Papyri.info

sign in

p.princ.3.120 = HGV P.Princ. 3 120 = Trismegistos 36090 = princeton.apis.p607DDbDP transcription: p.princ.3.120 [xml]

VIspc ?

r
π(αρὰ)
† τ̣ὰ̣ γ̣ρά̣μ̣μ̣[ατ]α̣ τῆς ὑ(*)μ̣ετέ̣ρα̣ς̣ ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ό̣τητ[ο]ς ἐ̣[δ]ε̣ξ[άμην -ca.?- ]
βαρέα ῥήματα ὅπερ οὐκ ὀφείλουσι οἱ εἰρηκότες ὑ(*)μῖν τὰ τοι̣α̣[ῦτα] ι̣ο̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ὡς πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀπέστη ἀπὸ τῆς ἡμῶν κώμης καὶ κατῆλθε̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣] ο̣τ̣[ -ca.?- ]
5καὶ ἔλαβεν γυναῖκα ἐκεῖ καὶ πολλὰ κακὰ ἐποίησεν εἰς τὰ̣ ἡμέτε̣ρα κτή̣[ματα -ca.?- ]
ποιμένων, καὶ ἡμεῖς ἐσμε(*) σοι ὀφείλοντες ζητῆσαι τὰ κα̣κ̣ὰ̣ γ̣εν[όμενα -ca.?- ]
παρὰ τῶν ἀπὸ τῆς ὑ(*)μετέρας κώμης μὴ οὖν ἔτι τὰ τοια̣ῦ̣τ̣α̣ γ̣ρ[ -ca.?- ]
ἀναγκάσθωμεν τὰ μὴ πρέποντα θεῷ καὶ ἀνθρώπο̣[ι]ς̣ ο̣ἶ̣δα̣ [ -ca.?- ]
τῶν πραγμάτων καὶ πείσῃ ὑ(*)μᾶς ὁ δεσπότης θεὸς ὄψιν α̣[ὐ]τ̣οῦ ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10θως αυτ(  ) δεσπ(  ) †
v
[ †] ἀ̣[π]ό̣δ̣[ος τῷ] κ̣υ̣ρ̣ί̣ῳ̣ Σα̣ραπί̣ω̣[νι] κεφφ πό̣λ̣ε̣ω̣ς̣ Κ[ -ca.?- ]
π̣(αρὰ) Θεοδοσίου †

Apparatus


^ r.2. ϋμ̣ετε̣ρα̣σ̣ papyrus
^ r.3. ϋμιν papyrus
^ r.6. l. ἐσμέ<ν>
^ r.7. ϋμετερασ papyrus
^ r.9. ϋμασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

From . . . I have received the letters from your brotherhood . . . serious matters, concerning which those who had been telling such things to you do not owe you . . . before three years he departed from our village and went down to . . . [l. 5] and he took a wife there and has done a lot of harm to our possessions . . . of the shepherds, and we will be indebted to you to investigate the wrongdoings by those people of your village unless these . . . we are forced to commit acts not agreeable to God and the people . . . of the matters, and may God, our Lord, persuade you . . . [Verso] Given to master Sarapion . . . of the polis . . . from Theodosios.