Papyri.info

sign in

p.princ.2.49 = HGV P.Princ. 2 49 = Trismegistos 17363 = princeton.apis.p664DDbDP transcription: p.princ.2.49 [xml]

AD217? ?

Αὐρήλιοι Ἰ̣ο̣ύ̣λ̣ι̣ο̣ς̣ καὶ Ἰ̣ά̣σ̣ω̣ν̣
καὶ Ἀντίπατ(ρος) ἀπαιτητ(αὶ) κριθ(ῆς) Σ̣υρι-
ακῆς Δράκοντι καὶ ὡς χρη-
ματ(ίζει) ἔσχαμεν παρὰ σοῦ ἀπὸ τῶ̣ν̣
5ἐπʼ ὀνόματ(ος) Αὐρηλίου Διοσκόρου
κ̣(ρι)θ̣(ῆς(?)) η´ ιϛ´, γ(ίνεται) η´ ιϛ´, χο(  ) αρκ̣η.
(ἔτους) κε Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ου τοῦ κυρίου
Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣, Φ̣α̣ρ̣μ̣ο̣ῦ̣θ̣ι̣ β.
ιθ (ἔτους(?))   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10κ (ἔτους(?))   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣χα̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Aurelii Julius and Jason and Antipatros, apaitetai (=collectors) of the owner’s barley, to Dracon and however he is styled. We have received from you [l. 5] in the name of Aurelius Dioskoros 1/8 and 1/16 artabas of barley, totals 1/8 1/16, and a supplementary charge of 1/128 artabas. The 25th year of Antoninus, the lord, Pius, the 2nd of Pharmouthi. 19th (year?) . . .; [l. 10] 20th (year?) . . .