Papyri.info

sign in

p.polit.iud.7 = HGV P.Polit. Iud. 7 = Trismegistos 44623DDbDP transcription: p.polit.iud.7 [xml]

134 BC Herakleopolis

r
τοῖς ἄρχουσι
παρὰ Δωροθέου τῶν ἐκ τοῦ πολιτεύματος.
ἐν τῶι λβ (ἔτει) Σεύθου τοῦ τῆς γυναικός μου
ἀδελ̣φοῦ ἀρρωστήσαντος παρʼ ἐμοὶ
5καὶ βαρέως διατεθέντος προ{σ}εστάτησ̣α̣
αὐτοῦ ἐφʼ ἱκανὸν χρόνον ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ ἰδίου
πλ̣είονα δαπανῶν̣, μ̣ετὰ δ̣ὲ̣ ταῦ̣τα
μεταλαβὼν τ̣ὴ̣ν̣ θυ̣γατέρ̣α αὐτοῦ
Φίλιπ̣π̣αν ἀπερρίφθαι ἐν τῶ̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
10μεταπεμψάμην(*) κα̣ὶ̣ ταύτην καὶ
ἀ̣μ̣φ̣οτέρων δια̣ι̣τωμ̣ένων παρʼ ἐμοὶ
ὁ Σεύ̣θ̣ης εδρ̣  ̣  ̣  ̣ην πρ̣ο̣σπαρέδω-
κέν μοι τὴν Φίλιππαν, ὅ̣π̣ω̣ς̣ παρʼ ἐμοὶ ἦι,
χάριν τε ὧν εἰ[ς] ἀμφοτέρο̣υ̣ς δεδ̣α̣-
15πανήκειν(*), τ̣[ὸ] δεύτερ[ο]ν [χ]ά̣ρ̣ι̣ν τῆς
πρὸς τὴν̣ γυνα[ῖ]κα π̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ε̣ω̣ς,
Ἰωνᾶς δ̣ὲ τῆς γυ̣ναικὸς αὐτοῦ
περιεσπακυίας τὴν Φίλιππαν καὶ
π̣ρὸ̣ς̣ τ̣[ὴ]ν̣ ἄλλην αὐτῆς ἀδ̣ελφὴ̣ν
20καθεστακυίας εἰς Παανάμ̣ει, ἀξιῶ,
ἐὰν φαί[ν]ηται, ἀνακαλεσαμέ̣ν̣ο̣υς
αὐτὴ̣ν ἐπαναγκάσαι τὸ δίκαιόν μοι
ὑπο̣σχε̣ῖ̣ν̣. ⁦ vac. ? ⁩ εὐτυχεῖτε.
(hand 2) (ἔτους) λϛ̣ Παχὼ(ν) κβ σ̣υ̣(νετάξαμεν) π̣αρ(αγγεῖλαι).
25τῆ̣ι̣ δὲ κδ τῶ̣ν̣ ἀρχό(ντων)· εἰς τὴν κα̣ Π̣α(ῦνι) κατ̣ενε(χθῆναι).
v
(ἔτους) λϛ Παχὼν Δωρόθεος
πρ(ὸς) Ἰωνᾶν
ἔ̣τ̣[ους] λϛ Παῦνι κ̣  ̣ ἐπὶ τῶν ἀ̣ρ̣χ̣ό̣ν̣(των).
κ̣αταστ[ά]ν̣το̣ς Δωροθέου πρὸς [Ἰ]ω̣ν[ᾶ]ν καὶ τ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30  ̣  ̣α̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]θέν̣τος ο  ̣  ̣  ̣ περὶ τοῦ̣ παραδοῦναι
ἐ̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ⁦ vac. ? ⁩(?) ἣν̣(*) ἐσήμα̣νεν ἀπεσπακέναι
  ̣π̣ι̣ς̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἰ̣ων̣ᾶν δ̣εδομένην αὐτῶ̣ι
  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣[  ̣]  ̣ις πα̣ρα̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣[  ̣]  ̣ς̣[  ̣  ̣] τῆς τ̣ε
Ἰ̣ωνᾶ̣ς [⁦ -ca.?- ⁩] μ̣εγάλ̣ω̣ς β̣  ̣  ̣ε[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ιασα̣ι̣
35α̣ὐ̣τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣π̣  ̣  ̣  ̣α̣υτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ελ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] συνετάξαμεν   ̣
τὸ μὲν̣ κοράσι[ο]ν̣ κατ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τῶι [δὲ] Δ̣ω̣ροθέω̣ι̣ [  ̣  ̣]ει  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]
κα̣[τ]έχειν ἐρ̣γ̣α̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
40ὑ̣π̣ο̣μ̣ν̣ημα[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τε̣θ̣[  ̣]  ̣

Apparatus


^ r.10. l. μετεπεμψάμην
^ r.14-15. l. ἐδεδα |πανήκειν
^ v.31. corr. ex ησ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.