Papyri.info

sign in

p.petra.3.31 = HGV P.Petra 3 31 = Trismegistos 112466 = petra.apis.30DDbDP transcription: p.petra.3.31 [xml]

[† βασιλείας τοῦ δεσπότου ἡμῶν] Φλ(αουίου) Μαυ̣[ρ]ικίο̣υ̣ Τ̣ι̣β̣[ερίου πιστοῦ]
[ἐν Χριστῷ ἡμέρου μεγίστου εὐεργέτου] κ̣[α]ὶ̣ αὐτοκράτ̣ο̣ρος
[Αὐγούστου ἔτους - ca.35 -]
[- ca.50 -]
5[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.10 - τήνδε τὴν ἔγγραφον δω]ρ̣[εὰν πεποίηται ἑκουσίᾳ]
[αὐτοῦ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ] π̣ρ̣ο̣αιρέσει παντ[ὸς δό]λ[ου καὶ]
10[φόβου καὶ βίας τε καὶ πάσης] περ̣[ιγραφ]ῆ̣[ς] καὶ ἀπάτης καὶ
[ἀνάγκης καὶ νόμων ἀγνοίας χωρίς - ca.15 -]ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.15 -Θεό]δω̣ρ̣[ος Ὀβοδιανοῦ ὁ θεοφιλέστατος]
15[ἀρχιδιάκονος τῆς κατὰ τήνδε τ]ὴ̣ν̣ [πόλιν ἁγιωτ]άτης
[καθολικῆς ἐκκλησίας ἐ]κ τῆς αὐτῆς πόλε̣ω̣[ς - ca.6 -]τα̣
[- ca.23 -]  ̣ου̣ν̣[  ̣  ̣  ̣] π̣ερ̣ι̣έχ̣ουσα̣ν κα̣[θ]ὼς
[ὑποτέτακται][ - ca.34 -] [δ]ωρε̣α[ -0-3- ]
[- ca.45 -]  ̣νπ̣ρ̣[ -0-3- ]
20[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.40 -] ε̣ὐ̣λ̣αβεστάτῳ̣
[Ἱερίῳ- ca.38 -]τ̣α̣ ἤ̣[τ]ο̣ι̣
[- ca.26 -] κα̣ὶ̣ ὑποτεταγμένα̣ [πε]ρ̣ιελθόντ̣α̣
25[- ca.35 - τ]ὴν εἰς αὐτ[ὸ]ν γενομένην
[- ca.13 -τοῦ εὐδοκιμωτ(άτου) Πατροφίλου Βάσσου] α̣ὐτοῦ θείου
[καὶ πενθεροῦ (?)- ca.39 -]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
30[- ca.10 -]ν τοια̣[ύ]τ̣ην̣ [- ca.26 -]
[- ca.10 -]αι ὁ αὐτὸς θεο̣[φιλέστατος Θεόδωρος τή]ν̣δε τὴν
[ἔγγραφον δωρεὰν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣ως̣ καὶ ἀδόλως κ[αὶ ἀ]περιγρά̣π̣τ̣[ως]
[- ca.12 - δι’ ἧς ὁ]μ̣ο̣[λ]ο̣γ̣εῖ τῇ σήμερον ἡμέρᾳ δεδωρῆσθαι
[- ca.34 -]  ̣ ὡς προείρηται
35[- ca.37 -]ενο[- ca.8 -]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.10 -]γ̣αθ  ̣  ̣ δε αλλ[  ̣  ̣]ε̣[ -ca.?- ]ν τόπω̣[- ca.14 -]  ̣ισγε̣[  ̣  ̣  ̣]
40[- ca.10 -] κ̣α̣ὶ αὐτ[- ca.6 -]κ̣[  ̣  ̣] ἔ̣λα̣χ̣ε̣ν̣ τῷ αὐτ[ῷ θε]οφιλεστάτ[ῳ]
[Θεοδώρῳ ἐν τοῖς - ca.7 -] ἐγ̣γράφοις διαμερισμ[οῖς ἤ]γουν
[διαιρέσεσι γενομένοις μεταξὺ τοῦ αὐτο]ῦ̣ θεοφιλεστάτου
[Θεοδώρου καὶ - ca.19 - τοῦ εὐδοκι]μ̣ωτάτου
[- ca.50 -]
45[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[τῷ εὐλαβεστάτ]ῳ̣ Ἱ̣ε̣ρίῳ καὶ τ̣[  ̣] διαφ̣έ̣ρ̣ο̣ν̣[- ca.6 -]ζ̣[- ca.12 -]
[- ca.16 - κλ]η̣ρ̣ονομία̣ς̣ [ -ca.?- ] ε̣λ Χο̣βι  ̣[- ca.12 -]
[- ca.25 -] μακαριωτάτῳ Πανολβί̣ῳ̣   ̣  ̣  ̣
50[- ca.33 -]κ[  ̣  ̣] μέρος ἀπὸ τῆς αὐτῆς
[κληρονομίας - ca.24 -θεοφιλ]εστάτου Θεοδώρου
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.7 - θεο]φιλεστα(  ) Θεοδω[ρ- ca.30 -]
55[- ca.15 -] κ̣λ̣ηρ̣ον[ο]μίας̣ μ̣έρος δ̣[ίμοιρον] δια̣κ̣είμενο̣ν̣
[- ca.22 -]ν̣α̣ καὶ̣ Αι(*)ν Τολλα τ[ο]ῖ̣ς ἐποικ[ίοις]
[- ca.21 -]  ̣[  ̣]ι̣οις καὶ ἑτέροις τόποις πρὸς ετ  ̣  ̣
[- ca.38 -] διὰ τῆσδε τῆς
[- ca.37 -]κ[  ̣  ̣] ἐδαφικῶν
60[δικαίων - ca.43 -]
[- ca.50 -]
[- ca.16 -]απ  ̣τ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[- ca.26 -]
[θεοφιλεστάτῳ Θε]οδώρῳ ἀπὸ τῆς εἰρημ[ένης κλη]ρ̣[ονο]μ̣[ίας]
[- ca.11 - ἐγγρ]άφῳ̣ διαμερ̣[ισμῷ ἤτοι διαιρ]έσει προ̣[ -3-7- ]
65[- ca.22 - τ]οῦ πολλάκεις(*) εἰρημ[έ]ν̣ο̣[υ] εὐδοκι̣μω̣[τάτου]
[- ca.24 - ]ν̣ καὶ Ουαελου Μουελου ἐλευθέρου
[- ca.35 -]ι̣ας̣ τῷ αὐτῷ εὐ̣δ̣ο̣[κιμωτ(άτῳ)]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
70Traces
[- ca.8 -]μένων ὑδάτ̣[ω]ν καὶ τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἤ]τ̣οι π̣αντοίω̣[ν]
[ἄλλων φυτῶν εὐ]κ̣ά̣ρπων̣ τε καὶ ἀ̣κ̣άρπων [  ̣  ̣] καὶ εἰσόδ̣ου κα̣[ὶ]
[ἐξόδου- ca.6 - ἀ]νδρα[πόδων   ̣  ̣  ̣]ν̣ δικαίου ἐδα̣φ̣[ικοῦ]   ̣  ̣  ̣ο̣
[- ca.20 - Θεό]δωρος τῷ αὐτῷ εὐλαβεστάτῳ̣ Ἱ̣ερίῳ
75[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces
Traces
[- ca.10 -] π̣ροσ̣[ό]δ̣ους̣ καθ’ ἕκα̣σ̣τ̣α̣ [- ca.12 -]  ̣  ̣[ -4-6- ]
[- ca.16 -]ους ἑκάστου ε  ̣[- ca.10 -]φ̣ορας μετὰ τ̣ῶ̣[ν]
80[- ca.20 -]  ̣[- ca.10 -]ε̣κ̣[ -ca.?- ]τ̣ι̣ γινώ̣[σ]κ̣ειν ἤγου̣[ν]
[- ca.21 - Π]ε̣τ̣ρ̣[ῶν] κ̣α̣ὶ̣ Αὐγ̣ουστοπόλεως ἐφ’ ὅσον
[- ca.38 -] μ̣εταθέσεσειν(*)
[- ca.40 - θ]εοφιλεστατ̣(  )
[- ca.50 -]
85[- ca.50 -]
[- ca.18 -] μακ[α]ρ̣ι̣ωτατ[- ca.23 -]
[- ca.14 -]η̣ τὸν αὐτὸν εὐλαβ̣[έστατον Ἱέριον τ]ελευτ̣ν̣τ̣[α](*)
[- ca.10 -]ο̣υν τέκνα   ̣[  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣τα̣λῖ̣ψ̣αι̣(*) ἐκ τῆς κ̣[οσ]μ̣[ιω]τ̣άτης
[- ca.14 -]  ̣ησ[- ca.10 -]τ̣ης αὐτ̣οῦ νομίμου συμβίου̣
90[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.7 -] ε̣ἴ̣τε ἐκ τῆ̣ς ε[ἰρ]ημέν̣ης κοσ̣[μιωτ(άτης) - ca.9 -]  ̣ω Γ̣εω̣ργ̣[  ̣  ̣]
[- ca.21 - ]α̣ι̣ και ω̣  ̣[- ca.26 -]
95[- ca.26 - ]ται εἶναι τὴν δεσ̣π̣[οτ]ίαν(*) μετὰ τῆς
[- ca.29 - ] π̣[ρογ]ε̣[γρ]α̣μμένων πάντων
[- ca.50 -]
[ -ca.?- ] χ̣ωρὶ̣ς̣ [ -ca.?- ]
[- ca.50 -]
100[- ca.7 - πρ]ά̣τ̣τ̣οντο̣ς̣ ἤγου̣ν τὰ δίκ̣αι[α - ca.9 -]  ̣οι̣χο̣μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -] τρόπον λόγ̣[ον] ἢ̣ νό[μον   ̣  ̣  ̣  ̣]ωγη σὺν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]ησαι προσ[  ̣  ̣] καταλειφθησόμενο̣ι̣ [ἤ]γουν [ -0-4- ]
[- ca.13 -]μενα Tracesὑ̣(*)π̣[ὸ] τοῦ αὐτοῦ εὐλαβ̣ε̣[σ]τ̣ά(του)
[Ἱερίου - ca.44 -]
105[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.11 - π]ροε̣ιρ[η - ca.32 -]
[- ca.10 -] ε̣τ̣ε̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣έ̣κνα ἔχειν τ̣[ -ca.?- ]ν[- ca.6 -] ἀναμφιλ̣[όγως]
[- ca.17 - κ]αὶ χ̣ρῆσι̣ν εἰ̣ς̣ τὸ̣ τηνικαῦτα̣ μεμε̣ρ̣[ισθὲν]
110[- ca.20 - ο]ὐ̣σίας ἔχειν τὰ αὐτὰ καταλειφθησ̣ό̣μεν̣α̣
[- ca.39 -]δ̣ωρα̣ι̣[- ca.6 -]
[- ca.36 -] ε̣ἰ̣ς τὸ κ[- ca.8 -]
[- ca.38 -]  ̣ντα  ̣[ -ca.?- ]χ̣οις κ̣α̣τα
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν]εγκε̣ῖν καὶ εἰς̣ προῖκα ἐπιδιδόναι κα[ὶ] εἰς̣ τ̣οὺς α[ὐτοῦ]
115[κληρονόμους] παραπ̣έμ̣πειν καὶ ἁπλῶ̣ς εἰπεῖν δι̣[ὰ π]άντ̣ος̣ κ̣[ρατεῖν]
[- ca.8 - διηνε]κὴς κεχρῆσθ[αι] αὐτοῖς καὶ τὰ περὶ α̣ὐτ̣ῶ̣ν διοικ̣εῖ[ν]
[δεσποτικῷ] δικαίῳ̣ [- ca.21 -]  ̣ν μ̣ηδεν̣ὸ̣ς̣
[- ca.36 -]ος τ̣ὸ σύνο̣λ̣[ον]
[- ca.50 -]
120[- ca.38 -]ῦ̣ βίου χρήσασθ̣[αι]
[- ca.16 -]α̣δω̣[ -ca.?- ]η̣ τὰ αὐτῷ π̣  ̣[- ca.14 -]της ει̣τ̣  ̣[ -0-3- ]
[- ca.21 - συ(?)]νολ̣ω̣ν δι̣καίο̣ι̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣νέρχεσθ[αι]
[- ca.19 - ὑπ]ε̣ρθέσ̣ε̣ι̣ς εἰς τὸν [προγεγ]ρ̣αμμ̣έν̣ον
[θεοφιλέστατο]ν̣ Θεόδω̣[ρον] τότε περιόντα ἢ μὴ περι̣όντ̣α̣
125[- ca.12 - τη]ν̣ι̣καῦτα̣ [- ca.18 -]υ̣ς̣ τ̣ους̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.39 -]τ̣ους ἔχει̣ν [ -0-3- ]
[- ca.36 - εὐλαβ]εσ̣τάτου̣ [Ἱ]ε̣ρίο̣υ̣
[- ca.38 -]των αὐτῷ̣ δωρη̣θ̣έ̣[ντων]
[- ca.9 -]ων χωρίω[ν] κ̣α̣ὶ οἰκημάτων [καὶ] ἐδα̣φικῶν δικ[αίων]
130[- ca.9 -] ἐξουσίαν ἔχ[ει]ν̣ καὶ χρῆσιν καὶ δ̣ιενε̣κῇ(*) δεσπόζ̣[ειν]
[- ca.25 - τ]οῦ αὐτοῦ εὐλαβεστάτου Ἱ(*)ερίου
[- ca.44 -]ου τελευ[τ]η̣[ -0-1- ]
[- ca.42 -]ε̣ ἢ δωρῆσ[αι]
[- ca.40 -] ποιῆσαι̣ τ̣[ὸ] σύνο̣λ̣ο̣[ν]
135[- ca.40 -]  ̣η̣  ̣[  ̣  ̣ α]λ̣λ̣α̣ι[ -0-3- ]
[- ca.12 -] π̣αντ̣ελῶς ἐφ’ ὅσον περιε̣ί̣ῃ̣ χρόνον ἀλ̣λ̣[  ̣  ̣]
[- ca.16 -]ντα ταῦ̣τ̣α μετ[ὰ] π̣α̣ν̣τὸς αὐτῶ̣ν δικαίου τὸν [ -0-3- ]̣
[- ca.20 - τ]ῆς α[ὐ]τ̣[οῦ] ζ̣ωῆς̣ ἐπὶ τοῖς προδεδηλωμένοις
[- ca.28 -]ε̣[  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣]π̣ε̣ρ̣  ̣  ̣  ̣εδ̣  ̣ο̣[ -0-3- ]
140[- ca.38 -]άξ̣αι αὐτὸν   ̣ρ  ̣[ -0-2- ]
[- ca.42 -] θεοφιλεσ̣τ̣[α](  )
[- ca.39 - ]π̣ροδ[εδήλ]ω̣τ̣α̣ι[ -0-2- ]
[- ca.10 -] τὴν περιεχομένην δύναμιν τῇ̣ πε̣ρ̣ὶ τῶν̣ [ -3-6- ]
[- ca.6 - δωρ]η̣θ̣έν̣τ̣ων γ̣εν̣ομένῃ τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὑ(*)πὸ τοῦ̣ α̣ὐ̣τ̣[οῦ]
145[- ca.20 - μετὰ σ]υ̣ναινέσεω̣ς τοῦ εὐδοκιμωτά(του)
[Πατροφίλου - ca.19 -]η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε[  ̣]ε  ̣ τὸν θεοφιλέστα(τον)
[Θεόδωρον - ca.29 -]ς̣ Θεοδ̣ω̣[ρ  ̣  ̣]
[- ca.36 -π]αρὰ του̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.20 -]ω̣ν[- ca.8 -]
150[- ca.13 -] δ̣εδω̣ρῆσ̣θ̣αι τῷ αὐτῷ εὐ̣λ[αβεσ]τάτῳ Ἱερίῳ καὶ̣ [ -0-3- ]
[- ca.19 - θεοφιλ]ε̣σ̣τάτῳ̣ Θεοδώρῳ οἰ̣κήματα καὶ̣
[- ca.12 -ἐ]δαφικὰ δίκα̣[ια] ἐν τῇ κοινῇ αὐλῇ τῇ περιελθούσ̣ῃ
[- ca.13 -] τὸν εἰ̣[ρ]η̣[μένον- ca.14 -]νκα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑ̣δ̣ά̣των [ -ca.?- ]
155[ -ca.?- ἐ]κ̣κλησια̣[ -ca.?- ]δω[ -ca.?- ]
[- ca.50 -]
[- ca.10 -]μ  ̣  ̣ ἀ̣π̣έ̣[σ]τ̣αλται̣ πρὸς νότον ἤδη αὐτῆ̣ς̣ π̣αρα̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]  ̣  ̣ς ἅπερ̣ ο̣[ἰ]κήματα ἔλαχεν τῷ α̣ὐτῷ θεοφιλεσ̣[τά(τῳ)]
[Θεοδώρῳ ἐν τῷ γενομένῳ ἐγγράφῳ] δ̣[ιαμερ]ι̣σμῷ̣ ἤτ̣οι διαιρέσει
160[- ca.34 -]κ̣αιος αδυν[ -ca.?- ]ι̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ [ -0-2- ]
[- ca.50 -]
[- ca.34 -]τ̣ὰ αὐτὰ ο[- ca.13 -]
[- ca.20 -]κα̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰ̣ρ̣η̣μ̣[έν -1-2- ]  ̣  ̣εκ̣  ̣[- ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ θεοφιλέστατος Θ]ε̣ό̣δ̣ωρος τῷ εὐλαβεστάτῳ Ἱερίῳ̣ πα̣[  ̣  ̣  ̣]
165[- ca.20 -]  ̣ω̣[ -ca.?- ]ην το̣ύτων χρῆσιν καὶ νομὴν κ̣[αὶ]
[δεσποτίαν(?)](*) [εἰς τὸ]ν ἅπαντα χ̣[ρόνον] τ̣ῆς αὐ̣τοῦ ζ̣ωῆς ἐπὶ τῷ αὐτὸν
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
[- ca.50 -]
170[- ca.27 -]ν̣ κ[α]ὶ χρῆσι̣[ν - ca.18 -]
[- ca.24 - συμ]φ̣ώνοις Ἱ(*)ερίῳ τῷ εὐλα̣β̣εσ̣τάτῳ κ̣α̣[ὶ]
[- ca.27 -]  ̣ αὐτοῦ τέ[κνοι]ς̣ κατὰ τὰ και[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.35 -]ντο[  ̣  ̣]δηλω̣[- ca.9 -]
[- ca.39 -]π̣ότε θελ̣[- ca.9 -]
175[- ca.39 -]κιας̣ αὐτοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.38 -]ων προ  ̣[- ca.9 -]
[- ca.27 -]ο̣ν̣[- ca.12 -]  ̣ καινει[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.27 -]  ̣ν ἐκ τούτω̣ν γ[εν]ο̣μέ̣ν̣ην προσ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]σ̣αν ὠφελίαν [  ̣  ̣  ̣]ιας̣[- ca.13 -] τοῦτο ποιεῖν
180[- ca.10 -]τ̣ον ἔχειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ[- ca.14 -]  ̣  ̣ω̣ν̣ τ̣ω̣[ -2-4- ]
[- ca.40 -]ισε[ -ca.?- ]  ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.50 -]
[- ca.40 -]  ̣  ̣(*)ερίῳ   ̣[ -0-6- ]
[- ca.24 - Θε]οδώρου τοῦ θ̣εοφιλε̣[στάτου -0-2- ]
185[- ca.26 -]δα  ̣κο̣μ̣[- ca.9 -]κ̣α̣ι̣  ̣[ -ca.?- ]ρ̣απ̣τον̣[ -0-3- ]
[- ca.33 -] ὡ̣ς ἂν β̣ούλ̣ηται καὶ ὁτ̣ε̣ [ -0-3- ]
[- ca.40 -] περίεστι [ -3-6- ]
[- ca.40 - τὸ]ν̣ αὐτὸν εὐλαβ̣[έστ](ατον)
[Ἱέριον - ca.34 -] καθ’ ἕκαστα̣ ε̣[ -1-5- ]
190[- ca.31 -] πα̣ντ̣ο̣ί̣ω̣ν χ̣ω[ρίων - ca.6 -]
[- ca.30 -]αν οἱανδήποτ̣ε συντέλι[αν](*)
[- ca.20 -] Πετρῶν κ[- ca.12 -]θα̣  ̣  ̣[- ca.7 -]
[- ca.17 -]  ̣ς̣ μ̣εταθεσε[- ca.25 -]
[- ca.37 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
195[- ca.35 -]οις συμφω̣ν̣η̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.34 -]αιρουντων τῷ
[- ca.35 -]  ̣  ̣  ̣ Πα̣ν̣ολβ̣ίου διὰ τῶν̣
[- ca.30 - Θ]εοδώρου θεοφ̣[ιλεσ]τάτου κ̣[αὶ]
[- ca.31 -]  ̣ω̣ν̣ ἀνθομ̣ολόγων ητ̣[ -1-3- ]
200[- ca.38 -]  ̣ προσω̣πο[- ca.6 -]
[- ca.39 -]  ̣ο̣υ̣ εις τ̣[- ca.7 -]
[- ca.21 -]  ̣[- ca.13 -]κ̣[ -ca.?- ]ο̣ν κομφε̣[ -ca.?- ]ρ̣των
[- ca.23 -]ω̣δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ισθ  ̣[- ca.16 -]
[- ca.18 -] γ̣ινώσκειν [- ca.18 -]ω ἐξακτορ[ -2-4- ]
205[- ca.32 -]  ̣ εὐδοκιμωτ(άτου) Πατρ̣ο̣φ̣ί̣λ̣ου
Traces
[- ca.38 -]ωσ̣εω̣ς τ  ̣[- ca.6 -]
[- ca.37 -]των τοιούτων
[- ca.43 -]ν̣[ -ca.?- ]τ̣οπ[  ̣  ̣]
210[- ca.27 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]λ̣[- ca.7 -]ηγ̣η  ̣ ἀ̣νενοχλ̣η̣[τ  ̣  ̣]
[- ca.27 -]μ̣ον[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ] κινδύνῳ̣ καὶ π̣άσῃ [ -0-3- ]
[- ca.15 -]π̣ι  ̣[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ οὐ̣δὲν το̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ων   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.29 -] ἀνατρέψε̣ι̣ ἢ παρ  ̣[- ca.8 -]
[- ca.36 -]ω καθ’ οἱονδή̣[ποτε -0-4- ]
215[- ca.31 - γε]γ̣ρ̣αμμένων πρὸς τ̣ω̣[ -0-3- ]
[- ca.37 -]τ̣ο̣ξ̣  ̣  ̣[- ca.8 -]
[- ca.36 -]κ[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
[- ca.30 -]μηδ  ̣  ̣  ̣ κατὰ τ̣[ -ca.?- ]ο π[ -ca.?- ]σο̣ι̣[ -0-3- ]
[- ca.28 -]κα̣ ἐκκλησιαστικοῖς κανόσιν [ -0-2- ]
220[- ca.23 -δ]ωραιὰν(*) μ̣ε̣θ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣ ἢ κληρονόμοι  ̣
[- ca.37 -]ησι̣ερ  ̣ε̣ι̣[- ca.6 -]
[- ca.50 -]
[- ca.34 -] δικαστηρίου οἱο̣υ̣δή̣π[οτε]
[- ca.21 - καὶ μετὰ τ]ὴν τ̣ο̣ῦ προστίμου καταβολὴ̣ν
225[ἐρρῶσθαι οὐδὲν ἧττον τὴν δ]ωραιὰν(*) μεθ’ ὧν περιέχει πάντω̣ν̣
[- ca.50 -]
[- ca.37 -]τ̣ον ὁ κ̣α̣ὶ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.37 -]ειδ̣ο̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 - ὑπὲρ αὐτοῦ μόνου τοῦ ἐγχειρή]ματος̣ χρυσίν̣[ους]
230[- ca.32 -]  ̣ δύνασθα[ι- ca.13 -]
[- ca.30 -] τῶ̣ν̣ θείων κανόνων   ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.36 -]η̣οις κα̣[ -ca.?- ]κ̣αι διδόναι
[- ca.40 -] ὑπέθετο [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.38 -] αὐτοῦ διαδόχων [ -0-2- ]
235[- ca.44 -]τ̣  ̣χο[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.33 -]η̣ρω̣μ̣[- ca.13 -]
[- ca.34 - πλή]ρ̣ει τύ̣πῳ τῷ π̣ε̣[ρὶ -0-3- ]
[- ca.32 -]π̣ι̣ με̣ν [ -ca.?- ]  ̣ν κα[ -ca.?- ]ευ[ -ca.?- ]
[- ca.33 - θε]οφιλεστ(  ) Θεοδ̣[ωρ  ̣  ̣  ̣]
240[- ca.35 -]  ̣ κατὰ π̣ροσωπ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.44 -]ωρου̣
[- ca.41 -]παντ[ -ca.?- ]λ̣[ -0-2- ]
[- ca.32 -]γ̣ραφου[ -ca.?- ]υ̣της δε της ομ[ -2-4- (?)]
[- ca.13 -]η̣σ̣και το̣[- ca.23 -]ειησ[ -ca.?- ]κ̣[  ̣  ̣  ̣]
245[- ca.12 -]η̣μενος θ[- ca.16 -]ει αὐτὸν ἀπὸ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -] η̣μ[ -ca.?- κλ]η[ρο]νομ̣ί̣ας [- ca.9 -]  ̣υντος̣[- ca.10 -]
[- ca.41 -]τ̣α̣[- ca.8 -]
[- ca.33 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[0-2]
[- ca.22 - ἐ]ξ̣ακτορίας ἐκτινων π̣ρ̣α̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ω̣ν αὐτῷ τα[ -0-2- ]
250[- ca.43 -]  ̣τ̣ι̣ απ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(?)]
[- ca.50 -]
[(hand 2) † Θεόδωρος Ὀβ]οδι[ανοῦ ὁ προγεγραμμένος] πεποίη[μαι]
[τήνδε τὴν ἔγγραφον δωρεὰν -ca.?- ]
[ -ca.?- πρὸς σὲ (?) τὸ]ν̣ πρ̣[ο]ε̣ιρημένον εὐλ[αβ]έ̣σ̣τ̣ατον Ἱ(*)έριο̣[ν]
255[ -ca.?- δι’ ἧς] ὁμολ[ογῶ -ca.?- δεδ]ω̣ρῆσθαι̣
[τὰ προγεγρ]αμμένα δι[ -ca.?- ]και̣[ -ca.?- ]κει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- εὐ]δοκιμ[ωτ][- ca.6 - ]
[ -ca.?- ]  ̣εμ̣ε υ̣π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣π̣[ -ca.?- ]
260[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ην δύναμιν τη π̣  ̣[   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ων̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ν̣ο̣ι̣ς̣ ε  ̣  ̣  ̣ τοις[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ[ -ca.?- ]
265[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η̣τ̣ο̣ι̣ διαιρεσε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣α̣υ̣ραν̣χ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ι̣κ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ο̣  ̣ρ̣[ -ca.?- ]ι̣σ̣  ̣ο̣περ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τῇ ἐξακτορίας τω̣[ -ca.?- ]
270[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υ οι̣ Θεοδωρο  ̣ τα πα̣ν̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α̣ι̣ω̣ρ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ̣ε̣ο̣σ̣  ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κληρο]ν̣ό̣μ̣ω̣ν δια̣δ̣όχ̣ων
275[ -ca.?- ]ν̣  ̣γ̣ρ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]κ̣ε̣ν̣φ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ γινώσκειν καὶ κατ[ -ca.?- ]- ca.13 -[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ροελθ[ -ca.?- ]  ̣  ̣ω̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κα̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ και̣[ -ca.?- ]
280[ -ca.?- ]  ̣ τη̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ ἤγουν τε[ -ca.?- ]α̣ι̣ ν̣ομ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ς τετάρ̣τη̣ς ἐπ̣ι̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τ̣έκνα γνή[σ]ια
[ -ca.?- ]τασ[ -ca.?- ]αντ  ̣  ̣[ -ca.?- ]αυτο[ -ca.?- ]ε  ̣[ -ca.?- ]η̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]και[ -ca.?- ]λβιο̣[ -ca.?- ]  ̣μενω  ̣ τ̣[ -ca.?- ]
285[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣ιενκε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ακαιω̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]κ̣α̣σ̣τα̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ε̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τέκνου ἢ τέκν[ων ὄντων (?)]
[ -ca.?- ]ι̣αν μ̣ετὰ τῆς χ̣[ -ca.?- ]ν  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣επ̣ δ̣ι̣κ  ̣[ -ca.?- ]
290[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]εις εμ̣ε̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]περ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ται  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ενου κα̣σ̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣  ̣ο̣ν[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]κον \μοι̣/ μ̣ε̣μ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
295[ -ca.?- λ]όγον̣ δέδωκα σ̣ο̣ι σ̣τέργειν καὶ επ̣[ -ca.?- ]ι̣ ὥρ̣ισα το̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- προγ]εγραμμένον πρόστιμ̣[ον νομισμάτων   ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣οντ̣α̣   ̣[ -ca.?- καὶ ἐπὶ]
[τούτοις ὑπεθέμην σοι πάντα μου τὰ ὑπάρχο]ν̣τ̣α̣ καὶ ὑ(*)πάρξοντ̣α̣
[πράγματα -ca.?- καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα] ἕ̣καστα καθὼς πρ[ο-]
[γεγράπται ἀκολούθως ]  ̣  ̣  ̣με̣[ -ca.?- ]  ̣αιο̣ι̣[ -ca.?- ]
300[ -ca.?- ]  ̣ι̣ν̣ο̣  ̣  ̣  ̣ ου̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀναγνοὺ]ς̣ ὑ̣(*)π̣[ογράψας χειρὶ ἐμῇ] ἀπέλ̣[υσα. †]
[(hand 3) † Φλ(άουιος) -ca.?- ]  ̣ς̣ Εὐθηνί[ου ἐκ τῆσδε τῆς Πετραίων πόλεως παρήμην τῷ θεοφιλ(εστάτῳ)]
[Θεοδώρῳ Ὀβοδιανοῦ ἀρχιδιακόνῳ συντιθεμένῳ τὴν ἔγγραφον] δ̣ωραιὰν(*) εἰς τὸν εὐλαβ(έστατον) Ἱ̣έ̣ρι̣[ον]
[Πατροφίλου καὶ ἀναγνοὺς τὴν αὐτοῦ -ca.?- ]  ̣  ̣ κ[αὶ] μαρτυρία̣ς̣ χ̣ά̣ρ̣[ιν]
305[ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ. † (hand 4) † Φλ(άουιος) ἐ]κ̣ τῆσ̣δε τ̣[ῆς] Πετραί̣ων πόλεωϲ̣ [π]α̣ρήμην τ̣ῷ̣
[θεοφιλ(εστάτῳ) Θεοδώρῳ] Ὀβ̣[ο]δ̣[ια]ν̣ο̣[ῦ ἀ]ρ̣[χι]δ̣ι̣[ακόνῳ συντιθεμένῳ τὴν ἔγγραφον δωρεὰν εἰς τὸν] ε̣[ὐλαβ(έστατον)]
[Ἱέριον Πατ]ρ̣οφ̣ί̣λ̣ου̣ καὶ ἀναγνοὺς τὴν αὐτοῦ ε̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ μαρτυρ̣ί̣α̣ϲ̣ χάρ̣ι̣ν̣
[ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ. † (hand 5) † Φλ(άουιοϲ) -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ [τ]ῆ̣σ̣δε τ̣ῆς
[Πετραίων πόλεως παρήμην τῷ θεοφιλ(εστάτῳ) Θ]ε̣οδώ̣ρῳ̣ Ὀβοδι̣ανοῦ ἀρχιδιακόνῳ
310[συντι]θημέ̣ν̣ῳ(*) τὴν ἔ̣γ̣γ̣ρ̣[αφον δωρεὰν εἰς τὸν εὐλαβ(έστατον) Ἱέριον Πα]τ̣ρ̣[ο]φ̣ί̣λ̣[ου καὶ ἀναγνοὺς]
[ -ca.?- ] θειον [ -ca.?- καὶ μαρτυρίας] χ̣[άριν ὑ]πέ̣γραψα χειρὶ ἐμῇ. †
[(hand 6) -ca.?- ]λ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]οϲ̣ ἐ̣τ̣έ̣λε̣[σα] † (shorthand?)

Apparatus


^ 56. αϊν papyrus
^ 65. l. πολλάκις
^ 82. l. μεταθέσεσιν
^ 87. l. [τ]ελευτῶντ[α]
^ 88. l. καταλεῖψαι
^ 95. l. δεσπ[οτ]είαν
^ 103. Tracesϋπ̣[ο] papyrus
^ 130. l. διηνεκῇ
^ 131. ϊεριου papyrus
^ 144. ϋπο papyrus
^ 166. l. [δεσποτείαν(?)]
^ 171. ϊεριω papyrus
^ 183. ϊεριω papyrus
^ 191. l. συντέλει[αν]
^ 220. l. [δ]ωρεὰν
^ 225. l. [δ]ωρεὰν
^ 254. ϊεριο̣[ν] papyrus
^ 297. ϋπαρξοντ̣α̣ papyrus
^ 301. ϋπ̣[ογραψασ] papyrus
^ 303. l. δωρεὰν
^ 310. l. [συντι]θεμένῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Benefactor] and Emperor [Augustus]... (Lines 8-11) [This written donation has been drawn up on his own free will and voluntary] choice, [without] any treachery, [fear, violence, any] fraud, deceit or [compulsion or ignorance of law]... (Lines 14-18) ... by Theodoros, [son of Obodianos, the most God-pleasing archdeacon of the most holy catholic church in the region of this city,] from the same city..... containing the matters as [listed below]... gift... (Lines 22-26) ... to the most reverend [Hierios] ..... the matters which have been listed below and have come to the possession of..... the [cession?] made to him [by the most honorable Patrophilos, son of Bassos,] his uncle [and father-in-law] ... (Lines 31-34) ... the same most God-pleasing [Theodoros] this [written deed of gift] ... and without treachery and sincererly... [by which] he agrees to have today donated... as said above... (Lines 40-43) ... was allotted to the same most God-pleasing [Theodoros in the] ... written division or [partitions made between the] same most God-pleasing [Theodoros and] the most honorable... (Lines 47-51) ... to the most reverend] Hierios and that which belongs... of the inheritance... el-Chobi... to the most blessed Panolbios... part of the same [inheritance] ... of the most God-pleasing Theodoros... (Lines 54-60) ... the most God-pleasing Theodoros... two thirds of the inheritance, situated... and Ain Tolla(?), the settlements... and other areas... through this... land rights(?)... (Lines 63-67) ... to the [most God-pleasing] Theodoros from the said inheritance... written division [or] partition... (between?) the frequently mentioned most... and Ouaelos, son of Mouelos, free... to the same most honorable... (Lines 71-74) ... waters and... or all sorts of [other plants,] with or without fruits, and the entrance and [exit] ... slaves... of land right (?) ... Theodoros to the same most reverend Hierios... (Lines 78-81) ... revenues on everything..... each... with... to learn or... of Petra and Augustopolis as much as (?) ... transfers... the most God-pleasing [Theodoros?]... (Lines 86-89) ... the most blessed... [if] the most reverend [Hierios] dies... leaving children from the most virtuous... his lawful spouse... (Lines 93-96) ... either from the said most virtuous... to Georgios? ..... have the power with the... of all the above-written... (Lines 100-4) ... acting or the rights... going... any way, reason, or law... those which will be left behind or... by the most reverend [Hierios] ... (Lines 107-11) ... above-mentioned... have (other?) children... indisputably... and usage, to what was divided at that time... property... have the same things which will be left behind... gift... (Lines 114-18) ... transfer (?) and give away as dowry and transmit to [his heirs] and simply [govern] always... perpetually use them and manage them? with the owner's right... none... (Line 120) ...to use [it up to the end] of his life... (Lines 122-34) ... all rights... return... delay to the above-written [most God-pleasing] Theodoros then remaining in life or not remaining... at that time..... to have... of the most reverend Hierios... of the... estates and dwellings [and] land rights donated to him... to have authority and usage and to own perpetually... of the most reverend Hierios... death... or donate... to make on the whole. (Lines 136-38) ... altogether as long as he lives... these with all their rights... of his life on the previously declared... (Lines 143-46) ... the power included in... the things donated today by the same... [with] the consent of the most honorable [Patrophilos?] ... the most God-pleasing [Theodoros] ... (Lines 150-55) ... to have donated to the same most reverend Hierios and... the most God-pleasing Theodoros, dwellings and... land rights (?) in the surrounding common courtyard..... the said..... waters..... church... (Lines 157-59) ... facing south already... the dwellings allotted to the same most God-pleasing [Theodoros in the written] division or partition [made] ... (Lines 164-66) ... [the most God-pleasing] Theodoros to the most reverend Hierios... their use and possession and [ownership] for the whole time of his life on the condition that he... (Lines 170-72) ... and use..... the most reverend Hierios and... his children... agreed... (Lines 173-251: no translation since the text is so fragmentary and the order of the fragments insecure.) (Lines 252-56) (2.H.) [(chi-rho) I, the above-written Theodoros], son of Obodianos, have drawn up [this written deed of gift... in favor of you,] the above-mentioned most reverend Hierios, ... [through which] I agree... to have donated the above-written... (Lines 257-94: no translation.) (Lines 295-301) ... I have given you my word to cherish and... have determined the above-written fine of [thirty+ solidi and for this I have pledged to you all my] present and future [property and having been asked I have agreed] on every point as has been written above [accordingly] ..... having read it and signed [with my hand], I have delivered it. [(chi-rho)] (Lines 302-5) (3.H.) [(chi-rho) I, Flavius N,] son of Euthenios, [from this city of Petra, have been present when the most God-pleasing Theodoros, son of Obodianos, archdeacon, composed the written deed] of gift to the most reverend Hierios, [son of Patrophilos, and having read... ] and for the sake of testimony [I have signed with my hand. (chi-rho)] (Lines 305-8) (4.H.) [(chi-rho) I, Flavius N, son of N,] from this city of Petra, have been present when [the most God-pleasing Theodoros,] son of Obodianos, archdeacon, [composed the written deed] of gift to the most reverend Hierios, son of Patrophilos, and having read... and for the sake of testimony [I have signed with my hand. (chi-rho)] (Lines 308-11) (5.H.) [(chi-rho) I, Flavius N, son of N,] from this [city of Petra, have been present when the most God-pleasing] Theodoros, son of Obodianos, archdeacon, composed the written deed [of gift to the most reverend Hierios,] son of Patrophilos, [and having read] ... divine... [and] for the sake of [testimony] I have signed with my hand. (chi-rho) (Line 312) (6.H.) [(chi-rho) I, N, notary,] have completed. (chi-rho) (shorthand) (chi-rho)