Papyri.info

sign in

p.petra.4.37 = HGV P.Petra 4 37 = Trismegistos 143358DDbDP transcription: p.petra.4.37 [xml]

r
[τῷ θεοφιλεστ(άτῳ) Θ]εωδόρῳ(*) Ὀβοδιανοῦ ἀρχηδιακώνῳ(*) τῆς ἁγιωτ(άτης) ἐκλη[σίας](*)
[- ca.7 - μητρ]οπόληως(*), ἐκ τῆς αὐ̣[τῆ]ς̣ μ̣ὲ̣ν̣ ὁ̣ρ̣[μω]μ̣ενο  ̣(*) [δ]ι̣ά̣[γοντι δὲ τὰ νῦν]
[ἐπὶ κ]άστρου Ζ̣[αδακάθω]ν̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣σ̣θα̣  ̣  ̣ερ̣[- ca.25 -]
Traces
5[- ca.11 -]στε̣ις ὑπὲρ τῆς κοσμ̣ιωτ(άτης) Ἀρίστας   ̣[  ̣]  ̣[- ca.15 -]
[- ca.12 -]  ̣ τὴν οἴκησιν(*) ἐχούσης καὶ διαγούσης ἐν τῇ ἁγιω̣[τάτῃ]
[- ca.15 -]  ̣ χα(ίρειν). ὡμολο̣[γῶ](*) διὰ ταύτης μο[υ τῆ]ς ἀποδ[είξεως]
[ -ca.?- ] ἀ̣πεσχηκέν[αι καὶ] π̣επληρῶ̣σθαι [παρὰ σοῦ - ca.20 -]
[  ̣  ̣]ς τ̣ὰς ἐμ  ̣[- ca.45 -]
10[- ca.15 -]της ἰνδι(κτίωνος) τοῦ π[α]ρ̣ελ̣[θ]ώ[ν]τ[ος](*)[  ̣  ̣  ̣ ἔτους   ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣  ̣[ -4-8- ]
[- ca.11 -]η̣ς̣ δεκάτης ἰνδι(κτίωνος) μέρους ἕκτου τοῦ χορίου(*) τό(που) Σαργαδι̣[ -1-5- ]
[καθ’](*) [ἔ]τ̣[ος ὑπ]ὲρ ἰ̣ουγέρου ἡνὸς(*) ἡμίσσους(*) εἰκουστοῦ(*) τετάρτου [ -2-7- ]
[τὸ] τ̣έταρτον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣στων τε  ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
[τ]ῆς αὐτῆς συν[τηλείας](*) [- ca.35 -]
15[  ̣]  ̣[- ca.9 -ο]υ̣ συνβί[ο]υ(*) ἀπὸ κλη̣ρονο̣μία[ς τοῦ μα]κ̣[α]ρ̣(ιωτάτου) π̣[ -3-7- ]
[- ca.11 -] τὼ(*) δὲ ἄλλο μέρος δύμοιρον(*) τῆς συ̣[ντηλ]είας(*) τοῦ α[ὐτοῦ]
[χορίου](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ τῷ μεγαλωπρε(πεστάτῳ)(*) Αἰλιανοῦ(*) Μοναξίο[υ ἰλ]λ̣ι̣στρίου(*) [καὶ τῷ]
[θεο]φειλεστ[άτ]ῳ(*) Ἰωάννου(*) Οὐά̣ρε̣ω̣ς̣ [- ca.30 -]
[κ]αὶ πληρωθ[ῆναι (?)- ca.40 -]
20[τοῦ πρ]ο̣γε̣[γρα]μμένου σπορίμου χ̣[ο]ρ̣ί̣[ου](*)[- ca.20 -]
[- ca.7 - τὴν σ]ύνβιών(*) μου τῶν εἰρημένον(*) εἴκουσει(*) πέντη(*) ἠνιαυτ[ῶν](*) [καὶ]
[ὁ]μ[ο]λογῶ εἰδ[ίῳ](*) [μο]υ κυνδύνῳ(*) καὶ τῆς ἐμε͂ς(*) ὑποσ̣τ̣[άσ]εως μ̣[ηδένα]
[ -ca.?- ] λόγον ἔχιν(*) [με μηδὲ] τὴν εἰρημέ[νην σύμβιόν μου μὴ κληρονόμους ἢ]
[δ]ιαδόχους   ̣[- ca.6 -]παρεπ̣[- ca.30 -]
25[- ca.8 - τοῦ π]ρ̣[ο]ειρημένου χορίου(*) - ca.20 -[ -0-6- ]
[- ca.11 -]ς δεκάτης ἰνδι(κτίωνος) καὶ αὐτῆς. καὶ τοῦτο δὲ δῆλον ποιῶ ν[ -0-6- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣[αν]τοίου δόλω(*) τῷ ἰδίων(*) μου κυνδύνῳ(*) κ[α]ὶ τῆς ἐμ[ε͂ς](*) [ὑποστά-]
[ -ca.?- ]σεως καὶ εὐ̣τ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣αρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
[  ̣  ̣]ς ἀπὸ ἑνδε[κάτης ἰνδι(κτίωνος) - ca.32 -]
30[- ca.10 - ἡ ἐ]μὲ(*) σύνβιως(*) τοῦ προγεγραμμένου π  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -3-6- ]
[- ca.11 -] τῆς αὐτῆς συντηλείας(*) τοῖς εὐαγέσιν οἴκοις τῶν [ἁγίων]
[κα]ὶ̣ ἐνδόξ[ων   ̣  ̣  ̣]  ̣ τοῦ ἀρχο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ καὶ Θεωδόρ̣[ο]υ(*) τοῦ μάρτ[υρος ἐπὶ (?)]
[ -ca.?- ] Ζ̣[α]δακάθου̣ [τοῦ εἰρη]μ̣έν̣ου κάστρ[ου - ca.28 -]
35[τ]ῷ̣ μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ι̣ω̣τ(άτῳ)   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἐ̣μῷ πε̣ν̣θη̣ρῷ(*) ἀπ[ὸ - ca.25 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκχωρη]θ̣είσης ὑπ’ αὐτοῦ τοῖς αὐτοῖς ἁγίοις οἴκοις καὶ   ̣  ̣  ̣[ -0-6- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣οὺς κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ τὼ(*) ἀζέμιω[ν](*) [καὶ]
[ -ca.?- ] ἀβλαβὲς [καὶ ἀ]ν̣ενόχλητον(*) καὶ [- ca.12 - πε̣ρ]ι̣ποιέσο̣[ -0-7- ](*)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ κλ[ηρον]όμοι   ̣  ̣  ̣ διάδοχοι ἐκ [- ca.30 -]
40[- ca.8 - αὐ]τῆς διαδοχο  ̣(*) ε̣νοι̣κ̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.25 -]
[- ca.7 - μηδέ]να{ν} λόγον ἐπιζε[τεῖ]ν(*) παρὰ σο̣[ῦ] χάριν τῆς προγε[γραμμένης]
[ -ca.?- ] σ̣υ̣ν̣[τ]η̣λ̣ί[ας](*) [ὑ]πέρ τη(*) τῶν προλαβό[ντων κα]ὶ̣   ̣[- ca.7 -]ν̣των χρ[όνων -0-5- ]
[ -ca.?- ] ὑποθῆ̣ν̣[αι - ca.16 -]  ̣ενο[- ca.30 -]
[- ca.10 -] κ̣[α]ὶ πρὸς ἀσφάλει[αν ὑμετέραν ταύτην πεποίημαι τὴν]
45[ἀπόδειξιν] γρ[α]φῖσαν(*) χειρὶ Φλ(αουίου) Νόννου Αὔξωνος πρ(ίορος(?)) [ἐ]μ̣οῦ α̣ὐ̣τ̣[ὸν ἀξιώ-]
[σαντος ταύτ]ην ὑπὲρ ἐμοῦ γράψαι ὠλιγωγραμμάτου(*). [ἐγράφη (month)]
[ -ca.?- ] τριακάδ[ι ἔτ]ους τετρακοσσι[οστο]ῦ̣(*) ἑξικου[στοῦ](*) [- ca.15 -]
[μ]ένη καὶ ὑ[π]έ̣γραψα. [ -ca.?- ] (hand 2) † Φλ(άουιος) Κύρικο̣[ς (patronymic) ὁ προγεγραμμένος]
[- ca.12 -] ποιουμένους(*) τοὺς λόγους <ὑπὲρ> ἰδ̣[ί]ου κ[αὶ τῆς κοσμιωτάτης]
50[Ἀρίστας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λίου ἐμ<ς>(*) σ̣υ̣μβίω(*) πεπύεμε(*) τέ̣νδε(*) τ̣ὲν(*) π̣α̣[ροῦσαν ἀπόδειξιν]
αὐτὴν πᾶσα̣ν  ̣ ε̣ἰ<ς> σὲ τὸν θεοφιλέ[στατ]ο(ν) [Θεόδωρον Ὀβοδιανοῦ]
[- ca.10 - συ]ντέλιαν(*) μέρους ἥκτο̣υ(*) τοῦ προγε[γραμμένου χωρίου]
Traces
εἴκοσι π̣[έντε - ca.40 -]
55[- ca.12 -]ε̣κ̣τ̣ι̣ο̣ν̣ης καὶ αὐτῆς καὶ εἰς τὸν μετέ[πειτα χρόνον]
[1 line missing]
57[- ca.10 -]τη μέρους ἥκτο̣υ̣(*) τῆ[ς αὐ]τῆ̣[ς συντελείας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -] καὶ ἐπεροτεθὶς(*) ὁμο̣λόγε̣σα(*) [- ca.15 -]
ἡ εἰρεμέ̣[νη](*) [Ἀρίστα - ca.9 -]  ̣  ̣  ̣ (hand 3) † Φλ̣[(άουιος) - ca.20 -]
60[- ca.13 -] σ̣ύμβιος τοῖς(*) εἰρεμένοις(*) [κοσμιωτάτοις](*) [Ἀρίστας]
[- ca.8 -]τι̣οις καθ’(*) ἔτος ἀπὸ εἰουγ̣έ̣ρου(*) ἡνὸς(*) ἡμ[ίσους εἰκοστοῦ]
τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣[ου, το]ῦ̣τ’ ἔστιν ἀπὸ προγε[γρ]α̣μ̣[μέν]ης π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἰνδ(ικτίωνος)]
[1 line missing]
64[- ca.12 -] ὑπογράψας χειρὶ ἐμεῖ̣(*)[- ca.15 -]
65(hand 4) [- ca.12 - ὑ]π̣ογράψας χιρὶ(*) ἐμῇ † [- ca.15 -]
(hand 5) [ -ca.?- ] μαρτυρ[ῶ ὑπογρά]ψας χειρὶ ἐμιῇ(*)[ -ca.?- ]
fragment a1
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μ  ̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ων πατ  ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment a2
[ -ca.?- ] ε̣ἰ̣ρημένη[ς -ca.?- ] (two layers of papyrus) fragment a3
Traces 1 line
2[ -ca.?- ]σιας δορη[ᾶς](*) [ -ca.?- ]
Traces 1 line
4[ -ca.?- ] κοσμιωτ(άτη)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment a4
[ -ca.?- ]τ̣ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ους εκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ ὡμολογ(  ) τῶν̣ [ -ca.?- ]
fragment b1
[ -ca.?- το]ῦ̣ θεο[φιλεστάτου] fragment b2
[ -ca.?- ἐ]κ τό(που) λ[ -ca.?- ] fragment e2-4
[ -ca.?- ]σ̣ι ἐξ ἀριθμ[οῦ ][ -ca.?- ] fragment tail1
Ζαδα[καθ] fragment tail2
[ -ca.?- ]τιρω̣[ -ca.?- ] fragment tail13
[ -ca.?- το]ῦ χορίου(*) [ -ca.?- ] fragment tail15
[ -ca.?- ] χ̣ρόνον εξ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] fragment tail18
[ -ca.?- ] π̣ρογεγρα̣[μμεν -ca.?- ] fragment tail19
[ -ca.?- σ]υ̣ντηλ[εί](*) [ -ca.?- ] v

fragment v1
[ -ca.?- ]εκχωρησεως   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣κου αι   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment v2
[ -ca.?- ]λευ̣ει αν[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.1. corr. ex [Θ]εωδορος(?), l. [Θ]εοδώρῳ
^ r.1. corr. ex αρχηδιακανω(?), l. ἀρχιδιακόνῳ
^ r.1. l. ἐκκλη[σίας]
^ r.2. l. [μητρ]οπόλεως
^ r.2. l. ὁρ[μω]μένω
^ r.6. corr. ex εικησιν
^ r.7. l. ὁμολο[γῶ]
^ r.10. l. π[α]ρελ[θ]ό[ν]τ[ος]
^ r.11. l. χωρίου
^ r.12. l. [κατ’]
^ r.12. l. ἑνὸς
^ r.12. l. ἡμίσους
^ r.12. l. εἰκοστοῦ
^ r.14. l. συν[τελείας]
^ r.15. l. συμβίου
^ r.16. l. τὸ
^ r.16. l. δίμοιρον
^ r.16. l. συ[ντελ]είας
^ r.17. l. [χωρίου]
^ r.17. corr. ex μελαλωπρε(πεστατω), l. μεγαλοπρε(πεστάτῳ)
^ r.17. l. Αἰλιανῷ
^ r.17. l. [ἰλ]λουστρίῳ
^ r.18. l. [θεο]φιλεστ[άτ]ῳ
^ r.18. l. Ἰωάννῃ
^ r.20. l. χ[ω]ρί[ου]
^ r.21. l. [σ]ύμβιόν
^ r.21. l. εἰρημένων
^ r.21. l. εἴκοσι
^ r.21. l. πέντε
^ r.21. l. ἐνιαυτ[ῶν]
^ r.22. l. ἰδ[ίῳ]
^ r.22. l. κινδύνῳ
^ r.22. l. ἐμῆς
^ r.23. l. ἔχειν
^ r.25. l. χωρίου
^ r.27. l. δόλου
^ r.27. l. ἰδίῳ
^ r.27. l. κινδύνῳ
^ r.27. l. ἐμ[ῆς]
^ r.30. l. [ἐ]μὴ
^ r.30. l. σύμβιος
^ r.31. l. συντελείας
^ r.32. l. Θεοδώρ[ο]υ
^ r.35. l. πενθερῷ
^ r.37. l. τὸ
^ r.37. l. ἀζήμιο[ν]
^ r.38. corr. ex [ἀ]ν̣ννόχλητον
^ r.38. l. [περ]ιποιήσω (or [περ]ιποιησο[ -0-7- ])(*)
^ r.40. l. διαδόχων
^ r.41. l. ἐπιζη[τεῖ]ν
^ r.42. l. συν[τ]ελεί[ας]
^ r.42. l. τε
^ r.45. l. γρ[α]φεῖσαν
^ r.46. l. ὀλιγογραμμάτου
^ r.47. l. τετρακοσι[οστο]ῦ
^ r.47. l. ἑξηκο[στοῦ]
^ r.49. l. ποιούμενος
^ r.50. l. ἐμῆς
^ r.50. l. συμβίου
^ r.50. l. πεποίημαι
^ r.50. l. τήνδε
^ r.50. l. τὴν
^ r.52. l. [συ]ντέλειαν
^ r.52. l. ἕκτου
^ r.57. l. ἕκτου
^ r.58. l. ἐπερωτηθεὶς
^ r.58. l. ὡμολόγησα
^ r.59. l. εἰρημέ[νη]
^ r.60. l. τῆς
^ r.60. l. εἰρημένης
^ r.60. l. [κοσμιωτάτης]
^ r.61. l. κατ'
^ r.61. l. ἰουγέρου
^ r.61. l. ἑνὸς
^ r.64. l. ἐμῇ
^ r.65. l. χειρὶ
^ r.66. l. ἐμῇ
^ a3.2. corr. ex δωρο[ας], l. δωρε[ᾶς]
^ tail13.1. l. χωρίου
^ tail19.1. l. [σ]υ̣ντελ[εί]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.