Papyri.info

sign in

p.petra.4.43 = HGV P.Petra 4 43 = Trismegistos 143364DDbDP transcription: p.petra.4.43 [xml]

† β[ασιλείας τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλ(αουίου) Μαυρικίου πιστοῦ ἐν Χριστῷ]
ἡ̣μέ̣ρο[υ μεγίστου εὐεργέτου καὶ αὐτοκράτορος Αὐγούστου ἔτους -δεκάτου]
[μ]ε̣[τ]ὰ̣ τὴν ὑπατ̣[είαν τοῦ αὐτοῦ ἔτους (year, Roman day and month), ἔτους τῆς]
[ἐπαρχ]ε̣ί[ας] τε̣τ̣[ρακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ ἑβδόμου, μηνὸς -8-15- ]
5[δευτέ]ρᾳ, χρόν[ων -δεκάτης ἰνδ(ικτίωνος) ἐν μητροπόλει Πέτρᾳ τῆς Τρίτης Παλαιστίνης]
Σαλουταρ[ίας. - ca.30 - τάδε τὰ ἔγγραφα]
(*)πομνηστι̣[κὰ πεποίηνται πρὸς ἀλλήλους ἑκουσίᾳ αὐτῶν γνῶμῃ καὶ]
αὐθαιρ̣[έ]τ̣[ῳ προαιρέσει, - ca.25 - ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς]
[μ]έ[ρ]ους Φλ(άουιος) Θ̣[ωμᾶς Νικηφόρου ὁ καθωσιωμένος ἔμβαθμος -10-25- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]εστ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
προσδεξαμε̣[ν -ca.?- ]
λη̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
πενθερ[ -ca.?- ]
15εστιν α[ -ca.?- ]
Θωμ[ᾶ -ca.?- ]
σπονσαλιβ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ἔ]δοξεν τοίνυ̣[ν αὐτοῖς -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]α̣ν ἐκδοῦν̣[ -ca.?- ]
20Θ̣ω̣μ̣ᾶ̣ ε̣[ -ca.?- ]
Traces
εκτου ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μα̣ς̣ καὶ   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ ὁμολογ  ̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]καθ(  ) ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γ̣ν̣ους τ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ̣α̣μο [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣α̣ς̣ περὶ τ̣[ -ca.?- ]
30[Θ]ωμᾶς Νικη̣[φόρου -ca.?- ]
ἐν τῷ αὐτῶ̣ [ -ca.?- ]
γάμου εντ̣[ -ca.?- ]
ἔχειν ὑμ  ̣[ -ca.?- ]
γινομε̣[ν -ca.?- ]
35γαμιαι̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣ροικὸς λογι̣[σμ -ca.?- ]
[κα]ὶ̣ χαλκωμάτω[ν -ca.?- ]
[πρ]ο̣σ̣ο̣φλεθεντ[ -ca.?- ](*)
[μ]εταξὺ αὐτῆ[ς Κύρας καὶ -ca.?- ]
40εἰς χρυσοῦ [νομίσματα -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ε  ̣  ̣ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣π̣ι[- ca.35 - προικῷα συμ-]
βόλαια γεν[όμενα -ca.?- ]
ἀγαθῶν ἀνδρῶν [ -ca.?- ]
45[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τα εἰς χρυσ̣[οῦ νομίσματα -ca.?- ]
θῆναι αὐτὰ̣ [ -ca.?- ]
τα αλ̣λα δ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ει  ̣  ̣  ̣ετ  ̣  ̣ ἄ̣λλην̣ [ -ca.?- ]
50καὶ χαλκωμάτω̣[ν -ca.?- ]
δίχα παντ̣[ὸς -ca.?- ]
προ\ς/ ενι[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ει   ̣σ̣  ̣[ -ca.?- ]
[το]ῦ̣το διατιμη̣θῆ̣[ναι -ca.?- ]
55[κ]αὶ ἀπὸ ἐ̣σ̣θῆ̣[τος -ca.?- ]
[ἐ]γγράφειν   ̣  ̣[ -ca.?- ]
λόγῳ καὶ κ[ -ca.?- ]
† χρυσοῦ νομ[ίσματα -ca.?- ]
εἰς λόγον εἰσ̣[ -ca.?- ]
60ενεχθε̣ν̣[  ̣  ̣]κ̣[ -ca.?- ]
ἑτέραν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
φ̣[ο]ρ̣ᾶς̣ ὑ(*)πὲρ ξ  ̣[ -ca.?- ]
[ἁ]ρ̣μόττιν(*) τ[ -ca.?- ]
γίνεσθαι π  ̣[ -ca.?- ]
65λεγωμεν̣[ -ca.?- ](*)
ἥμισυ ἐφ’ ὧ [ -ca.?- ]
προικῴοις σ̣υμβ̣[ολαίοις -ca.?- ]
τῇ αὐτῇ κο̣σ̣μι̣[ωτάτῃ Κύρᾳ -ca.?- ]
προικῴοις [συμβολαίοις(?) -ca.?- ]
70γείνεσθαι(*) τῷ   ̣  ̣  ̣[- ca.35 - αὐθε-]
ν̣τικὴν ὁμολ[ογίαν -ca.?- ]
αὐτῆς ὀφ[ -ca.?- ]
Θεοδώρου̣   ̣[ -ca.?- ]
αὐτοῦ ἐπερ[ωτηθέντος -ca.?- ]
75τρόπον πε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
πληρες̣ [ -ca.?- ]
δήποτε ἐξ  ̣[ -ca.?- ]
ὀνόματι αὐτῶ[ν -ca.?- ]
αὐτῆς υἱ(*)ὸν Μο̣[ -ca.?- ]
80πρὸς τὸν [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν πρ[ -ca.?- ]
αὐτῆς κ  ̣[ -ca.?- ]
αὐτῶν διὰ το[ -ca.?- ]
τη. ἡ δὲ πρ[ -ca.?- ]
85ἐγγράφου ἀσ̣[φαλείας(?) -ca.?- ]
εἰρημένου   ̣[ -ca.?- ]
τῶν ὑ(*)πομ[νηστικῶν -ca.?- ]
προελθεῖ[ν -ca.?- ]
μεταξὺ αὐτ̣[ -ca.?- ]
90εἰς τὸν εἰρημέν̣[ον -ca.?- ]
τῷ αὐτῷ γλυκ̣[υτάτῳ -ca.?- ]
νομισμάτων ἑξ[ήκοντα(?)] [ -ca.?- ]
αὐτῆς ζωῆς̣   ̣[ -ca.?- ]
αὐτῆς υἱ(*)ο[ -ca.?- ]
95παρ’ αὐτο[ῦ -ca.?- ]
τὴν αὐτὴ[ν -ca.?- ]
παρ[ὰ] τῆς̣ [ -ca.?- ]
τῶν κ̣εχρε[ωστημένων -ca.?- ]
(*)ερίου ἐφ’ ὅσ̣[ον - ca.35 - τῷ ἰδίῳ]
100αὐτοῦ κινδ[ύνῳ. κύρια δὲ καὶ βέβαια καὶ ἀσάλευτα ἡγοῦνται καὶ ἡγή-]
σονται ὅ τε̣ [καθωσιωμένος Θωμᾶς καὶ ἡ κοσμιωτάτη Κύρα τὰ παρόντα]
(*)πομνε̣[σ]τ̣[ικὰ](*) [ -ca.?- ]
συνφωνηθ̣[εντ -ca.?- ](*)
κατὰ τὸν προγ[εγραμμένον τρόπον -ca.?- ]
105σωματικῶς [ -ca.?- ]
καὶ πλείωνο[ς](*) [ἀσφαλείας -ca.?- ]
συνέθεντο [καὶ προσωμολόγησαν ἐκ συμφώνου καὶ ἐπερωτήσεως ὡς εἴ τις]
ἒξ αὐτῶν πι̣ρ̣[αθείη](*) [παραβῆναι τι τούτων, ἐκτίσει τὸ παραβαῖνον]
μέρος προστ[ίμου λόγῳ τῷ ἐμμένοντι χρυσοῦ νομίσματα δέκα ὀκτὼ]
110καὶ τῷ πιρωμ[ένῳ](*) [ -ca.?- ]
ἐπικερδίαν ε̣  ̣[ -ca.?- ]
τοῖς ὁρισμ[ένοις](*) [κατὰ νόμους ἐπιτιμίοις - ca.20 -]
πᾶσιν καὶ το  ̣[ -ca.?- ]
(*)πέθεντο(*) ἀλλ[ήλοις - ca.25 - πάντα αὐτῶν τὰ]
115πρά̣γμ̣α̣τα κ[ιν]η[τά, ἀκίνητα, καὶ αὐτοκίνητα - ca.20 -]
ὡμολογησ[αν -ca.?- ]
καὶ ἐγένετο τ̣[ούτων τῶν ὑπομνηστικῶν ἰσότυπα δύο ἑκατέρῳ μέρει]
[τ]ὸ(*) ἓν προσο[- ca.15 - ἅπερ καθυπογραφόμενα κύρια ἔσται]
καὶ βέβαια π̣[ανταχοῦ προφερόμενα. vac. ?]
120(hand 2) † Φλ(άουιος) Θωμᾶς Νικ̣[ηφόρου ὁ προγεγραμμένος]
πεποίεμη(*) τὰ π̣α[ρόντα ὑπομνηστικὰ -ca.?- ]
ρωμει̣ηνα[ -ca.?- πρὸς σὲ τὴν κοσμιωτάτην]
Κύραν Γεοργ̣[ίου](*) [ -ca.?- κατὰ τὰ μεταξὺ μοῦ]
καὶ σοῦ δόξ̣[αντα καὶ συμφωνηθέντα -ca.?- ]
125λ̣ι̣ωμαι̣ ο̣  ̣[ -ca.?- ]-
τιν(*) ἐμμένι<ν>(*) ἀπ̣[ὸ τούτου τοῦ (ἔτους) υ ὀγδοηκοστοῦ]
ἑβδόμου ἐπὶ τ̣[ὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον τῷδε τῷ συναλ-]
λάγματι κα̣θὸ[ς](*) [πρόκειται ὀμόσας τὼν σεβάσ-]
μιων ὅρκων(*) καὶ ὥ̣[ρισα τὸ πρόστιμον νομισμάτων]
130δεκαοκτὸ(*) καὶ ὑπ̣[εθέμην τούτοις πάντα μου τὰ]
πράγματα κ̣ι̣[νητὰ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνη-]
τ̣α̣ κ̣α̣θ̣ὼ̣ς̣ προγ̣[έγραπται καὶ ἐπερωτη-]
θεὶς πᾶσιν τοῖς [προκειμένοις ὡμολόγησα. †]
(hand 3) † Κύρα Γεωργί̣[ου ἡ προγεγραμμένη -ca.?- ]
135Ἱερίου [ -ca.?- πεποίημαι τὰ παρόντα ὑπομνηστικὰ]
κατὰ τὴν ἀ̣ν̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- πρὸς σὲ τὸν καθ(ωσιωμένον)]
Θωμᾶν Νικη[φόρου ἔμβ(αθμον) τοῦ κάστρου Ζαδακάθων κατὰ τὰ μεταξὺ]
μοῦ καὶ σοῦ δόξ̣[αν]τα καὶ συμ̣φο̣[νηθέντα](*) [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὑ]π̣ηθέμ̣εν(*) ταῦ̣τα̣ [ -ca.?- ]
140τιν(*) ἐμ̣έ̣ν̣ι̣ν(*) π̣[ά]ν̣τα καὶ [ -ca.?- ἀπὸ τούτου τοῦ (ἔτους) τετρακοσιοστοῦ]
ὠγδοη̣κοστοῦ(*) ἑβδόμ[ου -ca.?- ]
Traces
τῶν πρ̣[ο]σ̣υ(*)παρ̣χόν[των -ca.?- καὶ ὥρισα τὸ]
πρόστιμ[ον κ]αὶ ἀντηπερ̣ωτ̣η̣θῖσα(*) ὁμ[ολόγησα](*) [πάντα κατὰ]
145τὰ [πρ]οκίμ̣[ενα](*) [ -ca.?- ]
κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣υ[ -ca.?- ]
ἀκολούθος(*). Φλ(άουιος) [Βά]ρ̣[αχος -ca.?- πρίωρ τοῦ]
κάσ̣τ̣ρ̣ου Ζ̣αδακάθ̣[ων -ca.?- ]
παρ’ αὐτῆς π̣[ -ca.?- ]
150καὶ ἀ̣ρισθισ[ -ca.?- ](*)
(hand 4) † Φλ̣(άουιος) Π̣αῦλ̣ο̣ς Πατρ̣ι̣κ̣ί̣[ο]υ̣ ὑπ̣ο̣[ -ca.?- ]
πόλεος(*) παρέμεν(*) Θομᾷ(*) Νικηφ[όρου ἐμβάθμῳ τοῦ κάστρου]
Ζαδακάθον(*) καὶ Κύρᾳ Γεοργ[ίου](*) [ἐκτιθεμένοις]
τὰ π̣αρό̣[ντα] ὑ̣πομ̣ν̣η̣σ̣τ̣ι̣[κὰ καὶ ἐπὶ ἐμοῦ ἠξίωσεν]
155ἡ κοσμιοτάτη(*) Κ[ύ]ρα Γ[εωργίου τὸν καθωσιωμένον]
Βαράχου(*) πρίορα τοῦ πρ[ογεγρ(αμμένου) κάστρου ὑπογράψαι πρὸς]
ἀλλήλους καὶ μαρτυρία̣[ς χάριν ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ. †]
(hand 5) † Οὐάλες(*) Βωέθου(*) διά̣κον̣[ος -ca.?- ]
πα[ -ca.?- ]ρ̣ήμ̣εν(*) Θ̣ωμᾷ{ν} Νικ[ηφόρου καθωσιωμένῳ ἐμβάθμῳ τοῦ]
160κά<στ>ρου Ζαδακάθον(*) κ̣α̣[ὶ Κύρα Γεωργίου τῇ κοσμιωτάτῃ]
ἐκτιθεμέ{σ}νυ̣ς(*) τὰ παρόντ̣[α ὑπομνηστικὰ πρὸς ἀλλήλους]
καὶ ἐπὶ ἠμοῦ(*) ἠ̣ξίωσεν τ̣ὴ̣ν̣ κοσ[μιωτάτην Κύραν](*)
τὼν(*) καθωσιωμένον Βάρ̣[αχον πρίορα τοῦ προγεγραμμένου]
κάστρου {ι̣σ̣}(*) ὑπο̣γ̣ρά̣ψ̣α̣ι̣ π[ρὸς ἀλλήλους]
165καὶ μαρτυρίας χάριν ὑπέγ[ραψα χειρὶ ἐμῇ. † (hand 6) † (Name)]
Ἀ̣λφίου(*) ῥάπτης παρέμεν(*) Θ̣ω̣μ[ᾷ] Νικη̣[φόρου ἐμβάθμῳ τοῦ]
κάστρου Ζαδακάθον(*) καὶ Κύρᾳ Γεωργίου [ἐκτιθεμένοις]
τὰ πα̣ρόν[τα ὑπο]μ̣ν̣εσ̣τ̣ικὰ(*) πρὸς ἀλλή̣[λους καὶ ἐπὶ ἐμοῦ ἠξίωσεν]
ἡ προγεγραμμ[ένη Κύ]ρα Γεω[ρ]γ̣ί̣ου τ̣ὸν κ̣αθ[ωσιωμένον Βάραχον]
170πρίωρα(*) τοῦ πρ[ογε]γραμμένου κάστρο[υ ὑπογράψαι πρὸς]
ἀλλέλους(*) καὶ μαρτυρίας χάριν [ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ. †]
(hand 7) † Ἀναστάσιος α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣[ -ca.?- ]
(shorthand?)
vac. ?

Apparatus


^ 7. ϋπομνηστι̣[κα] papyrus
^ 38. l. [πρ]οσοφληθεντ[ -ca.?- ]
^ 62. ϋπερ papyrus
^ 63. l. ἁρμόττειν
^ 65. l. λεγομεν[ -ca.?- ]
^ 70. l. γίνεσθαι
^ 79. υϊον papyrus
^ 87. ϋπομ[νηστικων] papyrus
^ 94. υϊο[ -ca.?- ] papyrus
^ 99. ϊεριου papyrus
^ 102. l. ὑπομνη[σ]τ[ικὰ] : ϋπομνε̣[σ]τ̣[ικὰ] papyrus
^ 103. l. συμφωνηθ[εντ -ca.?- ]
^ 106. l. πλείονο[ς]
^ 108. l. πειρ[αθείη]
^ 110. l. πειρωμ[ένῳ]
^ 112. l. ὡρισμ[ένοις]
^ 114. corr. ex υπεθεντω : ϋπεθεντο papyrus
^ 118. corr. ex τω
^ 121. l. πεποίημαι
^ 123. l. Γεωργ[ίου]
^ 125-126. l. [ -ca.?- ]|τειν
^ 126. l. ἐμμένειν
^ 128. corr. ex κιθος (?), l. καθώ[ς]
^ 128-129. l. [τὸν σεβάσ]|μιον ὅρκον
^ 130. l. δεκαοκτὼ
^ 138. l. συμφω[νηθέντα]
^ 139. l. [ὑ]πεθέμην
^ 140. l. -τειν
^ 140. l. ἐμμένειν
^ 141. l. ὀγδοηκοστοῦ
^ 143. ρ̣[ο]σ̣ϋπαρ̣χον[των] papyrus
^ 144. l. ἀντεπερωτηθεῖσα
^ 144. l. ὡμ[ολόγησα]
^ 145. l. [πρ]οκείμ[ενα]
^ 147. l. ἀκολούθως
^ 150. l. ἀρεσθεισ[ -ca.?- ]
^ 152. l. πόλεως
^ 152. l. παρήμην
^ 152. l. Θωμᾷ
^ 153. l. Ζαδακάθων
^ 153. l. Γεωργ[ίου]
^ 155. l. κοσμιωτάτη
^ 156. l. Βαράχον
^ 158. l. Οὐάλης
^ 158. l. Βοήθου
^ 159. l. παρήμην
^ 160. l. Ζαδακάθων
^ 161. corr. ex ἐκθιθεμέσνυς, l. ἐκτιθεμένοις
^ 162. l. ἐμοῦ
^ 162. l. ἡ κοσ[μιωτάτη Κύρα]
^ 163. l. τὸν
^ 164. l. εἰς
^ 166. l. Ἀλφείου
^ 166. l. παρήμην
^ 167. l. Ζαδακάθων
^ 168. l. [ὑπο]μνηστικὰ
^ 170. l. πρίορα
^ 171. l. ἀλλήλους

Notes

  • 48.

    Read ἄλλα or ἀλλά.

  • 156.

    It is possible, however, that the genitive here is Barachos' patronymic and the accusative form of his name appeared at the end of line 155. In that case the title καθωσιωμένος (line 155) should be abbreviated.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.