Papyri.info

sign in

p.rein.1.41 = HGV P.Rein. 1 41 = Trismegistos 26149DDbDP transcription: p.rein.1.41 [xml]

Ispc? Arsinoite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1δ  ̣  ̣  ̣  ̣αυλ̣ουσ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣  ̣
η̣μ̣[- ca.10 - τῶ]ν ἀγοραζομένω[ν -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣  ̣  ̣ως σοῦ ἐπὶ τὸ ἔλαττο[ν -ca.?- ]
[ὡ]ς(*) γεινέσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ε̣ι̣ς̣[ -ca.?- δὲ τὰ γεγενημένα (?) -ca.?- ]
5καὶ εἰς τὰ ἑξῆς γεινόμενα α̣ν̣α̣μ̣[ -ca.?- ]
τοῦ κυρίου μου Εὐδαίμονος καὶ τι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ἕ]κτου με[  ̣  ̣  ̣]ς θησαυροῦ καὶ ἀνάλ(ογον) ε̣λ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ο̣ποσον̣ ὁ λόγος ἐπὶ δημ[οσ]ι̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]κεν δημ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιων ἄλλων εω̣ς  ̣[ -ca.?- ]
9a[ -ca.?- ]χεως δύνῃ̣ ἐμοὶ ο̣νο  ̣  ̣  ̣
10[τ]ὴν κυρίαν μου καὶ τοὺς κυρί[ους προσαγο-]
ρεύω μεθʼ ὧν [ἐ]ρρῶσθαί σε ε[ὔ]χ̣ο̣[μαι, κύριέ]
μου, εὐρωστοῦντα̣
[ὁ] κύριός μου Εὐδαίμων ἐρρωμ[ένος ἔστι καὶ]
ὑμᾶ̣ς ἀσπάζεται ο̣ὔ̣πω κατα[ -ca.?- ]
15ἐγένετο οὐδὲν \[ -ca.?- ο]ὔτ ς  ̣  ̣/ ⟦οσ  ̣  ̣  ̣  ̣αι  ̣  ̣  ̣  ̣ο(  )⟧
ἀ̣μ̣ίνω̣(*) [ἰ]δίων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. BL 1.386 : [  ̣]σ prev. ed.
^ 16. l. ἀμείνω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.