Papyri.info

sign in

p.petra.3.28 = HGV P.Petra 3 28 = Trismegistos 112463 = petra.apis.27DDbDP transcription: p.petra.3.28 [xml]

† βα̣σ̣ιλείας τοῦ θει[οτ(άτου) καὶ εὐσεβεστ(άτου) ἡμῶν δεσπότου]
Φλ(αουίου) Ἰ̣[ου]σ̣τινιαν̣[οῦ τ]ο̣[ῦ] αἰων[ίου Αὐγούστου καὶ αὐτοκράτορος]
ἔ̣[τους τ]ρ̣[ι]ακοστ[ο]ῦ̣ δ̣[ε]υ̣[τέρου μετὰ τὴν ὑπατείαν Φλ(αουίου) Βασιλείου]
τοῦ ἐνδοξο(τάτου) τὸ ἐνναιακαιδέκα[τον](*) [(day, Roman month) ἔτους τῆς ἐπαρχίας]
5[τετρακοσιοστοῦ πεντηκοστοῦ τρίτου μηνὸς (Macedonian month, day) χρόνων]
ἰνδ(ικτίωνος) ἑβδό̣μ̣ης ἐν μητροπόλε̣[ι Πέτρᾳ. τόνδε τὸν ἔνγραφον(*) διαμε-]
ρισμὸν π̣[επο]ίηνται πρὸς ἀλ̣[λήλους ἑκουσίᾳ αὐτῶν γνώμῃ]
καὶ αὐθαιρήτῳ(*) προαιρή[σει](*) [δόλου καὶ φόβου καὶ πάσης περι-]
[γρα]φῆς καὶ(*) χλεύης χω[ρίς, ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους Πατρόφιλος]
10Βάσσου ὁ εὐδοκιμ(ώ)τ(ατος) ὁρμώμενο[ς ἐκ τῆσδε τῆς μητροπόλεως, ἐκ δὲ]
τοῦ ἑτέρου μέρο̣υς Ἐλαφία Σαβ[ίνου ἡ κοσμιωτ(άτη) ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως,]
αὐτῆς ποιουμένης τοὺ<ς> λόγο[υς ἰδίῳ αὐτῆς κινδύνῳ καὶ πόρῳ τῆς]
αὐτῆς πάσης ὑποστάσεως [καὶ περιουσίας νυνί τε οὔσης τε]
καὶ ἐσομένης ὑπέρ τε ἑαυτ[ῆς καὶ ὑπὲρ - ca.18 -]
15καὶ Ἰσακ[ίου α]ὐτῆς τέκνων τ[ριῶν ἀφηλίκων ὄντων ἐκ τοῦ πατρὸς]
τοῦ μακαριωτ(άτου) Ἠλίου Ἰσακίου ἀπ̣[ογενομένου αὐτῆς ἀνδρὸς, ἣ καὶ]
τούτων ἐπίτροπος τυγχάνν̣[ει](*) [- ca.25 -]
ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μακαριωτ(άτου) Ἠλίου κ̣[- ca.27 -]
συνευδόκησαν καὶ διε̣  ̣  ̣  ̣[- ca.27 -]
20δουλικὰ σώματα δύο ἀρρενι[κὰ διαφέροντα τῷ αὐτῷ Πατροφίλῳ]
τῷ εὐδοκιμ(ω)τ(άτῳ) καὶ Ἠλίᾳ τῷ εἰρ̣η[μένῳ μακαρ(ιωτάτῳ) ἀνδρὶ τῆς αὐτῆς Ἐλαφίας τῆς]
κοσμιωτ(άτης) ἐξ ἡμισίας(*) μοίρας ἀπο[- ca.27 -]
τος ἐ̣ν̣ τ̣ῷ̣ [συνοι]κησίῳ(*) δύο οἰκ̣η̣[τῶν](*) [- ca.20 - ἑνὸς]
οἰκήτου(*) διαφέροντος τῷ εἰρη[μένῳ εὐδοκιμ(ω)τ(ά)τῳ Πατροφίλῳ - ca.6 -]
25καὶ δ̣  ̣  ̣  ̣κ̣ε̣[ῖσ]θαι   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ σ[υ]νπ̣[- ca.17 - τῷ προαφηγη-]
θέντι μακαριωτ(άτῳ) Ἠλίᾳ ἤτοι [- ca.27 -]
καθʼ ὃν καιρὸ̣[ν   ̣  ̣  ̣ηθεντου[- ca.27 -]
συνοικέσιον ἐπὶ φανερο[- ca.27 -]
ἐνγράφῳ(*) συ̣ν̣α̣λ̣λ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣ι̣ ο̣υ̣[- ca.25 - ὡς]
30εἴρηται ἐκ̣ τοῦ συνοικησίου(*) τ[- ca.27 -]
  ̣  ̣λ  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ τ̣ῷ ὀνόματι τ  ̣  ̣  ̣[- ca.27 -]
ἐτῶν ἓξ πλίω(*) ἢ ἐλάσω(*), τὸ δὲ̣ [ἄλλο - ca.23 -]
αὐτῷ ἐτῶν τεσσάρων μικ̣ροτ̣[ερ- ca.23 - συν-]
εῖδαν(*) ἀμφότερα τὰ μέρη διαμερίσ[ασθαι αὐτά. ἐκλαχμοῦ τοίνυν καὶ]
35πεσσοβολίου ἐπʼ αὐτοῖς μεταξ[ὺ αὐτῶν γενομένου, ἔλαχεν μὲν Πατρο-]
φίλῳ τ̣ῷ̣ εὐδοκιμ(ω)τ(άτῳ) εἰς τὸ κατʼ [αὐτὸν μέρος ἥμισυ - ca.12 -]
Ἰωά[νν]η̣[ς, τ]ῇ̣ δὲ κοσμιωτ(άτῃ) Ἐλαφίᾳ [- ca.27 -]
  ̣τ̣[  ̣]σ̣  ̣  ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣]ν καὶ παρα[- ca.27 -]
εἰς τὸ κατʼ αὐτοὺς μέρος ἥμισυ [- ca.27 -]
40μετὰ νομισμάτων τριῶν παρὰ κ[εράτια - ca.21 -]
λ̣ηλωι̣ καθʼ ἃ καὶ αὐτοὶ ἐ̣κ̣λ̣ελ[άχασι - ca.22 -]
τῶν αὐτῶν δουλικῶν σωμάτω[ν - ca.26 -]
ἐπίπερ(*) δ̣ι̣ὰ̣ τὸ ἀσφαλὴς(*) ἑκ̣ατ̣[έρου μέρους - ca.17 -]
μερίδι διὰ τὸν εἰρημένον δουλι[κὸν - ca.24 -]
45τόνδ̣ε̣ τὸν ἔνγραφον(*) διαμερισμ[ὸν - ca.17 - ἀπὸ ἰδίας]
α̣[ὐ]τ̣[ῶν] γνώμης καὶ προαιρήσ̣[εως](*) [- ca.24 -]
διαμεμηρίσθαι(*) πρὸς ἀλλήλους τ  ̣[- ca.14 - κατὰ τὸν προαφη-]
γηθέντα τρόπον τὸ πρόστι̣μ̣[ον - ca.22 - ἑκά-]
τερον μέρ[ο]ς ἔχειν καὶ ἕξειν ἀπ̣[ὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα]
50χρόνον μετὰ κληρονόμων διαδ[ό]χ̣[ων ἢ διακατόχων - ca.14 -]
ρ̣ω̣τ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣ξ[- ca.6 -]τ̣ο̣υ̣ επιρ̣  ̣τ̣[- ca.10 - οὗτος ὁ διαμερισμὸς]
δούλου κύριος καὶ βέβαιος ἔστα[ι - ca.26 -]
γάζειν καὶ ἀνατρέφειν καὶ ἐμ[- ca.27 -]
Traces [μεμε]τρῆσθαι [- ca.27 -]
55δ̣[ο]υ̣λικ̣ὰ σό̣μα̣τα̣(*) αὐτον ὀνόματι ι  ̣[- ca.27 -]
πρὸς τὸͅ εἶναι κύριον καὶ βέβαιον̣ [c- ca.27 -]
  ̣[  ̣]  ̣  ̣ε̣ρ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξεῖναι τούτων ἀν̣[- ca.27 -]
ἢ ἐπελθεῖν το  ̣ε  ̣[  ̣]  ̣αιλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.24 - τὴν]
βασιλικὴν σωτηρίαν προστιμ  ̣  ̣  ̣[- ca.27 -]
60μεν̣  ̣  ̣ μ̣ετρομενο  ̣(*)[ ⁦ -ca.?- ⁩ ] τ̣[ῷ ἐ]νμένον[τι](*) [μέρει - ca.20 -]
μετὰ τὴν τοῦ προστίμου κατα̣[βολὴν - ca.22 -]
ἐρρῶσθαι καὶ τὴν ἐκ τῶν ν̣ό̣μ̣[ων - ca.27 -]
ὑποθέμενοι ἀλλήλ[οι]ς π̣ά̣ν̣τ̣[α αὐτῶν τὰ ὑπάρχοντα καὶ ὑπάρξοντα]
πρά̣γ̣μ̣α̣τ̣[α]   ̣[  ̣]ρ̣ε̣ι[  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣τ̣ου  ̣ [- ca.27 -]
65μέρο̣ς̣ ἐκ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣του   ̣  ̣  ̣ μετὰ τη  ̣ [- ca.22 - κύρια]
καὶ βέβαια ἔσται πάντα π̣[ανταχοῦ προφερόμενα - ca.9 -](*)
(hand 2) † Ἐλαφία Σαβίνου ἡ προγεγραμμένη πεποί[ημαι τόνδε τὸν ἔγγραφον διαμερισμὸν πρὸς τὸν]
εὐδοκιμώτατον Πατρόφιλον Βάσσ[ου - ca.25 - διʼ οὗ]
ὁμολογῶ διαμεμερίσθαι πρὸς σὲ τὰ [- ca.31 -]
70τὸ μεταγενέστερο̣ν̣ καλο̣[ύ]μ̣ε̣νο̣ν̣   ̣[- ca.32 -]
προσθέντων κἀμοὶ(*) παρὰ σοῦ δο̣[θέντων νομισμάτων - ca.15 -]
Ἰωάννην κ̣α̣ὶ̣ ἐν̣μενω(*) πᾶσιν τ̣[ούτοις ὑποθεμένη πάντα μου τὰ ὑπάρχοντα]
καὶ ὑπάρξοντα πράγματα οἱα[δήποτε - ca.13 - ἐπερωτηθεῖσα]
ἕκαστα ὡμολό[γ]η̣σ̣α̣ ἀ̣κ̣ο̣λ̣ο̣ύ̣θ̣[ως - ca.29 -]
75παρούσης καὶ ὑ̣π̣ο̣τ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ντοσ[- ca.30 -]
ἀπέλυσεν. (hand 3) † Φλ(άουιος) Ἄλφειος Ο̣ὐ̣άλεν̣τ̣[ος παρήμην καὶ μαρτυρῶ. † (hand 4) † Φλ(άουιος) ⁦ -ca.?- ⁩]
Εὐθηνίου πολιτευόμ(ενος) παρήμην [καὶ μαρτυρῶ. † (hand 5) † Φλ(άουιος) ⁦ -ca.?- ⁩]
π̣α̣ρήμην καὶ μαρ̣[τυρῶ. † ⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩ (hand 6) † Λεόντιος Ἐλία δι̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 4. l. ἐννεακαιδέκα[τον]
^ 6. l. ἔγγραφον
^ 8. l. αὐθαιρέτῳ
^ 8. l. προαιρέ[σει]
^ 9. or καὶ(ϊ) (?)
^ 17. l. τυγχάν[ει]
^ 22. l. ἡμισείας
^ 23. l. [συνοι]κεσίῳ
^ 23. l. οἰκε[τῶν]
^ 24. l. οἰκέτου
^ 29. l. ἐγγράφως
^ 30. l. συνοικεσίου
^ 32. l. πλείω
^ 32. l. ἐλάσσω
^ 33-34. l. [συν]|εῖδον
^ 43. l. ἐπείπερ
^ 43. l. ἀσφαλὲς
^ 45. l. ἔγγραφον
^ 46. l. προαιρέσ[εως]
^ 47. l. διαμεμερίσθαι
^ 55. l. σώματα
^ 60. l. μ̣ετρουμενο  ̣
^ 60. l. [ἐ]μμένον[τι]
^ 66. or not [- ca.9 -⁦ vac. ? ⁩]
^ 71. l. καὶ ἐμοὶ
^ 72. l. ἐμμένω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 1-6) (chi-rho) In the thirty-second [year] of the reign of our most divine [and pious Lord] Flavius Justinianus, eternal [Augustus and Emperor], in the nineteenth year [after the consulship] of the most illustrious [Flavius Basilius, on the... in the four hundred and fifty-third yeear of the province, on the... of the month... in the] seventh indiction year, in the Metropolis [of Petra]. (Lines 6-18) [This] mutual [written] division has been made, [of their own free will] and voluntary choice, without [treachery and fear and any fraud] and sham, [on the one hand by] the most honorably [Patrophilos], son of Bassos, coming [from this metropolis, on] the other hand by [the most virtuous] Elaphia, daughter of Sabinos, [from the same city,] representing [with her personal liability and by means] of her whole [present] and future property [and estate] herself [and N and N] and Isakios, her [three minor] children from the most blessed Elias, son of Isakios, [her deceased husband, she] being [also] their guardian [...appointed] by the same most blessed Elias. (Lines 19-42) ... they agreed and... two male slaves [which belonged to the same] most honorable [Patrophilos] and to the said Elias, [the most blessed husband of the same] most virtuous [Elaphia] ... the half share... in the cohabitation of two servants [... one] servant belonging to the said [most honorable Patrophilos... ] and ..... to the said most blessed Elias or... during which time... cohabitation on certain... in written contract [... as] said, from the cohabitation... by the name of... six years old, more or less, the [other... ] four years old [being?] younger... both parties agreed to divide [them. And after the allotment and] the casting of lots over them [had taken place] between [them,] to the most honorable Patrophilos [was allotted] in [his half share... ] Ioannes, and to the most virtuous Elaphia [and ..... was allotted] in their half share... with three solidi minus [ x ] carats... according to what they had obtained by lot... of the same slaves... (Lines 43-66) Since for the security of each [party...] to the... part, because the said servile... this written division... of their [own] will and choice... to divide mutually [... according to] the manner related above, the fine... that each party has and will have from [now and forever thereafter] with heirs, successors, [or inheritors..... this division?] of slaves will be valid and firm... to... and bring up and..... have been paid... slaves, against... [swore by] the Imperial Safety, penalty... pay to the [party] who abides... after the fine has been paid... to be valid, and the legal... pledging to each other all [their present and future] property... part..... all will be [valid] and firm [wherever they are presented.] (Lines 67-76) (2.H.) (chi-rho) I, the above-written Elaphia, daughter of Sabinos, have made [this written division in favor of the] most honorable Patrophilos, son of Bassos [... and through it] I agree to have divided with you the... the younger, who is called... those [solidi] which have been paid and given to me by you... Ioannes, and I shall abide by all [this, pledging all my present] and future property whatsoever... being asked] I have agreed to every point accordingly. [N, son of N, has signed...] in my/her presence and... has delivered it. (Lines 76-78) (3.H.) (chi-rho) I, Flavius Alpheios, son of Valens, [was present and bear witness. (chi-rho) (4.H.) (chi-rho) I, Flavius N,] son of Euthenios, politeuomenos, was present [and bear witness. (chi-rho) (5.H.) (chi-rho) I, Flavius N, son of N,] was present abd bear witness. [(chi-rho)] (Line 79) (6.H.) (chi-rho) I, Leontios, son of Elias, [... (chi-rho)]