written above [accordingly] ... at my own risk and [that of my property (?)] ... for myself..... and I will provide (?) [and agreeing to everything (?) that is] mentioned above and... [and having read the] whole text and [signed it with my own hand, I have released it. (chi-rho)] (Lines 203-7) (6.H.) (chi-rho) (I,) Flavius Euthenios, son of Dusarios, politeuomenos, [have been present at the drawing up and releasing] of this receipt or [security and I am witness to it. (chi-rho) (7.H.) (chi-rho) (I,) Flavius] ..... politeuomenos, have been present at the drawing up and releasing [of this security (?) and I am witness to it. (chi-rho) (8.H.) (chi-rho) (I,) Flavius] ..., son of Valens, have been present at the drawing up [and releasing of this receipt or (?)] security and I am witness to it. (chi-rho) (Line 208) (9.H.) (chi-rho) (I,) Alpheios, son of Valens, [have completed. (chi-rho)]