Papyri.info

sign in

p.rain.cent.65dupl = HGV P.Rainer Cent. 65 = Trismegistos 15415 = chr.wilck.72DDbDP transcription: p.rain.cent.65dupl [xml]

AD234 Lykopolite
[Reprinted from: chr.wilck.72] dpl=StudPal20,33;WChr72

[Αὐρηλ(ίῳ)] Ἀ̣πολλων̣ί̣ῳ βασ̣ιλικῷ̣ γραμμ̣α̣τ̣ε̣[ῖ]
[Λυ]κ̣οπ̣ο̣λ̣ί̣τ̣ου
[παρὰ Αὐρη]λ̣(ίου) Ἡρακ̣λ̣ε̣ίδου Παφίβιος̣ καὶ μ(ετό)χ(ων) [πρεσβ(υτέρων)]
[διαδ(εχομένων) τὴν κ]ω̣μογρ(αμματείαν) Θηβαι(*)κῆς καὶ τῶ̣ν π[ε-]
5[ρὶ αὐ]τὴν τόπων· δ̣η̣λοῦ̣μεν μηδὲν ε̣ὑ̣ρ̣ῖ̣ν(*)
[ἀνῆκ]ο̣ν̣ σημᾶν̣α̣ι π̣α̣ρ̣ὰ̣ τῇ τοῦ ἰδ̣ίου λόγου κ̣αὶ
[ἀρχ]ι̣ερέως ἐπιτροπ̣(ῇ) το̣ῦ ὄντος μηνὸς τοῦ
[ἐν]ε̣στῶτος ιγ (ἔτους), μηδ̣έ̣να δὲ τῶν ἱερέω̣ν̣
[ἢ] ἱερωμένων ἐ̣ν̣κ̣α̣τ̣α̣λ̣ε̣λοιπέναι τὰς
10[θρ]ησκείας.
(ἔτους) ιγ̣ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μ̣ά̣ρ̣κου Αὐρ̣η̣[λίου]
[Σεουήρου] Ἀ̣λεξάνδ̣ρο̣υ Εὐσεβοῦς̣ [Εὐτυχ]ο̣ῦ̣ς̣
[Σεβαστοῦ μηνὸς] Ἐ̣πε̣ὶφ λ. (hand 2) Α̣ὐρήλ(ιος) Ἡρα[κλείδης πρεσβ(ύτερος)]
[δ]ι̣[αδ]ε̣χ̣(όμενος) κ̣ωμογρ(αμματείαν) ἐπιδέδωκα. διʼ ἐμ̣[οῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
15[ἐγ]ρ̣(άφη).

Apparatus


^ 4. θηβαϊκησ papyrus
^ 5. l. εὑρεῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.