Papyri.info

sign in

p.petra.3.29 = HGV P.Petra 3 29 = Trismegistos 112464 = petra.apis.28DDbDP transcription: p.petra.3.29 [xml]

r
† βασ̣ιλείας τοῦ δ̣ε̣[σ]π̣[ό]τ̣[ου ἡ]μ̣[ῶν Φλ(αουίου) Μαυρικίου πιστοῦ]
ἐ̣ν̣ Χ̣ρ̣ιστῷ ἡμ̣[έρου μεγίστου εὐεργέτου καὶ αὐτοκράτορος]
[Αὐγούστου ἔτους - ca.30 -]
[- ca.45 -]
5[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
[  ̣]η̣με̣ρ̣  ̣τ̣[- ca.9 -]τ̣ι̣[- ca.26 -]
τάδε τ[ὰ] ἔ̣γ̣γ̣ραφα ἀνθομόλογ[α - ca.20 -]
10ἀμφισβητήσεως καὶ εν̣  ̣[- ca.23 -]
πεπο̣ί̣ηνται πρ[ὸ]ς̣ [ἀ]λ̣[λ]ή̣[λους ἑκουσίᾳ αὐτῶν γνώμῃ καὶ]
αὐθ[αιρέτῳ προαιρέσει δόλου παντὸς καὶ φόβου καὶ βίας]
κ̣[αὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης νομίμου] περιγ[ραφῆς]
[καὶ - ca.15 - καὶ νόμων ἀγνοίας χωρὶς] ἐκ [μὲν]
15[τοῦ ἑνὸς μέρους Θεόδωρος Ὀβοδιανοῦ ὁ θεοφιλέστατος]
[ἀρχιδιάκονος τῆς κατὰ τήνδε τὴν πόλιν ἁγιωτάτης καθ-]
[ο]λ̣[ι]κ̣[ῆς ἐκκλησίας, ἐκ δὲ] τ̣[οῦ ἑτέρου ὁ εὐδοκιμώ(τατος) Πατρόφιλος]
Βάσσου [α]ὐτοῦ τοῦ ἀ̣ν̣θεξομ[ο]λ̣[ογοῦντος](*) [θεοφιλεστάτου]
Θεοδώρου πρὸς μητρὸς θ[εῖος καὶ πενθερός, ἀμφότεροι]
20ἐκ τῆσδε τῆς μητ̣[ρο]π̣[όλεως - ca.23 -]
σω̣[  ̣  ̣  ̣] ἐπερω̣[- ca.16 - περιέχοντα καθὼς]
(*)πο[τ]έ̣τ̣α̣κ̣[ται - ca.32 -]
[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
25[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
[ -ca.?- ]  ̣[- ca.40 -]
κώμης Ογομων, πρὸς τούτο̣[ις χρυσοῦ νομίσματα τριάκοντα]
τρί̣α̣ τρίτ̣ον παρὰ κεράτια τρ̣[ιάκοντα τέσσαρα - ca.14 -]
30αὐτῷ δοθέντα, ο̣[ὐ μὴ]ν̣ ἀλ̣λὰ κ̣[αὶ - ca.26 -]
γενήματι κ[- ca.33 -]
[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
35[- ca.45 -]
[ - ca.28 -]ο̣ς̣ δ̣οθείση̣ς̣ [αὐτῷ]
τῷ εὐλαβε̣[σ]τ̣[ά]τ̣ῳ̣ Ἱ̣ερίῳ καὶ ἐκ [τῆς γ]εγραμμένης
ποσ[ό]τητος τῶν προγεγραμμέ̣[νων νομισμ]άτων δ̣ε̣[καεπτὰ]
κατὰ μ̣έρος λαμβ[ά]ν̣[ει]ν ὁ α̣ὐ̣τ̣[ὸς - ca.17 -]
40καὶ̣ ο̣[ὐ]κ̣ [ἀ]δ̣[ι]αιρέτω[ς - ca.28 -]
[- ca.45 -]
[- ca.45 -]
[- ca.35 -]δ̣[  ̣]  ̣[ -3-9- ]
τ̣ε̣λ̣[- ca.10 - ἀπα]λλ[α]γ̣ὴ̣ν π̣[ρὸς ἀλλ]ήλους ἐλθεῖ[ν] [ -0-6- ]
45τῶν προγε̣[γ]ρ̣α̣μ̣μ̣ένων κεφαλ[αίων] κ̣[αὶ π]α̣ντὸς ἑ̣τ̣[έρου]
οἱο[υ]δήποτε πράγματος ον̣τ̣[- ca.11 -]  ̣[ -5-10- ]
εἰς διάλυσειν(*) μεταξὺ [αὐτῶ]ν̣ π̣[- ca.13 - συνέδοξεν]
αὐτοῖς ἀμφο̣τ̣έ̣[ροις - ca.25 -]
[- ca.27 - Θ]εοδωρ[ -6-12- ]
50[- ca.27 - ε]ἰς τὸν εἰρη[μένον]
[εὐδοκιμώτατον Πατρόφιλον αὐτοῦ θ]εῖον [ -5-10- ]
[- ca.10 - χρυσοῦ νομίσματα τρ]ι̣ά̣κοντ̣[α τρία τρίτον]
παρὰ κε̣ρ̣[άτια τρ]ι̣ά̣κοντα τέσσ̣[αρα   ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀναλωθ[έντα]
καθὼς προδεδήλωτ[α]ι̣   ̣  ̣ [- ca.6 -] ἀναγκα[ -4-9- ]
55αὐτοῦ τε καὶ τοῦ εἰρημένου ε̣[ὐ- ca.20 -]
ἀποκαταστησ̣  ̣[- ca.6 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ς̣[  ̣  ̣] π̣[α]ρὰ
[τοῦ] ε̣[ἰρ]η̣[μένου εὐδοκιμωτ]άτου Πατροφίλο̣[υ]
[- ca.21 - μ]η̣δ̣ὲ ὑ(*)πολ̣[ -6-10- ]
[- ca.24 -]ο  ̣[ -7-11- ]
60κ̣[αὶ πεπληρῶσθαι] τ̣ῷ̣ [εἰρημένῳ εὐδο]κ̣ιμωτ(άτῳ) Π̣[ατροφίλῳ]
ἀνελλίπτω̣[ς](*) καί ἀμιότ[ως](*) [- ca.10 - ἐ]π̣ερώτησεν̣(*) [ὁ αυτὸς]
θε̣ο̣φιλέστατος Θεόδωρος [τὸν αὐτὸν εὐδο]κ[ιμώτατον]
Πατρόφιλον τ̣[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣]λ̣εσ̣[- ca.7 -]ομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλ[ -1-8- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.7 -]ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ τοῦ εἰρημέν]ο̣υ εὐδοκιμωτ̣[άτου]
65[Πατροφίλου - ca.12 - τὴ]ν̣ αὐτὴν ἐπε[ρώτ]ησ[ιν -0-4- ]
[- ca.23 -]  ̣[  ̣]κ̣ον ε[- ca.10 -]
[- ca.8 - τὸν αὐτὸν θεοφιλέστατον Θε]όδωρον δι̣[ὰ τῶν]
ἀ̣νθομ̣[ο]λ̣[όγ]ω̣ν [  ̣  ̣  ̣]φ̣ειλο̣  ̣[- ca.6 - τῶ]ν ἀμφοτέρ[ων -0-4- ]
προελθεῖν καὶ αὐτῷ κατὰ το[- ca.20 -]
70ἀμέριμνον καὶ ἀσ̣φ̣αλ̣[ῆ   ̣  ̣  ̣  ̣]νενθ̣[ -0-4- ]  ̣ ἐν̣ χ̣ρ̣[υσῷ] κ̣[αὶ -0-3- ]
[  ̣]δ̣[  ̣]κ̣[- ca.20 -] ἀποδοθ̣έντα παρὰ [τοῦ]
[αὐτοῦ εὐδοκιμωτάτου Πατροφίλο]υ τῷ αὐτῷ θε[ο]φιλ̣[εστ(άτῳ)]
[Θεοδώρῳ - ca.21 - π]ράγματ̣[α -0-6- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.20 - μ]έ̣χρι τῆς σή̣μ̣[ερον]
75καὶ ἐν̣τ̣ε̣[ῦ]θεν συ̣[νέδοξεν αὐ]τ̣[οῖς ἀμφ]ο̣τ̣έροις καὶ [συν-]
ήρησεν(*) ἐπὶ τὰ πα[ρ]όντα ἐλθ[εῖν ἀνθο]μ̣[όλογα -3-10- ]
δύναμιν ἐπέ̣[χον]τ̣α̣ πά[σης Ἀ]κυλιανῆ̣[ς διαλύσεως]
η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]ε̣[- ca.9 -]  ̣[- ca.6 -]ετι κα  ̣  ̣  ̣τα πα  ̣[ -0-4- ]
[- ca.23 -] κ̣αὶ ζητήσεως   ̣[ -0-5- ]
80[ὁμολογεῖ ὁ θεοφιλέσ(τατος) Θεόδω]ρ̣ος κατὰ πρώτη̣[ν]
[- ca.26 -] καὶ απερι  ̣[ -0-6- ]
[ἀληθείας μὲν ἔχεσθαι πάντα τὰ] π̣ρ̣οδιηγηθέ̣ν̣[τα καὶ]
μηδένα δ̣[ὲ] λόγο̣[ν] μηδ̣ὲ̣ ζήτησιν̣ μη̣[δ]ὲ̣ ἀγωγὴν [μήτε]
δίκ̣ην ἢ διαδ̣[ικασίαν ἔχειν] ἢ̣ [ἕ]ξ[ειν μὴ κεινεῖν(*) ἢ κεινήσειν(*)]
85α̣ὐτ̣ὼν̣(*) μὴ κληρ[ονόμους αὐτοῦ δια]δ̣όχους μ[ή τινα]
[ὀνόματι αὐτοῦ κυρίως πράτ]τ̣οντα̣ καθ’ οἱον̣[δή-]
[ποτε τρόπον πρὸς τὸν αὐτὸν] ε̣ὐδοκιμώτατο[ν]
[Πατρόφιλον ἢ πρὸς τοὺς κληρονόμους] αὐτοῦ διαδό̣χ̣[ους]
μ̣ὴ̣ [πρὸς τὰ αὐτοῦ πράγ]μ̣[α]τ̣[α περὶ ο]ἱ̣[ο]υ̣δήποτε χ[ρέους]
90ἤγουν χ̣ρ̣ε̣ω̣σ̣τικοῦ ἐγγράφου παρ̣’ [α]ὐτῷ ἀπομίν̣[αντος](*)
καὶ ἀποδοθέντος, μήτε π̣[ερὶ τῶν γ]ε̣ν̣[ο]μ̣έ̣[ν]ων π[ρώην]
παρὰ τοῦ αὐτοῦ εὐ̣δ̣[ο]κ̣ι̣[μ]ω[τάτου] Πατροφίλου ε[ἰ]ς̣ [τὸν]
[αὐτὸν θεοφιλέστατον Θεόδωρο]ν χρεω̣στικῶ[ν]
[ἐγγράφων,   ̣  ̣ ἀγοραίου γραμμ]α̣τ̣ίου κεφαλαίου̣
95[νομισμάτων τριάκοντα τριῶ]ν̣ καὶ ἰδιο̣χε[ί]ρ̣ω̣[ν]
[ἄ]λ̣λ̣[ων νομισμάτων δεκαεπτὰ τ]ῶ̣ν καὶ διαλ[υθέντ]ων
δ̣ιὰ τῆς [γε]ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣η̣ς πρὸ φανερ̣ῶ̣ν χρόνων ἐκ̣χ̣[ω]ρ̣ή̣[σεως]
εἰς τὸν αὐτὸν θεοφιλέστατον Θεόδωρον ὑ(*)πὸ τοῦ εἰρημέν̣ου
εὐδοκιμωτ(άτου) Πα̣τροφίλου̣, [τ]η̣[νι]κ̣αῦτα [ἐ]κχωρηθ̣[έντος]
100αὐτῷ̣ ἀ̣ν̣τὶ τούτ̣ω[ν το]ῦ̣ ἁρ̣[μόσαν]τος αὐτῷ μέρ̣[ους τῆς]
[κληρονομίας τοῦ εἰρημένου] μ̣ακαριωτ̣ά̣τ̣ο̣[υ]
[Πανολβίου Θεοδώρου ἀπογενο]μ̣ένου αὐτοῦ ἐγγόνο[υ],
[μὴ περὶ ἑτέρου οἱουδήποτε πράγμ]α̣τος κεινητ̣[οῦ](*)   ̣  ̣[ -0-4- ]
κ̣α̣ὶ̣ [ἀ]κ̣[εινήτου](*) [καὶ αὐτοκεινήτο]υ̣(*) τίκτιν(*) ἀ[γ]ωγὴν̣
105κατὰ νόμ̣[ου]ς̣ δ̣[υ]ν̣αμένου ἀπὸ τῶν ἄν̣ωθεν χρόν[ων]
καὶ μέχρι τοῦ παρόντος καθ’ [οἱ]ο̣νδ̣ήπο̣τ̣ε τρόπ[ον].
ἀνθ̣[ο]μ̣ολογεῖ̣ [δ]ὲ̣ κ̣[αὶ ὁ εἰρημέ]ν̣[ος ε]ὐ̣δ̣οκιμ[ώτατος]
[Πατρόφιλος - ca.12 -]  ̣ ἀλήθει̣[α]ν̣ κα̣θὼ̣[ς]
[- ca.19 -]ε̣[  ̣  ̣] ἀπεσχηκέναι δὲ
110[- ca.12 - παρὰ τοῦ εἰρ]η̣μένου θεοφι̣λ̣ε̣σ̣τ̣[(άτου)]
Θ̣ε̣[οδώρου πάντα τὰ π]ρ̣[ογεγ]ρ̣[αμμ]έν̣α ἐξ̣ αὐτο̣ῦ̣ π̣αρ̣’
αὐτ[ῷ] π̣α̣ρ̣α̣τ̣εθέν̣τα ἐν χρυ̣σῷ̣ κ[αὶ ἀ]π̣ὸ διαφόρω̣[ν]
κεφ̣α̣λαίων καὶ εἰδῶν π̣α̣ρ̣’ [αὐ]τ̣ῷ εἰ̣σοδιασθέντ[α, ἀπ-]
ειληφέναι δὲ̣ [παρ’ αὐτοῦ καὶ τὰ] παρ’ αὐτῷ ἐνέχ̣[υρα -0-6- ]
115[- ca.20 -]μ̣[α]τ̣α κα[ὶ] μηδὲν το̣  ̣[ -0-4- ]
[- ca.17 - κεχρ]ε̣ω̣σ̣τ̣ῆσθαι αὐτῷ δι’ αὐ̣τ̣[οῦ]
[- ca.21 -]ο̣ τε ὁμολ̣[ο]γεῖ μη̣δέ[να δὲ]
[λόγον μηδὲ ζήτησιν μηδὲ ἀγωγὴ]ν̣ μήτε μεθ̣ο̣δ[ίαν]
[μ]ή̣τε δ̣ίκη̣ν̣ ἢ̣ [δ]ι̣α̣δ̣[ικασίαν ἔχειν] ἢ ἕξειν μὴ κ[εινεῖν](*)
120ἢ κεινήσειν(*) αὐτὸν πώ[ποτε μὴ κ]λ̣[ηρονόμους]
αὐτοῦ̣ διαδόχ̣[ο]υ̣[ς] μ̣ή τ̣ι̣[να ὀνό]ματι αὐτοῦ κυ̣ρ̣[ίως]
[πράττοντα καθ’ οἱονδήποτε] τ̣ρ̣όπον ἄλλου τε κ̣[ -1-6- ]
[ἢ τὸν εἰρημένον εὐλαβέστ(ατον)] Ἱ̣έριον αὐτοῦ υἱ(*)ὸν πρ̣[ὸς]
[τὸν αὐτὸν θεοφιλέστατον Θεόδωρο]ν μὴ πρὸς κλ[η]ρονό̣[μους]
125[αὐτοῦ διαδόχους μὴ πρὸς τὰ αὐτοῦ] π̣ράγματα̣ π̣ε̣[ρὶ]
τῶν̣ [π]ρ̣[ο]γ̣[εγ]ρ̣αμμένων αὐτ[ῷ πα]ρ̣[α]τ̣εθέντων [καὶ]
αὐτῷ̣ παρ’ αὐτοῦ δοθέντων κα̣[ὶ εἰσο]διασθέντων [ἢ περὶ]
μέρους αὐτῶν, μὴ π̣ερὶ ἀπ̣[οκατ]αστάσεω̣ς ἐνε̣χ̣[ύρων]
[ἢ μέρους αὐτῶν - ca.10 -]χ̣ε̣ν̣ παρ’ αὐτῷ ἀπειλη[φέναι]
130[- ca.20 - πεπλ]η̣ρ̣ῶσθαι ἀνελλίπ[τως](*)
[παρὰ τοῦ αὐτοῦ θεοφιλεστάτου Θ]εοδώ̣ρου καθὼς πρ[ο-]
[δεδή]λ̣[ωται - ca.14 -]η̣ς̣ τ̣[ι]ν̣ος ἢ γριπ̣[ -1-5- μὴ]
περὶ ἑτέ̣ρ̣[ου ο]ἱ̣ουδ̣ήποτε πράγματ̣ος κεινητοῦ(*) [καὶ]
/ἀκεινήτου(*) καὶ αὐτοκεινήτου(*) τίκτιν(*) ἀγωγὴν̣ [κατὰ]
135/νόμους δυναμένου ὑπ[ὸ](*) [τῶν] ἄ̣νωθεν χρ[όνων]
κ̣[αὶ μ]έ̣[χρι τοῦ παρόντος καθ’ οἱ]ονδήποτε τρόπο[ν]
[- ca.22 -] ὁμολογεῖ αὖθεις(*) ἕκαστο̣[ς]
[τῶν αὐτῶν Θεοδώρου θεοφιλεστ(άτου) κα]ὶ̣ Πατροφίλου εὐ̣δ̣[οκιμωτ(άτου)]
[- ca.24 - ἄ]λ̣λ̣ῃ̣ προφάσει καὶ
140μ̣έμψει τ̣[ινὶ ἢ δι]κ̣[αιο]λ̣ο̣γί̣ᾳ ἁρμοτ̣τ̣ούσῃ αὐτῷ ἢ κα[ὶ]
ἁρμόσαι δυ̣ναμένῃ κατὰ τοῦ ἑτέρου καθ’ οἱον̣δ̣[ήποτε]
τρόπον διὰ τὸ ἑκάτερον μέρο̣ς̣ π̣ᾶ̣σ̣α̣ν̣ ζήτησιν̣ [ -1-8- ]
[  ̣  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣αν καὶ ὑπ̣εῖ̣ν[αι δυ]ναμένην αὐτῷ [ἐ]ξ̣  ̣[ -1-6- ]
[- ca.12 - ἀπὸ τῶν παρ]ε̣λ̣θόντων χρόνων κα[ὶ]
145[μέχρι τῆς σήμερον καὶ προγ]εγραμμένης ἡμέρας
[- ca.22 - τ]ῶ̣νδε τῶν ἐγγρά̣φων
[ἀ]νθ̣ο̣μ̣ο̣λ̣[όγων   ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ κύ̣ρ̣ι̣[α] κ̣α̣ὶ βέβαια καὶ ε̣ἰ̣[σχυρὰ](*) [καὶ]
ἀσάλευτα ἡ̣γοῦ̣νται καὶ ἡγήσονται̣ τ̣ὰ π̣α̣ρόντα ἀ̣[νθ-]
ομόλογα οἱ αὐτοὶ Θεόδωρος θεοφιλέστατος καὶ Πα[τρόφιλος]
150εὐδο̣κ̣ι̣μ̣ώ̣τ̣ατος καὶ οὐκ ἀνατ̣[ρ]έ̣π̣ουσειν(*) τ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -0-4- ]
[- ca.8 -]  ̣[- ca.6 -]ε̣  ̣ρ̣[  ̣  ̣ αὐ]τ̣ο̣ὶ ἢ κληρόνομοι ἢ̣
[διάδοχοι ἤ τις ἄλλος κυρί]ως ὑπὲρ αὐτῶν πράττω[ν]
[- ca.20 - πα]ρ̣αγγ̣ελ̣ίας ἢ δημο̣[σι -2-5- ]
[- ca.14 -]  ̣[- ca.10 -]η̣[- ca.5 -] ἢ θεί[ων]
155βέρβων ἢ̣ [θε]ί̣[ας] ἀ̣δ̣νωτατίον[ο]ς̣(*) ἢ̣ σάκρας ἢ δι̣ὰ̣ θ[είου]
ὑπομνηστικοῦ ἢ θείου πραγματικο[ῦ τύ]που̣ ἢ μεγί̣[σ]τ̣η̣[ς]
προστάξεως ἢ ἑτέρας οἱασδήποτ̣[ε δ]ί̣κης̣ [- ca.6 -]μ̣ολογη̣  ̣[ -1-4- ]
[- ca.13 -]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] π̣αρ’ αὐτῶν̣ ἐ̣π̣α̣  ̣[ -0-5- ]
[- ca.22 - συ]ν̣όδῳ οὐ κατὰ ἄλλον
160[- ca.12 - τρόπον ἢ χρόνο]ν ἢ νόμον ἢ λ̣ό̣γον̣
[  ̣]μ̣[- ca.20 - ἀνθο]μολόγων ἢ [ -0-5- ]
τῶν αὐ̣τ̣[ῶ]ν̣ [συ]μ̣φ̣ερομένω̣ν ἐπινοηθῆναι δυναμέ[νων].
/ἐπὶ τούτῳ ὁ μὲν̣ θεοφι̣λ̣έστ(ατος) Θεόδωρος πισ̣τ̣ο̣σάμεν̣[ος](*)
δέδωκεν κατὰ τὸ προσὸν αὐτῷ π[ρό]σ̣χη̣μα̣ ἀ̣κολούθ̣[ως]
165[τοῖς   ̣  ̣]ε[  ̣θ]ε[ίοι]ς̣ κ̣ανόσειν(*)   ̣  ̣[  ̣  ̣] ε̣ὐ̣δοκιμω(τάτῳ) Π̣α̣τ̣ρ̣[οφί]λ[ῳ]
[τὸν ὅρκον ἐπομοσάμενος τὴν Ἁγίαν] Τ̣ριάδα καὶ σωτηρίαν
[καὶ νίκην καὶ διαμονὴν τῶν εὐσ]ε̣β̣εστάτων καὶ θεο-
[φυλάκτων ἡμῶν δεσποτῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ μίζονα(*) ἀσφάλεια[ν]
τ̣ῶνδε̣ τ̣[ῶ]ν [ἀν]θ̣ο̣μ̣[ο]λ̣όγων συνέθεντο̣ καὶ προσωμ[ολόγησαν]
170οἱ αὐτοὶ Θεόδωρ̣ος θεοφ̣ι̣λ̣έστ̣[(ατος)] κ̣αὶ Πατρόφιλος εὐδο̣κ̣ι̣[μώτ(ατος)]
ἐκ συμφώνου καὶ ἐπε̣[ρω]τ̣ή̣[σεως], ὡς εἰ πι̣ρ̣αθείη(*) τις
[αὐτῶν ἢ κλ]η̣[ρό]νομοι [α]ὐ̣τ̣οῦ δ[ι]άδο[χοι] ἢ ἄλλος οἱοσδήπ[οτε]
[- ca.24 -]ν ἀνατρέψ̣[αι] ἢ παρασαλεῦσα̣[ι]
[- ca.26 -]ε̣τοις ἐνκειμέν̣ων(*)
175[  ̣  ̣]  ̣[- ca.11 -] τ̣[ῷ ἄ]λ̣λ̣ῳ̣ μέρει ἐνμέ̣νο̣[ντ]ι(*) καὶ
στέργοντι π̣ρ̣ο̣σ̣τ̣ί̣μ̣ου λόγῳ καὶ ὑπὲρ α̣ὐτοῦ μόνου τοῦ
ἐνχειρήματος(*) χρυσοῦ νομίσματα τριάκοντα ἓξ πρὸ
δίκης̣ καὶ τῆς εἰς οἱο<ν>δήποτ̣[ε δι]καστήρ[ι]ο̣ν εἰσόδο[υ],
[πρὸς τῷ καὶ μετὰ τ]ὴ̣ν̣ τ̣ο̣ῦ προ̣[στίμου] καταβολὴν ὑπὸ
180[- ca.26 -]υν ἀνατροπὴν
[- ca.23 - τῶν ν]όμων καὶ τῶν̣ θ̣είων
κανόν̣[ων - ca.11 -] ἐ̣π̣ι̣τ̣ι̣μί̣ω̣ν̣ κ̣ατὰ τῶν τὰς ἐ[νω]μ̣ό̣τ̣ο̣υ̣[ς]
αὐτῶν ἐγγρά̣φως ὁμολογίας παραβῆναι ἐπιχειρούν̣των,
ἐρρῶσθαι δὲ οὐδὲν ἧττον τὰ παρ̣ό̣ντα ἀνθομόλ[ογα]
185κ[ατ]ὰ̣ μ̣ηδέν̣α τρόπον ἢ χρόνον ἢ τ̣ό̣[πον] ἢ̣ λ̣[όγον]
[- ca.13 -]ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣ο̣μενα τὸ σύνολον
[- ca.27 -] καὶ πᾶσειν(*) τοῖς προ-
[γεγραμμένοις ὑποθέμενοι ἀ]λ̣λ̣[ήλοις] ε̣[  ̣]κ[  ̣]ς̣ πάντα̣ [αὐτῶν]
τ̣ὰ ὑ̣π̣άρχ̣[οντα] κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣π̣ά̣ρ̣ξ̣οντ̣α̣ πράγματα ἐν πα[ν]τὶ εἴδ̣[ει]
190καὶ γένει κεινητὰ(*) ἀκείνητα(*) κα̣[ὶ] α̣ὐτοκείνητα(*) κρατ̣[ούμενα]
κα̣[ὶ] ἐ̣[ν]εχ̣ό̣μ̣ενα πλήρει τύπῳ τ̣ῷ̣ π̣ερὶ ὑποθηκῶ[ν καὶ]
[ἐνεχύρων δι]κ̣[αί]ο̣υ̣ καὶ τὰ π̣[ρο]γ̣ε̣γρα̣μμένα πάντα
[- ca.21 -]η̣σ̣ειν καὶ κύρια̣ ε[ἶ]ναι
[καὶ βέβαια - ca.10 -]λ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] καὶ ἐπὶ κλ̣ηρο-
195ν̣[ό]μ̣ο̣ι̣ς̣ δ̣[ιαδό]χ̣[οις] α̣ὐ̣τ̣[ῶ]ν̣ [ἀ]μ̣φοτέρων καὶ εἰς ἕκ̣[αστα]
τῶν προγ̣εγραμμένων ἐπερωτηθέν̣τ̣ε̣[ς] ὑπ’ ἀλλ̣ή̣λ̣ων
[ὡμολ]ό̣γ̣η̣σ̣αν ἀλ̣λήλους πάντ̣[α] καθὼς̣ προγέγραπ̣[ται]
[- ca.12 -]ε̣[  ̣]ε̣[  ̣]ε̣ν̣ τ̣[ῶν]δ̣ε τ̣ῶν ἀν̣θομολόγων
[- ca.21 -]κ̣οστο ἐνεκομίσατο
200[- ca.14 - πάντα τὰ προε]ι̣[ρ]η̣μένα κύρια ἔσται
κ[α]ὶ̣ βέβα[ια   ̣  ̣  ̣]  ̣ν π̣[α]νταχ[ο]ῦ προφερόμενα τῆς
ἀγαθῆς πίστεως ἐφ’ ἅπασειν(*) τοῖς [προ]γ̣εγραμμέν[ο]ις
[- ca.8 - ἑκατ]έ̣[ρ]ω̣ν̣ τῶν μερῶν ἐ̣[π]ερωτημένης(*) καὶ
[ὁμολογημένης(*). συμπ]α̣ρ̣ὼ̣ν̣ δὲ καὶ ὁ εὐλαβέστατος
205[Ἱέριος υἱὸς τοῦ συνε]ξ̣[ο]μ̣[ο]λ̣[ογου]μ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ εὐδοκιμω̣τά(του)
Πατροφίλ[ου σ]υ̣νέθετ̣ο καθυπογράψας̣ τοῖσδε τοῖς
ἀνθομολόγοις καὶ ὡμολόγησεν κ̣[ύρια] κα̣ὶ βέβαια καὶ
[ἀσ]ά̣λ̣ε̣υ̣τα τ̣α̣ῦ̣[τα] ἡ̣γ̣ῖσθαι(*) καὶ εἰς ἀεὶ̣ [ἡγ]ήσασθαι μετὰ̣ πάντων
[τῶν αὐτοῖς περιεχομένων καὶ σ]υναπειληφέναι παρὰ τοῦ
210[αὐτοῦ θεοφιλεστάτου Θεοδώρο]υ τὰ [π]ρ̣ο̣ειρημένα παρ’ αὐτῷ
[ἐ]ξ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῦ πατρὸς ἐνέ]χυρα καὶ μη̣δένα λόγον μηδὲ ζήτησιν
[μ]η̣δὲ ἀγωγ̣ὴ̣ν μήτε δίκην ἔχειν ἢ ἕξ̣[ειν] μ̣ὴ κεινεῖν(*) ἢ κεινήσειν(*)
[ποτ]ὲ α̣[ὐ]τ̣ὸν μὴ κληρονόμους αὐτοῦ δια̣δόχο[υ]ς μή τινα ὀνόματι
[αὐτοῦ κυρίως πράττοντα πρὸς τὸν αὐτ]ὸν θεοφιλέστ(ατον) Θεόδωρον
215[ἢ πρὸς τοὺς κληρονόμους αὐτοῦ δι]α̣δόχους περὶ τῶν αὐτῶν̣
[ἐνεχύρων μὴ περὶ ἑτέρου οἱουδήπ]ο̣τε̣ πράγματος̣ [ἁρμόττοντος]
αὐτῷ κ̣αὶ ἁρμό̣[σαι] δ̣υ̣να̣μ̣έ̣[νου] κ̣α̣θ’ οἱονδήποτε τρόπον
τὸ σύνολον, τῆς ἀγαθῆς πί[στ]ε̣[ω]ς̣ κα̣[ὶ ἐ]π̣ὶ τούτοις αὖθεις(*) ἐπ̣ε̣-
[ρωτ]η̣[μέν]η̣[ς](*) κ̣[αὶ] ὁ̣μολογημένης(*). [ -0-3- ] vac. 10-20
220[(hand 2) † Θεόδωρος Ὀβοδιανοῦ ὁ προγε]γραμμένο̣ς πεποίημα[ι τ]ό̣δ̣ε [τὸ]
[ἔγγραφον ἀνθομόλογον κατὰ τὴν ἐγκει]μ̣έ̣ν̣η̣ν̣ αὐτῷ [πᾶ]σ[αν δύ]ν̣αμιν̣
[πρὸς τὸν εὐδοκιμώτα]τ̣ον̣ [Π]ατ̣ρόφιλον Βάσσου ἐμὸν πρὸς μητρὸ̣ς
[θεῖον καὶ] π̣ε̣[ν]θ̣[ερόν], ἀληθείας μὲν ἔ̣χεσθαι πάντα τὰ προδιηγηθέντα
[καὶ μ]ηδ̣έ̣να δὲ λό̣γ̣ον μηδὲ ζή[τησ]ιν μ̣η̣[δὲ] ἀγ̣ωγὴν μηδὲ δίκ̣η̣ν μ̣[η-]
225[δὲ] διαδικασίαν ἔχειν ἢ ἕξειν μ̣ὴ̣ κεινεῖ[ν](*) [ἢ] κ̣εινήσιν(*) μέ ποτε [- ca.6 -]
[μὴ τοὺς ἐμοὺς κληρονόμ]ο̣υς δ̣ι̣α̣δ̣ό̣χ̣ο̣[υς] μ̣ή̣ τ̣ι̣να ὀνόματί μου κυρίως
[πράττοντα καθ’ οἱονδήποτε τρόπο]ν πρὸς σὲ ἢ Ἱ(*)έριον τὸν εἰρημέν̣[ον]
[εὐλαβέστα(τον) υἱόν σου ἢ πρὸς τοὺς κληρ]ονόμους ὑ(*)μῶν διαδόχους μή πρὸς τὰ
[ὑμῶν πράγματα περὶ] οἱ̣ο̣υ̣[δήποτε] χρ[έ]ους ἤγουν χ̣ρ̣εωστικ̣οῦ ἐγγράφο̣[υ]
230π[α]ρ’ ἐ̣μ̣οὶ ἀ̣[πομε]ί̣[ναν\τ/]\ος/ κ̣αὶ ἐμ̣οὶ̣ παρὰ̣ σοῦ ἀποδοθέντος, μὴ περὶ τῶν
πρώην γενομένων παρὰ σοῦ εἰς ἐμ̣ὲ χ̣ρ̣εωστικῶν ἐγγράφων τοῦτ’ ἔστι̣ν̣
ἐγ̣γρά̣φο̣υ ἀγ[ο]ρ̣αίου κεφαλαίου νομ̣[ισ]μ̣άτων τριάκον<τα> τριῶ̣ν̣ καὶ
[ἰδιοχείρων ἄλλων νομισμάτων δεκαε]π̣τ̣ὰ̣ τῶν καὶ διαλυθέντων
[διὰ τῆς γενομένης πρὸ φανερῶν] χρόν̣ων εἰς ἐμὲ ὑ(*)πὸ σοῦ ἐγγράφου
235[ἐκχωρήσεως ἐμοὶ, ἐκχωρηθέντο]ς̣ την̣[ι]κ̣αῦτα τοῦ ἁρμόσαντός σοι
[μέρους   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆ]ς̣ κ̣λ̣η̣ρ̣ο̣ν̣[ομία]ς̣ τ̣ο̣ῦ μακαριωτάτου Παν̣[ο]λ̣β̣[ίου]
Θεοδώρ̣ο̣υ̣ ἀπογενομένου σου ἐγγόνου, μὴ περὶ ἑτέρου
οἱουδήποτε πράγματος κεινητοῦ(*) [ἀ]κ̣ε̣ινήτου(*) καὶ αὐτοκε̣ι̣νήτου(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣[- ca.7 -]κ̣[  ̣] τίκτειν ἀγωγὴ̣[ν] κ̣α̣τὰ ν[ό]μ̣ους̣ δυνα̣μ̣έ̣[νο]υ̣
240[ἀπὸ τῶν παρελθόντων χρόνων καὶ μέχρι τῆς παρούσ]η̣ς καὶ προγεγραμ-
[μένης ἡμέρας καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, καὶ] ἐνμένειν(*) πᾶσειν(*)
[τοῖς προγεγραμμένοι]ς̣ κ̣[α]ὶ̣ π̣α̣ρ̣’ ἐμοῦ διο̣μολογ[ημένοις](*)
[- ca.14 -]επ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γειν διὰ παντὸς καὶ κύ̣[ρια]
κα̣ὶ̣ βέβ̣αια ἡγ[εῖσ]θαι καὶ εἰς ἀεὶ ἡ̣γ̣ή̣σασθαι καὶ μηδέν τι
245[- ca.13 -]ε̣ι̣τ̣ειν καθ’ οἱον[δήπ]ο̣τε τρ̣[ό]πον, καὶ [πρὸς]
[τὴν σὴν ἀσφάλειαν ὑπεθέμην πάντα μου τ]ὰ̣ πράγ̣μα̣τα κ̣[α]ὶ̣ ἐπὶ π̣ᾶ-
[σειν](*) [ἐπωμοσάμην τὸν σεβάσμιον ὅρκον καὶ] ὥ̣ρ̣ισα τὸ π̣ρογ̣ε̣γραμ̣[μένον]
[πρόστιμον χρυσοῦ νομισμάτων τριάκοντα ἓξ, καὶ ἐ]π̣ερωτηθε̣ὶ̣[ς παρὰ]
[σοῦ ὡμολόγησα ἕκαστα] καθ[ὼς προγέγραπ]τ̣α̣ι̣ ἀκολούθως̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
250[- ca.32 -]ς αὐτῷ περ[ι]ε̣χό̣μ̣[ενα]
[συνέγραψα χειρὶ ἐμῇ.] † [(hand 3) † Φλ(άουιος) Πατρόφιλος Βάσσου ὁ προγεγραμμένος]
[πεποίημαι τάδε τὰ ἔγγραφα ἀνθομόλογα κατ]ὰ̣ τ̣[ὴ]ν̣ ἐ̣[γκειμένην αὐτοῖς]
[πᾶσαν δύναμιν πρὸς τὸν θεοφιλέ]σ̣τατον Θεόδωρον Ὀβοδιανο̣[ῦ ἐμὸν ἐξάδελφον]
[καὶ γαμβρὸν - ca.15 - ἀ]λ̣ή̣θειαν ὡ̣ς̣ κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣  ̣ε̣[- ca.15 -]
255[- ca.14 - ἀπεσχηκέναι πάντα] τ̣ὰ̣ [προγεγραμμένα ἐξ ἐμοῦ παρὰ σοὶ]
[παρατεθέντα] ἐ̣[ν] χρυσῷ̣ καὶ ἀ[π]ὸ διαφόρων κεφαλαίω̣[ν καὶ εἰδῶν]
[παρὰ σοὶ εἰ]σ̣ο̣διασ̣θ̣έ[ν]τα, ἀπι̣λεφήναι(*) δὲ̣ παρὰ σοῦ καὶ [τὰ παρὰ σοὶ]
[ἐξ ἐμοῦ ἐνέχυρα, τοῦ εἰρη]μένου εὐλαβ[εστάτο]υ Ἱερίου ἐμοῦ υἱ(*)οῦ ἀπ̣ο̣λ[α]β̣ό̣ν̣[τος]
[τὰ αὐτὰ καὶ ὁμολογῶ] σοι μ̣η̣δέν̣α λ[όγον μη]δ̣[ὲ ἀ]γωγὴν μήτε̣ [ζήτησιν]
260[μήτε δίκην ἢ διαδικασίαν ἔχειν ἢ] ἕ̣ξ̣ε̣ι̣ν̣ μ̣ὴ̣ κ̣ι̣ν̣ε̣ῖ̣ν̣ ἢ̣ κ̣[ι]ν̣ή̣σειν μέ
[ποτε μὴ κληρονόμους μου διαδόχους] ἢ̣ τὸν εἰ[ρ]ημένον εὐλαβέστατον
[Ἱέριον ἐμοῦ υἱὸν μή τινα ὀνόματί μου κυρίως πράττο]ν̣[τ]α̣ καθ’ ο[ἱον]δέπ̣[οτε](*)
[τρόπον πρὸς σὲ ἢ τοὺς κληρονόμους σου διαδ]ό̣χους οὐ πρὸς τὰ̣ σὰ πράγμα[τα]
[περὶ τῶ]ν̣ προγεγ[ραμμένων] παρατεθέντων̣ σοι καὶ παρὰ σοὶ εἰσοδιασθέν̣[των ἢ]
265[μέρους αὐτῶν, μὴ περὶ ἀποκα]τ̣αστ̣ά̣σεως ἐνεχύ̣ρ̣ων̣ ἢ μέρους αὐτῶν δ[ -4-10- ]
[- ca.20 -]  ̣ πεπληρῶσθαι π̣α̣[ρὰ] σοῦ, μὴ περὶ ἑτ̣έρο̣[υ οἱουδήποτε]
[πράγματος κινητοῦ ἀκινήτου καὶ αὐτοκινήτου] τίκτειν ἀγω[γὴν κατὰ]
[νόμους δυναμένου ἀπὸ τῶν ἄνωθεν χρόνων μέ]χρι τοῦ παρόντος καθ’ οἱονδέποτε(*) τρόπον,
[καὶ ἐμμένειν πᾶσιν - ca.25 -]φ̣ερόμε  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣γ̣ει̣ν̣ δια   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
270[- ca.20 - κύρια καὶ ἀσάλευ]τ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ β̣[έ]β̣[αια ἡ]γ̣ῖσθαι(*) καὶ ε̣ἰς̣ ἀεὶ
[ἡγήσασθαι - ca.10 -]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣] κ̣[αθ’ οἱο]νδέποτε(*) τρόπον, καὶ ἐπὶ πᾶσειν(*) τ̣[ούτοις]
[ἐπωμοσάμην τὸν θεῖον] κ̣α̣ὶ̣ σεβάσμιον ὅρκον καὶ ὅρισα(*) τὸ προγεγραμμέ̣[νον]
[πρόστιμον χρυσοῦ] ν̣ομι̣σ̣μ̣ά̣των τρ̣ιά̣κ̣ον̣[τα ἕξ. ὑπ]εθέ̣μην σοὶ πάν̣τα μου τ̣[ὰ]
[πράγματα καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησά σ]ο̣ι̣ ἕκαστα καθὼς πρ̣[ογέ]γ̣ρ̣α̣π̣ται
275[ἀκολούθως - ca.25 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ περιεχόμενα̣ συνέγραψα
[χειρὶ ἐμῇ. † (hand 4) † Ἱέριος Πατροφίλου ὁ προγ]ε̣γ̣ραμμένο̣ς̣ σ̣υ̣ν̣τίθημι
[καὶ συναινῶ τούτοις τοῖς ἀνθομολόγοις γενο]μένο̣ι̣ς μεταξὺ τ̣οῦ [θεο]φ̣ιλ[εσ-]
[τάτου Θεοδώρου Ὀβο]δ̣ι̣ανοῦ κ̣α̣ὶ̣ τοῦ ε̣[ὐδ]οκιμωτάτου Πατροφίλου Βά[σσου]
[ἐμοῦ π]α̣τ̣ρὸς κ̣[αὶ ὁμ]ολογῶ ταῦτα κύρια̣ καὶ βέβαια καὶ ἀσάλευτα
280[ἡγεῖσθαι καὶ εἰς ἀεὶ ἡγή]σ̣α̣σθαι μετὰ πάν̣των [τ]ῶ̣ν αὐτοῖς περιεχομένων
[καὶ συναπειληφέναι παρὰ σοῦ τὰ προγεγ]ρ̣αμμένα παρὰ σοὶ ἐξ ἐμοῦ
[πατρὸς ἐνέχυρα καὶ μηδένα λόγον μηδὲ ζήτησι]ν̣ μηδὲ ἀγογὴν(*) μ̣η̣δὲ δίκην
[ἔχειν ἢ ἕξειν μὴ κινεῖν μὴ κινήσε]ι̣ν ἐμέ ποτε μὴ κληρο̣νό̣μ̣ους
[μοῦ διαδόχους μή τινα ὀνόματί μου κυρίως πρ]ά̣ττοντα πρὸς σὲ μὴ πρὸς κληρο-
285[νόμους σου διαδόχους μὴ πρὸς τὰ σὰ πράγ]μ̣ατα περὶ τῶν αὐτῶν
[ἐνεχύρων μὴ περὶ ἑτέρου οἱουδήποτε πρά]γ̣μ̣ατος ἁρμόττοντός μοι
[ἢ καὶ ἁρμόσαι δυναμένου καθ’ οἱονδήποτ]ε̣ τρόπον, καὶ ἐπερωτηθεὶς παρὰ
[σοῦ ὡμολόγησα ἕκαστα ὡς προγέγραπτα]ι̣ ἀ̣κ̣ο̣λ̣ούθος(*) καὶ ὑπογ[ρά]φ̣ω̣ ἰ̣δ̣[ίᾳ]
[μου χειρὶ.] †̣ [(hand 5) † Φλ(άουιος) - ca.6 -] Ε̣ὐ̣θηνίου πολ(ιτευόμενος) παρήμην τῇ ποιήσει
290[καὶ ἀπολύσει τῶνδε τ]ῶ̣ν ἀνθομ̣[ολό]γ̣ων γενο̣μ̣ένων μεταξὺ τοῦ θεοφ(ιλεστάτου) Θεοδώ̣ρ̣ου̣
[καὶ Πατροφίλου Βάσσου τοῦ] ε̣[ὐ]δ̣[ο]κ̣[ι]μωτ̣[(άτου) μετὰ] καὶ συναιν̣έσεως τοῦ εὐλαβ(εστάτου) Ἱερίου
[καὶ μαρτυρίας χάριν ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ. †] (hand 6) † Φλ(άουιος) Δίφιλος Γεσσίου πολιτ(ευόμενος) τῆς Π̣ετ̣ραίων
[πόλεως παρήμην τῇ ποιήσει καὶ ἀπολύσει τῶνδε τ]ῶ̣ν̣ ἀν̣θομολόγων γενομένων̣
[μεταξὺ τοῦ θεοφ(ιλεστάτου) Θεοδώρου ἀρ]χιδιακόνο̣[υ καὶ] τοῦ εὐ̣δ̣οκιμοτ(άτου)(*) Πατροφίλου Βάσσου
295[μετὰ συναινέσεως τοῦ εὐλαβ(εστάτου) Ἱερ]ίου καὶ [μαρτυ]ρ̣[ίας] χ̣ά̣ρ̣ι̣ν̣ ὑ̣πέ̣γ̣ρ̣[α]ψ̣[α] χειρὶ ἐ̣μ̣ῇ. †̣
[(hand 7) † Φλ(άουιος) -ca.?- τῆς Πε]τ̣ραίων̣ π(όλεως) παρήμην τῇ ποιήσ̣ε̣ι̣ κ̣[αὶ]
[ἀπολύσει τῶνδε τῶν ἀνθομολόγων γενομένων μετ]α̣ξ̣[ὺ] τ̣[οῦ] θ̣ε̣ο̣φ(ιλεστάτου) Θε̣ο̣δ̣[ώρ]ο̣υ̣ Ὀ̣[βοδιανοῦ]
[ἀρχιδιακόνου καὶ τοῦ εὐδοκιμ(ωτάτου) Πατροφίλου Βάσσου] μ̣ετὰ συναινέσεως τοῦ εὐλα̣[β(εστάτου)]
[Ἱερίου καὶ μαρτυρία]ς̣ χ̣ά̣ρ̣ι̣ν̣ ὑπέγραψα χιρὶ(*) ἐ̣[μῇ. †] vac.
300[(hand 8) † Φλ(άουιος) -ca.?- ] ὁρμόμηνος(*) ἐκ τῆσδε τῆς Πετρέων(*)
[πόλεως παρήμην τῇ ποιήσει καὶ ἀπο]λ̣[ύσ]ε̣[ι τ]ῶν[δ]ε̣ τ̣ῶ̣ν̣ [ἀνθομολόγων]
γενομ[ένων μεταξὺ τοῦ] θεοφιλ(εστάτου) Θεο̣δώρω(*) ἀρχηδιακόνου(*) κ[αὶ τοῦ εὐδοκιμ(ωτάτου)]
[Πατροφίλου Βάσσ]ο̣υ̣ με̣τ̣ὰ συνενήσε̣ω̣ς̣(*) [τοῦ] εὐλαβεσ̣[τάτoυ Ἱερίου καὶ]
[μαρτυρίας χάριν] ὑ̣π̣έ̣γ̣ρ̣α̣ψ̣α̣ χ̣ε̣ι̣ρ̣ὶ̣ ἐ̣μ̣ῇ̣. †̣ vac. ?
305[(hand 9) † Φλ(άουιος) -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παρήμην τῇ ποιήσ̣ε̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀπολύσει τῶνδ̣ε̣ τ̣ῶ̣ν̣ [ἀνθoμο-]
[λόγων γενομέν]ων μ̣εταξὺ τοῦ θεοφι̣λ̣(εστάτου) Θ̣[εο]δ̣[ώ]ρ̣[ο]υ̣ Ὀβοδιαν̣ο̣[ῦ] ἀ̣ρχ[ιδι]α̣κ(όνου) καὶ
[τοῦ εὐδοκ(ιμωτάτου) Πατροφίλου Βάσσου μετὰ συναινέσεως τ]ο̣ῦ εὐ[λ]αβ̣(εστάτου) Ἱερίου [καὶ]
[μαρτυρίας χάριν ὑπέγραψα χε]ι̣ρ̣ὶ̣ [ἐμῇ]. †̣ vac. ?
vac. ? lines
310[(hand 10) † Ἄλ]φ̣ε̣ι̣[ος σ]υ̣μβ[ο]λ̣[αιογρά]φ̣ος̣ ἐ̣τ̣έ̣λεσα. † (shorthand)
v
[ -ca.?- παρατεθ]έ̣ν̣τ̣α ἐν χρυσῷ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κεφαλαίων καὶ εἴδων
[ -ca.?- ] παρ’ αὐτ[ῷ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.18. l. ἀντεξομ[ο]λ[ογοῦντος]
^ r.22. ϋπο[τ]ε̣τ̣α̣κ̣[ται] papyrus
^ r.47. l. διάλυσιν
^ r.58. ϋπολ̣[ -6-10- ] papyrus
^ r.61. l. ἀνελλείπτω[ς]
^ r.61. l. ἀμειώτ[ως]
^ r.61. l. [ἐ]πηρώτησεν
^ r.75-76. l. [συν]ήρεσεν
^ r.84. l. κινεῖν
^ r.84. l. κινήσειν
^ r.85. l. αὐτὸν
^ r.90. l. ἀπομείν[αντος]
^ r.98. ϋπο papyrus
^ r.103. l. κινητ[οῦ]
^ r.104. l. [ἀ]κ[ινήτου]
^ r.104. l. [αὐτοκινήτο]υ
^ r.104. l. τίκτειν
^ r.119. l. κ[ινεῖν]
^ r.120. l. κινήσειν
^ r.123. υϊον papyrus
^ r.130. l. ἀνελλείπ[τως]
^ r.133. l. κινητοῦ
^ r.134. l. ἀκινήτου
^ r.134. l. αὐτοκινήτου
^ r.134. l. τίκτειν
^ r.135. l. ἀπ[ὸ]
^ r.137. l. αὖθις
^ r.147. l. ἰσ[χυρὰ]
^ r.150. l. ἀνατ[ρ]έπουσιν
^ r.155. l. ἀδνωτατίων[ο]ς
^ r.163. l. πιστωσάμεν[ος]
^ r.165. l. κανόσιν
^ r.168. l. μείζονα
^ r.171. l. πειραθείη
^ r.174. l. ἐγκειμένων
^ r.175. l. ἐμμένο[ντ]ι
^ r.177. l. ἐγχειρήματος
^ r.187. l. πᾶσιν
^ r.190. l. κινητὰ
^ r.190. l. ἀκίνητα
^ r.190. l. αὐτοκίνητα
^ r.202. l. ἅπασιν
^ r.203. l. ἐ[π]ηρωτημένης
^ r.204. l. ὡμολογημένης
^ r.208. l. ἡγεῖσθαι
^ r.212. l. κινεῖν
^ r.212. l. κινήσειν
^ r.218. l. αὖθις
^ r.218-219. l. ἐπη|[ρωτ]η[μέν]η[ς]
^ r.219. l. ὡμολογημένης
^ r.225. l. κινεῖ[ν]
^ r.225. l. κινήσειν
^ r.227. ϊεριον papyrus
^ r.228. ϋμων papyrus
^ r.234. ϋπο papyrus
^ r.238. l. κινητοῦ
^ r.238. l. [ἀ]κινήτου
^ r.238. l. αὐτοκινήτου
^ r.241. l. ἐμμένειν
^ r.241. l. πᾶσιν
^ r.242. l. διωμολογ[ημένοις]
^ r.246-247. l. πᾶ|[σιν]
^ r.257. l. ἀπειληφέναι
^ r.258. υϊου papyrus
^ r.262. l. ο[ἱον]δήπ[οτε]
^ r.268. l. οἱονδήποτε
^ r.270. l. [ἡ]γεῖσθαι
^ r.271. l. [οἱο]νδήποτε
^ r.271. l. πᾶσιν
^ r.272. l. ὥρισα
^ r.282. l. ἀγωγὴν
^ r.288. l. ἀκολούθως
^ r.294. l. εὐδοκιμωτ(άτου)
^ r.299. l. χειρὶ
^ r.300. l. ὁρμώμενος
^ r.300. l. Πετραίων
^ r.302. l. Θεοδώρου
^ r.302. l. ἀρχιδιακόνου
^ r.303. l. συναινέσεως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Lines 1-3) (chi-rho) [In the... year] of the reign of our Lord [Flavius Mauricius, who believes] in Christ, gentle, [greatest Benefactor and Emperor Augustus... (Lines 9-21) These mutual written agreements... dispute and... have been drawn up [of their own free will and] voluntary [choice, without any treachery, fear, violence, deceit, compulsion, any legal] fraud, ... [and ignorance of law,] on [the one hand by Theodoros, son of Obodianos, the most God-pleasing archdeacon of the most holy catholic church in the region of this city, on the other hand by the most honorable Patrophilos,] son of Bassos, the maternal uncle [and father-in-law of] the other contracting party, the same [most God-pleasing] Theodoros, [both] from this provincial metropolis..... question... [containing the matters] listed below... (Lines 28-31) ... of/in the village of Ogomon and in addition thirty-three and one-third [golden solidi] less thirty[-four] carats... which have been given to him, and also... crop... (Lines 36-40) ... which has been given to the most reverent Hierios [himself], and from the mentioned quantity of the above-written [seventeen solidi] the same... take severally... and not undivided... (Lines 44-57) ... to come to quit-claim between each other over the above-written capital sums [and] every other thing whatsoever... the settlement between them... they both [agreed] ..... Theodoros..... to the said [most honorable Patrophilos, his] uncle... thirty-three and one-third [golden solidi] less thirty-four carats... spent as has been stated before... necessary... him and the said most... return... [by the said] most honorable Patrophilos... (Lines 60-74) ... [and have been paid] to [the said] most honorable [Patrophilos] unfailingly and without reduction... [the same] most God-pleasing Theodoros asked [the same most honorable] Patrophilos..... [the said] most honorable [Patrophilos]... the same question..... [the same most God-pleasing] Theodoros through the mutual agreements... btoh... proceed... to him according to the..... guarantee and security... in gold and..... given by [the same most honorable Patrophilos] to the same most God-pleasing [Theodoros] ..... things..... to this day. (Lines 75-77) And hence it seemed good to them both and they decided to come to this mutual agreement... which has the full force of the [stipulatio] Aquiliana... (Lines 78-106) ... and investigation... [the most God-pleasing] Theodoros [agrees] according to the first..... and... [all] that has been said above [is truthful and] that not he or [his] heirs and successors or [anyone] acting [in his name has or will have, nor raises or will raise] any claim or inquiry or legal action [or] lawsuit or court case in any [way against the same] most honorable [Patrophilos or against] his [heirs] and successors or [his property regarding] any debt or promissory note which had remained with him (Theodoros) and has been returned; nor regarding the [written] promissory notes which had previously been given by the same most honorable Patrophilos to [the same most God-pleasing Theodoros, that is, a notarial] deed of a capital sum [of thirty-three solidi], and private deeds for other [seventeen solidi], which have been settled through the cession made a certain time ago to the same most God-pleasing Theodoros by the said most honorable Patrophilos, as his share [of the estate of the said] most blessed [Panolbios, son of Theodoros,] his deceased grandson, was then ceded to him (Theodoros) in return for these. [Nor (shall he have any claim) regarding any other] thing, movable and [immovable and self-movable], which could give rise to any legal action according to the laws from the past to the present time in any way. (Lines 107-16) The said most honorable [Patrophilos] agrees for his part... the truth according..... to have received in full... [from] the said most God-pleasing Theodoros [all] the above-written (items) which he (Patrophilos) had deposited with him (Theodoros) in gold and in different amounts and kinds and ceded to him, to have been owed to him through him... (Lines 117-36) ... and he promises that not he or [his heirs] and successors or anyone [acting] legally in his name ever [has] or will have, nor [raises] nor will raise any [claim or inquiry or legal action] or right of exaction or lawsuit or court case [in any] way... other... [or the said most reverend] Hierios, his son, against [the same most God-pleasing Theodoros] or against [his] heirs [and successors or against his] property concerning the above-written items which had been deposited with him (Theodoros) [and] given and ceded to him by him (Patrophilos) [or concerning] a part of them or concerning the return of the pledges [or a part of them] ... have taken back... have been paid unfailingly [by the most God-pleasing] Theodoros as has been made clear before... any... or... [Nor] (shall he have any claim) concerning any other thing, movable and immovable and self-movable, which could give rise to any legal action [according to] the laws from the past [to the present time] in any way. (Lines 137-47) ..... in turn each [of them, the same most God-pleasing Theodoros and] most honorable Patrophilos, agrees..... [not to use any] other pretext and complaint [or] plea which he has or could have against the other one in any way because each party... every request... and could remain... to him... [from] the past time [to this] above-written day..... these mutual written agreements... (Lines 147-162) The same most God-pleasing Theodoros and the most honorable Patrophilos regard and will regard the present mutual agreements valid and firm and secure [and] unshakable and they do not overturn... (not) themselves or the heirs or [successors or anyone else] acting legally on their behalf..... command or public..... or imperial words or sacred adnotatio or through an imperial memorandum or imperial decree or highest instruction or any other decision of court... agree... them... or according to any other... [way or time] or law or reason... agreements, or... happen (or) can be thought of. (Lines 163-86) On these terms the most God-pleasing Theodoros, securing his good faith, has taken [an oath] for the most honorable Patrophilos, in compliance with the clerical dress he is wearing, according to the... imperial rules, [swearing by the Holy] Trinity and the Safety [and Victory and Constancy of our] most pious and God-protected [Lords] ... for the greater security of these mutual agreements the same most God-pleasing Theodoros and most honorable Patrophilos agreed and acknowledged in harmony and by stipulation that if one [or them] or of his heirs and successors or anyone else tried..... to overturn or undermine... included... to the other party, who abides in and keeps (the agreement), as a fine and for the mere attempt (to break the agreement) thirty-six golden solidi without a trial and a lawsuit in any court, [and in addition and after] the fine has been paid... overturning..... according to the laws and the imperial rulings... penalties against those who attempt to transgress their sworn written agreements; and the present mutual agreements are no less valid in any way or at any time or for any reason..... on the whole. (Lines 187-204) ... all the above-[written things, pledging to each other] ... all [their] present and future property in every kind and nature, movables, immovables and self-movables, which are fully liable and subject to the general principles governing the legal rights of securities [and pledges], and all the above-written..... and to be valid [and firm] ... and for the heirs and successors of them both. And having been asked the formal question by each other regarding all the above-written, they agreed with each other on everything, as has been written above. ... of these mutual agreements..... received... [all the] above-mentioned will be valid and firm... wherever presented. Good faith was asked and agreed upon [by] each party concerning all the above-written matters. (Lines 204-19) The most reverent [Hierios, son of the] co-agreeing party, the most honorable Patrophilos, being also present, assented and signed these mutual agreements and promised that he regards and will always regard them valid and firm and unshakable with all (the clauses which) [they include and] that he has jointly taken back from the [same most God-pleasing Theodoros] the above-mentioned pledges (which had been given) to him (Theodoros) by his [father] and that not he or his heirs and successors or anyone [acting legally in his] name ever has or will have, nor raises or will raise any claim or inquiry or legal action or lawsuit concerning the same [pledges or any other] thing which [belongs] or could belong to him in any way at all. Good faith concerning these matters was again formally asked and agreed upon. (Lines 220-37) (2.H.) [(chi-rho)] I, the above-mentioned [Theodoros, son of Obodianos,] have drawn up this [written mutual agreement with] its [inherent full] force, [in favor of the most honorable] Patrophilos, son of Bassos, my maternal [uncle and] father-in-law, and all that has been said above is truthful and not me... [or my heirs] and successors or anyone [acting] legally in my name ever has or will have, nor raises or will raise any claim or inquiry or legal action or lawsuit or court case [in any way] against you or Hierios, the said [most reverent son of yours or against] your heirs and successors or against [your property regarding] any debt or promissory note which [had remained] with me and had been given to me by you; nor regarding the promissory notes which had previously been given by you to me, that is, a written notarial deed of a capital sum of thirty-three solidi, and [private deeds for other] seven[teen solidi], which have been settled [through] the written [cession made a certain] time [ago] to my by you, as your [share] ... of the estate of the most blessed Panolbios, son of Theodoros, your deceased grandson, was then [ceded to me]. (Lines 237-51) Nor (shall I have any claim) regarding any other thing, movable, immovable and self-movable, ... which could give rise to any legal action according to the laws [from the past time to the present] and above-written [day in any way; and] I shall abide by all [which has been written above] and which I have agreed upon... [and] I shall... forever and I regard and shall always regard (the mutual agreements) valid and firm and nothing... in any way. And [for your security I have pledged all my] possessions; and for all (this) [I have sworn a venerable oath and] have determined the above-written [fine of thirty-six golden solidi]; and having been asked [by you, I have agreed on every point] as [has been written above] accordingly..... all that it includes, [I have signed with my hand.] (chi-rho) (Lines 251-66) (3.H.) [(chi-rho) I, the above-mentioned Flavius Patrophilos, son of Bassos, have drawn up these written mutual agreements with their inherent full force, in favor of the] most God-pleasing Theodoros, son of Obodianos, [my nephew and son-in-law] ... the truth according... [to have received in full all] the [above-written (items) which I had deposited with you] in gold and in different amounts [and kinds] and ceded [to you], and to have taken back from you also [the pledges which I had given to you]; my son, the above-mentioned most reverend Hierios, has taken [them back. And I promise] to you that not me [or my heirs and successors] or the said most reverent [Hierios, my son, or anyone acting legally in my name ever has or] will have nor raises or will raise any claim or legal action or [inquiry or lawsuit or court case] in any [way against you or your heirs and] successors or against your property [concerning] the above-written items which had been deposited with you and ceded to you [or a part of them nor concerning the] return of the pledges or a part of them..... have been paid by you. (Lines 266-76) Nor (shall I have any claim) regarding [any] other [thing, movable, immovable and self-movable, which could] give rise to any legal action [according to the laws from the past] to the present [time] in any way; [and I shall abide by all] ..... and I shall... [and] I regard and shall always [regard (the mutual agreements) valid, unshakable] and firm... in any way. And for all [this I have sworn a sacred] and venerable oath and have determined the above-written [fine of] thirty-[six golden] solidi. I have pledged to you all my possessions; and having been asked] I have agreed with you on every point as has been written above [accordingly] ..... all that it includes, I have signed [with my hand. (chi-rho)] (Lines 276-89) (4.H.) [(chi-rho)] I, the above-mentioned [Hierios, son of Patrophilos,] assent to [and approve these mutual agreements] which have been made between the most God-pleasing [Theodoros], son of Obodianos, and the most honorable Patrophilos, son of Bassos, my father, and I promise [that I regard and shall always] regard them valid and firm and unshakable with all that they include [and that I have jointly taken back from you the] above-written [pledges] which had been given to you by my [father], and that not me or [my] heirs [and successors or anyone] acting [legally in my name] ever [has or will have, nor raises or will raise any claim or inquiry] or legal action or lawsuit against you or against [your] heirs [and successors or against your] property concerning the same [pledges or concerning any other] thing which belongs [or could belong] to me [in any] way. And having been asked by [you I have agreed to every point as has been written above] accordingly, and I subscribe with [my] own [hand.] (chi-rho) (Lines 289-92) (5.H.) [(chi-rho) I, Flavius N,] son of Euthenios, politeuomenos, have been present in the making [and releasing of these] mutual agreements, which have taken place between the most God-pleasing Theodoros [and the] most honorable [Patrophilos, son of Bassos, with] the approval of the most reverent Hierios, [and for the sake of testimony, I have subscribed with my hand. (chi-rho)] (Lines 292-95) (6.H.) (chi-rho) I, Flavius Diphilos, son of Gessios, politeuomenos of the [city of] Petra, [have been present in the making and releasing of these] mutual agreements, which have taken place [between the most God-pleasing Theodoros,] archdeacon, [and] the most honorable Patrophilos, son of Bassos, [with the approval of the most reverent Hierios, and for the sake [of testimony,] I have subscribed with my hand. (chi-rho) (Lines 296-99) (7.H.) [(chi-rho) I, Flavius N, son of N,] ... of the city of Petra, have been present in the making and [releasing of these mutual agreements, which have taken place] between the most God-pleasing Theodoros, [son of Obodianos, archdeacon, and the most honorable Patrophilos, son of Bassos,] with the approval of the most reverent [Hierios, and] for the sake [of testimony,] I have subscribed with my hand. [(chi-rho)] (Lines 300-4) (8.H.) [(chi-rho) I, Flavius N, son of N,] ... from this [city] of Petra, [have been present in the making and releasing] of these [mutual agreements], which have taken place [between the] most God-pleasing Theodoros, archdeacon, and [the most honorable Patrophilos, son of Bassos,] with the approval of the most reverent [Hierios, and for the sake of testimony,] I have subscribed with my hand. (chi-rho) (Lines 305-9) (9.H. [(chi-rho) I, Flavius N, son of N] ..... have been present in the making and releasing of these [mutual agreements which have taken] place between the most God-pleasing Theodoros, son of Obodianos, archdeacon, and [the most honorable Patrophilos, son of Bassos, with the approval] of the most reverent Hierios, [and for the sake of testimony, I have subscribed] with [my] hand. (chi-rho) (Line 310) (10.H.) [(chi-rho)] I, Alpheios, notary, have completed. (chi-rho) (shorthand)