Papyri.info

sign in

p.petra.3.25 = HGV P.Petra 3 25 = Trismegistos 112460 = petra.apis.24DDbDP transcription: p.petra.3.25 [xml]

[†] β̣α̣σ̣ι̣λ̣ε̣[ί]ας τοῦ θ̣ε̣ι̣[οτάτου καὶ εὐ]σεβεστάτου̣ ἡμῶν̣ [δ]εσπότου Φλ(αουίου) Ἰ(*)ου[στι]ν̣ιανοῦ̣ τοῦ αἰωνείο[υ](*) Αὐγούστου καὶ αὐτ[οκ]ράτορος ἔτους τρ̣[ια]κοστοῦ δευ[τέρου] μ̣ετὰ̣ τ̣ὴν ὑ̣[π(ατείαν)] Φλ(αουίου) Βασιλίου(*) τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) τὸ ιθ̣ πρὸ τρειῶν̣(*) καλανδῶν Ἰ(*)ανουαρίων ἔτους τῆς ἐπαρχίας(*)
τετρακοσιοστ[οῦ πεντηκοσ]τοῦ τρίτο̣[υ μ]ηνὸς Περι̣τίου πε̣[ν]τ̣εκ̣αιδε̣κάτῃ χ̣ρ̣ό̣[ν]ω[ν ἑβ]δόμης(*)νδ(ικτίωνος) ἐν μητροπόλει Πέτρ[ᾳ] τῆς Τρ[ί]της Παλαιστίνης Σ̣αλουτα[ρ]ίας. τῷ αἰδ(εσιμωτάτῳ) Φλ(αουίῳ) Οὐάλεντι Αὐξολάου ὑποδέκτῃ τῆς παρούσης̣ ἑβδόμης ἰ(*)ν̣δ(ικτίωνος) καὶ
διὰ σοῦ τοῖς κα[τὰ] κ̣αι[ρὸν] γειν[ο]μένο̣[ις](*) ὑποδέκτ̣α̣ι̣ς̣ τῆσ̣[δε τ]ῆς Πετρα̣ίων π[όλ]ε̣ω[ς Θ]εόδωρ[ο]ς Ὀβοδιανοῦ διάκον̣ος τῆς κ̣[αὶ ὑ]πὸ τήνδε τὴν [πό]λ̣ιν [ἁ]γιωτάτη[ς] κ[α]θολικῆς ἐκλησίας(*) ἐπιστέλλω τὰ ὑποτεταγμένα· ἐπείπερ τῇ σήμερον
ἡμέρᾳ̣ πέπρα[κα] τῷ θεοφιλ̣εστάτ[ῳ] Φιλου̣μ̣έ[ν]ῳ Γερ[οντ]ίου [πρεσβυτέρῳ] κ̣αὶ συν̣[  ̣]ο  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ ἐν Α[μμ]εθᾳ διακειμέ̣[ν]ου εὐαγοῦς ο̣ἴκου̣ το̣[ῦ ἁ]γίου καὶ ἐνδόξου [μ]άρτυρος Θε[ο]δώρου ὀνόμ̣[ατ]ι̣ τοῦ αὐτοῦ ἁ[γί]ου τόπο̣[υ] τ[ὴ]ν διαφέρουσάν μ[οι] ἐπί[ρρυ]τον
5μ[ίαν γ]εωργίαν [ἐν   ̣]α̣ινᾳ τῷ ἐποικείῳ τῷ περὶ̣ [τὴ]ν Αὐγουστόπολι[ν διακει]μένῳ(*) λεγομέ[ν(ην)] Μαλ ε[λ]-Αμοα[⁦ -ca.?- ⁩ ἤ]τ̣οι Μαλ [αλ]-Εθερρο[  ̣  ̣]ει(*)β̣α μ̣[ε]τ̣ὰ παντὸ̣[ς] α̣ὐ̣τῆς [δ]ικαίου καὶ παρ[αδ]έδωκα̣ σωμ[α]τι̣κῶς τ̣ὴν τ[α]ύτης νομὴ̣ν̣ ἐφ’ [ᾧ] τὸν [α]ὐτὸν θ̣ε̣ο[φι]λέσ[τα]τον
[πρεσβύ]τε[ρ]ον κ̣[αὶ   ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Φιλούμε̣[νον Γερον]τ̣ί̣[ου - ca.25 -]  ̣ντ̣ου ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ε̣ξ̣η̣  ̣[- ca.10 -]του ε  ̣κ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.13 -]  ̣[  ̣  ̣]υ̣ κα̣ὶ̣ λ̣[- ca.6 -] κα̣χ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ος α̣ὐτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ελ  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ογ̣ια[- ca.7 -] λ̣όγο̣ν κ̣[αὶ ο̣]ὐσίαν
[- ca.25 -]  ̣λει  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣ιανο̣[- ca.15 -]νου καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χρονο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ν α  ̣[- ca.15 -]ε̣μη[- ca.32 -]προς  ̣[- ca.6 -] καὶ τούτ[ο]υ χ[ά]ριν ἐπ̣[ισ]τέ[λλ]ω̣ με [κουφισ]θῆν[αι] τὴ[ν ὑ]πὲρ
[τῆς εἰ]ρημ̣[ένης γεωργίας συντ]έλιαν ὑπ[- ca.6 -]της̣ τ̣ε  ̣[- ca.13 -]  ̣ομενου   ̣[  ̣  ̣  ̣ τοῖ]ς κατὰ κ[αιρὸν αἰδ(εσιμωτάτοις) ὑπ]ο̣δέκτ[αις- ca.8 -  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐμοῦ ει[- ca.13 - μα]κ̣αρ[(ιωτάτου) Θ]ε̣οδώρου̣ Πατ̣[ρ]ικίου τῆς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐκχ[ω]ρη[θε]ί̣σης τελε[ίας] α̣[ὐτο]ῦ̣ γ̣εωργία[ς]
[- ca.25 -]  ̣αμμ[- ca.10 -]  ̣τ̣ρ[  ̣] Δ̣ιφιλ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.7 -]  ̣ ἐξ̣ ὁμάδ̣[ος] Α̣ὐγ̣[ου]στοπόλ[εως ἰούγερον ἓν ἔνατο]ν̣ μεταξύ̣ [- ca.6 -]  ̣της μ- ca.9 - τὸ πα[ρ]ὸ̣ν γε̣[γ]ένηται πρὸς τὴν σὴν̣ αἰδ[(εσιμότητα)] ἐπιστάλμα̣ δ̣ι̣’ [ο]ὗ̣ ἐπι̣[στέλλ]ω σοὶ καὶ δι[ὰ] σ̣οῦ
10[τοῖς κατὰ καιρὸν αἰδεσιμωτάτοι]ς̣ ὑποδ[έκταις   ̣  ̣  ̣]  ̣σπ[- ca.30 -]νο̣υ[- ca.10 -] κ[  ̣]τ̣ου  ̣[- ca.15 - πα]τ̣ριμον̣[αλ]ί̣ο̣υ(*) ἐξ ὁμάδος Αὐγο[υστο]πόλεως ἰούγερον ἓν ἔννατον(*)· τοῦ̣το δὲ βαρ[ηθῆ]ναι τὸ[ν] λόγον
[καὶ πρόσωπον καὶ οὐσίαν τοῦ πρ]οειρ[ημένου θεοφιλ(εστάτου)] πρεσ[βυτέρου Φιλουμένου Γεροντίου ἤγουν τοῦ προειρημένου εὐαγοῦς εὐκτ]η̣ρί̣ο̣υ̣ [ἀπὸ] τῆς π̣α̣[ρούσης] ἑβδόμης [ἰν]δ(ικτίωνος) κα[ὶ εἰ]ς̣ τὸν ἑξ̣ῆς ἅπα̣[ντ]α χρόνον [  ̣  ̣]αδηη̣θ̣ο̣υ̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩] κρατ̣ή̣σαντο[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἐν τῇδ[ε τ]ῇ̣ πόλε̣ι̣ τὴν
[- ca.30 -]υρ̣[- ca.15 -]ατι  ̣[- ca.35 -Αὐγουστ]οπόλ[εως- ca.9 -πρὸς γὰρ ἀσφά]λει̣αν ἡ̣μ̣[ῶν] αὐτῶ̣[ν καὶ τ]οῦ δημοσ[ίο]υ λόγ̣ου̣ καὶ ὑπ̣ὲρ τ̣ῆς ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]
[  ̣]  ̣με̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]του[- ca.13 -]ματ[- ca.15 -]  ̣ενη̣[- ca.7 -]ος Φιλ̣[ούμενος συνέ]θετο [καθυπογράψας.] (hand 2) † Θε[όδωρο]ς Ὀβοδ[ιανοῦ] δ̣ι̣ά̣κον[ος ὁ] προ[γε]γρα[μμ]ένο[ς] ἐπέ[στε]ιλ[α] κ̣ουφ[ισθ]ῆν̣αι τὸ [ἐμ]ὸν π̣ρόσ[ωπ]ο̣ν [καὶ οὐσία]ν̣
[κ]αὶ λόγου(*) τ̣[ὴν ὑ]πὲρ τ[ῆς προγ]εγραμ̣[μένης ἐπιρρύτ]ο̣υ̣ γ[ε]ωργί[ας λεγομένης] τ(όπος) Μαλ [ελ-Αμοα(?) ἤτοι] Μαλ αλ-[- ca.7 -ἐπιγ]εγραμ̣[μένην μ]ο̣ι συ̣[ντέλεια]ν̣, τ̣οῦτ̣’ [ἔστιν] ἐξ [ὁ]μ̣άδο̣[ς Αὐ]γου[σ]τοπό̣[λεω]ς κ̣αθ’(*) ἔ[τος π]ατριμ[ωνίο]υ ἰο[ύ]γερ[ον ἓ]ν ἔν[νατ]ον(*)·
15[το]ῦτο δὲ βαρ[ηθῆν]αι τ[ὸ πρόσω]πον κ̣[αὶ οὐσίαν καὶ λ]ό̣γον [τ]ο̣ῦ θε[οφιλ(εστάτου) Φιλ]ουμέ[νου Γερ]οντίο[υ] πρεσ[βυτέρου] ἤγουν το̣[ῦ εἰρ]ημέν[ο]υ εὐ[αγοῦς εὐκτηρ(ίου) ἀπὸ τῆ]ς παρο̣[ύσης] ἑβδ[ό]μη[ς ἰν]δ(ικτίωνος) κ[αὶ] εἰς τ̣[ὸν ἑ]ξ̣ῆς χρό[νον] καθ̣[ὼς προ]γέγρ[α]πται
[ἀκο]λούθως ὑπογρ[άψας χ]ε̣ι̣ρὶ ἐμ̣ῇ. † (hand 3) † [Φ]ι̣λ̣[ο]ύνε[ν]ος(*) Γε[ροντ]ί̣ου πρε̣σβ(ύτερος) (hand 4) ὁ πρ[ογεγρα]μ̣μέν[ος] ἐπέστ̣[ειλα κο]υφισθ̣ῆναι τὸ [π]ρ̣[όσω]πον κ̣αὶ οὐσί[α]ν [καὶ] λ̣ό̣γ̣ον τοῦ θεοφ̣[ι]λ̣(εστάτου) Θεοδώρ[ο]υ Ὀβοδι[α]νοῦ διακόνου τὴν ὑπὲρ τῆς προγεγραμμένης ἐπιρύ̣τ̣[ο]υ(*) γεω[ρ]γίας̣ λεγομένης
Μ̣α̣λ̣ ο[- ca.18 - ἤ]τοι Μαλ[  ̣]  ̣ομο̣ρ̣ρ̣[  ̣  ̣] ἐνγεγρα̣μμένην(*) αὐτ[ῆς συν]τέλιαν(*), τοῦτ’ ἔστιν ἐξ ὁ̣[μάδ]ο̣ς̣ [Αὐ]γ̣ο̣υ̣στοπόλεως [πατ]ρ̣ι̣μ[ωνίου] ἰ̣ο̣[ύ]γερον [ἓ]ν̣ ἔννατον(*)· τοῦτο δὲ [π]ροσγραφῆνα[ι τῷ ἐ]μῷ προσώ[π]ῳ κ̣αὶ οὐσίᾳ [κ]αὶ λόγῳ ἤγουν τοῦ̣ προειρημένου εὐαγοῦς εὐκτηρ(ίου) ἀπὸ τῆς παρούσης ἑβδόμης(*)νδικ(τίωνος)
καὶ εἰς [τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνο]ν̣ καθὼς προγ[έγ]ραπται ἀκ[ο]λούθως χρη[σά]μενος χειρεὶ(*) Φλ(αουίου) Σω̣σ̣α̣[μον] Ἀ̣λφ[είο]υ παρ’ ἐμοῦ ἀξι[ω]θ̣έντος [π]ρ̣ο̣τάξας̣ οἰκ̣[ί]ᾳ̣ μ̣ου χ̣ειρεὶ(*) τὴν ἐμ[ὴ]ν καὶ τ[ο]ῦ ἐμοῦ̣ π[α]τ̣ρ̣ὸς πρ[ο]σηγ̣[ο]ρ[ία]ν διὰ τὸ ἐμὲ μὴ ἠκριβσθαι(*) καλῶς γράφειν καὶ κατὰ στ[ι]χῖον(*) γράφοντα περ̣ι̣ω̣δυνεῖν. †
(hand 5) † Ελ  ̣[- ca.18 -]λ̣ί̣ου διάκονος. [ἠξί]ω̣σ̣εν ὁ θεωφιλέστ[α]τος(*) Φιλούμενος Γε[ρον]τ̣ίου πρεσβ(ύτερος) τὼν(*) εὐ̣δ̣ο̣κ̣ιμώτατων̣(*) Σωσ̣[α]μον Ἀλ̣φίου(*) ὑπο̣[γρ]άψε(*)(*)πὲρ αὐτο̣ῦ̣ [ἐ]ν τούτῳ̣ τῷ ἐπιστάλματι προτάξαντος(*) ἰδ̣ίᾳ αὐτ[ο]ῦ̣ χιρὶ(*) [τ]οῦ αὐτοῦ κα[ὶ] τοῦ αὐτ̣οῦ πατρὸς ὄν̣ο̣μα καὶ μαρτυρῶ. †
20(at the end of line) (hand 6) [⁦ -ca.?- ⁩]ου μ̣[ονά]ζων [τοῦ εἰρη]μέν̣ου ἁγίου τόπο[υ πα]ρέμεν(*) καὶ μαρ[τυ]ρῶ. †
(at the end of line) (hand 7) [⁦ -ca.?- ⁩] ἐξ ὁ[μάδος] Αὐγου(στοπόλεως) ἰ̣(*)(ούγερον) ἓ[ν] ἔννατον(*)· τοῦτο δὲ
(at the end of line) [⁦ -ca.?- ⁩] (traces of upper parts of letters) ἀκολούθως †
CGbO1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣αν κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υδ̣υο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σκ[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO1/2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ]εν̣ου̣[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οσα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ημο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντ[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO3
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣αθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ητο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καιρ[ὸν⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO3/4
[⁦ -ca.?- ⁩προγ]εγρ[αμμεν⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO4
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ροστ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ὐτο[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO5
[⁦ -ca.?- ⁩]ατος γ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εν[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO6
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ̣α̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς συν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ν και[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣του̣[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO7
[⁦ -ca.?- ⁩ὑπ]ὲ̣ρ̣ τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]αγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3[⁦ -ca.?- ⁩]μενο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τι[⁦ -ca.?- ⁩]
CGbO7/8
(Tiny fragments) CGbO8
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ιας δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πρεσβ]υ̣τερο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσθαι [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. ϊου[στι]ν̣ιανου̣ papyrus
^ 1. l. αἰωνίου
^ 1. l. Βασιλείου
^ 1. l. τριῶν
^ 1. ϊανουαριων papyrus
^ 1. l. ἐπαρχείας
^ 2. ϊνδ(ικτίωνος) papyrus
^ 2. ϊν̣δ(ικτίωνος) papyrus
^ 3. l. γιν[ο]μένο[ις]
^ 3. l. ἐκκλησίας
^ 5. l. [διακει]μένην
^ 5. [αλ]-εθερρο[  ̣  ̣]εϊβ̣α papyrus
^ 10. l. [πα]τριμων[αλ]ίου, R. Ast, JRA 23 (2010) 788-92 : [πα]τ̣ριμον̣[ιαλ]ί̣ο̣υ prev. ed.
^ 10. l. ἔνατον
^ 14. l. λόγον
^ 14. l. κατ’
^ 14. l. ἔν[ατ]ον
^ 16. l. [Φ]ιλ[ο]ύμε[ν]ος
^ 16. l. ἐπιρρύτ[ο]υ
^ 17. l. ἐγγεγραμμένην
^ 17. l. [συν]τέλειαν
^ 17. l. ἔνατον
^ 17. ϊνδικ(τίωνος) papyrus
^ 18. l. χειρὶ
^ 18. l. χ̣ειρὶ
^ 18. l. ἠκριβῶσθαι
^ 18. l. στοιχεῖον
^ 19. l. θεοφιλέστ[α]τος
^ 19. l. τὸν
^ 19. l. εὐ̣δ̣ο̣κ̣ιμώτατον
^ 19. l. Ἀλφείου
^ 19. l. ὑπο̣[γρ]άψαι
^ 19. ϋπερ papyrus
^ 19. l. προτάξας
^ 19. l. χειρὶ
^ 20. l. [πα]ρήμην
^ 21. ϊ(ούγερον) papyrus
^ 21. l. ἔνατον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-2) [(chi-rho)] In the thirty-second year of the reign of our most divine and pious Lord Flavius Justinianus, eternal Augustus and Emperor, in the nineteenth year after the [consulship] of the most glorious Flavius Basilius, three days before the Kalends of January, in the four hundred and [fifty]-third year of the province, on the fifteenth of the month of Peritios, in the seventh indiction year, in Petra, Metropolis of the Third Palestine Salutaris. (Lines 2-9) To the most respectable Flavius Valens, son of Auxolaos, tax collector of the current seventh indiction and through you to the present and future tax collectors of this city of the Petraeans. I, Theodoros, son of Obodianos, deacon of the most holy catholic church under (the control of?) this city, notify (you) of the following. Since on this very day I sold to the most God-pleasing Philoumenos, son of Gerontios, [presbyter[ and... of the sacred shrine of the holy and glorious martyr Theodoros, located in Ammetha, on behalf (in the name) of the said holy place, [one] well-watered field that belongs to me [in] the hamlet [ ]aina, [situated] near Augustopolis, called Mal-el-Amoa[?] or Mal-[al]-Etherro[]eiba, with every right, and I surrendered corporeally its possessions on the condition that the said most God-pleasing [presbyter] and [ ] Philoumenos, son of [Gerontios] ..... the account and property..... And for the sake of this I request that I be [relieved of] the tax contribution for the said [field] ... [the present and future most respectable] tax collectors... of me... of the most blessed Theodoros, son of Patrikios, of [his] ceded, entire, field..... Ammetha (?)... Diphilos..... from the total landholdings of Augustopolis, [one (and) one ninth iugerum], between... (Lines 9-13) The present request has been addressed to your respectability through which I request you and through you [the present and future most respectable] tax collectors..... from the total landholdings of Augustopolis one (and) one ninth iugerum of the patrimonium, and this should be burdened to the account [and person and property of the] aforementioned [most God-pleasing] presbyter [Philoumenos, son of Gerontios, or rather of the aforementioned sacred] house of prayer [from] the current seventh indiction and for all following time..... ruled (?) the... in this town..... of Augustopolis... [And for] our own [security and] the public treasury, and for (on behalf) of the..... Philoumenos [agreed] having [subscribed]. (Lines 13-16) (2.H.) (chi-rho) (I,) the above-written Theodoros, son of Obodianos, have requested that... my person and property and account be relieved of the tax contribution assigned to me for the above-written [well-watered] field [called] place Mal [el-Amoa or] Mal al-[ ], that is, from the total landholdings of Augustopolis each [year] one (and) one ninth iugerum of the patrimonium, and (that) this be burdened to the name and property and account of the most God-[beloved] Philoumenos, son of Gerontios, presbyter, or rather of the aforementioned sacred [shrine, from the] current seventh indiction and for the following time, as is written above, having signed accordingly in my own hand. (chi-rho) (Lines 16-18) (3.H.) (chi-rho) (I,) Philounenos (sic), son of Gerontios, presbyter, (4.H.) the above-written have requested that the name and property and account of the most God-pleasing Theodoros, son of Obodianos, deacon, be relieved of the tax burden assigned to the above-written well-watered field called Mal-O... or Mal-[ ]omorr[ ], that is, from the [total landholdings] of Augustopolis [one] (and) one ninth iugerum of the [patrimonium], and (that) this be registered to my name and property and account, or rather of the aforementioned sacred shrine from the current seventh indiction and for [all following time], as written above, having used accordingly the hand of Flavius Sosamon, son of Alpheios, who was asked by me, I having written first in my own hand my and my father's name, because I am not accurate in order to write well and I am in great pain if (when) I write letter by letter. (chi-rho) (Lines 19-22) (5.H.) (chi-rho) [El.,.., son of ...]lios, deacon. The most God-pleasing Philoumenos, son of Gerontios, presbyter, [asked] the most honorable Sosamon, son of Alpheios, to sign of his behalf in this notification, having inserted in his own hand his and his father's name, and I testify. (chi-rho) (6.H.) [(chi-rho) (I,) N., son of ]os, monk of the said holy place, have been present and testify. (chi-rho) (7.H.) ] from the total landholdings of Augustopolis one and one ninth iugerum; this..... accordingly. (chi-rho)