Papyri.info

sign in

p.petra.4.41 = HGV P.Petra 4 41 = Trismegistos 143362DDbDP transcription: p.petra.4.41 [xml]

column i
(hand 3) [ -0-15- ] vac. ? [- ca.11 -] τὸ δεχ̣[- ca.11 -]θον   ̣[- ca.11 -]υ δε[- ca.11 -]α̣ς ἁγι̣ω̣[ -0-5- ]
[ -0-15- ]θος [- ca.11 -] καθο̣[λικῆς ἐκκλη]σίας [- ca.11 -]  ̣τε[- ca.11 -]ρθ̣  ̣  ̣[ -0-5- ]
(hand 4) [ -ca.?- ] † Ἰ(*)ωάννης Σ̣τε̣[φ]ά̣νου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σοι τ(*) θεοφι[λε]σ̣τ̣(άτῳ) ω̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] ὑ̣πογράψα̣ς̣ [χει]ρὶ ἐ[μῇ]
(hand 5) [ -0-15- ] Θεόδωρος Ὀ̣[βοδιανοῦ -0-7- ]
(hand 6) [ -0-12- μαρ]τυρια̣[ - ca.9 -] [τό]δε τὸ   ̣[- ca.11 -]  ̣κα  ̣ω̣[- ca.11 -]  ̣  ̣γ  ̣  ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣α[ -0-5- ]
[ -0-15- ]  ̣αι[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣κ[- ca.11 -]ε̣ι̣δ̣[- ca.12 -]ωρο[- ca.12 -]τ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]τῳ Θεοδ̣[ώρῳ](*)
Traces
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1(hand 1) [ -ca.?- ]ο̣[  ̣]  ̣ν[ -ca.?- ]
[ -0-15- ]  ̣ τ[  ̣] ισ[- ca.12 -]κ̣α̣ι[- ca.12 -]ε̣ιν̣α̣ι̣[- ca.12 -]συ[- ca.12 -]ξ̣ωμ[- ca.12 -]  ̣  ̣[ -0-9- ]
[ -0-10- ἐκ π]λήρου̣[ς](*) [- ca.11 -]μ̣ι[- ca.12 -]υ̣τω [- ca.12 -]  ̣ακ[- ca.12 -] καὶ ἐνώ[μοτον(?) - ca.8 -]  ̣αρ[ -0-9- ]
[ -0-14- τ]ὸ μέρ[ος - ca.10 -]ον[  ̣]ιμ[- ca.12 -]  ̣ερκ̣[- ca.12 -]γι̣[- ca.12 -]τοτ  ̣[- ca.12 -]ε̣ρ̣(  )[ -0-9- ]
5[ -0-15- ]εξ̣ητ[- ca.12 -]  ̣[  ̣]υτω̣[- ca.12 -]οντο[- ca.12 -]  ̣[- ca.11 - τ]οῦ αὐτο[ῦ - ca.11 -] διεφα̣(*)[ -0-9- ]
[ -0-17- ]  ̣  ̣[- ca.12 -]το α̣π̣[- ca.12 -]θ̣ελο̣[- ca.12 -]  ̣[- ca.12 -] αὐτοῦ [- ca.12 -]εσθαι τ[ -0-9- ]
[ -0-32- ]  ̣[- ca.40 -] ἐπὶ τοῦ [- ca.12 -] τ̣ούτοις [ -0-9- ]
[ -0-32- ]υ̣ρ[- ca.40 -]τ̣ου̣[- ca.14 -]την   ̣[ -0-9- ]
[ -0-32- ]  ̣ιη[ -ca.?- ]
10[ -0-15- ]νεκ  ̣[  ̣  ̣]  ̣κ[- ca.8 -] vac. ? [- ca.7 - ἐ]πιφυ[- ca.8 -]ει̣ον[  ̣]τα[- ca.8 -]του̣[- ca.12 -]ν ρ[  ̣]ο  ̣θυ[ -0-6- ]
[ -0-13- ἀσ]φαλ̣ισ[  ̣  ̣]ε  ̣[- ca.8 -]λ̣οντο[- ca.8 -]ενγυη̣[ς](*) [- ca.7 -]τον διε[- ca.8 -] ἐπὶ προ[- ca.8 -]ζομενο̣[ -0-6- ]
[ -0-15- ]τ̣οις οτ̣[  ̣  ̣]φο[- ca.8 -]  ̣ιου αὐτο[- ca.8 -] ὑ̣ποκ̣ει  ̣[- ca.8 -]  ̣νωμ̣  ̣  ̣  ̣λ̣[- ca.6 - ἀλ]λήλους [- ca.8 -]υ παρὰ αι[ -0-6- ]
[ -0-15- ]λ̣ογον [  ̣  ̣]εχο[- ca.8 - τε]τ̣ά̣ρτου μ[έρους   ̣  ̣  ̣] τοῦ εἰρημ[ένου   ̣  ̣  ̣ μ]έρος ἥμισ[υ - ca.6 - σ]τ̣ασεως   ̣[- ca.5 - ἐγν(?)]ωσμένη[- 6]
[ -0-15- ]του   ̣[  ̣  ̣]λιο̣[- ca.8 -]λ̣ιου[- ca.8 -]β̣η τοῦ μέ̣[ρους καθ]αροποιείας [- ca.7 - π]ρὸς τὸν κα[ιρὸν (?)   ̣  ̣  ̣  ̣] ἕνεκεν τ[ -0-6- ]
15[ -0-17- ]μ[- ca.20 -]τ̣ωσ[- ca.10 -]μη[- ca.12 -] ἑκαστο[- ca.8 -]α̣φέρειν   ̣[ -0-6- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column iii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.36 -]  ̣ι[- ca.7 -]κ[  ̣]ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θεν[- ca.10 -]
[- ca.35 - π]ατρὸς [- ca.6 -]ως επ  ̣[- ca.6 -]  ̣ι̣[- ca.13 -] Σ̣τεφ̣[αν   ̣  ̣ Λε]οντίο[υ - ca.8 -]
  ̣ι̣[- ca.6 -]νη[- ca.8 -]φ[- ca.8 -]θα̣ι [  ̣  ̣ μνημον]ε̣υ̣θεν̣τ̣[  ̣  ̣ μα]καρ(ιωτατ ) Στε[φαν  ̣  ̣] [  ̣]  ̣ερο̣[- ca.7 -]  ̣αι[- ca.6 -]εισεν   ̣[  ̣  ̣  ̣] α̣ὐτοῦ [- ca.9 -]
δι[- ca.6 -]αγοσ̣[- ca.8 -]εμ[  ̣]ι̣[- ca.6 -]σω ἐφ̣[  ̣]ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]π̣αναγνώσεις, ὅτι πέπρα[κέ]ν σοι   ̣[  ̣]α̣[  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣] τοῦ π̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣] διὰ τῆς γεναμένης(*) παρ’ α[ὐτοῦ]
5λ̣ή̣μ̣[ψεως] π̣α̣ν̣[  ̣  ̣]υ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣ικαιο[- ca.6 -]οσ  ̣  ̣ιμ  ̣ι[ αὐλίδρ(?)]ιον αὐτοῦ καὶ β̣ορρᾷ διακειμ[έν]ην οἴκησίν μ[ο]υ, πάντ[ας] τοῦδε τοῦ Κ[ά]στρου, ἐκ πλ[ήρους]
  ̣λ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]έ̣ρος ἥμισ̣[υ   ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ μέρ̣[ος   ̣  ̣  ̣]ν το[ῦ] ερ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ ὁλ[ό]κλ̣ηρον αὐλίδριον [καὶ] μέρο̣ς̣ ἥμισ̣[υ] ἄλλου αὐ̣λ̣ι̣δ̣[ρίου, οἴ]κ̣ο̣υ̣ς ἐπι[π]αίδους(*) τρ[εῖς]
ἐν τῇ [οἰκίᾳ τοῦ μ]ακαρ(ιωτάτου) Στε[φ]άν[ου   ̣  ̣]τουτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ γεγρα  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο διηλθεῖν(*) [εἰ]ς̣ αὐτῶν ἴα̣σ̣ι̣ν καὶ ἐ̣π̣ίγνω[σιν] δ̣ι̣καίων̣ κοπροδοχί̣[ου](*) καὶ μετὰ τού[του   ̣  ̣]
και[- ca.6 -]μ̣ουσαι[- ca.6 -] ἔγωγ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παρακ[ελεύο]μ̣αί σε τοῦτο ἀν̣α̣λαβῖν̣(*) παρ’ αὐτ[οῦ]. διε̣μαρτυρ[  ̣  ̣] α̣ὐτὸν τοιγχάνον[τα](*) [εἰ]σγεγενέσθ̣[αι]
Θεο[δωρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γενομ[εν  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ[- ca.6 -]κατατ[- ca.6 -]ον π[ωλ]ῆσαι μ̣οι ἐπὶ τῇ ὁμολ[ο]γηθεί̣[σ]ῃ μοι π̣[α]ρὰ τοῦ [μα]καρ(ιωτάτου) Γ[ε]ωργί[ου   ̣  ̣]ι̣σθεν [  ̣  ̣] τὸ ἰ[  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11εἰς τ̣[ -ca.?- ]
ἐφ’ ὧν [- ca.6 -]  ̣ϲ̣ια̣[- ca.8 -]  ̣οιχ[- ca.6 -]- ca.9 - ι̣[  ̣]  ̣[  ̣]ι̣  ̣[  ̣]ν μ[  ̣]ε̣π̣εισ̣με̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ι̣[  ̣]  ̣ κ̣α̣ὶ̣ μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ου μ̣ὲν πρό̣[τ]ε̣ρο[ν] γινε  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ὅτι δικ[αίως δ]ίδοσθ̣[αι   ̣  ̣  ̣  ̣]οτηροσ̣[- ca.6 -] π̣ροσ̣[  ̣  ̣  ̣ συμβολ]α̣ί̣ω̣ ὠνιακῷ̣ μέρ[ο]ς τῆ̣ς̣ οἰκήσεω[ς] π̣ραθείσης μ[ο]ι παρὰ τ̣οῦ σοῦ π̣[ατρὸ]ς. τούτο[υς δὲ] τοὺ̣ς δύο ο̣ἴκ̣[ου]ς̣
Στεφάνο̣[υ ταῖς δ]ιαμαρτυρία̣ι̣[ς - ca.6 -]ντος εγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦ ἐμο̣[ῦ - ca.9 -]κ̣οις καὶ μέρ[ο]ς ἥμισυ τοῦ [ἔμ]προσθεν α̣[ὐ]λιδρίου καὶ μ̣έρος τρίττον(*) [τοῦ αὐ]τοῦ κο[προ]δ̣οχί̣ο̣υ(*) καὶ ἐν [αὐτ]ῷ̣
15προσθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ους vac. ? [- ca.6 -] α̣ὐ̣τῷ παρ[- ca.6 -]αζε[- ca.9 - ἀ]ν̣απ̣εμψ̣άμενος πρ[ὸς] μ̣έ. vac. ἴ[σως δ]ιεμαρτ[ύ]ρ̣[η]σ̣[έν μ]οι λέ̣γω[ν ὅ]τ̣ι̣ ἔ̣χ̣ων τὴν [ἐ]μ̣ὴν τ̣ο̣ῦ π̣ρά̣[γματο]ς̣
ἀπόκρισ[ιν   ̣  ̣  ̣  ̣] ἔγγραφον [  ̣  ̣  ̣  ̣ πα]ρ’ ἐμοῦ [- ca.6 -] ἔ̣χ̣ει [- ca.9 -]  ̣[ κ]αὶ [  ̣  ̣]γι  ̣[ -ca.?- ]υ  ̣α[ -ca.?- ] καὶ α̣[  ̣  ̣  ̣] \  ̣  ̣  ̣/   ̣[  ̣  ̣]  ̣οιησ̣[ -ca.?- ]  ̣ν γενομ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τ̣ου[ -ca.?- ]
fragment 7
(unplaced counterlayer from the lower part of col. III)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ετρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ε[ -ca.?- ]
fragment 6
(unplaced counterlayer from the lower part of col. III)
[ -ca.?- ]  ̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ωτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣[  ̣  ̣]ο[ -0-2- ]απ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -0-2- ]  ̣δ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[ -0-2- ]μ̣ει[ -ca.?- ]
fragment 5a
(unplaced counterlayer from the lower part of col. III)
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον̣δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
fragment 5b
(unplaced counterlayer from the lower part of col. III)
[ -ca.?- ]νου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣αρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ου̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ i.3. ϊωαννησ papyrus
^ i.4. l. τῷ
^ i.8. or θεοφ̣[ιλεσ(τάτῳ)]
^ ii.3. or [κ]ληρον̣[ομ ]
^ ii.5. or διεφε̣, or διεφω̣
^ ii.11. l. εγγυη[ς]
^ iii.4. l. γενομένης
^ iii.6. l. ἐπιπέδους
^ iii.7. l. διελθεῖν
^ iii.7. l. κοπροδοχεί[ου]
^ iii.8. l. ἀναλαβεῖν
^ iii.8. l. τυγχάνον[τα]
^ iii.14. l. τρίτον
^ iii.14. l. κο[προ]δοχείου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.