Papyri.info

sign in

p.petra.3.23 = HGV P.Petra 3 23 = Trismegistos 112458 = petra.apis.22DDbDP transcription: p.petra.3.23 [xml]

† βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβ̣εσ̣τάτ̣ο̣υ ἡμῶ[ν] δεσπότ̣ου Φλ(αουίου) Ἰ(*)ουσ̣τ[ινια]νοῦ τ[ο]ῦ αἰω[ν]είου(*) καὶ αὐτ[οκρ]άτορο[ς Α]ὐγ[ούσ]του ἔτους ὀκ[τω]καιδ[ε]κάτου μ̣[ετὰ τ]ὴ[ν] ὑ̣π̣(ατείαν) Φλ(αουίου) [Βα]σι[λείου το]ῦ ἐν[δοξοτ(άτου)],
π̣ρ̣ὸ δεκαὲξ καλανδῶν Σεπτεμβρίων ἔτους̣ τῆς ἐπ[α]ρχείας τε̣τ̣ρ̣ακοσιο[σ]τοῦ τρ[ι]ακοστοῦ ἐνάτο̣υ, μηνὸς̣ Λῴου εἰκ[ο]στῇ ἐν̣άτῃ, χ[ρόν]ω̣ν̣ ἑ̣βδόμης(*)[ν]δ(ικτίωνος), [ἐ]ν̣ Αὐγου[σ]τοκ̣ο̣[λω]ν̣είᾳ(*)
Ἀντονιανῇ(*) ἐπε̣ι̣σήμῳ(*) ἐν̣γεν̣εῖ μητρὶ κολονιῶν(*) Ἁδρι̣ανῇ Πέτρᾳ μητροπόλει τῆ̣ς Τ[ρ]ίττης(*) Παλαιστείνης(*) Σαλ[ο]υταρίας. Φλ(άουιος) Δουσάρ[ι]ος Ο̣ὐ̣ά̣λεντο̣ς ἀ̣[π]ὸ πραιφέκτω̣ν̣ Κάστρου
Αμ̣μαθων ὁρμώμενος ἐκ τῆ[σδ]ε τῆς μη̣τ̣ρ̣οπόλεως σοὶ τῷ εὐδοκιμω̣τ̣(άτῳ) Ἀλφε̣ίῳ Οὐάλεντος δημοσίῳ χαρτ[ο]φύλακει(*) χα(ίρειν). ἐ̣π̣ί̣πε[ρ](*) κατὰ ἔγ̣γραφον ἐγχώρησειν(*)
5ε̣[  ̣  ̣  ̣]ρη[  ̣]σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.6 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] τ[ῷ] ε[ὐ]δοκιμωτ(άτῳ) Θεοδώρῳ̣ Ὀβοδιανοῦ   ̣[  ̣  ̣[  ̣]  ̣εν̣η̣[  ̣  ̣]ης δ̣[ι]αφερο[ύσ]ης ἐ̣[μο]ὶ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣σ[  ̣  ̣]η̣στ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.60 -]του[- ca.17 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.40 -]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μένης εἰ[ς] ἐμὲ ὑπὸ̣ Πατρικίου [Αἰ]λ̣ια̣[ν]οῦ τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣ο̣  ̣  ̣  ̣ωτ  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ω̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣λα[  ̣]λ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] Traces ca. 45 characters
ἀρ[ο]υμένων ἓξ πλείω ἢ ἐλάσσω, τυγχαν̣νούσης(*) ἔξ(ωθεν) Υ̣ναυ ελ-Θα̣[ι]ς(*) τοῦ ἀοικήτου ἐπ[οι]κ̣ε̣ίου(*), λεγομέν[η]ς Ερακ καὶ Μ̣αλ ε̣λ-Κουεσιρ ἤτοι Σεργ Νοφφ(α) διακειμένης̣ ἐν τῷ(*) δυσμιαίῳ
κλ̣[ί]μ̣ατι Ζ[α]δακαθων τοῦ κάστρου, γῆς πά̣σης μετὰ παντὸ̣ς αὐτῆς δικαίου καὶ ὅσου ἔ̣[σ]τιν μέτρου γῆς, παραδο[ὺ]ς̣ αὐτῷ ἐντεῦθεν ἤ̣θ̣η(*) τὴν ταύτης νομήν, καὶ ἰ̣(*)κότως(*) ἐδέ̣η̣σεν̣
10τὸ[ν αὐ]τὸν ε[ὐ]δοκιμώτ(ατον) Θεόδωρον τὴν ὑ̣πὲρ τῆς αὐτῆς τοποθ[ε]σίας συντέλειαν βαρηθῆναι, ἐπὶ [ν]ομῆς καὶ δεσποτίας(*) ταύτης καθεστῶτ[α] κατὰ τὰ μεταξὺ̣ μοῦ καὶ αὐτοῦ
σ̣[υν]δεδογ̣μένα, τούτου χάριν πρὸς τὴν σὴν ε[ὐ]δοκίμησιν τῷ πα̣ρόντι κέχρημαι ἐπιστάλματι δι̣ʼ οὗ ἐ̣π̣ιστέλ̣λ̣ω σοι κου̣φίσαι μὲν τὸ ἐ̣μ̣[ὸ]ν̣ π̣[ρ]όσω[π]ο̣ν̣ κ̣αὶ ο̣ὐσί[αν]
κ̣α̣ὶ ὁμάδα̣ τὴν ἐπ[ι]γεγραμμένην μοι ὑπ̣ὲρ τῆς̣ αὐτῆς τοποθ̣εσίας ἐκ μεταθήσεως(*) γεναμέν̣ης μεταξὺ μο[ῦ] καὶ τοῦ προρ̣ηθέντος(*) με̣γαλοπρε(πεστάτου) Πα̣τ̣ρικί[ου] σ̣[υ]ν̣τέλει[αν,] το[ῦ]τ̣ʼ ἔστι̣ ἰ(*)ουγέρ[ου]
[ἐλ]ε̣[υθ]ερικοῦ τὸ ἥμισυ τέ̣ταρτον· τοῦτο δὲ β[α]ρῆσα̣ι̣ τ̣[ὸ] πρόσωπ[ο]ν κα[ὶ οὐ]σ̣ίαν καὶ ὁμ[ά]δα τ[οῦ εἰρ]ημένο[υ εὐ]δοκιμωτ(άτου) Θ̣[εο]δ̣[ώ]ρου ἀπ̣ὸ τ̣ῆ̣ς σ̣[ὺν] θεῷ \†/ εἰσι̣ούσης ὀγδ̣όης ἰ[νδικ(τίωνος)] κα̣[ὶ] ε̣ἰ̣ς̣ ̣
τ[ὸν] ἑξῆς ἅπαντα χρόνον καθʼ ἃ καὶ π̣αρὼν αὐτὸς ὁ εὐδοκ[ι]μώτ(ατος) Θεόδ[ω]ρος συνέθη̣[το](*) καθυ(*)πογρ[ά]ψ̣[ας.] πρ[ὸ]ς γ[ὰρ ἀσ]φά̣[λειαν] ὑμετέραν [καὶ τοῦ] δημ[οσίου λόγ]ο̣υ καὶ̣ [ἡμῶν δὲ]
15αὐτῶν τοῦτο τὸ ἐπείσταλμα(*) γεγένεται(*), ἐν [ᾧ] κἀγὼ(*) καθυπέγραψα. † (hand 2) † Φλ(άουιος) Δου[σά]ριος Οὐάλεντος ὁ [π]ρογεγραμμένο̣ς ἐπέστιλα(*) κου[φ]ισθῆ̣ναί με τῆς(*) ἐπιγεγραμμ[έν]ης(*) μοι ὑπὲρ τ̣ῆ̣[ς π]ρ̣οκιμένης(*) τοπ[οθε]σία[ς]
λε[γομ]ένης τό(πος) Ερακ ελ-Κου αλ-Θ̣ιρ ἤτοι Σο̣ργ Λοφφα οὔσης ἐν ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣αμη̣ ελ-[  ̣]  ̣λκ̣ολθι̣υ ἀρ[ου]μέν̣η̣ς̣   ̣ενδε  ̣[  ̣  ̣]ν̣ ἓξ πλίο(*) ἢ ἐλά[σ]σω συν̣τ̣έλιαν(*), το[ῦ]τʼ ἔστ[ι] ἰ(*)ουγέρο(υ) τὸ ἥμισυ τέταρτον· το[ῦτ]ο δὲ βαρηθῆ[ναι τὸν] εὐδοκιμώτ(ατον) Θεόδ[ωρο]ν
[Ὀβοδιανοῦ - ca.20 -]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]τ̣α̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] (hand 3) † Φλ[(άουιος) Θ]ε̣[όδωρ]ος Ὀβοδ[ιανοῦ ὁ] προγεγρ[α]μ̣μ̣[μένος] ἐπέστειλ̣[α β]α̣ρ[ηθῆναί με]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. ϊουσ̣τ[ινια]νου papyrus
^ 1. l. αἰω[ν]ίου
^ 2. ϊ[ν]δ(ικτίωνος), papyrus
^ 2. l. Αὐγου[σ]τοκο[λω]νίᾳ
^ 3. l. Ἀντωνιανῇ
^ 3. l. ἐπισήμῳ
^ 3. l. κολωνιῶν
^ 3. l. Τ[ρ]ίτης
^ 3. l. Παλαιστίνης
^ 4. l. χαρτ[ο]φύλακι
^ 4. l. ἐπείπε[ρ]
^ 4. l. ἐκχώρησιν
^ 8. l. τυγχανούσης
^ 8. corr. ex   ̣λθα̣[  ̣
^ 8. l. ἐπ[οι]κίου
^ 8. corr. ex   ̣  ̣
^ 9. l. ἤδη
^ 9. l. εἰκότως : ϊκοτωσ papyrus
^ 10. l. δεσποτείας
^ 12. l. μεταθέσεως
^ 12. l. προρρηθέντος
^ 12. ϊουγερ[ου] papyrus
^ 14. l. συνέθε[το]
^ 14. καθϋπογρ[α]ψ̣[ασ.] papyrus
^ 15. l. ἐπίσταλμα
^ 15. l. γεγένηται
^ 15. l. καὶ ἐγὼ
^ 15. l. ἐπέστειλα
^ 15. l. τὴν
^ 15. l. ἐπιγεγραμμ[έν]ην
^ 15. l. [π]ροκειμένης
^ 16. l. πλείω
^ 16. l. συντέλειαν
^ 16. ϊουγερο(υ) papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-3) (chi-rho) In the eighteenth year of the reign of our most divine and pious Lord Flavius Justinianus, Eternal and Emperor Augustus, [after] the consulship of the most illustrious Flavius Basilius, sixteen days before the Kalends of September, in the four hundred and thirty-ninth year of the province, on the twenty-ninth day of the month Loos, in the seventh indiction year, in the Antonine imperial colony, the distinguished and native mother of colonies, Hadrianic Petra, Metropolis of the Third Palestine Salutaris. (Lines 3-15) Flavius Dusarios, son of Valens, former prefect of Kastron Ammatha, originating from this metropolis, greets you, the most honorable Alpheios, son of Valens, keeper of public records. Because, according to a written deed of cession, [I ceded?] ... to the most honorable Theodoros, son of Obodianos... belonging to me (?) ..... [ceded?] to me by Patrikios, son of Ailianos..., six more or less, sown..., situated outside of the uninhabited hamlet Hynau el-Thais (?), called Erak and Mal el-Kouesir or Seg Noff(a), located in the western quarter of Kastron Zadakathon, all the land with its every right and as much land as there is, I haveing already transferred to him henceforth the right of possession of it. And there was reasonable need that the said most honoroable Theodoros be burdened with the taxes for the said registered property, as he has been established as possessor and owner of it in accordance with what has been agreed between me and him. Therefore I have availed myself of the present notification to your Honor by which I request you to relieve my person, estate and total assessment, from the tax assigned to me for the said registered property as a result of a transaction performed between me and the aforementioned magnificent Patrikios, that is, for half and a quarter (iugum) for free iugerum and to burden with this the person, estate, and total assessment of the said most honorable Theodoros from the eighth [indiction], which is coming with (the will of) God, for all following time in accordance with what the most honorable Theodoros himself, also present, agreed to and signed. For your security [and the] (security) of the public [treasury], and also [of ourselves], this notification has been made, on [which] I, too, have signed below. (chi-rho) (Lines 15-17) (2.H.) (chi-rho) (I,) the aforementioned Flavius Dusarios, son of Valens, have requested that I be relieved of the tax assigned to me for the above-mentioned property, called the Place Erak el-Kou al-Thir or Sorg Loffa, being in... six more or less, sown..., that is, half and a quarter (iugum) for iugerum, and to burden with this the most honorable Theodoros, [son of Obodianos..... ] (Line 17) (3.H.) (chi-rho) (I,) Flavius [Theodoros, son of] Obodianos, the aforementioned, have requested [that I be burdened with..... ]