Papyri.info

sign in

p.petra.4.40 = HGV P.Petra 4 40 = Trismegistos 143361DDbDP transcription: p.petra.4.40 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.55 -]  ̣τ[- ca.23 -]
[- ca.26 -]  ̣[- ca.16 - κα]ὶ κατα̣γ̣[εγρ]α̣φ̣[ηκέν]α̣ι̣ δεσπ̣[οτ  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ξ̣α̣ι̣̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν πάν̣τ̣ων τῶν̣ [γ]εναμ[ένω]ν π̣ρ[αθ]έντων μ̣[ο]ι ὑπὸ το̣[ῦ μ]ν̣ημ̣ονε[υ]θέν[τος]
[- ca.23 -]θ̣ωσι[ -ca.?- γ]ε̣ν̣α̣μένη̣  ̣[παρ’] α̣ὐτοῦ εἰς [ἐμ]ὲ̣ προσ̣τ̣[  ̣]σ̣σαι ἐγγρ̣ά̣φ̣ῳ ὠνῇ μ[η]δ̣ενὸς πρ[ο]σ̣ώπου̣ κα̣[θ’ ο]ἱωνδήπ̣[ο]τε(*) τρόπ̣[ον] ἢ χρόνον ταύτην̣ [κ]αταράξαν̣τ̣ο̣ς̣   ̣  ̣[  ̣]υ̣τε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.23 -] σύνολον ἕ̣ν̣εκε̣ν̣ τ̣[ούτων] τῶν οἰκη̣[μ]ά̣των ἢ̣ [μέρ]ους αὐτῶ̣ν̣ ἢ τοῦ πρ[ογεγ]ραμμέ[νο]υ μέρους [ἡ]μ̣ίσους τοῦ εἰρημ̣[έν]ο̣υ αὐλιδρίου, καὶ [ἡν]ίκα πέπ̣ρακά σο̣[ι]
5[- ca.23 - τ]οὺς ἐπι̣π̣έ̣δους δ̣[ύο οἴ]κ̣ους̣ τ[ῷ] γ̣εναμέν̣[ῳ] παρ’ ἐμοῦ̣ [ε]ἰς σὲ ὠνι̣α̣[κ]ῷ μετὰ μέρ̣[ο]υς ἡμίσεω[ς] τοῦ εἰρημ̣ένου αὐλιδ̣ρ̣ί̣ου, οὐδὶς(*) οὐδ’ ἔγωγε̣ [ο]ὐδὲ μετὰ τ̣αῦτα μη̣[δεὶς]
[- ca.23 -]σ̣ιασεν ἢ δ[ι]ε̣φ̣ώνησεν παντελῶ[ς] ἕνεκεν τῆ̣ς αὐτῆς πρά̣σ̣εως ἐμ̣ο̣ῦ̣ παραδε̣δ̣οκότο<ς>(*) σοι σω̣[μ]α̣τ̣ικῶς τὴν νομὴν καὶ ταύτην ἀστασίαστον σοῦ καταδεξαμέν̣ου̣
[- ca.23 -] τούτων [ο]ὕ̣τ̣ω̣ς̣ ἐ̣χ̣όντω̣ν ἐπὶ τ̣ο̣ῦ̣ π̣[αρ]ό̣ντος δι̣ε̣μαρτύρ̣α̣τ̣[ο] λ̣έ̣γων ὑπό̣ τινων ἐ̣ξ̣[ου]σ̣ιάζεσθαι [τ]ὸ πραθέν̣ [σ]ο̣ι παρ’ ἐμ[οῦ] μέρος ἥ̣[μ]ισυ τοῦ εἰρημένου̣ [α]ὐλιδρίου̣
[- ca.19 -]το̣σ̣[αῦτ]α ποιοντ̣[  ̣  ̣](*) [  ̣  ̣]ν̣ οὐκέτ̣[ι π]λ̣ηρώσε̣ι̣[ν] ἡ̣μᾶς γ̣ίτ̣[ον]α̣ς(*) πιρωμ[ένο]υ̣ς̣(*) κινε̣[ῖν π]ερὶ τού̣[του] ὥσ̣τε ἀβ̣έ̣β̣α̣ι̣ο̣ν̣ ε̣ἶ[ναι] τ̣ὴν τοια̣[ύ]τ̣η̣ν̣ ν̣[ομή]ν̣. ἔδι(*) γὰρ τ̣ὴν [αὐτ]ὴν εὐδοκ(ιμωτάτην)
[- ca.17 -] κ̣α̣θ̣’ ἑκ[ατ]έ̣ρων̣ ἡ̣[μῶν διὰ π]α̣ραγγελ[ία]ς δηλ[ῶσαι τὴ]ν̣ περὶ̣ τοῦ α̣[ὐτοῦ] ἀγωγὴ̣[ν] κ̣αὶ δ̣ι̣[αδικα]σ̣ί̣αν ὡς [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣ το]σ̣οῦτο πιρ̣ώ̣νται̣(*) [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ς̣ ἵ̣ν̣α κἀ̣γ̣ὼ̣ εν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρ̣οφάσει
10[- ca.15 -]  ̣νο[  ̣  ̣  ̣]ης ἀ̣π̣ὸ τ̣[οῦ νῦ]ν χ̣ωρ̣[ή]σ̣ω κα̣τ̣[ὰ] τ̣[οῦ] Γεωρ[γ]ί̣ου υἱοῦ [κ]λ̣ηρονόμο̣υ̣ τοῦ μν̣η̣[μο]ν̣ευθέντο[ς] μακ̣αρ(ιωτάτου) [Στ]ε̣φ̣άνου Λε[ο]ν̣τ̣ί̣ο[υ] τ̣η̣ν̣[ί]κ̣α̣ κατέχο̣ν̣[τος   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ί̣νου(*)
[- ca.22 -] τ̣ὰ̣ π̣ράγμα̣[τα αὐ]τ̣ὸν τ̣ὸ̣ ἱ̣καν̣[ὸν δοῦν]αι ἐπὶ̣ τῇ̣ ὁμά̣[δι] ε̣[  ̣] ἀ̣πὸ̣ τ̣ο̣ῦ μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣α̣ [- ca.12 -]κ̣ε̣[  ̣]κ[- ca.18 -]
[- ca.34 -]λ̣κ̣ι̣ν̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. [ο]ἱονδήπ[ο]τε
^ 5. l. οὐδεὶς
^ 6. l. παραδεδωκότος
^ 8. l. ποιουντ[  ̣  ̣]
^ 8. l. γείτονας
^ 8. l. πειρωμένους
^ 8. l. ἐδεῖ
^ 9. l. πειρῶνται
^ 10. l. ἐκείνου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.