Papyri.info

sign in

p.petra.5.66 = HGV P.Petra 5 66 = Trismegistos 844336 = petra.apis.66DDbDP transcription: p.petra.5.66 [xml]

† βασιλ[εί]ας το[ῦ θ]ειοτάτου̣ καὶ εὐσεβ̣εστά̣τ̣ου ἡμῶν δεσπότ[ου] Φλ(αουίου) Ἰουστ̣ι̣ν̣ια[νοῦ] τ̣οῦ̣ [αἰω]ν[ίου καὶ] α̣ὐ̣το̣[κράτορο]ς [Αὐγούστου] ἔ̣τ̣ο̣[υς] εἰ[κοστοῦ τρίτ]ο[υ] μ̣[ετὰ] τ̣ὴ̣[ν ὑπατεί]α̣ν Φ̣[λ(αουίου) Βασιλίου τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) τὸ] θ̣ [π]ρ[ὸ πεντεκαίδεκα καλαν]δῶ̣[ν Ὀκτωβρίω]ν ἔτ[ους τῆς ἐπα]ρχεί[ας](*) [τετρακο]σιο[στο]ῦ [τεσσαρακοστοῦ τετάρτου μηνὸ]ς
Γορπ[ιαίο]υ τριακάδι χρόνων τρισκαιδεκάτης ἰνδικτίον̣ος(*) ἐν μητροπόλ[ει] Π[έτ]ρᾳ τ[ῆ]ς Π̣[α]λα̣[ιστίνης Τρίτ]η̣[ς Σ]αλ̣ο[υταρίας. - ca.130 - καὶ τοῖς κατὰ και]ρὸ[ν]
γει̣ν̣ομέν[οι]ς̣(*) ὑποδέκταις ἐπι̣στέλ̣λω τὰ [ὑπ]οτεταγμ̣έν̣α· ἐ[πί]π̣ερ̣(*) προ[- ca.6 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.7 -] ἐξ̣εχωρ[η(?) - ca.160 -]
[τό]π̣ῳ Μα[λ ελ-]Α̣μ̣ρ̣α [ἤτο]ι Μαλ ελ̣-[  ̣  ̣]μ̣ε̣α̣α̣ κ̣[  ̣  ̣μίας [γε]ω̣ργίας [  ̣  ̣  ̣]  ̣ο ἐμ̣ῆ̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣]π̣[  ̣]ο̣ς̣ ε̣μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣]ω̣ α̣δ̣[- ca.6 -]θε̣[- ca.155 -]τ̣ο̣υ̣
5Traces
——
[ -0-2- ]π̣ρο[  ̣  ̣]α̣  ̣ούσ[ης] ὀ̣γδόη[ς ἰν]δικτί[ονος](*) καθ’ ἔτ[ος](*) [τ]ὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦ α̣ὐτοῦ̣ [ἐπιρ]ύτ̣ου(*) χ̣[ωρί]ου συ̣ντέλ̣[ειαν - ca.165 -]
ἀ̣λλα [  ̣  ̣  ̣]την̣ κ̣[ατ]α̣β̣ε̣β̣λ̣[ῆσθ]αι παρ’ [αὐτ]ọῦ μέχρ[ι τ]ῆς ν̣υν̣ [  ̣  ̣]  ̣δι̣  ̣αμ̣[  ̣  ̣] δω̣δεκ[άτη]ς ἐπ̣ινεμ̣[ήσεως ὡς εἴ]ρ̣ητ̣α̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣[  ̣]θητ̣ον [- ca.8 -  ̣αι το[- ca.7 - σ]υντελ[- ca.118 -]
[κ]α̣ὶ̣ συ̣[  ̣  ̣]α̣ις̣ ει̣[  ̣  ̣]ειδαμο̣  ̣ [κ]ατὰ̣ τ[  ̣]ιουγ̣[  ̣  ̣ μ]εταξὺ ἡμ[ῶν ἀμ]φοτ̣[έρω]ν   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.6 -]  ̣ετ̣[- ca.18 -]ο̣ προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ κα̣τ̣ὰ̣ γ̣ε[- ca.145 -]
[π]ρο[σ]ῆκ̣ον. τούτου̣ χάρι̣ν τὸ παρ[ὸν γε]γένητ̣α̣ι̣ ἐπίσταλμ[α πρὸς] τ̣ὴν [σὴν] α̣ἰδη̣σ̣ι̣[μότητα](*)   ̣  ̣[- ca.8 -]ετ̣α και̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣σου  ̣μεν̣[- ca.145 -]
10[πα]τριμονίου̣(*)(*)ού̣γ̣ε[ρ]ον ἓν ἔννατον(*), τοῦτο δὲ βαρεῖν τὸν λόγον καὶ πρόσωπ̣ον̣ τοῦ εἰρ̣ημ̣έν̣ου̣ εὐ̣δο̣κ̣ι̣[μ(ωτάτου) Θεοδώρου Ὀβοδι]ανοῦ̣ [ἀπ]ὸ̣ τῆς̣ π̣[αρούσ]ης̣ [- ca.118 - πρὸς γὰρ ἀσφάλειαν ὑμετέραν]
[καὶ] τ̣οῦ δημοσίο̣υ λόγο[υ] καὶ ἡμῶν δὲ αὐτῶν ὡμολο̣γήσαντε̣ς̣(*) τοῦτο κυ̣ρῶ[σ]αι θ̣  ̣  ̣[- ca.6 -]  ̣η̣ [- ca.12 -]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣υ̣φ [- ca.140 -]
[  ̣  ̣]ρ̣  ̣γ̣α̣  ̣ου̣ς   ̣  ̣  ̣ β̣  ̣  ̣ πά̣ντων̣ ὡς προγέγραπ̣[τ]αι [ἀ]κολούθω̣[ς. (hand 2) †] Θ̣εόδωρος̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.6 -]  ̣  ̣[- ca.160 -]
Traces

Apparatus


^ 1. l. ἐπαρχίας
^ 2. l. ἰνδικτίωνος
^ 3. l. γινομένοις
^ 3. l. ἐ[πεί]περ
^ 6. l. ἰνδικτίωνος
^ 6. l. κατ’ ἔτος
^ 6. l. ἐπιρρύτου
^ 9. l. αἰδεσι[μότητα]
^ 10. l. πατριμωνίου
^ 10. ϊου̣γ̣ε[ρ]ον papyrus
^ 10. l. ἔνατον
^ 11. l. ὁμολογήσαντες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Lines 1–2) † In the twenty[-third] year of the reign of our most divine and pious Lord Flavius Justinianus, [Eternal and] Emperor [Augustus, in the 9th year after the consulship of the most glorious] Flavius [Basilius, fifteen days before] the Kalends [of October, in the four hundredth, forty-fourth] year [of the] province, on the thirtieth day of the month of Gorpiaios, in the thirteenth indiction year, in Petra, Metropolis of the Third Palestine Salutaris. (Lines 2–4) . . . [to the most respectable tax collector N, son of N, and to the] present and future tax collectors, I notify (you) of the following. Since . . . ceded . . . . . in the location Mal [el-]Amra or Mal el-[ ]meaa one field . . . my . . . . . eight(y?) . . . (Lines 6–9) . . . previous? eighth indiction, every year the tax for the same [well-watered] field . . . . . has been paid by him until the now . . . twelfth indiction year, [as] stated . . . . . tax . . . . . between us both . . . . . belonging/befitting. (Lines 9–12) Therefore, the present request has been addressed [to your respectability] . . . . . one and one-ninth iugerum of the patrimonium, and burden this on the account and person of the said most honorable [Theodoros, son of Obodianos from] the [present . . . . . for your security and that] of the public treasury and ourselves, agreeing to ratify this . . . . . all, as has been written above accordingly. [(2. H.) † I,] Theodoros . . .