Papyri.info

sign in

p.polit.iud.3 = HGV P.Polit. Iud. 3 = Trismegistos 44619DDbDP transcription: p.polit.iud.3 [xml]

140 BC? Herakleopolis

το[ῖ]ς τὸ [⁦ -ca.?- ⁩]λ̣(*) (ἔτος) ἄρχουσιν̣
π[α]ρ̣ὰ̣ Π̣ρ̣ω̣[το]μ̣ά̣χ[ου] τοῦ Δ̣η̣μητρίου.
ἐπ̣έ̣δ̣ω̣κ̣[α] ὑ̣μῖν ὑ̣πόμν̣η̣μα
ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ Φαρ̣μ̣οῦθ̣ι̣ τ̣οῦ λ (ἔτους)
5κ̣α̣τ̣ʼ [Εὐ]φ̣ρ̣ά̣ν̣ο̣ρος [⁦ -ca.?- ⁩] π̣ε̣ρ̣ὶ τοῦ
[ὀμω]μ̣οκ̣έ̣να̣ι μ̣οι αὐτὸν εἰς ἣν̣
π̣ρ̣[ο]σ̣η̣ν̣έ̣γ̣κ̣ατό μ̣ο̣ι̣ φερνὴν
μ̣έ̣ρο̣ς ἀ̣μπ̣ελ̣ῶ̣νος ἐν ἀρ̣γ̣(υρίου) (δραχμαῖς) Γ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, ἡν]ί̣κʼ ἂν τιθῶμαι α̣ὐτῆι
10[ -0-3- τὴν σ]υ̣νοικισίο̣υ συγγ̣ρ̣α̣φὴν̣,
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ν̣έ̣γ̣κασθαι αὐτὸ
διʼ ἀρχε̣[ί]ο̣υ   ̣  ̣ου ὑπομένοντος
τ̣ίθεσθ[α]ι̣ [  ̣  ̣  ̣] ⁦ vac. ? ⁩ Ε̣ὐφράνορα
μὴ ὑπ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣π̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
15χωρι[  ̣]  ̣  ̣ μοι ἀλ[λʼ] ἐ̣φ̣έσθα̣[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣πο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εθ̣εσει̣ν⟦  ̣⟧υφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπεγράψατε το[ῖ]ς ἐν Τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οις διεξάγειν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20διακουσάντων [  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
κ̣αὶ θεμέ[ν]ων ὑπ̣ογρα[φ]ὴν
τ̣ῶν κ̣ρ̣ι̣ν̣ά̣ντων̣, [τοῦ δὲ]
Εὐφράνορ[ο]ς μὴ ἐ̣μ̣μ̣έν̣[ο]ντος
25ἐν τούτοις παρέδ[ω]καν αὐτόν
τ̣ι̣σιν κατ̣α̣στῆσ[α]ι ἐφʼ ὑμᾶς
κατʼ ἐπισ̣τ̣[ολήν, ὑπ]ο̣τάξαντες
αὐτῆι κα̣ὶ̣ τ̣[ὸ ἀντίγ]ρ̣αφον τῆς
ὑπογρα(φῆς) καὶ ο̣ὗ ἔθετό̣ μοι ὅρκου
30πατρίου. ἐπεὶ ου῏ν ὁ Εὐφράνωρ
οὐκ ἐᾶ̣(*) με ἐφάπ̣τ̣ε̣σ[θ]αι τοῦ δεδ̣η̣-
λω̣μένου μέρους [ἀ]μπελῶνο̣ς
οὔτε τὰ δί̣κα̣ι̣ά̣ μ̣ο[ι] π̣οιεῖ, κατε-
γνωκὼς τῶι ἐπ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ιας̣ τετευ-
35χ̣έ̣ν̣αι, ἀξιῶ ἐ̣ὰ̣ν̣ φ̣α̣[ίν]ηται μετα-
πεμψαμέν̣ο̣υ̣ς̣ α̣[ὐτὸν ἐπαν]αγ-
κάσ̣αι ποι̣ῆ[σαί μοι τ]ὸ̣ δ̣ίκαιον
ἀκ[ο]λούθ̣ω̣ς̣ Traces
ὑπογρ(αφ- ). τ[ο]ύ̣τ̣ο̣υ [γὰρ γ]ε̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣ο̣υ̣
40τεύξομαι τῆς παρʼ [ὑμ]ῶ̣ν̣
ἀντιλήμψε[ω]ς̣.

Apparatus


^ 1. or [λ]α̣
^ 31. or ἐᾶ[ι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.