Papyri.info

sign in

p.polit.iud.2 = HGV P.Polit. Iud. 2 = Trismegistos 44618DDbDP transcription: p.polit.iud.2 [xml]

c135 BC Herakleopolite

Ἀλεξάνδρωι πολιτάρχηι καὶ τῶ̣ι̣
πολιτεύματι
παρὰ Πέταυτος τοῦ Φιλίππου
Ἰουδ̣αίου τοῦ συνεχομένου
5ἐν τῆι φυλακῆι. ἐπεὶ
τυγχάνω̣ι̣(*) καταξίως
νενουθ̣ετ̣η̣μ̣έ̣ν̣ος,
καὶ πεῖραν φυλακ̣ῆς
ε̣ἰ̣λ̣η̣φὼς ἱκα̣ν̣ά̣ς̣ τε
10ἡμέρας κατεφθαρ̣-
μένος ὢν ἐ̣π̣ὶ̣ ξ̣έν̣η̣ς,
κοὐκ ἔχων τὰ ἀναγκαῖα,
ἀξιῶ δεόμενος μεθʼ ἱκε-
τείας μὴ ὑ̣π̣ερ̣ι̣δ̣ε̣ῖ̣ν με
15ἀλλʼ ἐ̣ὰ̣ν̣ φα̣ί̣νη̣τ̣α̣ι̣ ἀντιλαβο-
μ̣ένους̣ μ̣ο̣υ̣ συντάξαι
ἀνακαλέσ̣α̣σ̣θ̣αί με ἐκ τῆς
[φυλακῆς -ca.?- ] Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. τυγχάνω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.