Papyri.info

sign in

p.polit.iud.17 = HGV P.Polit. Iud. 17 = Trismegistos 44633DDbDP transcription: p.polit.iud.17 [xml]

143 BC Herakleopolite

Σ̣τ̣ράτων Χα̣ιρείᾳ
κα̣[ὶ] Μα̣ρ̣σ̣ύ̣ᾳ καὶ Θεοδο-
τωι καὶ Ἀντιπάτρωι̣
καὶ Θεοδο̣σίωι χαί-
5ρ̣ε̣ιν.
—— τοῦ(*) πολιτάρχου \Εὐφράνορος̣/
κ̣[α]ὶ̣ τῶ̣ν ἀρχόντων
τῶν ἐν Τεβέτνο̣ι̣ [  ̣]  ̣
  ̣  ̣χ̣  ̣  ̣μένων ὑπ̣ὲ̣ρ
τῶν παρὰ Ἀλεξάνδρου
10τ̣[ο]ῦ̣ Στε̣φάνο̣υ τῆς αὐτῆς
κώμης κα̣ὶ̣ ἡμεῖν(*) δ̣ὲ
γεγραφότων καλῶ̣ς̣
π̣ο̣ι̣ήσετε ἀφέντες
ἐ̣κ τῆς φυλακῆς.
15ἔρρωσθε (ἔτους) κζ̣
Τῦβι ι̣  ̣

Apparatus


^ 5. corr. ex των
^ 11. l. ἡμῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.