Papyri.info

sign in

p.rev.2nded = HGV P.Rev. Laws = Trismegistos 8859 = chr.wilck.181DDbDP transcription: p.rev.2nded [xml]

259 BC Arsinoite?
[Reprinted from: chr.wilck.181] cf. W.Chr. 258

1
⟦Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣[αίου καὶ τοῦ υἱοῦ] Πτολεμαίου⟧
⟦[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.18 -]ε̣ι̣ς⟧
[  ̣  ̣]  ̣τα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
ἐὰν δέ τινας τῶν πεπραμέ[νων ὠνῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
βούλητα[ι] πωλ[εῖ]ν συνθε̣  ̣[- ca.14 -]
ειν τὴ[ν πε]πρα[μένην ὠνὴν - ca.14 -]
ναι ἐξ[- ca.30 -]
——
5οἱ δὲ [- ca.29 -]ι̣ς̣
τοῖς [- ca.30 -]
γεγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
[τ]ῆς δ[ὲ γ]ιν[ο]μέν[ης πρ]οσόδου ταῖς ὠναῖς
[κ]υριεύσ[ο]υσιν οἱ [ἀντιγ]ραφεῖς οἱ καταστα̣-
θέντ[ε]ς ὑπ[ὸ τοῦ οἰκον]όμου.
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αν ἐκ πο[  ̣  ̣]ι[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α λογεύματα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πίπτηι, ὑπα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον εἰς τὰς εἰς[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4
[ἡμε]ρολεγδὸν λογ[ι]σάμ[ενοι ἐντὸ]ς ἡμερῶν λ.
[ἐὰν] δὲ πλείους [τῶ]ν τ[ριάκοντα] ἡμερῶν
[τύ]χωσιν ἐπιλ̣[ελ]ογε[υκότες, τῶ]ν πλειό-
[νω]ν τὰ ἀνα[- ca.27 -]
5[  ̣  ̣  ̣]μμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣να[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]να καὶ τὰ παρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κατὰ τὸν ν[όμον ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τῆι αὐτῆι οἰκ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩ ἠ]γορασμ[εν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5
ἐὰν δὲ εἰ[ς τὸ βασ]ιλικὸν φαίνωνται ὀφείλοντες,
πρὸς μέρος ὑπαρχέτω καὶ τοῖς καταδ[ι]κασαμέ-
νοις ἡ π[ρ]ᾶξις.
——
δι[εγγύη(?)]σις.
5[- ca.11 -  ̣[- ca.11 -]των κα-
[- ca.24 -] οἰκονόμωι
[- ca.29 -]ν̣η̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μὴ]
6
ἐξέστω τοῖς πρια[μέν]οις παρὰ τῶν ἐπιλο-
γευσάντων λαβεῖν μ[η]δὲ ἐὰν ἐντὸς τῶν
τριάκοντ[α ἡμερῶν] ἦι.
——
[ἐὰ]ν δ[ὲ - ca.9 -]μεν[- ca.9 -]ν̣
5[- ca.28 -]α̣
[- ca.28 -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7
καὶ μαρτύρων, τὸ δὲ ἕτερον ἀσφράγιστον καὶ
τὰ ὀνόματα τῶν πραγματευομένων εἰς τοὺς
λόγους γραφέτωσ[α]ν̣ πατρόθ[εν] καὶ πατρίδος
καὶ περὶ τί ἕκαστος [πραγ]μ̣[ατεύ]εται.
——
5καὶ εἴ τινων φορτίων [- ca.16 -]
ἢ ἐπιζημίου̣ κ̣αὶ τ[- ca.16 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8
ἐὰν δὲ μὴ συνειδότων τούτων, πρασσέτωσαν
παρὰ τῶν πεπραγματευμένων.
καλείσθωσα[ν δὲ οἱ πριά]μενοι τὰς ὠν[ά]ς, ἐά[ν] τι ἐγ-
κ̣αλέσωσι τοῖς ἐπιλογεύσασι[ν] ἢ τοῖ[ς ὑπηρέ]ται[ς]
5[α]ὐτῶν ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν [ὠνήν, ἐν τῶι]
[νομῶ]ι ἐν ὧι ἐπρίαντο τὴν [ὠνήν.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9
ἀφʼ ἧς δʼ ἂν ἡμέρας τὴν ὠνὴν παραλάβωσιν,
οἱ ἐν τῶι ἐμπορίωι λ[ο]γευταὶ [ἐκ]τιθέτωσαν
ἐ[ν τ]ῶι τελωνίωι ἐν ἡμέρα[ις] δέκ\α/ τὸν τ[ῆ]ς
[ὠνῆς νό]μον γράψαντες γράμμασιν ἑλλη[νικοῖς τε]
5[καὶ ἐγχ]ωρίοις καὶ ἐάν τι πρόγραμμα [περὶ τῶν συγ-]
[κυρόντω]ν̣ ταῖς ὠναῖς γένηται γεγρα[μμένον.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7[⁦ -ca.?- ⁩] τῆι ὠνῆι γ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣οὺς ἀποδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ε̣ί̣νωνται κ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ὠνὴν ἀποτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ το[ῖ]ς του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὠνήν, τὸ δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
10
φυλακὴν δὲ τῶν ἐφ[όδω]ν καὶ τῶν λογευτῶν
καὶ τῶν συμβολοφυλ[άκ]ων καὶ̣ τῶν ἄλλο τι
πραγματ[ευο]μένων περὶ τὴν ὠνὴν καὶ ἐξέ-
τασ̣[ιν τῆς γινο]μένης προσόδου τῆι ὠνῆι
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ ἀρχώνη]ς καὶ οἱ κοινῶνες ὡς ἀνυπο-
[- ca.12 -]ν μηθὲν ἄνευ τῶν ἀντι-
[γραφέων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οἱ] τ̣ὴν ὠνὴν ἔχοντε[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ ἀν]τιγραφεὺς ἕως ἂν [⁦ -ca.?- ⁩]
10[- ca.11 -]
[οἱ δὲ λογευταὶ] καὶ οἱ ἔφοδοι καὶ οἱ λοιπ[οὶ οἱ πραγ-]
[ματευόμενο]ι τὰς ὠνὰς ἐάν τι τ[ῶν τελῶν]
[πράξωσιν(?) ἢ ἄλλο] τι ἄνευ τοῦ ἀντιγρα[φέως]
11
λάβωσιν ἢ πράξαντες μὴ ἀ̣[νενέγκωσι]
πρὸς τὸν ἀντιγραφέα, ἀπο̣[τινέτωσ]αν
εἰς τὸ βασιλικὸν̣ π̣[εν]τ̣ηκονταπλοῦν.
——
[ὁ δὲ ἀ]ντιγραφ[εὺς ἐάν τι ὡ]ς μὴ ἀναφερόμενον
5[- ca.13 - τῶι οἰκον]όμωι ἢ τῶι ἀντι-
[γραφεῖ, ἀποτινέτω εἰς τὸ βασ]ι̣λικὸν πεντη-
[κονταπλοῦν.]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.13 - τῶι οἰ]κονόμωι καὶ τῶι
[ἀντιγραφεῖ πατρόθεν] καὶ πατρίδος
10[- ca.18 -] τῶι λογευτηρίωι
[- ca.9 - τοῦ ἀρχώ]νου τὸ ὄνομα καὶ
[τῶν κοινωνῶν καὶ τ]ῶν ἐγγυητῶν καὶ
[τῶν λογευτῶν καὶ τῶ]ν ὑπηρετῶν τῶν
[ἐγγ]ραφέντ[ων].
12
οἱ δὲ οἰκονόμος καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς ἐάν τιν[α]
λάβωσι πραγματευόμενον καὶ μὴ παρα-
δεδομέν[ο]ν ἐν τῆι γραφῆ[ι ἀ]να̣[γέ]τωσαν ἐπὶ
τὸν βα[σιλέα] π̣ρ̣ό̣τερον ἢ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τι]να ὑπʼ αὐτοῦ.
——
5ἐὰν δ[ὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ισφ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πεπραγμα]τευμέ-
νον [- ca.30 -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7[- ca.26 -]επι
[- ca.25 -]η̣δε
[- ca.24 -]την
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10[- ca.13 -] γ̣α[- ca.15 -]
[τοῖς δὲ κατ(?)]αστα̣[θεῖσι(?)- ca.9 - ἐν]
[ἑκάστωι νο]μ̣ῶι λο[γε]υταῖ[ς ἢ ὑπηρ]έταις καὶ
[ἄλλοιςπᾶσιπ(?)]οιείσθω ἀπὸ τ\ῶ/[ν λογευ]μάτων·
[ἔστωδὲὁ(?)] μισθὸς [λ]ογευτ[αῖς ἑκ]άστωι τοῦ
15[μηνὸς δρα]χμαὶ τ[ρι]άκον[τα , ὑπ]ηρέταις
[τοῦ μηνὸς δραχμαὶ ε]ἴκοσι , [συμβο]λοφύλαξι
[ἑκάστῶι δραχμ]αὶ δ̣[εκ]απ[έντ]ε , ἐφόδωι ἑνὶ
[- ca.9 - κα]τ̣ὰ μῆνα δρ[α]χμαὶ ἑκατόν .
13
[ὅσου]ς δ[ὲ δ]εῖ κατασταθῆναι εἰς ἑκάστην ὠνὴν
λογ[ε]υτὰς καὶ ὑπηρέτας καὶ συμβολοφύλακας,
διαγραψάτω ὅ τε ο[ἰ]κ[ο]νόμος καὶ ὁ ἀν[τιγραφεὺς]
μετὰ τοῦ ἀρχ[ώνου].
——
5ὅσαι δʼ ἂν ὠναὶ ε[- ca.21 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6δ[- ca.31 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7κα̣[- ca.18 -] τὸν ἀρχ[ώνην   ̣  ̣  ̣]
τ[- ca.19 -]ακότε[ς   ̣  ̣  ̣]ω̣
ε  ̣[- ca.19 -] μηδὲ οἱ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10νο[- ca.16 - κοι]νωνείτ[ωσα]ν
μη[- ca.19 -]ων, ὃς [δʼ ἂν] ποιή-
ησηι(*) τι τ̣[ούτων, ἀποτεί]σ̣ει [εἰς τὸ] βα[σι]λικὸν (τάλαντα) ε
καὶ ἐμ(*) φυλ̣[ακῆι ἔστω, ἕ]ως ἂν ὁ βα[σιλε]ὺς περὶ
14
αὐτοῦ δ[ια]γνῶι.
——
ἀπογραφὴ ἀρχω[νῶν. ὅσοι ἂ]ν ὦσι
οἱ βουλόμενοι ἀρχων[εῖν, ἀπογ]ραφέσ[θωσαν]
πρὸς τὸν πωλοῦν[τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣]  ̣νε  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣δοις μ̣ηδε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ παρευρέσει] μηδεμιᾶι μη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣λεγέσθωσα[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9[⁦ -ca.?- ⁩ ταῖς τῶν ἀρχ-]
10ωνῶν καὶ [τῶν κοινώνω]ν μετ̣[οχ]α̣ῖς̣ ἐξέσ[τω]
μετέχ[ε]ιν.
——
ὃς δʼ ἂν παρὰ τ̣[αῦτα ἢ ἀ]γορ[άσηι] ἢ μετ[αδῶι]
ἢ μετέχηι, [πραχθήσε]ται μ̣[νᾶ]ς τριάκ[οντ]α
καὶ τῆι ἐπις̣[- ca.11 -]γ̣ι[  ̣]ται
15καὶ ὁ διεγγυῶ̣[ν· ἐὰν δὲ   ̣  ̣  ̣]  ̣ μὴ παρ[αδέ-]
ξηται κοιν[ῶνας   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος μὴ δίδωσιν,
15
ἀποτεί[σ]ει εἰς τὸ βασιλικὸν [μν]ᾶς λ.
——
[οἵ]δε μὴ ὠνε[ί]σθωσαν μηδὲ κο[ινων]είτωσαν μηδ[ὲ]
[ἐ]γγυάσθω[σα]ν·
ὅσοι τι τῶν βασιλικῶν διοικο[ῦσι καὶ οἱ χρη-]
5[ματισ]τ̣αὶ καὶ ὁ ε[ἰ]σαγωγε̣[ὺς αὐτῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.8 -]
τ[  ̣]  ̣[- ca.29 -]
——
δοῦλος [δὲ - ca.13 - εἰ δὲ μή, κο-]
λαζέσθ[ω - ca.28 -]
αν διαφορ[- ca.12 - ἀπο]τίσει δ̣ρ̣[αχμὰς   ̣].
——
10πρᾶξις τελῶν.
οἱ πριάμενοι τὰς ὠ[νὰς πρασσ]έσθωσα[ν τοὺς]
ὑποτελεῖς πάντ[ας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ ἐκ τῶ[ν νό]μ̣ων̣.
——
ἐὰν δέ τι παρὰ τὰ γ[εγραμμέ]ν̣α ποιή̣[σω]σιν,
ἀποτινέτωσαν εἰ[ς τὸ βασιλικὸν (τάλαντα)] γ
15καὶ τὰ τέλη, ὅσα ἂν̣ [ἐλλίπηι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐὰν [μ]\ὴ/(*)
γράψωσι ἐν τοῖς λόγ̣[οις ἐν ἡμέραις τριά]κοντ[α] .
——
16
(hand 2) διαλογισμός.
[δια]λογιζέσθω δὲ ὁ οἰκονόμος καὶ [ὁ] ἀ[ν]τιγραφεὺς
πρὸς τοὺς τὰς ὠνὰς ἔχοντα[ς καθʼ ἕκα]στ[ον]
[μῆν]α πρὸ τῆς δεκάτης ἱσ[ταμένου πε-]
5[ρὶ τῶν] γ[εγ]ενημέν[ω]ν ἐν τ̣[ῶι ἐπάνω χρό-]
νωι [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.7 -]
[  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τὰ δʼ ἐν τῶι ἐνε[στῶτι μηνὶ γεγενημέ]ν\α/(*)
μὴ προσκατα[χωριζέτωσαν εἰς τ]ὴν ἐ[π]άνω
10ἀναφοράν, μηδὲ [μεταφε]ρ[έτωσαν] ἐ̣ξ ἑτέρων
εἰς ἕτερα, μηδʼ εἴ τις τῶ[ν λογευτῶ]ν ἢ τῶν
ὑπηρετῶν ἀπὸ τῆς π[ροσόδου] τῆς ὠν[ῆς]
λαβών τι διορθοῦται, μη[δαμῶς το]ῦτο ε[ἰ]ς [τὸ]
ἴδιον καταχωριζέσθω.
15ὅταν δὲ τὸν ἐχόμενον δ̣[ιαλογισμὸν] πο̣[ιῶ]ντα[ι],
καὶ τὸ περιὸν ἐκ τοῦ ἐπ[άνω διαλογ]ισμοῦ
πρὸς τὴν πρόσοδον προσλ[αμβανέτωσ]αν, δια-
δηλοῦντες ὅσον ἦν τὸ π[εριὸν ἐκ] τοῦ ἐπάνω χρόνου.
17
ἐὰν δὲ ὁ ἐπάνω χρόνος ἔγδειαν ἦι π[ε]ποιηκώς,
ὁ δʼ ἐπιὼν ἐπιγένημα καὶ ἀπέ[χ]η̣ι̣ ὁ [ο]ἰκονό[μος]
πλῆρες τὸ ἀδιέγγυον μέρο[ς τῆς] ὠνῆς, [  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀπὸ τοῦ ἐπιγενήματος τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε[- ca.9 -]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κασιν ἑκάστωι [- ca.16 -]
[- ca.7 -]
ἐπεχέτω̣[- ca.27 -]
τοσοῦτον ς[- ca.13 -]  ̣  ̣, εἰς δὲ [τὸ]
βασιλικὸν ἐκ τ̣[ῆς ἄλλης ὠ̣ν̣ῆ̣ς̣] τὴν ἔγδ[ειαν]
——
10[ἐ]ὰν δὲ ὕστερον καὶ ἐκ [ταύτη]ς̣ τῆς ὠνῆς, ἐξ ἧ[ς]
τὸ ἐπιγένημά ἐστιν, ἔ̣[κδεια] γένηται, ἔστω
αὐτῶι ἡ πρᾶξις τοῦ μ[ετεν]εγχθέν[τ]ος ἐπι-
γενήματος ἐκ τῶν ἐγ̣[γύων] τῶν ἐγγεγραμμ[έ]νων
ἐπὶ τῆι ὠνῆι εἰς ἣν τὸ [περιὸν μ]ετηνέγχθη,
15πρότερον δὲ ἐκ τοῦ αυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ποκαθ̣ι̣στάτω
τὸ μετενεγχθὲν ὅθεν μ[ετηνέγχ]θη.
——
τῶν δὲ διαλογισμῶν, οὓς ἂ̣[ν ποιή]σηται ὁ οἰκονόμ̣ος
18
πρὸς τ[ο]ὺς τὰς ὠνὰς ἔχοντας, πάντων ἀντίγραφα
ἑκάστω[ι] τῶν κοινών[ω]ν παραχρῆμα δότω
σφραγισάμενος αὐτὸς κα[ὶ] μα  ̣[  ̣]  ̣ρας, [ἐχ]έτω δὲ
καὶ αὐτὸς ἀντίγραφα σφ[ρ]αγι[σα]μ̣έν[ων πά]ν̣των
5τῶν διαλογισα[μ]ένω[ν - ca.19 -]
[- ca.7 -]
[- ca.25 - ἀ]π[οσ]τελλέτω δὲ
τὰ [ἀντίγραφα τῶν διαλογ]ισμῶν κατὰ μῆνα \πρὸς/ τὸν
ἐπὶ [τῆς διοικήσεως τ]εταγμένον καὶ τὸν
ἐγλ[ογισ]τ[ήν. ὅταν δ]ὲ ὁ πεπραμένος χρόνος ἅπας
10διέλθηι, παρ[έστωσα]ν οἱ τὰς ὠνὰς ἔχοντες πάντες
πρὸς τὸν οἰκον[όμον ἐν] τῶι ἐχομένωι μηνὶ πρὸ τῆς
δεκάτης ἱστ̣[αμένο]υ καὶ διαλογιζέσθω πρὸς αὐτοὺς
ὁ οἰκονόμος γ̣[ενικὸν] διαλ[ογ]ισμὸν καὶ τιθεὶς τήν τε
τιμὴν τῆς̣ [προσόδου καὶ] ὃ δεῖ αὐτοὺς δι[ο]ρθώσασθαι
15καὶ εἰς το̣ῦτο [τὸ ἤδη ἀνενηγμέ]ν̣ον καὶ ἐν οἷς χρόνοις
ἕκαστα καὶ εἴ [τι ἀπὸ] τ̣ῶ̣ν̣ ἀπ[οπρ]αμάτων ἢ ἄλλου τινὸς
ἐνοφείλεται, ὃ δ̣[εῖ τὸν οἰ]κονόμον πρᾶξαι, καὶ τὸ λοιπὸν
19
ἐάν τι προσοφείλωσιν καὶ πόσον ἑκάστωι τούτων ἐπιβάλλει
καὶ ὑπὸ τὸ μέρος τοῦ ἐνοφειλομ[ένου] ὑπογραψάτω ὅσον
ἰδίαι ἔχει παρʼ αὐτῶν ἢ τοῦ ἐγ̣[γύ]ου \καὶ/ ἐν οἷς χρόνοις καὶ τὸ
λοιπὸν ἐάν τι π[ροσο]φ[είληι]. ἐὰ[ν δʼ ἐπι]γέ[ν]ημα ἦι, ἐπιγραψάτω
5[- ca.7 -]
5[- ca.27 -]ς̣ ἀνενεγ[κάτω]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸς τὸ]ν ἐπὶ τῆς διοικήσεως τε[ταγμένον]
[καὶ τὸν ἐκλογισ]τήν. ὁ δʼ ἐπὶ τῆς διοικήσεως τε[ταγμέ-]
[νος ἐπισκε]ψάμενος ἐὰν ἦι περιγινόμενόν \τι/ ἐκ [τῶν]
[ἄ]λλω[ν ὠνῶν], ἐὰμ(*) μὲν εἰς ἄλλας ὠνὰς ἐνοφείλη[ι],
10κατα[χωρισά]τω εἰς τὸ ἐνοφειλόμενον, ἐὰν δὲ μηθὲν
ἄλλο ἐ[νοφείλ]ηι, συν[τ]αξάτω τῶι οἰκονόμωι πράξαντα
παρʼ οὗ̣ [προσο]φείλε[τ]αι ἀποδοῦναι αὐτῶι, ὅταν ἡ ἐπι-
λόγε[υσις ἦ]ι· ὁ δὲ οἰ[κονόμο]ς ἀπο[δό]τω ἐν ἡμέραις τρισίν .
ἐὰν δ[ὲ ἀπαιτηθεὶς μὴ ἀποδ]ῶι, τριπλοῦν ἀποτινέτω,
15εἰσπρα[ξάτω δʼ ὁ] ἐπὶ τ[ῆς διοικ]ήσεως τεταγμένος
καὶ ἀπ[- ca.15 -]
——
20
ὅσ[οι δʼ ἂν] τῶν τὰς ὠνὰς ἐχόντων μὴ διαλογίσωνται πρὸς [τὸν]
οἰκον[όμο]ν β[ο]υλ̣[ο]μέν[ου] τοῦ οἰκονόμου καὶ παρακαλοῦντ\ο/ς(*)
\εἴς τε τὸ βα[σιλ]ικ[ὸν]/ ἀποτ[ι]ν̣έ̣[τω]σαν μν[ᾶς τ]ριάκοντα καὶ ὁ οἰκονόμος συναναγκασάτ[ω.]
[- ca.7 -]
[- ca.19 -]ω αὐτ[- ca.13 - ἀν-]
5[τίγ]ρ̣[α]φ̣[ον] τ̣[ο]ῦ διαλογισμοῦ δοῦ̣[ναι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα-]
[τὰ τ]ὸν νόμον.
[δό]τω δὲ καὶ ὁ οἰκονόμος καὶ τῶν ἐγγ[υητῶν ἑκάσ-]
[τωι] διαλογισμὸν καθʼ ὅν φησιν(*) αὐ[τὸν ἃ ὤ]φειλ[ε]
[πεπ]ρᾶχθ[α]ι. ἐὰν δὲ μὴ δῶι αἰτηθεὶς αὐθημερὸ[ν ἢ τῆι]
10[ὑσ]τεραίαι, ἀδίκωι πράξει ἔνοχος ἔστω.
[δια]λογιζέσθωσαν δὲ πάντες κατὰ τὰ ταυτὰ(*) ὅσοι τ\ι[τ]/[ῶν βα-]
[σιλ]ικῶν π[ωλ]ήσουσιν.
[ὑπὲρ] συγγραφῶν.
[ὅσα δὲ σ]υγγράφονται \οἱ/ οἰκονόμοι ἢ οἱ ἀντιγραφεῖς ἢ οἱ π̣[αρʼ αὐ-]
15[τῶν] οἱ τὰ βασι[λ]ικὰ πραγματευόμενοι περὶ τῶ[ν ταῖς]
[ὠνα]ῖ̣ς συγκυρόντων, μὴ πρασσέσθωσαν οἱ πραγμα[τευόμενοι]
21
⟦εκ⟧ τῶν συγγραφῶν μηδὲ τῶν συμβόλων μ[ηδέν].
[  ̣  ̣  ̣]π̣ε[  ̣]γων.
[καθὼς γέγ]ραπται ἐν τῶι νόμωι, τὸν [οἰκ]ονόμον [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.4 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]τασταθ[ε - ca.18 -]
5τὰ συντεταγμένα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀποτινέ]τωσαν
ὑπὲρ αὐτῶν οἱ καταστ[αθέντες   ̣  ̣, τ]ὰ δὲ πρόσ-
τιμα τὰ γεγραμμένα ε[ἰσπρασσέσθωσαν] οἱ πεπρα-
γματευμένοι, ἐὰμ(*) μὴ οἱ κ[ατ]ασ[ταθ]έντες φαίνωνται
συνειδότες αὐτοῖς.
——
10ἔκκλητοι χρόνοι.
ὅσα δʼ ἐγκλήματα γίνεται ἐκ τ[ῶν νόμων] τ̣ῶν
τελωνικῶν, ἔστω καλεῖσθαι περὶ μ[ὲν - ca.9 -]
ὅταν βούλωνται, ὑπὲρ δὲ τῶν λο[ιπῶν ἐγκλ]ημάτ̣[ων]
[ὅσ]α γ[ί]νεται ἐκ τῶν νόμων τῶν τε[λωνικῶ]ν, ὑπὲρ ὧν
15μ̣[  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐ[ν] ἑκάστωι τῶν νομῶν ἄλλος χρ[όνος ἔ]κκ[λ]ητος
τέτακται, ἔστω καλεῖσθαι ἔν \τε/ τῶι χ[ρόνωι] εἰς ὃν [αἱ] πρόσοδο[ι]
22
πέπρανται καὶ ἐν ἄλληι τριμ[η]ν[ίαι] ἐὰμ(*) μή τις τῶν τι
κοινωνούντουν(*) ἢ ὑπηρετούντω[ν] τῆ[ι ὠ]νῆι λη[φθ]ῇ
μετὰ τὸν γεγραμμένον χρόνον ν̣[οσφισάμενος.(?)]
[ἐὰν δέ τις] τούτω\ν/ [ληφθῆι - ca.16 -]
5[- ca.4 -]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των[- ca.18 - πρασσέτ]ω
[ὁ] οἰκονόμος παρ[ὰ τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣]των καὶ τῶν
ἐγγύων καὶ τῶν [- ca.10 -].
——
⁦ vac. ? ⁩
23
(hand 3) [- ca.16 -]ς τὰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀπολλ]ωνίου τοῦ
[διοι]κητοῦ.
24
(hand 4) β[ασιλεύον]τος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου
κ̣[αὶ τοῦ υἱοῦ] Π̣τ̣[ολ]ε̣μ̣αίου ἔτους κζ
[- ca.24 -]ε̣ρ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]
[- ca.7 -]
[- ca.10 - τοῦ γινο]μένου οἴνου [- ca.10 -]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν] ἕκτην· παρὰ δὲ τῶν κ[ληρού-]
[χω]ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ στρατευομένων καὶ τοὺ[ς ἰδίους]
κλήρους πεφυτευκότων καὶ τῆ[ς ἐν τῆι]
Θηβαΐδι ἐπαντλητῆς καὶ ὅσα δ[- ca.10 -]
διοικεῖται ἡ Σιμαρίστου πρότερο[ν δ]ι̣ῳκε[ῖτο, τὴν]
10δεκάτην.
——
τῶν δὲ παραδείσων ἐξ υντιμήσεως(*) τῆ[ς κατʼ ἔτος]
[γιν]ο̣μένης πρὸς ἀργύριον τὴν ἕκτην τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]σιν.
[ὑπ]ὲρ τ[ο]ῦ τρυγᾶν καὶ συνάγειν.
15[οἱ] δὲ γεωργοὶ τὰ γενήματα τρυγάτωσαν
ὅταν ἡ ὥρα [ἦι κ]αί, ὅταν ἄρχωνται τρυγᾶν,
ἐ[παγ]γελ[λέτ]ωσαν τῶι διοικοῦντι ἢ
25
[τῶι ἔχοντ]ι τὴν ὠνὴν καὶ βουλομένου ἐπι-
[δεῖν τοὺς ἀμπε]λ̣ῶνας ἐπιδεικνύτω[σαν.]
[- ca.7 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς τὴν ὠνὴν πριαμέ]νοις μνᾶ̣[ς   ̣  ̣]
[ὅ]τ̣αν δὲ οἱ γεωργοὶ οἰνοποιεῖν βούλωντ[αι],
5παρακαλείτωσαν τὸν τὴν ὠνὴν διοικο[ῦντα]
ἐναντίον τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀν[τιγραφέως]
ἢ τοῦ παρὰ τούτων καί, παραγενομέν[ο]υ̣, οἰνο-
ποιείτω ὁ γεωργὸς καὶ μετρείτω τοῖς μέ-
τροις τοῖς ἐν ἑκάστωι τῶν τόπων ὑπάρ-
10[χο]υ̣σ̣ι̣[ν] ἐξητασμένοις καὶ ἐσφραγισμένοις
[ὑπὸ τοῦ ο]ἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέω[ς]
[καὶ ἐκ] τοῦ̣ γενομένου μέτρου τὴν ἀπόμ[οιρ]α[ν]
[ἀ]ποδιδότω.
[ὅσο]ν [δʼ] ἂν τῶν γεγραμ[μ]ένων μὴ ποιήσωσι οἱ
15[γε]ωργοὶ κατὰ τὸν ν[ό]μον, [δι]πλῆν τὴν ἀπόμ[οι]ραν
τοῖς ἔχουσι τὴ[ν ὠν]ὴν ἀπ[ο]τινέτωσαν.
——
26
[οἷς δʼ ὑπάρ]χε[ι] ὄργανα οἷ[ς] οἰνοποιοῦσι, ἀπογραψάσθω[σαν]
[πρὸς τὸν] δ̣ιο[ικοῦν]τα τὴν ὠνὴν ὅταν παν[- ca.9 -]
[- ca.7 -]
[- ca.22 -]αδε[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ, ὅταν οἰνοποιεῖ]ν μέλλωσιν, [ἀποδει-]
5[ξάτωσαν] τὸ ἐπιβ[λ]ηθὲν σημεῖον ἀσινέ[ς. ὁ δὲ μὴ]
[ἀπ]ογραψάμενος ἢ μὴ ἐπιδείξας τὰ ὄργ[ανα κατὰ]
τὸν νόμον ἢ μὴ παρασχὼν εἰς παρασφ[ραγισμόν, βου-]
λομένου σφραγίσασθαι, ἢ μὴ ἀπ[ο]δεί̣[ξας τὴν ἐπι-]
βληθεῖσαν σφραγῖδα, ἀποτινέτω τοῖς ἔχουσιν [τὴν]
10[ὠ]νὴν ὅσον ἂν παραχρῆμα τὸ βλάβος διατιμήσω[σ]ι.
[ὅσ]α δʼ ἂν οἱ γεωργοὶ προτρυγήσαντες οἰνοποιήσω[σι]ν,
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ωσαν τὸν οἶνον ἐπὶ τῶν ληνῶν ἢ ἐπὶ [τῶν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ καὶ, ὅταν τὸ πρῶτον ἔκθεμα παραγ̣[γε-]
[λὲν πύθω(?)]νται̣ ἐν τῆ[ι] πόλει ἢ κώμηι ἐν ἧι ἕκα[στ]ο[ι]
15[κατοικο]ῦσι, ἀπογρα[φ]έσθωσαν οἱ γεωργοὶ αὐθημε̣ρὸ[ν ἢ]
[τῆι] ὑ[σ]τεραίαι καὶ ἐπιδεικνύτωσαν τὸν οἶνον [καὶ]
[τὸ]ν ἀμπελῶν[α] ἐξ [οὗ] προετρύγησαν.
[συγγ]ράφεσθαι.
27
[ὁ δʼ ἔ]χων τὴν ὠνὴ[ν] ὅταν τὸ πλῆθος τοῦ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -] τῆς ἀναμετρήσεω̣ς [- ca.10 -]
[- ca.7 -]
[- ca.21 -]ν τῆς ἀπ[ομοίρας]
[καὶ σφρα]γισ[άμε]ν̣ος [τῆς] συγγραφῆς τ̣[ὸ ἀντίγρα-]
5φ[ον δότ]ω τῶι γεωργῶι· χειρογραφησά[τω δὲ]
ἐν τῆι συγγραφῆι τὸν ὅρκον τὸν βα[σιλικὸν]
πᾶν τὰ(*) γένημα κατακεχωρικέ[ναι ἐν τῆι]
συγγραφῆι καὶ τὰ προοινοποιηθ[έντ]α κ[αὶ]
ἀπ[ο]γραφέντα πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τ[ο]ῦ γεωργο[ῦ]
10πάντα κατακεχωρικέναι καὶ μηθὲν νεν[οσ-]
φίσθαι μηδὲ καταπροΐεσθαι. τὴν δʼ ἑτέρα[ν],
σ̣φρα̣γισαμένου τοῦ γεωργοῦ, ἐχέτω ὁ οἰκονό[μος]
ἢ ὁ παρʼ αὐτοῦ συναπεσταλμένος· χειρογ[ραφη-]
[σ]άτω δὲ ὁ γεωργὸς τὸν βασιλικὸν ὅρκ[ο]ν [π]ᾶν
15τὸ γένημα ἀποδεδειχέναι καὶ τὰ προοιν[ο-]
π[ο]ιηθέντα π[ά]ντα ἀπογεγράφθαι καὶ τὴν
ἀπόμοιρ[α]ν τὴν γεγενημ[έ]νην [δ]ικαίως
ἀναγε[γρα]φηκέναι· τὰ δὲ ἀντ[ίγρα]φ̣α̣ σ̣υ̣ν̣-
28
προσέστω ἀσφράγιστα.
[- ca.20 -]ομ[- ca.9 -]
[- ca.7 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς] ἔχουσι τὴν ὠ[νὴν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω.
5[ἐὰν δʼ ἀν]τ̣ιλέγωσιν ὡς πλέον ἢ ἔλα[σσον]
[γί]νεται, ἐπικρινέτω ὁ οἰκονόμος καὶ ὁ [ἀντι-]
γραφεὺς καί, καθότι ἂν ἐπικριθῆι, σφρα̣[γιζέ-]
σθωσαν.
——
ὁ δὲ τελώνης ἐὰν πρός τινα τῶν [γεω]ρ-
10γῶν μὴ συγγράψηται βουλομένου, [μὴ] ἔστω
α̣ὐτῶι τούτων ἡ πρᾶξις.
οἱ δὲ ὁ οἰκονόμος ἢ ὁ ἀντιγραφεὺς συγγρ̣αψά-
[σθ]ωσαν πρὸς τὸν γεωργὸν καὶ κομισάμενο[ι]
[τ]ὴ̣ν γι[ν]ομένην ἀπόμοιραν εἰς τὸ βασιλ[ικὸν]
15[κατ]αχωρι[σ]άτωσαν, τοῖς δὲ ἔχουσιν τὴ[ν]
[ὠ]νὴν τὴν τιμὴν μὴ ὑπολογείτω[σαν].
[μ]ὴ ἐπιμίσγειν.
[ἐ]ὰν δὲ τοῖς ἀτελέσι τὰ ὑποτελῆ γενή[μα]τα
29
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λ  ̣[  ̣] ὡς ὄντα τῶν ἀτ̣[ελῶν ἐπιμίσγωσι,]
[- ca.7 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οἱ παραδείσους κεκ]τημένοι ἀπ[ογραψά-]
[σθωσαν π]ρὸς τ[ὸν] τὴν [ὠ]νὴν πριάμεν[ον καὶ]
[τὸν παρὰ] τοῦ οἰκο[ν]όμου καὶ τοῦ ἀντ[ιγραφέως]
5[κα]θεστηκότα ἐν τῶι τόπωι, φράζον[τες τό τε]
αὐτῶν ὄνομα καὶ ἐν ἧι κώμηι ο\ἰκο/ῦσιν(*) καὶ π[όσου τιμῶν-]
ται τὴν πρόσοδον τὴν ἐν τῶι παρα[δείσωι καί, ἐὰν]
μὲν εὐδοκῆι ὁ τελώνης, συγγραφὴν π[ροϊ]έ̣σθω[σαν]
αὐτῶ[ι] διπλῆν ἐσφραγισμένην καθάπ[ερ ἐν] τῶι
10νόμωι γέγραπται καὶ ἐκ τούτου τὴν [ἕκ]την
πρασσέτω ὁ οἰκονόμος.
[ἐὰ]ν δὲ ἀ[ν]τιλέγηι πρὸς τὴν τίμησιν, ἐξέστω
[τῶι τὴ]ν ὠνὴν ἔχοντι ἐγλ[α]βεῖν τὸν καρπόν· ὅ̣ δʼ ἂν
[ἐκβά]λληι, ἀποδιδότω ἀπὸ τοῦ ἐμπολωμ[έ-]
15[νου] καθʼ ἡμέραν· ὅταν δὲ κομίσηται ὁ γ[ε]ωργ[ὸ]ς
[ο]ὗ ἐτιμᾶτο, τὸ πλεῖον ἔστω τοῦ τὴν
[ὠ]ν[ὴ]ν ἔχοντος, τὴν δὲ ἕκτην ἀποδότω ὁ γε-
[ω]ργὸς [τ]ῶι [οἰκονό]μωι· ἐὰν δʼ ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ
πραθέντ[ος ἡ τί]μησις μὴ ἐκ̣π̣[έ]σ̣ηι, πραξάτ[ω]
20ὁ οἰκονόμ[ος ἀπ]ὸ τοῦ τὴν [ὠ]νὴν ἔχο[ντο]ς καὶ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι διορθω[σ]άσ̣[θω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30
[- ca.14 -]ν[- ca.14 -]
[- ca.7 -]
[- ca.23 -]τ[- ca.10 -]
[  ̣  ̣]τα  ̣  ̣[- ca.14 -]ας ἐν ἄλλαις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐὰν δὲ]
μήτε αὐτοὶ παρ[α]γένωνται εἰς τὴν ὥ[ραν, μή-]
5τε ἄλλοι παρʼ αὐτῶν οἳ πραγματεύσ̣[ονται]
κυ̣ρίως ἕκαστα \κ/ατὰ(*) τὸν νόμον, ἢ [ἄλλως]
ἐπικωλύσωσι τοὺς γεωργοὺς ἐπαγγ[έλλοντας]
καὶ παρακαλοῦντας καὶ συντελοῦν[τας κατὰ]
τὸν [ν]όμον, ἐξέστω τοῖς γεωργοῖς, [ὡς γ]έγρα-
10πτ[αι] παρόντων τούτων συντε[λέσ]α̣ι̣, ἐνα[ν-]
τίον̣ [τ]οῦ παρὰ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ [ἀ]ντιγ[ρα-]
φέως συναπεσταλμένου ἕκαστα ποιεῖν καὶ εἶν[αι]
κατὰ τοῦτο ἀζημίους· παραγενομένου δ[ὲ]
[τοῦ] διοικοῦντος τὴν ὠνήν, δηλούτωσαν [τὸ γένη-]
15[μα καὶ] τὴν ἀπόδειξιν ποιείσθωσαν πα[ραχ]ρ̣[ῆ-]
[μ]α ὡς ὑπὲρ ἑκάστων διωικήκασιν· ὁ δὲ π[αρ]ὰ
τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέως γραψαν-
τες(*) δοτωσαν(*) τοῦ τε γενήματος καὶ τῆς ἀπο-
μοίρας τὸν λόγον κατὰ γεωργόν.
——
20ἀποκομίζε[ιν] τὴν ἀπόμοιραν.
οἱ δὲ γεωργοὶ τ[ὴ]ν γινομένην ἀπόμοι[ρ]αν [τ]οῦ
31,ctr
[- ca.7 -]
[- ca.18 - ἀπό]μοιραν εἰς τ[ὸ ἀποδόχι-]
ον   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ ἀποτ]ι̣νέτω το[ῖς τὴν ὠνὴν]
ἔχουσι τῆς ἐνοφειλουμένης αὐτοῖς ἀπ[οκομιδῆς τὴν]
τιμήν· ἐμ(*) μὲν τῆι Λιβύηι καὶ τῶι Σαίτ[ηι καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5πολίτηι καὶ Προσωπίτηι καὶ Ἀθριβίτ[ηι καὶ Μενε-]
λαΐδι καὶ Δέλτα τοῦ με(τρητοῦ) τοῦ (ὀκτά)χ(ου) [(δραχμὰς)   ̣
ἐν δὲ τῶι Σεβεννύτηι καὶ Βουσιρίτηι [καὶ Μενδη-]
σίωι καὶ Λεοντοπολίτηι καὶ Σεθρωίτ[ηι κα]ὶ Φαρ-
βαιτ[ί]τηι καὶ τῆι Ἀραβίαι καὶ Βουβαστ[ίτ]ηι καὶ
10Βουβ[άσ]τωι καὶ Τανίτηι καὶ Μεμφίτ[ηι κ]αὶ Μέμ[φει]
καὶ Λητοπολίτηι καὶ Ἑρμοπολίτηι κα[ὶ Ὀξ]υρυγχ[ί-]
τηι [κ]αὶ Κυνοπολίτηι καὶ τῆι Λίμνηι [κα]ὶ Ἡρακ[λεο-]
πολίτηι καὶ Ἀφροδιτοπολίτηι (δραχμὰς) ϛ̣·
ἐν δὲ τ[ῆ]ι Θηβαΐδι (δραχμὰς) ε. εἰσπραξάτω [δ]ὲ ὁ [οἰκο]ν[ό-]
15μος τὰ[ς] τιμὰς παρὰ τῶν γεωργῶν κ[α]ὶ κ[α]τα-
χωρισάτω εἰς τὸ βασιλικ[ὸ]ν \ὑπὲρ/ τῆς ὠνῆς.
——
ἀπο[σ]φράγισμ\α/(*).
ὁ δὲ οἰκονόμος κ[α]ταστ[η]σάτω ἐν ἑκά[σ]τ̣[ηι] κώ-
μηι ἀποδόχια· [α]ὐτὸς δὲ ὧν ἂν κομίζ[ηται ἀπο-]
20σφράγισμα διδότω τῶ[ι γεωργῶι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
31,m
(hand 8) κομ[ιζέ-]
σθω [δʼ ὁ οἰ-]
κονό[μος]
ἐκ τ[ῶν λη-]
25ν̣ῶ̣[ν.(?)]
32
[- ca.7 -]
[- ca.19 -]ς̣ συναγομ[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρεχέτω [κέραμον] τ̣[ῶι ἀ]ποδοχίωι καὶ κ̣[η-]
ρόν· ἔστω δὲ ὁ κέρ[α]μος κεράμια στεγνά, [πισσοκο-]
πούμενα, ἱκανὰ τῶι οἴνωι τῶι συνα[γομένωι ὑπὲρ τῆς]
5ὠνῆς.
——
ὁ δὲ οἰκονόμος καὶ ὁ ἀντιγραφεύς, πρό[τερον ἢ]
τρυγᾶν τοὺς γεωργοὺς ἔμπροσθεν [ἡμέραις   ̣],
δότωσαν τοῖς γεωργοῖς τιμὴν τοῦ [κερά]μου ὃ[ν]
δεῖ ἕκαστον παρασχεῖν εἰς τὴν ἀπόμ[οιρα]ν τῶ[ν]
10ἰδίων γενημάτων, τὴν συνταχθε[ῖσαν] ὑπὸ
τοῦ ἐπὶ τῆς διοικήσεως τεταγμ[ένου], καὶ δ[ι-]
α̣γραψάτω τὴν τιμὴν ⟦τοῖς⟧ διὰ τῆς τ[ρ]απ[έ-]
[ζ]ης τῆς βασιλικῆς τῆς ἐν τῶι νομῶι.
[ὁ] δὲ γε[ωργ]ός, λαβὼν τὴν τιμήν, παρε[χ]έτω κ[έ-]
15[ρα]μον ἄρ[ι]στον. [ἐ]ὰν δὲ μὴ δοθῆι αὐτῶι [ἡ] τ[ι]μή,
τὸμ(*) [μὲν] κέραμον παρεχέτω, κομιζέσθω δὲ
ἀπὸ [τῆς] ἀπομ[οίρας] ἧς δεῖ αὐτὸν [ἀ]ποδοῦναι
τὴν τιμήν, λ[αμβάνων τιμὴν τοῦ]
οἴνου το[ῦ] (ὀκτά)χο(υ) [με(τρητοῦ) (δραχμὰς) - ca.14 -] ν
20ἀπόμοιρα̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
33
[- ca.7 -]
[- ca.24 -]α̣ι μένειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὅσος δʼ ἂν μ̣[ένηι οἶνος], ἐπισκοπείτ[ω ὁ οἰκονόμος καὶ]
παραλαμβάνων̣ τ[ὸν] τὴν ὠνὴν διοικ[οῦντα καὶ τ]ὸν
ἀντιγραφέα καὶ τὸν παρεστηκότα [παρʼ αὐτοῦ, πω-]
5λείτω μετὰ τούτων, διδοὺς τοῖς ὠ̣[νουμένοις χρό]νον
ἐν ὧι διορθώσονται καὶ πράσσων τὰς [τιμὰς ἀναφερ]έ-
τω εἰς τὸν τῆς ὠνῆς λόγον ὑπὲρ τῶν [πριαμένων]
τὴν ὠνήν.
——
οἱ δὲ βασιλικοὶ γραμματεῖς ἀπογραψά̣[τ]ωσαν τ̣[οῖς] τὴν
10ὠνὴν πριαμένοις ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας τὸ ἔ[κθε]μα πο[ιήσων-]
ται ἐν ἡμέραις ι ὅσοι ἀμπελῶνες ἢ [π]αράδε[ισοι ἐν ἑ-]
κάστωι νομῶι εἰσιν καὶ τῶν ἀρουρῶν τ[ὸ] πλῆ[θος καὶ ὅ-]
σοι ἀμπελῶνες ἢ παράδεισοι τῶν ἐμ(*) φ[ορολ]ογ[ίαι ὄντων]
ὑποτελεῖς ἦσαν εἰς τὰ ἱερὰ πρὸ τοῦ κ[β] (ἔτους).
——
15[ἐ]ὰν δὲ μὴ ἀπογράψωσιν ἢ μὴ δικαίως φα[ί]νω[ν]τα[ι ἀπο-]
[γ]εγραφηκότες, δίκηι νικηθέντες ἀποτινέτωσ[αν τ]οῖς
τὴν ὠνὴν πριαμένοις καθʼ ἕκαστον ὧν ἂν ἐλεγχθῶ[σι], (δραχμὰς) Ϛ
καὶ τ[ὸ β]λάβος διπλοῦν.
——
ὅσοι δὲ τῶν κε[κτ]ημέν[ων ἀμ]πελῶνα[ς ἢ] παραδείσους
20τῶν ἐν τῆ[ι φορολ]ογίαι ὄντ[ων συνετ]έ̣[λ]ουν εἰς τὰ ἱε[ρ]ὰ
τὴν ἕκτ[ην ἕως] τοῦ κα [(ἔτους), ἀποδιδό]τωσα[ν] τ[ὴν] ἕκτη[ν]
34
[τῆι Φιλαδέλφωι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.5 -]
[οἱ δὲ πριάμενοι τὴν ὠνὴν ἐγγύους καταστή-]
[σουσι τῶν ἐφεικ]όστων ἀφʼ [ἧς ἂν ἡμέρας ἀγ]οράσωσι̣ν̣
ἐν ἡμέρα[ις] λ. τὰς δὲ κατ[αβολὰς(?) ποιή]σονται
5τῶν χρημάτων ἀπὸ Δίου ἕως   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατ]ὰ̣ μῆνα τὸ
ἐπιβάλλον.
——
ὅσος δʼ ἂν ληφθῆι παρʼ αὐτῶν οἶν̣[ος εἰς τὸ βασι]λικὸν, ὑπο-
λογεισθήσεται(*) ἡ τιμὴ εἰς τὰς [γινομένας ἀνα]φοράς.
——
διαλογ[ισ]μός.
10ὅταν δὲ πάντες οἱ ἐκ τῆς ὠν[ῆς κ]αρποὶ [πωλ]η̣θ̣ῶσιν,
παραλαβὼν ὁ οἰκονόμος τὸν ἠγ[ορακ]ότα τ[ὴν ὠ]νὴν
καὶ τοὺς μετόχους αὐτοῦ καὶ τ[ὸ]ν ἀν[τιγραφ]έα, δ[ια-]
λογισάσθω πρὸς τὸν τὴν ὠνὴν [ἔχο]ντ[α καὶ τοὺς] μετό-
χους καί, ἐὰν μὲν ἐπιγένημα π[ερι]ῆι, [ἐπιδιαγρ]αψά-
15τω τῶι τε ἀρχώνηι καὶ τοῖς μετ̣ό[χοι]ς τ[ὸ τοῦ] ἐπι-
γενήματος ἑκάστωι κατὰ τὴν ⟦ὠνὴν⟧ \μ[ετ]ο/χ[ὴν ἐπ]ι-
βάλλον διὰ τῆς βασιλικῆς τραπέζης· ἐὰν δʼ [ἔκ]δεια
γένηται, πρασσέτω παρὰ τοῦ ἀρχόνου κ[αὶ] τῶν
μ[ε]τόχω[ν] καὶ τῶν ἐγγύων παρʼ ἑκάστου τ[ὸ] ἐπιβάλλον·
20τὴν δὲ [π]ρᾶξι[ν] ποιε[ί]σθω ἐν τ[ῶι ἐχο]μένωι ἐνιαυτῶι
ἐν τῆι π[ρ]ώτ[ηι] τριμηνί[αι].
——
ἐὰ[ν δ]ὲ μ[ὴ δια]γρ[ά]ψη[ι, - ca.20 -]
35
[- ca.8 -]
[- ca.12 -] ὠνῆι [- ca.17 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐὰν] μὴ ἀποδῶι τ[- ca.9 -]ται· τοῦ-
το δὲ καλείσθωσαν οἱ ἀδικ[ούμενοι, ἐ]ὰν ἀπαι-
τηθεὶς μὴ ἀποδῶι ἐν ἡμ[έραις τριάκον]τα .
——
5⁦ vac. ? ⁩
36
[- ca.6 -]
(hand 5) [  ̣  ̣ γι⟧\ο/νέσ[θω, ὅπως ἂν γίν]ηται κ[ατὰ τὰ γεγ]ραμμένα.
ἔρρωσθε. (ἔτους) κγ Δαισίου ε.
το[ὺς κατὰ τὴν χ]ώραν βασιλικοὺς γραμματεῖς
τῶ[ν νομῶν ἀπ]ογράφειν ἕκαστον οὗ νομοῦ γραμ-
5μα[τεύει] τ̣[ό τ]ε πλῆθος τῶν ἀρουρῶν τῆς ἀμπέ-
λου̣ [καὶ] παρα[δ]είσων καὶ τὰ ἐκ τούτων γενήματα
κα[τὰ] γεωρ[γὸ]ν ἀπὸ τοῦ κβ (ἔτους), διαστέλλοντας
τὴ[ν ἱ]ερὰν γ[ῆν] κ̣αὶ ταυτὰ(*) ἐκ ταύτης γενήματα,
ἵνα [ἡ] λ̣οιπὴ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ῃ, ἐξ ἧς δεῖ τὴν ἕκτην συνάγεσθαι
10τῆι [Φι]λα[δέλφωι, κ]αὶ τ[ο]ύτων διδόναι χειρογραφίαν
τοῖ[ς] π̣α[ρὰ Σατύρο]υ πραγματευομένοις. ὡσαύτω[ς]
δὲ καὶ τ[οὺ]ς κ[ληρο]ύχους τοὺς ἔχοντας ⟦τοὺς⟧ ἀμπελῶ[νας]
ἢ παρα[δείσ]ου[ς ἐ]ν τοῖς κλήροις οἷς εἰλήφασι παρὰ τ[ο]ῦ βα-
σιλέως καὶ τ[οὺ]ς λοιποὺς πάντας τοὺς κεκτημένους
15ἀμπελῶνας ἢ παραδείσους ἢ ἐν δωρεαῖς ἔχοντας ἢ γε-
ωργοῦντας καθʼ ὁντινοῦν τρόπον, ἕκαστον τὸ καθʼ αὑ-
τὸν ἀπογράφειν τό τε πλ[ῆ]θος τῆς γῆς καὶ τὰ γε-
νήματα καὶ διδόν[α]ι τ̣[ῶ]ν γενημ̣άτων \τὴν/ ἕκτην
[Ἀρσ]ινόηι Φι̣λαδ[έλ]φωι εἰ̣ς̣ τ[ὰς] θυσίας̣ κ̣[αὶ] τὰ̣ς̣ σπ[ο]νδ[άς].
37
[- ca.7 -]
[  ̣  ̣]ειν δ̣ε[- ca.13 -] ἀ̣ν̣τ̣ι̣γ̣ρ̣[αφ - ca.11 -]
[βασιλε]ὺς Πτολεμαῖος [τοῖς στ]ρατηγοῖς καὶ τοῖ[ς ἱππάρχοις]
[κα]ὶ τοῖς ἡγεμόσι καὶ το[ῖ]ς νομάρχαις καὶ τοῖς το[πάρχαις καὶ το]ῖς
[οἰκ]ονόμοις καὶ τοῖς ἀντιγραφεῦσι καὶ τοῖς βασιλ[ικοῖς γραμμ]α̣τεῦσι
5[κ]αὶ τοῖς λιβυάρχαις καὶ τοῖς ἀρχιφυλακίτα[ις πᾶσι χα]ίρειν.
[ἀ]πεστάλκαμεν ὑμῖν τἀντίγραφα(*) τοῦ προγ[ράμματος κα]θ̣ʼ ὃ δεῖ
[συ]ντελεῖν τὴν ἕκτην τῆι Φιλαδέλφωι. ἐπ[ιμελὲς οὖν ὑμῖ]ν γινέ-
[σθ]ω, ὅπως ἂν γίνηται κατὰ ταῦτα.
ἔρρωσθε. (ἔτους) κγ Δίου κ[  ̣]
10[ὅσοι ἔ]χουσιν ἀμπελῶνας ἢ παραδείσους τρόπωι ὡιτ[ινιοῦ]ν
[διδό]τωσαν πάντες τοῖς \τε/ παρὰ Σατύρου πραγματ[ευομένοις]
[καὶ το]ῖς παρὰ Διονυσοδώρου τεταγμένοις ἐγλογι[σταῖς κατὰ]
[νο]μοὺς χειρογραφίας ἢ αὐτοὶ ἢ οἱ διοικοῦντες ἢ [οἱ γεωργοῦ-]
[ν]τες τὰ κ[τ]ήματα αὐτῶν, ἀπὸ (ἔτους) ιη ἕως [(ἔτους) κα]
15τό τε πλῆθος τῶν γενημάτων καὶ εἰς ποῖον ἱερὸν [ἐδ]ίδο-
[σ]αν τὴν γινομένην ἕκτην, καὶ πόσον τοῦ ἐνιαυτοῦ· ὡσαύ-
τως δὲ καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκ ποίου κτήματος ἕκαστος ἐλάμβανον
κ[α]ὶ πόσον οἶνον ἢ ἀργύρ[ι]ον τοῦ ἐνιαυτοῦ· ὁμοίως δὲ διδ[ό]τωσα[ν]
καὶ οἱ βασιλικο̣ὶ̣ γ̣ρ̣α̣μματεῖς [κ]α̣ὶ ο̣ἱ̣ [- ca.15 -]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣] τούτ[ων χ]ειρογραφ[ί]α[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
38
(hand 3) (ἔτους) κζ μηνὸς Λωίου ι
δι\ω/ρθωσ\ά/μεθα(*) \ἐν/ τοῖς ⟦παρὰ⟧
Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ.
39
[- ca.5 -]
(hand 6) [⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ]
μὲν̣ [σησάμου τ]ὴν ἀρ[τ]άβη̣[ν τὴν τριακο]νταχοί-
νικον κα[θαρὸν] εἰς ὅλμον (δραχμῶν) [η, τοῦ δὲ κ]ρότωνος
τὴν ἀρτάβην τὴν τριακον[ταχοίνικ]ον καθαρὸν
5εἰς ὅλμον (δραχμῶν) δ, κνήκου καθα[ρὸν εἰς ὅλ]μον τὴν
ἀρτάβην (δραχμῆς) α (διωβόλου), κολοκινθινου(*) τὴν ἀρτάβην (τετρωβόλου),
τοῦ {ἐκ τοῦ} λίνου σπέρματος (τριωβόλου)
——
ἐὰν δ[ὲ] μὴ βούληται ὁ γεωργὸς δ[ιδό]ναι καθαρὸν
εἰς ὅλμον, παραμετρείτω ἀπὸ τῆ[ς] ἅλω καθαρὰς
10κοσκίνωι(*) καὶ προσμετρείτω εἰ[ς τ]ὴν ἀποκάθαρσιν
εἰς ὅλμον τοῦ μὲν σησάμου ταῖς [ἑκα]τὸν ἀ(ρτάβας) ζ
καὶ τοῦ κρότωνος τὸ ἴσον, τῆς [δὲ κνήκ]ου ἀ(ρτάβας) η.
ϛ6
λαμβανέτωσαν δὲ παρὰ τῶ[ν γεω]ργῶν
εἰς τὰς δύο δραχμὰς τὰς λογ̣[ευο]μένας
15ἀπὸ τοῦ σησάμου καὶ τὴν (δραχμὴν) α [τοῦ κ]ρότωνος
σήσαμον καὶ κρότωνα τιμῆς τ[ῆς ἐν] τῶι
διαγράμματι γεγραμμένης, ἀργύριον
δὲ μὴ πρασσέσθωσαν.
——
ἄλλωι δὲ μηθενὶ ἐξουσίαν ἐχέτωσαν οἱ γεωργ[οὶ]
20πωλεῖν μ[ήτε σή]σαμον μήτε κρότω[να].
40
[- ca.5 -]
[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ ἀν-]
[τιγρα]φέως παρ[ὰ τοῦ κωμά]ρ̣[χ]ου κ[αὶ ἀπο-]
σφράγισμα διδότ[ωσαν τῶι κ]ωμάρχηι ὧ[ν]
παρʼ ἑκάστ[ου] γεω[ργοῦ ἔλαβο]ν. ἐὰν δὲ μὴ δῶσι
5τὸ ἀποσφράγισμα, μὴ προϊέσθω ὁ κωμάρχης
ἐκ τῆς κώμης· εἰ δὲ μή, ἀποτινέτω
εἰς τὸ βασιλικὸν (δραχμὰς) Α καὶ ὅ τι ἂν ἡ ὠνὴ διὰ ταῦ-
τα καταβλαβῇ πεν[τ]απλοῦν.
——
πωλήσουσι δὲ τὸ ἔλαι[ο]ν ἐν τῆι χώραι ⟦τοῦ μ̣ὲν⟧
10\τό τε/ σησάμινον(*) καὶ τὸ(*) κν[ή]κινον(*) \καὶ τοῦ κίκιος καὶ τοῦ κολυκυντίνου(*) καὶ ἐπελλυχνίου/ πρὸς χαλκὸν
τὸμ(*) μετρητὴν τὸν [δωδε]κάχουν (δραχμῶν) μη,
⟦τοῦ δὲ κίκιος καὶ κολοκ[υνθίνο]υ καὶ \ἐ/πελλυχνίου⟧
⟦τὸμ(*) μετρητὴν (δραχμῶν) λ⟧ τὴν δὲ κοτύλην (διωβόλου),
——
ἐ[ν Ἀ]λεξανδρείαι δὲ κ[αὶ] τῆι Λιβύηι πάσηι
15τοῦ σησ[α]μίν[ου] \καὶ τοῦ κίκι[ος]/ τὸμ(*) με[τρη]τὴν (δραχμῶν) μη, \τὴν δὲ κοτύλην (διωβόλου)/, ⟦καὶ τοῦ⟧
⟦κ[ί]κιος τὸμ(*) μ[ετ]ρητὴν [(δραχμῶν)] μη⟧ \{τὴν}/ καὶ πα[ρέ]ξουσιν
ἱ[κανὸ]ν τοῖς [βου]λομένοις ὠνεῖσθαι π[ω]λο[ῦ]ντες
δ[ιὰ χώ]ρας ἐν [π]άσαις ταῖς πόλεσιν [καὶ κώ]μαις
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣  ̣μ̣[  ̣  ̣ μ]έτ[ρ]οις τοῖς ἐξετα[σθεῖσιν] ὑπὸ
20[τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀν]τιγραφέω[ς].
41,r
[- ca.5 -]
συντελε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ] συντετ[αγμένα] τῶι νο-
μάρχηι [ὁ οἰκονό]μος καὶ ὁ ἀντιγρ[αφεύς].
——
ἀποδειξάτωσαν δὲ τὸν σπόρον τῶι διοικοῦντι
τὴν ὠνὴν \μετ/ὰ(*) τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέως.
5ἐὰν δὲ γεωμετρήσαντες μὴ εὕρωσιν τὸ πλῆθος
τῶν ἀρουρῶν κατεσπαρμένον, ἀποτινέτωσαν
ὅ τε νομάρχ[η]ς καὶ ὁ τοπάρχης καὶ ὁ οἰκονόμος
καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς ἕκαστος τῶν α[ἰ]τίων εἰς μὲν
τὸ βασιλικὸν (τάλαντα) β̣ καὶ τοῖς τὴν ὠνὴν ἔχουσιν
10τοῦ \τε/ σησάμο[υ ὃ ἔ]δει λαβεῖν αὐτοὺς τῆς ἀ(ρτάβης) (δραχμὰς) β,
τοῦ δὲ κρότων[ος] τῆς ἀ(ρτάβης) (δραχμὴν) α καὶ \τὸ/ ἐπιγένημα
τοῦ ἐλαίου κα[ὶ] τοῦ κίκιος. εἰσπραξάτω δὲ παρʼ αὐ-
τῶν ὁ ἐπὶ τῆς διο[ι]κήσεως τετεγμένος(*). (hand 8) ἔξω ὅρα
41,v
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων νομῶν [- ca.12 -]
π̣α̣[  ̣  ̣ σ]ήσαμον ἢ κ[ρότωνα   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
τάξει ὁ τὴν ὠνὴν ἀγορά[σας   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
——
οἷς προστ[έ]τακται, εἰσπράξας παρʼ αὐτῶν
[ὁ ἐ]πὶ τῆ[ς] διοικήσεως τεταγμένος
25ἀποδότ[ω] εἰς οὓς ἔδει νομοὺς χορη-
γηθῆναι τ[ὸ] σή[σ]αμον καὶ τὸν κρότωνα.
——
ὁ δὲ οἰκο[νόμ]ο[ς]
——
(hand 6) {ὁ δὲ οἰκονόμος} [πρ]ότερον ἢ τὴν ὥραν καθήκ\ε/ιν(*)
15τοῦ σ[π]είρεσθαι τὸ σήσαμον καὶ τὸν κρότωνα
δότω τῶι προεστηκότι τοῦ νομοῦ νομάρχηι
ἢ τοπάρχηι \ἐὰμ(*) βούληται/ εἰ[ς] τὸν σπ[ό]ρον, τοῦ μὲν σησάμου
[τῆς ἀρού]ρα[ς] (δραχμὰς) δ, τοῦ δὲ κρότ[ω]νο[ς] τῆς ἀρού-
[ρας (δραχμὰς)] β· κ[ο]μ[ι]ζέσθω δὲ ἀπὸ τῆς ἅλω ἀντὶ τοῦ
42
[- ca.5 -]
[- ca.10 -]υ παρα̣[- ca.14 -]
τ[ὸ]ν τ[ὴν ὠνὴ]ν ἀγοράσα[ντα περὶ τ]ῆς τιμῆς.
ὅταν δὲ [ὥρ]α η῏ι συνάγειν τ[ὸ] σήσ[α]μον καὶ τὸν
κρότ[ω]να καὶ κνῆκον, ἐπαγγελλέτωσαν
5οἱ μὲν γεωργοὶ τῶι νομάρχηι καὶ τῶι τοπάρχηι,
οὗ δὲ μή εἰσι νομάρχαι ἢ τοπάρχαι, τῶι οἰκο-
νόμωι· οὗτοι δὲ παρακαλείτωσαν τὸν τὴν
ὠνὴν ἔχοντα. ὁ δὲ τὴν ὠνὴν διοικῶν ἐπελ-
θὼν μετὰ τούτων ἐπὶ τὰς ἀρούρας συντι-
10μησ[άτ]ω.
——
οἱ δὲ [λαοὶ] καὶ οἱ λοιποὶ γεωργοὶ τιμάσθωσαν
τὰ α[ὑτῶ]ν γενήματα ἕκαστα κατὰ γένος
πρότ[ερο]ν κομίζειν(*) καὶ συγγραφὴν ποιείσθωσαν
πρὸς τ[ὸν] τὴν ὠνὴν ἔχοντα τῆς τιμήσεως
15διπλ[ῆν ἐ]σφραγισμένην. [γ]ραφέτωσαν δὲ οἱ
[λ]αοὶ [τὸ]ν σπόρον ⟦π⟧ό[σο]ν(*) ἕκ[α]στο\ς/(*) κατέσσπα[ρκε]ν(*)
κατὰ γένος μεθʼ ὅρκου κ[αὶ] πό[σο]\υ/(*) ἕκαστος [τι-]
μᾶτα[ι] καὶ σφραγιζ[έσθω]σαν τὴν συνγραφήν,
συνεπ[ισ]φραγιζέσ[θ]ω δὲ καὶ ὁ [π]αρὰ τοῦ νομάρ-
20[χου συν]αποσταλεὶς ἢ τοπ[άρχου].
43,r
[- ca.5 -]
[  ̣]σαν καὶ ἐκ [τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντος συ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παραμετρεῖν [ἐναντίο]ν τῶν γεωργῶν. (hand 8) ἔξ[ω ὅρα].
43,v
20τοῦ [δ]ὲ διαγραφέντος σπαρῆ[ναι σησάμ]ου
καὶ [κρότω]νος [εἰ]ς ἄλλους νομοὺς π[οιήσου-]
[σι]ν τὴν τίμησιν ὁ οἰκ[ο]νόμος καὶ ὁ [ἀ]ντιγρα-
φεὺς καὶ τ[ὸ] σήσαμον καὶ τὸν κρότωνα πα[ρα-]
λαμβανέτωσαν παρὰ τῶν γεωργ[ῶν].
——
25{δότω δ[ὲ ὁ νο]μ}
43,r
(hand 6) δότω δὲ ὁ νομάρχης ἢ ὁ προεστηκὼς τοῦ νο-
μοῦ τῶν ἀρ[ο]υρῶν τὸν σπόρον κατὰ γεωργὸν πρό-
5τερον ἢ συνκομίζεσθαι τὸν καρπὸν ἡμέραις ἑξή-
κοντα . ἐὰν δὲ μὴ δῶι ἢ μὴ παράσχηται τοὺς
γεωργοὺς ἐσπαρκότας τὸ πλῆθος τὸ διαγραφέν,
ἀποτινέτω τῶι τὴν ὠνὴν πριαμένωι καὶ \τὰ/ ἐπί-
τιμα τὰ γεγραμμένα· αὐτὸς δὲ πρασσέτω [π]αρὰ
10[τ]ῶν γεωργῶν τῶν ἠπειθηκότων.
[ὅσ]οι δʼ ἀτελεῖς εἰσιν κατὰ τὴν χώραν ἢ ἐν δ[ωρεᾶ]ι
[ἢ] ἐν συντάξ\ε/ι ἔχουσι(*) κώμας καὶ γῆν, παρ[αμε-]
[τ]ρείτωσαν πᾶν τὸ γενόμενον αὐτοῖς σήσα[μο]ν
[κ]αὶ τὸν κρότωνα καὶ τὰ λοιπὰ φορτία τὰ συ[γκ]ύ-
15ρ[ο]ντα εἰς τὴν ἐλαικήν, ὑπολιπόμενοι εἰς σπ[έρ]μα
τὸ ἱκανόν, τιμὴν κομιζόμενοι πρὸς χαλκ[ὸ]ν
τοῦ μὲν ση[σ]άμου τῆς ἀ(ρτάβης) (δραχμὰς) ϛ, τοῦ δὲ κρότωνος
τὴν ἀ(ρτάβην) (δραχμὰς) γ (διώβολον), τῆ[ς] δὲ κν[ή]κου τὴν ἀ(ρτάβην) (δραχμὴν) α.
ἐὰν δὲ μὴ πα[ρ]αμετρήσω[σι] πᾶ[ν τὸ σ]ήσα[μ]ον
44
[- ca.5 -]
ἐργα[στήριον] εἶναι καὶ χαρ[ά]ξαν̣[τε]ς̣ ἐπισημα-
νάσθωσαν.
——
ὅσαι δʼ ἐν δωρεᾶι κῶμαί εἰσιν, ἐν ταύταις δὲ
ἐλαιούργιον μηθὲν καθιστάτωσαν.
——
5παραθέσθωσαν δὲ ἐν ἑκάστωι ἐργαστηρίωι
καὶ σήσαμον καὶ κρότωνα καὶ κνῆκον τὴν ἱκα-
νήν.
——
τοὺς δὲ ἐλαιουργοὺς τοὺς ἐν ἑκάστωι νομῶι
καταταχθέντας μὴ ἐπιτρεπ[έ]τωσαν εἰς
10ἄλλον νομὸν μεταπορεύεσθα[ι. ἐὰ]ν δέ τινες
μετέλθωσιν, ἀγώγιμοι ἔστ[ωσα]ν τῶι τε διοι-
κοῦντι τὴν ὠνὴν καὶ τῶι οἰκο[νό]μωι καὶ τῶι
ἀντιγραφεῖ.
——
μὴ ὑποδεχέσθω(*) δὲ τοὺς ἐ[λ]αιουργοὺς
15μηθείς. ἐὰ̣ν δέ τις εἰδὼς ὑποδέξηται ἢ ἐπι-
στα̣λέν[το]ς αὐτῶι μὴ ἀναγάγῃ, ἀποτινέτω
ἑ[κ]άστου [ἐλ]αιουργοῦ (δραχμὰς) Γ καὶ ὁ ἐλαιουργὸς ἀγώγι-
μος ἔ[στω].
45
[- ca.5 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]το  ̣[- ca.21 -]
[τ]οῦ ἐλαίου μεριζέτω̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ ἀπ̣[ὸ τοῦ ἐπι]γ̣ε-
νήματος τοῦ ⟦πωλουμένου⟧ \κατεργαζομένου/ ἐλαίου το[ῖ]ς ἐλ[α]ιουργοῖς
τοῦ μετρητοῦ τοῦ δωδεκάχου (δραχμὰς) ⟦γ⟧ \β (τριώβολον)/ τούτου δὲ
5λαμβανέτω ὁ μὲν ἐλαιουργὸς καὶ οἱ κοπεῖς (δραχμὴν) ⟦β⟧ \α (τετρώβολον)/
καὶ οἱ τὴν ὠνὴν ἠγορακότες {(δραχμὴν)} ⟦α⟧ \(πεντώβολον)/
——
ἐὰν δὲ ὁ οἰκονόμος ἢ ὁ παρʼ αὐτοῦ καθεστηκὼς
μὴ ἀπο\δι/δῶι τοῖς ἐλαιουργοῖς τὸ κάτεργον ἢ τὸ
μεμ\ε/ρισμένον(*) αὐτοῖς ἀπὸ τῆς πράσεως, ἀποτι-
10νέτω εἰς μὲν τὸ βα[σιλι]κὸν (δραχμὰς) Γ καὶ τοῖς ἐλαιουργοῖς
τὸμ(*) μισθὸν καὶ ὅ τι ἂ[ν ἡ ὠ]νὴ διὰ τούτους καταβλα-
βῆι διπλοῦν.
——
ἐὰν δὲ τὰ ἐλαιούργ[ι]α μὴ καταστήσωνται καθό-
τι γέγραπται ἢ τὰ φορ[τ]ία τὰ ἱκανον(*) μὴ παρα-
15[θ]ῶνται καὶ διὰ ταῦτα [ἡ] ὠνὴ καταβλαβῆι, ἀποτι-
[ν]έτω ὅ τε οἰκονόμος κ[αὶ ὁ] ἀντιγραφεὺς τὴν ἔγδει-
[αν] τὴν γενομένην [καὶ] τοῖς τὴν ὠνὴν πριαμένοις
[τὸ βλ]άβ[ος δι]πλοῦν.
[χορηγείτωσαν] δὲ [ὁ οἰ]κονόμος κ[α]ὶ [ὁ ἀ]ντιγ[ρ]αφε[ὺς]
20[ἐν ἑκάστωι ἐργ]ασ[τ]ηρ[ίωι τὴν κατασκευήν.]
46
[- ca.5 -]
[- ca.25 -  ̣[- ca.12 -]
εἰς τ[ὸ κά]τεργον κατ[ιὼ]ν μηθὲν ἐπικωλυ[σάτ]ω κα-
ταβλάπτων τὴν ὠνήν.
——
ἐὰν δὲ μὴ χορηγῆι ἢ καταβλάψηι \τι/ τὴν ὠνήν, κρινέσ-
5θω ἐπὶ τοῦ τεταγμένου \ἐπὶ/ τῆς διοικήσεως \καὶ/ ἐὰν κατα-
ληφθῆι, ἀποτεινέτω(*) ἀργυρίου (τάλαντα) β καὶ τὸ βλά-
βος διπλοῦν.
——
οἱ δὲ τὴν ὠνὴν ἔχοντες καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς ὁ κατασ-
τα[θε]ὶς ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέ[ω]ς κυ-
10ρι[εύσου]σιν τῶν ⟦γεωργῶν⟧ \ἐλαιουργῶν/ πάντων τῶν ἐν τ[ῶι τ]όπωι
κ[αὶ τῶ]ν ἐργαστηρίων καὶ τῆς κατασκευῆς, [καὶ π]α-
ρα[σφρα]γιζέσθωσαν τὰ ὄργανα τὸν ἀργὸν το[ῦ χρό]νο[υ].
——
ἐπ[αν]αγκαζέτωσαν δὲ τοὺς ἐλαιουργοὺς [καθʼ] ἡ-
μέ[ραν ἐρ]γάζεσθαι καὶ συμπαρέστωσαν. κατ[εργ]α-
15ζέ[σθ]ωσαν δὲ μὴ ἔλασσον τὴν ἡμέραν τοῦ [μ]ὲν
ση[σ]άμου κατʼ(*) ἕκαστον ὅλμον ἀρτάβης̣ ⟦καὶ τρ[ί]του⟧,
το[ῦ] δὲ κρότων[ος] ἀ(ρταβῶν) δ, τῆς δὲ κνήκου ἀ(ρτάβης).
ἀπ[ο]διδότωσα[ν δὲ] τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῦ μὲν σησάμου
[τῶν] δ [ἀ(ρταβῶν) δραχμὰς   ̣, τοῦ δὲ κρότ]ωνος τῶν [  ̣] ἀ(ρταβῶν)
20(δραχμὰς) δ, [τῆ]ς δὲ κνήκ[ου τῶν   ̣ ἀ(ρταβῶν) δραχμ]ὰς η̣.
——
47
[- ca.5 -]
[σύντ]αξιν δὲ πρὸ[ς τοὺς ἐλ]αιουργοὺς̣ [περὶ τῆ]ς ῥύσεως
τοῦ ἐλαίου μὴ ποείσθω(*) μήτε ὁ οἰκονόμος μήτε ὁ πρα-
γματευόμενος τὴν ὠνὴν παρευρέσει μηδεμιᾶι,
μηδὲ τὰ ὄργανα τὰ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις τὸν ἀργὸν
5τοῦ χρόνου ἀσφράγιστα ἀπολειπέτωσαν. ἐὰν δὲ συν-
τάξ̣ωνται πρός τινας τῶν ἐλαιουργῶν ἢ ἀσφράγιστα
τὰ ὄργανα ἀπολείπω[σ]ιν, ἀποτινέτω[σ]αν(*) εἰς μὲν
τὸ βασιλικὸν ἕκαστος τῶν αἰτίων ἀργυρίου (τάλαντον) α
καὶ ἐάν τι\να/ ἡ ὠνὴ ἔγδε[ια]ν ποιῇ.
——
10ὁ δὲ παρὰ τοῦ οἰκονόμ[ου κ]αὶ τοῦ ἀντιγραφέως καθεσ-
τηκὼς ἀναγραψάσθω τ[ὰ ὀ]νόματα τῶν καπήλων
τῶν ἐν ἑκάστηι πόλει ὄ[ντ]ων καὶ τῶν μεταβόλων
καὶ συνταξάσ\θ/ω(*) πρὸ[ς α]ὐτοὺς μετὰ τῶν τὴν ὠνὴν
πραγματευομένων π[όσο]ν δεῖ ἔλαιον καὶ κίκι λαμβάνον-
15τες(*) \καθʼ ἡμέραν/ πωλεῖν, ἐν Ἀλεξανδρείαι δὲ συντασσέσθωσαν
πρὸς τοὺς παλινπρατ[ο]ῦντας, καὶ συγγραψάσθωσαν
[πρὸς] ἕκ[α]στ[ο]ν συνγρα[φ]ὴν, πρὸς μὲν τοὺς ἐν τῆι χώ[ραι]
[κατὰ μῆνα, πρὸς δὲ το]ὺ̣ς̣ ἐ[ν Ἀ]λεξα[νδρείαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
48
[- ca.5 -]
ὑ̣π̣[ὸ το]ῦ οἰκονόμου [καὶ τοῦ] ἀντιγραφ[έως κατ]α̣χωριζέσ-
θω εἰς τὴν ὠνήν.
——
ὅσον δʼ ἂν συνγράψωνται οἱ κάπηλοι καὶ οἱ μετάβολοι
οἱ ἐν ἑκάστηι κώμηι διαθήσεσθαι ἔλαιον καὶ κίκι, παρακομι-
5ζέτωσαν ὅ τε οἰκονος(*) καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς πρότερον ἢ τὸν μῆνα
ἐπιστῆναι τὸ πλῆθ[ος] εἰς ἑκάστην κώμην ἑκάστου γένους
καὶ μετρείτωσαν τοῖ[ς] καπήλοις καὶ τοῖς μεταβόλοις κατὰ
π[ε]νθήμερον καὶ κομιζέσθωσαν τὰς τιμάς, ἐὰμ(*) μὲν
δ[υν]α̣τὸν ἦι, αὐθημερόν, εἰ δὲ(*) μή, ἐξελθου[σ]ῶν(*) τῶν πέντε
10ἡ[μερῶ]ν, καὶ καταβαλλέτωσαν ἐπὶ τὴν [βα]σιλικὴν
τ[ρά]πεζαν, τὸ δὲ ἀνήλωμα τὸ εἰς τὴν [πα]ρακομιδὴν
δ[ι]δότωσαν ἀπὸ τῆς ὠνῆς.
——
τὴν δὲ σύνταξιν ἣν ἂν ποιήσωνται πρὸς [ἕ]καστον, ἐπι-
κ[η]ρυσσέτωσαν(*) πρότερον ἢ τὸν μ[ῆ]να ἐπιστῆναι ἔμ-
15προσθεν ἡμέραις δέκα καὶ γράψαντες ἐκτιθέτωσαν
τὸ εὑρίσκον ἐφʼ ἡμέρας δέκα ἔν τε τῆι μητροπόλει καὶ
ἐν τῆι κ[ώμ]ηι κ[α]ὶ̣ τοῦ κυρωθέντες(*) συγγραφὴν ποιείσθω-
σ[αν].
49
(hand 7) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι οἱ ἐλαιοιπ[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]αραλαμβά[νοντες - ca.16 -]
[τιμῆς] τ̣ῆς γεγ[ραμμένης ἐν τῶι διαγράμματι]
[καὶ μὴ π]λείονο[ς (?)- ca.23 -]
5[- ca.4 -]
5τὸ β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐργαζ[  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣ μήτε ὅ]λ̣μους ἐκ[- ca.9 -]
μήτε ἰπωτήρια, μήτε ἄλλο μηθὲν τῶν τῆι ἐρ[γασίαι]
ταύτηι συγκυρόντων παρευρέσει μηδεμιᾶι·
εἰ δὲ μή, ἀποτινέτωσαν εἰς μὲν τὸ βασιλικὸν (τάλαντα) ε
καὶ τοῖς τὴν ὠνὴν πριαμένοις τὸ βλάβος πενταπλοῦν.
10παρʼ οἷς δὲ προυπάρχει τούτων τι, ἀπογραφέσθωσαν πρὸς
τὸν τὴν ὠνὴν διοικοῦντα καὶ πρὸς τὸν \παρὰ/ τοῦ οἰκονόμου
καὶ τοῦ ἀντιγραφέως ἐν ἡμέραις τριάκοντα καὶ ἐπι-
δεικνύτωσαν τούς τε ὅλμ[ο]υς καὶ τὰ ἰπωτήρια.
——
οἱ δὲ τὴν ὠνὴν ἔχοντες κα[ὶ ὁ] παρὰ τοῦ οἰκονόμου
15καὶ τοῦ ἀντιγραφέως μετε[νεγ]κάτωσαν εἰς τὰ
βασιλικὰ ἐλαιούργια.
ἐὰν δ[έ τι]ς εὑρεθῆι σήσαμον
ἢ κρότωνα ἢ κνῆκον κατε[ργα]ζόμενος τρόπωι
ὡιτινιοῦν <ἢ> τὸ ἔλαιον ⟦και⟧ \τὸ σησάμιν[ον] ἢ τὸ κνήκινον {τ} ἢ τὸ/ κίκ[ι] {ἢ} ἄλλοθέμ(*) ποθεν ὠνού-
20μενος καὶ μὴ παρὰ τῶν τὴν ὠνὴν ἐχόντων, περὶ μὲν
αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς διαγνώσεται, ἀποτινέτω δὲ τοῖς
τὴν ὠν(*) ἔχουσι (δραχμὰς) Γ καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν φορτίων
στερέσθω, εἰσπρασσέσθω δὲ ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ
[ἀν]τιγραφέως· ἐὰν δὲ ἄπρακτος ἦι, παραδ[ότ]ω̣ αὑτὸν
50
εἰς [- ca.16 - βο]υλόμενον   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τα̣[- ca.12 - πραγ]ματευομε[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ οἰκονόμο]υ καὶ τοῦ ἀ[ντιγρα-]
[φέως - ca.14 - σ]τειλαντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[- ca.19 -] ἐὰν δὲ α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.3 -]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μου ἐλα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣ παρευρέσει]
μηδεμιᾶι μηδʼ εἰς Ἀλε[ξάνδρ]ειαν εἰσάγεσθαι
ἔξω τ[ο]ῦ βασιλικοῦ. ἐὰν δέ τινες εἰσάγωσι πλέον
οὗ μέλλουσιν ἀνηλώσιν(*) ἕκαστος ⟦τὴν⟧ κατὰ σῶμα
10ἡμερῶν τριῶν , τῶν τε φορτίων στερέσθωσαν(*)
καὶ τῶν πορείων καὶ προσαποτινέτωσαν καθʼ ἕκα-
στον μετρητὴν (δραχμὰς) ρ καὶ τοῦ πλείονος καὶ τοῦ ἐλάσ-
σονος κατὰ λόγον.
——
οἱ δὲ μάγειροι τὸ στέαρ καταχράσθωσαν καθʼ ἡ-
15μέραν [ἐ]ναντίον τοῦ τὴν ἐλαικὴν ἔχοντος.
αὐτὸ [δὲ] καθʼ αὑτὸ μηδενὶ πωλείτωσαν παρ[ευ-]
ρέσει μη[δε]μιᾶι μηδὲ συντηκέτωσαν μηδὲ ἀπ[ο-]
τιθέσθωσαν· εἰ δὲ μή, ἀποτινέτω ἕκαστος \ὅ τε ἀποδόμενος κ[αὶ ὁ πρι]άμενος/
τῶι τὴν ἐλαικὴν πριαμένωι \καθʼ/ ⟦ἑκάστην ἡμέραν⟧ \ἕκαστον ὧν ἂν πρίητα[ι]/ (δραχμὰς) ν.
20οἱ δʼ ἐλα[ι]ουργοῦντες ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῖς κατὰ τὴ[ν]
χώραν ἀπογραφέσθωσαν πρὸς τὸμ(*) πραγματευόμ[ε]νον
τὴν ὠνὴν καὶ πρὸς τὸν παρὰ τοῦ οἰκονόμου κα[ὶ] τοῦ
ἀντιγραφέως πόσα τε ἐλαιούργια ὑπάρχει ἐν ἑκάστωι
ἱε[ρῶ]ι κα[ὶ] πόσο[ι] ὅλμοι ἐν ἑκάσ[τ]ωι ἐργαστηρίωι
51
[καὶ ἰπωτ]ήρια καὶ ἐπιδε[ικνύτωσαν τὰ ἐργαστ]ή[ρ]ια,
[τοὺς δὲ ὅλ]μους καὶ τὰ ἰπ[ωτήρια παρεχέ]τω-
[σαν εἰς πα]ρασφραγισμόν.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]\θ̣/ωσαν δὲ ὅ τε [- ca.15 -] καὶ
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῦ ἐλαίου κ̣[- ca.14 -]κο
[- ca.32 -]η̣\ι/ν
[- ca.3 -]
——
ἐὰ[ν δὲ μὴ] ἀπογρά[ψωνται, μηδʼ ἐπ]ιδείξω[σι μηδὲ]
παρά[σχω]ν̣ται εἰς παρασφραγ[ι]ζμόν(*), ἀποτιν̣[έ]τ̣ω-
σαν οἱ ἐπὶ τῶν ἱερῶν τεταγμένοι εἰς μὲν τὸ βασι-
10λικὸν ἕκαστος τῶν αἰτίων (τάλαντα) γ καὶ τοῖς τὴν
ὠνὴν πριαμένοις τὸ βλάβος \ὅσου ἂν διατιμήσωνται/ πενταπλοῦν. ὅταν
δὲ βούλωνται κατεργάζεσθαι ἐν τοῖς ἱεροῖς τὸ ἔλαι-
ον τὸ σησάμινον, παραλαμβανέτωσαν τ\ὸ/ν(*) τὴν ὠνὴν
πραγματευόμενον καὶ τὸν παρὰ τοῦ οἰκονόμου καὶ
15τοῦ ἀντιγραφέως καὶ ἐναντίον τούτων ἐλαιουρ-
γείτωσαν. κατεργαζέσθω[σα]ν δὲ ἐν διμήνωι ὅσον
ἀπεγράψατο εἰς τὸν ἐνια[υτὸ]ν ἀνηλωθήσε[σ]θαι,
τὸ δ[ὲ κ]ίκι {ι} τὸ ἀνηλισκόμενο[ν λ]αμβανέτωσ[α]ν παρὰ
τῶν [τ]ὴν ὠνὴν ἐχόντων τῆ[ς κ]αθισταμένη[ς τ]ιμῆς.
——
20ὁ δʼ οἰκονόμος καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς τὸ ἀνήλωμ[α] τὸ γινό-
μενον εἰς ἕκαστον ἱερὸν τ[ο]ῦ \τ/ε(*) κίκιος καὶ τοῦ ἐλαίου
ἀποστελ[λ]έτωσαν τὴγ(*) γρα[φ]ὴν πρὸς τὸμ(*) βασιλέα,
διδότωσαν δὲ καὶ τῶι ἐπὶ τῆς διοικήσεως τετα-
γμένωι. μὴ ἐξέστω δὲ τοῦ ἐλαίου τοῦ κατερ-
25γαζομέ[νο]υ εἰς τὰ ἱερὰ μηθενὶ πωλεῖν· εἰ δὲ μή, στερέ-
52
σ[θωσαν τοῦ ἐλαίου κ]αὶ προσαποτινέτ[ωσαν τοῦ]
μ[ετρητοῦ (δραχμὰς) ρ καὶ το]ῦ πλείονος καὶ ἐλ[άσσονος]
κ[ατὰ λόγον.]
——
⟦ο\ἱ/ δʼ [ἔχοντες τὴν ὠνὴ]ν παραλήψοντ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]⟧
5⟦ο̣  ̣[- ca.13 -]ν ἐπὶ τῆς πράσ[εως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]⟧
⟦[- ca.15 -] τὸν με(τρητὴν) (δραχμῶν(?))   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]⟧
[  ̣  ̣]
[- ca.9 -]  ̣  ̣κ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.9 - μὴ ἐξέστω]
ἀνάγειν̣ εἰς τὴν χώρ[αν ἐ]πὶ πράσει μήτε ἐξ Ἀλεξαν-
δρείας, μήτε ἐκ Πηλουσίου, μήτε ἄλλοθεν μηθαμόθεν.
10ἐὰν δέ τινες ἀνάγωσιν, τοῦ τε ἐλαίου στερέσθωσαν καὶ προσ-
εισπρασσέσθωσαν τοῦ με(τρητοῦ) (δραχμὰς) ρ καὶ τοῦ πλείονος καὶ
ἐλάσσονος κατὰ λόγον.
——
ἐὰν δέ τινες εἰς τὴν ἰδίαν χρείαν ξενικὸν ἔλαιον κομί-
ζωσιν, οἱ μὲν ἐξ Ἀλεξανδρείας ἄγοντες ἀπογραφέσθω-
15σαν ἐν Ἀλεξανδρείαι καὶ καταβαλλέτωσαν ⟦ἑκας⟧ τοῦ μετ(ρητοῦ) (δραχμὰς) ιβ
καὶ το[ῦ] <πλείονος καὶ> ἐλάσσονος κατ[ὰ] λόγον καὶ σύμβολον λ[α]βόντες
ἀναγέ̣τωσαν.
——
οἱ δὲ ἐκ [Πη]λουσίου ἄγοντες καταβαλλέτωσαν \τὸ τέλος/ ἐμ(*)
Πηλου[σίωι] καὶ σύμβολ[ον] λαμβανέτωσαν.
——
20οἱ δὲ λογ[εύο]ν̣τες ἐν Ἀλε[ξ]ανδρείαι καὶ Πηλουσίω[ι]
καταχ[ωρι]ζέτωσαν τὸ [τέ]λος εἰς ὃν ἂν νομὸν ἄγω[σι τ]ὸ
ἔλαιον.
——
ἐὰν δέ τινες εἰς τὴν ἰδ[ίαν] χρείαν ἄγοντες, τὰ τέλη μὴ κα-
ταβάλλωσιν ἢ τὸ σύμβολον μὴ κομί⟦ζ⟧\ζ/ωσιν(*), τοῦ τε ἐλαίου
25στερέσθωσαν καὶ προσαποτινέτωσαν τοῦ με(τρητοῦ) (δραχμὰς) ρ. (hand 8) ὅσοι δὲ τῶν ἐμπόρων
ἐκ Πηλουσίου ξενικὸν ἔλαιον ἢ Σύρον παρακομίζ[ω]σιν εἰς [Ἀλ]εξάνδ[ρ]ειαν ἀτελεῖς ἔστωσαν, σύμβ[ο-]
[λον δ]ὲ κομιζέ[τω]σ[αν] παρὰ [τ]οῦ ἐμ(*) Πηλουσίωι καθεσ[τηκό]τος λ[ογ]ευτ[οῦ] καὶ τοῦ οἰκ[ο]νόμ[ου κα]θάπερ
[ἐν] τῶι νόμωι γέγ[ρα]πται· ὡσαύτ[ω]ς δὲ καὶ τοῦ ἀπ̣[- ca.13 -]ε̣[  ̣  ̣  ̣] εἰς Ἀλεξάνδρειαν
[  ̣  ̣  ̣] καὶ το[ύ]του [σύμβο]λ̣ον κομιζ[έ]τωσαν [π]αρὰ τ[οῦ - ca.15 -]υ ἀπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ[ὰ]ν δ[ὲ μὴ]
53
⟦[  ̣  ̣  ̣  ̣ μέ]ν̣ου συμβ⟧
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣έ̣νου συμβόλου τ̣ω[- ca.13 - τοῦ ἐλαίου]
[στερέ]σθωσαν.
(hand 7) [παρα]λήψονται δὲ οἱ [ἔχοντες τὴν ὠνὴν τ]ὸ προκη-
5[ρυχθὲ]ν ἐφʼ ἑκάστωι νομ̣[ῶι ἀποτίθεσθαι σήσ]αμον
[καὶ κρό]τωνα ἀφʼ ἧς ἂν ἡμ̣[έρας τὴν ὠνὴν παραλάβ]ωσιν
[ἐν ἡμ]έραις γ, τοῦ ση[σάμου τὴν ἀρ(τάβην) (δραχμῶν)   ̣, τοῦ σ]ησα-
[μίνο]υ τὸν με(τρητὴν) (δραχμῶν) [  ̣  ̣  ̣ καὶ κρότωνος   ̣ καὶ κ]ίκιος \(δραχμῶν) ιζ/
[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ωι [- ca.14 -] τιμῆς \ἧς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ται αὐτοῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]/
10\[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰς τὸ κζ (ἔτος) καὶ τοῦ σησάμου καὶ κρότωνος καὶ κνήκ[ου] τι[μ]ὴν τὴγ(*) γεγραμμέ/-
\νη[ν ἐν τῶι] διαγράμματι τῶι ἐκτε[θέ]ντι εἰς τὸ κζ (ἔτος)./
——
ἐὰν δὲ πλεῖον ἐγκαταλ[ε]ίπωσιν ἐξιόντες ἐκ τῆς
ὠνῆς, κομιζέσθωσαν παρὰ τοῦ οἰκονόμου τιμὴν
τοῦ μὲν σησαμίνου τοῦ με(τρητοῦ) ⟦(δραχμὰς) λα (τετρώβολον) (χαλκοῦς 2)⟧ \(δραχμὰς) κθ (τριώβολον)/, τοῦ δὲ κί-
15κιος τοῦ με(τρητοῦ) (δραχμὰς) κα (διώβολον)⟧, τοῦ δὲ κνηκίνου τοῦ με(τρητοῦ) {(δραχμὰς)} ⟦ιη (τετρώβολον)⟧ \(δραχμὰς) ιζ (ὀβολὸν)/,
τοῦ δὲ σησάμου τῆς ἀρ(τάβης) (δραχμὰς) η, τοῦ δὲ κρότωνος
τῆς ἀρ(τάβης) (δραχμὰς) δ, τῆς δὲ κνήκου (δραχμὴν) ⟦α (τριώβολον)⟧ \α (διώβολον)/
——
ὅσον δʼ ἂν ἔλαιον
ὑποκηρύξωμεν λήψεσθαι \ἐξ/ ἑκάστου ν[ο]μοῦ εἰς
τὰ[ς] ἐν Ἀλεξανδρείαι διαθέσεις, ληψόμε[θ]α παρʼ αὐ-
20τῶν ἐν τῶι νομῶι τοῦ \[κίκ]ιος τὸμ(*) με(τρητὴν) (δραχμῶν) ιθ (διωβόλου)/ ⟦μὲ̣ν̣ ἐλαίου τὸν με(τρητὴν) τὸν (δωδεκά)χο(υν)⟧
⟦χω[ρὶ]ς κεράμου (δραχμῶν) λα (τετρωβόλου) [(χαλκῶν 2)], τοῦ δὲ κίκι[ος] (δραχμῶν) κα (διωβόλου)
⟦ τ[οῦ] δὲ κνηκίνου (δραχμῶν) ιη (τετρωβόλου), [τοῦ] δὲ κολοκυ[ν]τί\ν/ου(*) (δραχμῶν) ιβ
κα̣[ὶ ὑ]πολογισθήσεται ἡ τ[ιμὴ] τοῖς ἔχουσ[ι] τὰς ὠνὰς
εἰς̣ [τ]ὰς ἀναφορὰς τὰς γινομ[ένα]ς. τὴν δὲ τ[ιμ]ὴν τῶν φορ-
25τ[ίω]ν καὶ τὸ κάτεργον καὶ τ[ὸ] ἀνήλωμα π[ροα]νηλισκέ-
τ[ω ὁ] οἰκονόμος.
——
⟦ὅσου δʼ ἂν χρείαν ἔχωμεν ἐλαίου σησαμίνου ἢ κίκιος ἐν Ἀλε⟧-
54
⟦ξ[ανδρείαι, προκηρύξ]ομεν ἐπὶ τῆς π[ράσεως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]⟧
⟦κα̣[- ca.17 -] τὸν με(τρητὴν) (δραχμῶν) μη⟧ ο̣[- ca.9 -]
σθ[- ca.16 - ἡ]μ̣ιόλιν τὰς ἐλαιο̣[- ca.10 -]
δ[- ca.16 -]ματος λόγον τ[- ca.9 -]
5τ̣[- ca.16 -]ένων̣   ̣  ̣τ̣ω[- ca.13 -]
[  ̣  ̣]
[- ca.29 - ἐξουσίαν μηδεμίαν]
ἐχέτωσ[αν] εἰσάγειν π[αρευρέσε]ι μηδεμιᾶι. ἐὰ[ν] δὲ ληφ̣[θῶσ]ιν εἰσάγοντες
\στερέσθωσαν τοῦ ἐλαίου./ ἐὰν δὲ μὴ δῶσιν τὸν λόγον [ἢ μ]ὴ ἀποδείξωσιν εἰσαγη-
γοχότες εἰς Ἀλεξάνδρειαν πᾶν τὸ ἔλαιον ⟦ἢ εἰς τοὺς γό-
10μους ληφθῶσιν εἰσάγοντες⟧, τοῦ τε ἐλαίου ⟦στερέθω-
σαν⟧ {καὶ} προσαποτινέτωσαν ⟦εἰς τὸ βασιλικὸν⟧ ἕκαστος
10a\οὗ ἂν μὴ ἐνδείξωνται εἰσα-
11aγηγοχότες, τὴν τιμὴν εἰσπρασσέσθωσαν καὶ/
τῶν μεμισθωμένων τ\ὴ/ν(*) κώμην (τάλαντα) γ.
——
ὑπαρχέτω δὲ ἡ στέρεσις(*) εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ κατα-
χωριζέσθω(*) εἰς τὴν̣ ἐλαικὴν τὴν ἐν τῆι χώραι.
——
15παρα[κ]αταστήσουσι δὲ οἱ πριάμενοι τὴν̣ [ὠ]νὴν
καὶ ἀν[τιγ]ραφεῖς ἐν Ἀλεξανδρείαι καὶ Πηλουσίωι [τοῦ] ἐλαί-
ου τοῦ [ἐκ Σ]υρίας ἀποσ[τ]ελλομένου εἰς Πηλο[ύσιον] καὶ
Ἀλεξά[νδρει]αν καὶ πα[ρα]σφραγιζέσθωσαν τὰ ἀ[ποδ]ό-
χια κα[ὶ τ]ῶ̣ι ἀνηλισκομ[έ]νωι παρακολουθείτω[σαν].
——
20ὁ δὲ κα[τα]σταθεὶς ἀντι[γρα]φεὺς τῆς ὠνῆς ὑπὸ τοῦ ο[ἰ]κονό-
μου διαλογιζέσθω π[ρὸς] τὸν τὴν ὠνὴν ἔχοντα κ[α]τὰ
μῆνα ἐναντίον τοῦ ἀντιγ̣[ρ]αφέως. γραφέτω δὲ ἐν τοῖς λόγοις
τά τε φορτία ὅσα ἑκάστο[υ γ]ένους παρείληφεν καὶ ὅσα
55
[κατεί]ργασται καὶ πέ̣[πρακε ]\[τιμῆς τῆς ἐν τῶι διαγ]ράμματι γεγραμμένης/ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χωρὶς] τοῦ ἀφαι-
[ρέτου], τήν τε τιμὴν τῶ̣[ν παρειλημμένων] τὴν ἐν
[τῶι] διαγράμματι γεγρ[αμμένην - ca.9 - σ]ὺν τῶι
[κερα]μ̣ίωι καὶ τοῖς λοιποῖ[ς ἀνηλώμασι τοῦ μὲν σ]ησάμου
5[τῆς] ἀρ(τάβης) (δραχμὴν) α, τοῦ δὲ κρό[τωνος   ̣, τῆς δὲ κν]ήκου (διώβολον)
[τοῦ δὲ κολοκύντου   ̣, τοῦ δὲ λίνου σπέρματος   ̣, τοῦ]
[δὲ σησαμίνου ἐλαίου τῶν   ̣ ἀρ(ταβῶν) (δραχμ )   ̣, τοῦ δὲ κίκιος τῶν]
ε [ἀρ(ταβῶν) (δραχμὴν)] α̣ (ὀβολὸν), τοῦ δὲ κνηκ[ίνου] τῶν η ἀρ(ταβῶν) [(δραχμ )   ̣], τοῦ δὲ
ἐπ[ελλ]υχνίου τῶν ζ ἀρ(ταβῶν) (δραχμὴν) α, <τοῦ δὲ> κολοκυντίνου τῶν ιβ ἀρ(ταβῶν) (δραχμὴν) α (ὀβολὸν)
10καὶ τὸ συντεταγμένον μερίζεσθαι \ἀπὸ/ τοῦ ἐπιγενήματος
τῶι ἐλαιουργῶι καὶ τῶι τὴν ὠνὴν διοικοῦντι καὶ ὅ τι ἂν εἰς
τὴν παρακομιδὴν τῶν φορτίων γένηται.
——
οἱ δὲ μισθοὶ τοῖς πραγματευομένοις τὴν ὠνὴν διδόσθω-
σαν ἀπὸ τοῦ μεμερισμένου ⟦ἀπὸ⟧ \ἐκ/ τοῦ ἐπιγενήματος.
——
15ἐν Ἀλ[εξ]ανδρείαι δὲ τό τε κάτεργον τοῦ σησαμίνου ἐλαίου καὶ τὸ προπωλητικὸν
καὶ οἱ μ[ισ]θοὶ διδόσθωσαν καθότι ἂμ(*) προκηρυχθῆι ἐπὶ τῆ[ς] πράσεως.
——
ζήτησις.
ἐὰν δὲ οἱ ἠγορακότες τὴν ὠ[νὴν] \ἢ/ οἱ ⟦επι⟧ τούτ\ων/(*) ὑπηρέται
βο[ύλ]ωνται ζητεῖν φάμε[νοι ἔλ]αιον παρά τ[ισι]ν ὑπάρχειν
20κλ[ό]π̣ιμον ἢ ἐλαιούργια(*), ζ[η]τείτωσαν π[αρ]όντος τοῦ
π[αρὰ] τοῦ οἰκονόμου ⟦καὶ⟧ \ἢ/ τοῦ \[παρὰ τ]οῦ/ [ἀντι]γραφέως. ἐὰν δὲ παρκλη-
θε[ὶς ὁ] παρὰ τοῦ οἰκονου(*) ἢ τοῦ [ἀν]τιγραφέως μ[ὴ ἀ]κολουθήσηι
ἢ μ̣[ὴ] παραμείνηι ἕως ἂν ἡ ζήτησις γένητα[ι, ἀ]ποτινετωσαν(*)
τ[οῖ]ς τὴν ὠνὴν πριαμένοις τὴν διατίμησιν [ὅσο]υ ἂν διατιμή-
25σωνται διπλῆν ⟦μὴ⟧ \καὶ/ ἐξέστω {δὲ} τοῖς τὴν [ὠν]ὴν ἔχουσι
56
ζη[τεῖν ἐντὸς   ̣ ἡμ]ερῶν.
——
πρ[ότερον ἢ ζητῆσ]αι τιμάσθω καὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
οὗ α̣[- ca.11 -]
——
ὃς δ[- ca.11 -] τὴν ζήτησιν κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[- ca.12 -]ξηι \  ̣  ̣  ̣ ἂν/ μὴ δέξηται
⁦ vac. 1 line⁩
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω̣[  ̣  ̣  ̣]
τὸν δὲ μὴ εὑρόντα [ἃ] ἔφη ζητεῖν, ἐξέστω [τ]ῶι
ζητουμένωι ὁρκίσαι ἐν ἱερῶι ἦ μὴν μηθενὸς ἄλλου
ἕνεκεν τὴν ζήτησιν ποιεῖσθαι ἀλλὰ τῶν προσ-
10αγγελέντων καὶ συγκυρόντων εἰς τὴν ὠνήν.
——
ἐὰν δὲ μὴ ὀμόσηι αὐθημερὸν ἢ τῆι ὑστεραίαι, ἀπο-
τινέτω τῶι ἐξορκίζοντι τὸ τίμημα ὅσου ἐτιμή-
σατο \πρὶν/(*) τὴν ζήτησιν ποιεῖσθαι, διπλοῦν.
——
οἱ δὲ πριάμενοι τὴν ὠνὴν ἐγγύους καταστή-
15σουσι τῶ[ν] ἐφεικόστων καὶ διορθώσονται τὰ [μ]ὲ̣ν λο-
γεύμα[τ]α̣ καθʼ ἡμέραν [ἐ]πὶ τὴν τράπεζ[αν, τὴ]ν
δʼ ἀναφορ[ὰν τ]ὴν ἐπιβάλ[λ]ουσαν τῶι μηνὶ ἐν τ[ῶι ἐχ]ο-
μένωι [πρὸ] τῆς διχο[μ]ηνίας.
——
⁦ vac. ? ⁩
((large-parens)) τοῖς ἐλαιουργ[οῖς τ]ὸ γινόμενον
20 ((large-parens)) διδόναι ἀπὸ το[ῦ κα]τεργαζομένου
((large-parens)) καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ ἀ[πο]τιθεμένου.
57
(hand 8) [δ]ιόρθωμα το[ῦ νόμου ἐπὶ τῆ]ι
20[ἐλ]αικῆι.
πωλοῦμεν τ[ὴν ἐλαικὴν τὴν κατὰ] τὴγ(*) χώραν
ἀπὸ μηνὸς Γορπι[αίου τοῦ κζ (ἔτους) ?, Αἰγ]υπτίων
5Μεσορὴ εἰς ἔτ[η β κατὰ τὸ ἔκθεμα] τὸ ἐκκείμενον
[  ̣  ̣  ̣]
πλείον̣ο̣ς̣, ὑ̣π[ά]ρ̣ξ̣[ε]ι τ̣[ὸ τέλος το]ῦ̣ [τε σ]ησ[άμου κα]ὶ τοῦ κρ[ότωνος]
τοῖς τὸν εἰσιόντα χρόνον πριαμένοις.
——
ὅσας δʼ ἂν ἀρούρας
ἐλάσσους \ἀπο/δείξωμεν(*) κατεσπαρμένας τῶμ(*) προ-
κηρυχθεισῶν ἐν ἑκάστωι νομῶι, παρέξομεν ἐξ ἄλλων
10νομῶν τό τε σήσαμον καὶ τὸν κρότωνα τὸν ἐλλείποντα
καὶ ἀπὸ τοῦ δοθησομένου σησάμου καὶ κρότωνος ὑπάρξει
αὐτοῖς τὸ τέλος ἀ(ρτάβης) β (δραχμῶν) τοῦ σησάμου καὶ (δραχμῆς) α τοῦ
——
κρότωνος. ἐξ οὗ δʼ ἂν νομοῦ τὸ πλεονάζον τοῦ προκη-
ρυχθέντος ἐξάγωμεν σήσαμον ἢ κρότωνα, οὐ πράξονται
15τὸ τέλος τὸ ἀπὸ τοῦ [σ]ησάμου καὶ τοῦ κ[ρό]τωνος. ὅσον
——
δʼ ἂν μὴ δῶμεν <σήσαμον ἢ κρότωνα, κατεργασάμενοι διὰ τῶν οἰκονόμων μετρήσομεν> εἰς τὸ ἐ[λλ]εῖπον σήσαμον καὶ ἔλαιον <κολοκύντινον ἔλαιον> ἀφʼ οὗ
τὸ ἐπιγένημα τὸ ἴσον λή[ψον]ται ὅσον ἀπ[ὸ τ]οῦ σησαμίνου
ἐλαίου καὶ ἀπὸ τοῦ σησάμ̣[ου]· ε̣ἰς δὲ τὸ κίκ[ι, κ]ολοκύντινον
ἔλαιον καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ λίνο[υ σ]π[έ]ρματος κ[ατ]εργασάμενοι
20διὰ τῶν οἰκονόμων μετ[ρή]σομεν ἀφʼ οὗ τ̣[ὸ ἐπ]ιγένημα τὸ
ἴσον λήψονται ὅσον ἀπό [τε] το[ῦ] κίκιος κα[ὶ ἀπὸ] τοῦ κρότωνος
ἐλάμβανον. τῶι δὲ κατεργασαμένωι ἐπ[ακο]λουθήσ\ουσιν/(*)
οἱ τὴν ὠνὴν ἔχοντες [καὶ π]αρασ[φρα]γιοῦντ[αι].
58
[ὅσον δʼ ἂν ἐξ ἑκάστου νο]μοῦ σήσαμον ἢ [κρότωνα χορηγήσωμε]ν
[ἢ ἔλαιον σησάμινον ἢ κί]κι ἢ τὸ κολοκύντι[νον εἰς τὸ ἐλλεῖπον,]
[οὐ πράξονται οἱ πριάμε]νοι τὴν ἐλαικὴν ἐξ [οὗ ἂν νομοῦ τὸ πλεο-]
[νάζον(?) ἐξάγωμεν τέλος ο]ὐθέν. τὸ δὲ σπε[ιρόμενον σήσαμον καὶ κρο-]
5[τωνα ἐν τῆι ἀφωρισμένηι] παραλήψεται ὁ [οἰκονόμος καὶ χορηγή-]
[σει εἰς τὸ ἐλαιούργιον τὸ ἐν Ἀλεξανδρείαι. πωλοῦμεν δὲ τὴν]
[ὠνὴν πρὸς χαλκὸν καὶ ληψόμεθα εἰς τὸν στατῆρα ὀβολοὺς]
εἴκοσι τέσσαρας . ἐὰν δὲ πλείω ἡ ῥύσις ἐγβηι, ὑπάρξει τὸ
πλ[εῖον ε]ἰς τὸ βασιλικ[όν.]
——
10⁦ vac. ? ⁩
59
(hand 9) διόρθ[ωμα τοῦ νόμου ἐ]πὶ τῆι ἐλαικῆι.
π[ωλοῦμεν τὴν] ἐλαικὴν τ[ὴν κατὰ τὴν]
χ[ώραν ἀπὸ μηνὸς Γ]ορπιαίου τοῦ [κζ (ἔτους) ?, Αἰ-]
[γυπτίων Μεσορὴ ε]ἰς (ἔτη) β κατ̣[ὰ τὸ ἔκθεμα]
5[τὸ ἐκκείμενον ⁦ -ca.?- ⁩] παρε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀρούρας̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ρ̣[- ca.10 - πλείονος, ὑπάρ-]
ξει τὸ τέλος τοῦ σ[ησάμο]υ καὶ τοῦ κρότ[ωνος] τ̣[οῖς τὸν]
εἰσιόντα χρόνον πριαμένοις. ὅσας δʼ ἂν ἀρούρας ἐλάσσο[υς]
ἀποδείξωμεν κατεσπαρμένας τῶν προκηρυ-
10χθεισῶν ἐν ἑκάστωι νομῶι, παρέξομεν ἐξ ἄλλων
νομῶν τό τε σήσαμον καὶ τὸν κρότωνα τὸν ἐν-
λείποντα καὶ ἀπὸ τοῦ δοθησομένου σησάμου
καὶ κρότωνος ὑπάρξει αὐτοῖς τὸ τέλος ἀρ(τάβης) β (δραχμῶν)
τοῦ σησάμου καὶ (δραχμῆς) α τοῦ κρότωνος.
——
15ἐξ οὗ δʼ ἂν νομοῦ τὸ πλεονάζον τοῦ προκηρυ-
χθέντος ἐξάγωμεν ἢ σήσαμον ἢ κρότωνα, οὐ
πράξονται τὸ τέλος τὸ ἀπὸ τοῦ σησάμου καὶ τοῦ
——
κρό[τ]ωνος. ὅσον δʼ ἂν μὴ δῶμεν <σήσαμον ἢ κρότωνα, κατεργασάμενοι διὰ τῶν οἰκονόμων μετρήσομεν> εἰς τὸ ἐλλεῖπον
σήσ[α]μον καὶ ἔλαιο[ν] <κολοκύνθινον ἔλαιον> ἀφʼ οὗ {καὶ} τὸ ἐπιγέ[ν]ημα τὸ ἴσον
20λή[μ]ψονται ὅσο[ν] ἀπὸ τοῦ σησαμ[ίν]ου ἐλαίου
καὶ [τοῦ] σησάμου, εἰς δὲ τὸ κίκι, τὸ κολ[οκ]ύ̣νθινον ἔλαι-
ον κ[αὶ τ]ὸ ἀπὸ τοῦ [λ]ίνου σπέρματος κ[  ̣  ̣ κ]ατεργα-
σά[μενοι] δ̣ι̣ὰ̣ τῶ[ν ο]ἰκονόμων μετρή[σομε]ν, <ἀφʼ> οὗ τὸ ἐ[πι-]
γέν̣[ημα τὸ ἴσον λή]μψονται ὅσον ἀπό τ[ε τοῦ κίκιος καὶ ἀπὸ]
25τ[οῦ κρότωνος ἐλάμ]βανον. τῶι δὲ κα[τεργασαμένωι]
60
ἐπακολουθ[ήσουσιν οἱ τὴν ὠν]ὴν
ἔχοντες καὶ [παρασφραγιοῦν]ται.
ὅσον δʼ ἂν ἐξ ἑκ[άστου νομοῦ σήσ]αμον
ἢ κρότω[να χορηγήσωμεν ἢ ἔλαι]ον
5[σ]ησάμιν[ον ἢ κίκι ἢ τὸ κολοκύ]ν-
[θινον εἰς τὸ ἐλλεῖπον, οὐ πράξον-]
[ται οἱ πριάμενοι τὴν ἐλαικὴν ἐξ οὗ ἂν]
[ν]ο̣μοῦ̣ [τὸ πλεονάζον ἐξάγωμεν(?)]
τέλος οὐθέν. τὸ δὲ σπειρόμεν[ον σήσ]α-
10μον καὶ κροτων(*) ἐν τῆι ἀφωρισμέ-
νηι παραλήμψεται ὁ οἰκονόμος καὶ
χορηγήσει εἰς τὸ ἐλαιούργιον τὸ ἐν Ἀ-
λεξανδρείαι. πωλοῦμεν δὲ τὴν
ὠνὴν πρὸς χαλκὸν καὶ λημψόμεθα
15εἰς τὸν στατῆρα ὀβολοὺς κδ. ἐὰν δὲ
πλείω ἡ ῥύσις ἐγβῆι, ὑπάρξει τὸ ἔλαιον
καὶ τὸ κίκι εἰς τὸ βασιλικόν.
——
ἐν τῶι Σαίτηι σὺν Ναυκράτει.
σησάμου (ἀρούρας) μ(υρίας) α ·
20κρότωνος (ἀρούρας) μ(υρίας) α Αυλγ 𐅷
καὶ ὥστ[ε εἰ]ς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείαι
διάθεσιν, [οὗ] τέλος οὐθὲν πράξεται
ὁ τὸν Σα[ίτη]ν ἀγοράσα̣ς, (ἀρούρας) μ(υρίας) α χξϛ γ´ ,
καὶ σησά[μου] εἰς τὴν ἐ[ν] Ἀλεξανδρεί-
25αι διάθεσ[ιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀρ(τάβας) Γ.
61
ἐν [τῆι Λιβύηι πά]σηι χωρὶς τῆς ἀ[φωρισ-]
[μένης.]
[σησάμου] (ἀρούρας) Εψ
[καὶ ἐν τῆι ἀφω]ρισμένηι ὃ δε̣ῖ̣ [χορηγεῖν]
[εἰς τὴν ἐν Ἀλε]ξανδρείαι διά-
5[θεσιν, οὗ] τέλος οὐθὲ[ν πράξεται ὁ τὴν]
[Λιβύην ἀγοράσας], (ἀρούρας) [  ̣  ̣
[τὸν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κατεργασθῆ-]
[ναι ἐν τῆι ὠνῆι, χορηγήσομεν ἐξ]
[ἄλλων νομῶ]ν ἀρ(τάβας) [  ̣  ̣],
10οὗ <τὸ> τέλος τὸ γινόμενον ἀπὸ
τοῦ κρότωνος ὑπάρξει τῶι τὴν
Λιβύην ἀγοράσαντι.
ἐν τῶι Προσωπίτηι.
σησάμου (ἀρούρας) Αω·
15κρότωνος (ἀρούρας) Β
καὶ ὥστε εἰς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείαι
διάθεσιν, οὗ τέλος οὐθὲν πράξεται
ὁ τὸν Προσωπίτην ἀγοράσας,
ἀρτάβας μ(υρίας) α Γχ .
20ἐν τῶι Νιτρ[ι]ώτηι.
σησάμου (ἀρούρας) τ·
[τ]ὸν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κατεργα̣σθῆναι
[ἐν] τῆι ὠνῆ[ι], χορηγήσομεν ἐξ [ἄλ-]
[λων] νομ[ῶ]ν ἀρ(τάβας) Δ
25[οὗ τὸ τέλος τ]ὸ γινόμενον ἀπ[ὸ τοῦ]
62
[κρότ]ωνος ὑπάρξ[ει τῶι τὸν]
[Νιτ]ριώτην ἀγ[οράσαντι.]
[ἐν τῶ]ι Σεβεννύτη̣[ι.]
[σησ]άμου (ἀρούρας) [  ̣  ̣]
5[καὶ ὥ]στε εἰς τὴν [ἐν Ἀλεξανδρείαι]
[διάθε]σιν, οὗ τέ[λος οὐθὲν πράξε-]
[ται ὁ] τὸ Σ[ε]β[εννύτην ἀγοράσας]
[ἀρ(ούρας(?))   ̣  ̣
[τὸν δὲ κρότω]ν̣[α ὃν δεῖ κατερ-]
10γα[σθῆναι] ἐν τῆι ὠ[νῆι, χορηγή-]
σομ̣[ε]ν ἐξ ἄλλων [νομῶν]
ἀρτάβας μ(υρίας) α φ ,
οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον ἀ-
πὸ τοῦ κρότωνος ὑπάρξει τῶι
15τὸν Σεβεννύτην ἀγοράσαντι.
——
ἐν τῶι Μενδησίωι.
ση̣[σ]άμου (ἀρούρας) Γ,
κα[ὶ] ὥστε εἰς τὴν διάθεσιν τὴ[ν]
ἐν τοῖς ἄλλοις νομοῖς, οὗ τέλος
20οὐ[θὲ]ν πράξεται ὁ τὸν Μενδή-
σι[ο]ν ἀγοράσας, (ἀρούρας) Β·
τ[ὸ]ν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κα-
τ[ερ]γα̣σ̣θῆναι ἐν τ[ῆι ὠ]νῆι,
63
χορηγήσ[ομεν ἐξ ἄλλ]ων
νομῶν [⁦ -ca.?- ⁩ ἀρ(τάβας)   ̣]φ,
οὗ τὸ τέλ[ος τὸ γινόμε]ν̣ον
ἀπὸ τοῦ κρ[ότωνος ὑπάρξε]ι τῶι
5τὸν Μεν[δήσιον ἀγοράσα]ντι.
ἐν τῶι Β[ουσιρίτηι].
ση[σάμου (ἀρούρας)   ̣]χν,
[κρότωνος (ἀρούρας)   ̣  ̣·]
[κα]ὶ̣ [ὥστε εἰς τοὺς ἄλλους νομούς,]
10οὗ {τ[ὸ]} τέ[λο]ς οὐθὲ[ν πράξ]εται
ὁ τὸν Βου[σι]ρίτην ἀγ[ορ]άσας,
κρότωνος [(ἀρούρας)   ̣  ̣],
σησάμου (ἀρούρας) Ατν.
ἐν τῶι Ἀθριβίτηι.
15σησάμου (ἀρούρας) Αφ
καὶ ἐκ τῶν ἄλλων νομῶν
χορηγήσομεν ἀρ(τάβας) Ϛω,
οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον
ἀπὸ τοῦ σησάμου ὑπάρξει
20τῶι τὸν Ἀθριβίτην ἀγοράσαν-
τι· κρότωνο[ς] (ἀρούρας) Γψξ
καὶ ὥστε εἰ[ς] τοὺς ἄλλους νομοὺς
ἀρτάβας Γ,
64
ο[ὗ τέλος οὐθὲν π]ράξεται
ὁ τ[ὸν Ἀθριβίτη]ν ἀγοράσας.
ἐν τ[ῶι Ἡλιο]π̣ολίτηι.
σ[ησάμου ⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρούρας) φ
5[καὶ ἐκ τῶν ἄλλ]ων νομῶν
[χορηγήσομε]ν̣ ἀρ(τάβας) Β,
[οὗ τὸ τέλος τὸ γι]νόμενον
[ἀπὸ τοῦ σησάμου ὑπάρξει]
[τῶι τὸν Ἡλιοπολίτην]
10ἀ[γοράσαντι· τὸν δὲ κρό-]
τ[ωνα ὃν δεῖ κ]ατεργασ-
θ[ῆν]αι ἐν τῆι ὠνῆι, χορηγή-
[σο]μεν ἐξ ἄλλων νομῶν
[ἀρ]τάβας Γφ,
15[οὗ τὸ] τέλος τὸ γινόμενον <ἀπὸ>
τ̣[ο]ῦ κρότωνος ὑπάρξει
τῶι τὸν Ἡλιοπ[ο]λίτην ἀγο-
ράσαντι.
——
ἐν τῶι Βουβαστίτηι καὶ
20Βουβά̣στωι.
σησάμου (ἀρούρας) Α
κ[αὶ] ἐκ τῶν ἄλλων νομῶν
65
[χορηγή]σομεν [(ἀρτάβας)   ̣  ̣],
[οὗ τὸ τέ]λος τὸ γινόμ̣[ενον ἀπὸ το]ῦ
[σησάμ]ου ὑπάρξει [τῶι τὸν Βου-]
[βαστί]την καὶ Βού[βαστον ἀγο-]
5[ράσαν]τι· τὸν δὲ̣ κ̣[ρότωνα ὃν δε]ῖ
[κατεργ]ασθῆναι ἐν [τῆι ὠνῆι, χορ]η-
[γήσομε]ν ἐξ ἄλ[λων νομῶν]
[ἀρτάβας   ̣  ̣],
[οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον ἀπὸ]
10τ̣ο̣ῦ̣ κ[ρότωνος ὑπάρξει τῶι τὸν]
Βουβ[αστί]την καὶ Β[ούβ]αστ[ο]ν
ἀγορά[σα]ντι.
ἐν τῆι Ἀραβίαι.
σησάμου (ἀρούρας) Αμ
15καὶ ὥστε εἰς τοὺς ἄλλους νομοὺς
ἀρούρας Β,
οὗ τέλος οὐθὲν πράξεται ὁ τὴν
Ἀραβίαν ἀγοράσας· τὸ[ν δὲ] κρότω-
να ὃν δεῖ κατεργα[σθ]ῆναι ἐν
20τῆι ὠνῆι̣, χορηγήσομ[ε]ν ἐξ ἄλ-
λων νομῶν ἀρ(τάβας) Γψ,
66
οὗ [τὸ τέλος τὸ] γινόμεν[ον ὑπάρ-]
ξε[ι τῶι τὴν Ἀ]ραβίαν ἀγ[οράσαντι].
ἐν τ[ῶι Σεθρ]ωίτηι.
ση[σάμου] (ἀρούρας) [  ̣  ̣]
5κ[αὶ ὥστε εἰς το]ὺς ἄλλου[ς νομούς],
οὗ [τέλος ο]ὐθὲν πρά[ξεται]
ὁ [τὸν Σεθρωίτ]ην ἀγορά[σας],
[ἀρούρας   ̣  ̣
[τὸν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κατερ-]
10γ̣[ασθῆναι ἐν τῆι ὠνῆι, χορη-]
γήσομεν ἐξ [ἄ]λλων ν[ομ]ῶν
ἀρτάβας Ευξ,
οὗ <τὸ> τέλος τὸ γινόμενον [ἀ]πὸ
τοῦ κρότωνος ὑπάρξει τῶι
15τὸν Σεθρωίτην ἀγοράσα̣ντι.
ἐν τῶι Τανίτηι.
σησάμου (ἀρούρας) Αυλ
κα[ὶ] ὥστε εἰς τοὺς ἄλλους νομούς,
οὗ τέλος οὐθὲν πράξεται [ὁ] τὸν
20Τανίτην ἀγοράσας, (ἀρούρας) Αφο·
τὸν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κατε[ρ]γασ-
67
θῆναι ἐν [τῆι ὠνῆι], χορη-
γήσομεν [ἐξ ἄλλων] νομῶν
ἀρτάβ[ας] Εμ,
οὗ τὸ τέλ̣[ος τὸ γινό]μενον
5ἀπὸ τοῦ [κρότωνος] ὑπάρ-
ξει τῶ[ι τὸν Τανίτ]ην
ἀγοράσα[ντι].
[ἐν τῶι Λεοντοπολίτηι].
[σησάμου (ἀρούρας)   ̣  ̣]
10[καὶ ὥ]στ̣ε̣ εἰς τοὺς ἄλ[λο]υ̣[ς]
νομούς, οὗ τέλος οὐθὲν
πράξετα(*) ὁ τὸν Λεοντο-
πολίτην ἀγοράσας, (ἀρούρας) σμ·
τὸν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κα-
15τεργασθῆναι ἐν τῆι ὠνῆι,
χορηγήσομεν ἐξ ἄλλων
νομῶν ἀρ(τάβας) Ϛσ,
οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον
ἀπὸ τοῦ κρότωνος ὑπάρξει
20τῶι τὸν Λεοντοπολίτην
ἀ̣γοράσαντι.
——
68
[ἐν τῶι Φα]ρβαθίτηι(*)
[σησάμο]υ (ἀρούρας) [  ̣  ̣]
[καὶ ὥστε] εἰς τοὺς ἄ[λλους]
[νομούς, ο]ὗ τέλος ο[ὐθὲν]
5[πράξετ]αι ὁ τὸν Φ[αρβαι-]
[θίτην ἀγ]οράσας, [(ἀρούρας)   ̣  ̣
[τὸν δὲ κ]ρότ̣ων[α ὃν δεῖ κα-]
[τεργασθῆν]αι ἐν [τῆι ὠνῆι],
[χορηγήσομεν ἐξ ἄλλων]
10[νομῶν ἀρ(τάβας)   ̣  ̣],
[ο]ὗ τὸ τ[έλ]ος τὸ̣ γι̣[νόμε-]
νον ἀπὸ τοῦ κρότωνος ὑ-
πάρξει [τ]ῶι τὸν Φαρβαιθί-
την ἀγοράσαντι.
15ἐν τῶι Λητοπολίτηι.
σησάμου (ἀρούρας) υπ·
κρότωνος (ἀρούρας) φν
καὶ ὥστε εἰς τὴν διάθεσιν
τὴν ἐν τοῖς ἀλλοι(*) νομοῖς,
20οὗ τέλος οὐθὲν πράξεται
ὁ τὸν Λητοπολίτην ἀγο-
ράσας, (ἀρούρας) Ασν.
69
ε̣ἰς Μέμφ[ιν δεῖ] χ̣ορηγεῖν
[ἐκ] τῆς Λι[μνῆς].
σησά[μου ἀρ(τάβας)] Δσ·
κρότω[νος ἀρ(τάβας)   ̣  ̣  ̣  ̣]
5οὗ τέλ[ος οὐθὲν π]ρά[ξεται]
ὁ τὴν ἐλ[αικὴν τὴ]ν̣ ἐ[ν Μέμ-]
φει ἀγ[οράσας.]
[ἐν τῶι Ἑρμοπολίτηι].
[σησάμου (ἀρούρας)   ̣  ̣]
10καὶ ἐκ τῶν ἄλλω[ν] νομῶν
χορηγή[σ]ομεν ἀρ(τάβας) μ(υρίας) α Β ,
οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον
ἀπὸ τοῦ σησάμου ὑπάρξει
τῶι τὸν Ἑρμοπολίτην
15ἀγοράσαντι, καὶ τὸν κρό-
τωνα ὃν δεῖ κατεργάζεσθαι
ἐν τῆι ὠνῆι, χορηγήσομεν
ἐξ ἄλλων νομῶν ἀρ(τάβας) μ(υρίας) α Β̣ϡ
οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμε[νον ἀ-]
20πὸ τοῦ κρότωνος ὑπάρξ[ε]ι
τῶι τὸν Ἑρμοπολίτην ἀγο-
ράσαντι.
70
[ἐν] τῶι Ὀ[ξυρυγχί]τηι
[σησάμου (ἀρούρας)] ιη[  ̣  ̣
[τὸν δὲ κρότωνα] ὃν δε[ῖ]
[κατεργασθῆναι ἐν] τῆι [ὠ-]
5[νῆι, χορηγήσομε]ν ἐξ ἄ[λ-]
[λων νομῶν ἀρ(τάβας)] ξϛ[  ̣  ̣],
[οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον]
[ἀπὸ τοῦ κρότωνος ὑπάρ-]
[ξει τῶι τὸν Ὀξυρυγχίτην]
10[ἀγ]ορ[άσαν]τ̣ι̣.
ἐν τῶι Ἡρακλεοπο[λί]τη[ι].
σησάμου (ἀρούρας) Β
καὶ ἐκ τῶν ἄλλων νομῶν
χορηγήσομεν ἀρ(τάβας) Βω,
15οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον
ἀπὸ τοῦ σησάμου ὑπάρξει
τῶι τὸν Ἡρακλεοπολίτην
ἀγοράσαντ[ι]· καὶ τὸν κρότω-
να ὃν δεῖ κατεργασ[θ]ῆναι ἐν
20τῆι ὠνῆι, χορηγήσομεν
[ἐ]ξ [ἄλ]λων νομῶν ἀρ(τάβας) Θφ,
71
[οὗ τὸ] τέλος τὸ [γινόμεν]ον ἀπὸ
[τοῦ κ]ρότων[ος ὑπάρξ]ει τῶι
[τὸν] Ἡρακλεο̣[πολίτ]η̣ν ἀγο-
[ράσαν]τι.
5[ἐν τῆι] Λ̣ιμ[νῆι].
[σησά]μ̣ου [(ἀρούρας)   ̣  ̣
[κρότωνος (ἀρούρας)   ̣  ̣]
[καὶ ὥστε εἰς τοὺς ἄλλους]
[νομούς ?, οὗ τέλος οὐθὲν]
10[πράξεται ὁ τ̣ὸ̣ν̣ Λιμνί-]
την ἀγοράσας, (ἀρούρας) [⁦ -ca.?- ⁩],
σησάμου (ἀρούρας) Ηϡ.
ἐν τῶι Ἀφροδιτοπολίτηι.
σησάμου (ἀρούρας) χλ·
15τὸν δὲ κρότωνα ὃν δεῖ κα-
τεργασθῆναι ἐν τῆι ὠ-
νῆι, χορηγήσομεν ἐξ ἄλ-
λων νομῶν ἀρ(τάβας) Βσ,
οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμε-
20νον ἀπὸ τοῦ κρό̣τωνος
ὑπάρξει τῶι τὸν Ἀφρο-
διτοπολίτην ἀγ[ο]ράσαντι.
72
[ἐν τῶι Κυνοπολίτηι.]
[σησάμου (ἀρούρας)   ̣  ̣]
[καὶ ἐκ τῶν ἄλλων νομῶν]
[χορηγήσομεν ἀρ(τάβας)   ̣  ̣],
5[οὗ τὸ τέλος τὸ γινόμενον]
[ἀπὸ τοῦ σησάμου ὑπάρξει]
[τῶι τὸν Κυνοπολίτην]
[ἀγορ]άσαντ[ι, καὶ τὸν κρό-]
[τ]ωνα ὃν δεῖ κ[ατεργασθῆ-]
10[ναι] (ἀρούρας) [  ̣  ̣].
ἐν τῶι Μεμφίτηι χορη-
γήσομεν ἐκ τῆς Λιμνῆς.
σησάμου ἀρ(τάβας) Βυ,
κρότωνος ἀρ(τάβας) Βρκ,
15οὗ τέλος οὐθὲν πράξεται
ὁ τὴν ἐλαικὴν τὴν ἐν
τῶι Μεμφίτηι ἀγοράσας.
ἐν τῆι Θηβάδι(*).
σησάμου (ἀρούρας) Γτν,
20κρότωνος (ἀρούρας) μ(υρίας) α Αωκ̣ ·
καὶ ὥστε εἰς τ̣ὴν [δι]άθεσ̣ιν τ[ὴ]ν̣
ἐν Ἀλεξανδρ[ε]ίαι
κρότωνος (ἀρούρας) Θξζ.
73
(hand 10) διά̣[γρα(?)]μ̣μα τραπεζῶ[ν].
[πωλοῦμ]εν τὰς τραπ[έζας τὰς οὔσας ἔν τε Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ι̣]
[καὶ κα]τὰ τὴν χώρ[αν - ca.17 - ἀρ-]
[γυραμο(?)]ιβικὴν τρά[πεζαν - ca.19 -]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣γ̣λ̣ήψοντ̣[αι - ca.21 -]
[- ca.10 -] παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74
παραλήψονται δὲ καὶ οἱ οἰκονόμοι καὶ οἱ πράσ̣σ̣[οντές τι]
τῶν βασιλικῶ̣ν παρὰ τῶν καταβαλλόντω[ν τὰ   ̣  ̣  ̣  ̣]
ματα καθότι κα̣ὶ̣ τ̣[ὴ]ν [τρ]άπεζαν γέγρα[πται]
παραλαμβά[νε]ιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υσι παντ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5ρα[- ca.18 -]. ἄλλωι δ̣ὲ̣ [μηθενὶ]
——
ἐξ[έστω μήτε πωλεῖν, μήτε ἀ]γ̣οράζει̣ν̣, [μήτε κολλυ-]
βίζ[ειν ἀργύριον παρ]ευρέσει μη[δεμιᾶι]
ὅσο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75
[αἱ ἐν] πόλεσιν ἢ κώμαις τράπεζαι βασιλικαὶ μὴ ὑπο̣λ̣[ογείτωσαν ?,]
[ἀλλʼ] ἀ̣ναφερέτωσαν ἐπὶ τὴν ἀποδεδειγμ\ένην/ τράπεζαν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἐν ἡμ]έραις δέκα . ἐὰν δὲ μὴ ἀνε[νέγκ]ω[σιν], ἀποτινέτω[σαν]
[τῶι τὴ]ν τράπεζαν ἠγορακό[τι καθʼ ἑκά]στην ἡμέραν (δραχμὰς) [  ̣  ̣]
5[ἐξέ]στω δὲ τοῖς τρ[απεζίταις παρὰ] τῶν καταβαλ[λόντων   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ν ἀργυ[ρι - ca.19 - λ]αμβανόντω[νἐκτοῦ(?)]
[βασι]λικοῦ ε [- ca.19 -. ἐ]ὰν δέ τι μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣ν ἢ μολυ[βδ - ca.20 -]ν η[- ca.10 -]
[κίβδ]η̣λον [- ca.33 -]
10[  ̣  ̣]η̣ρον[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76
[- ca.13 -]α̣τα· παρασφραγιζέσθω δὲ ὁ ἠγορακὼς τὴν
[τράπεζαν καὶ δό]κιμον παρεχέτω. ὅταν δʼ ἐπιπαραριθμεῖν
[προαιρῆται(?) ὁ] τὴν τράπεζαν ἀγοράσας καὶ τὸν χαλκὸν παρα-
[ριθμείτω λα]μβάνων ἐπὶ τῶι στατῆ[ρι ἀλλ]αγὴν ὀβολοὺς
5[  ̣  ̣. ἄλλωι δὲ μη]θενὶ ἐξέστω ἐγδ̣έ[χεσθαι ἀλλαγήν], ἐὰμ(*) μὴ συντά-
[ξηται πρὸς τὸ]ν ἠγορακό[τα τὴν τράπεζαν. ἐὰν δὲ ἁλί]σκηται,
[τῆς τε ἀλλαγῆ]ς̣ στερέσ[θω καὶ προσαποτινέτω τῶι   ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ι τὴν
[τράπεζαν(?)  ̣  ̣  ̣  ̣] (δραχμὰς) β[  ̣ - ca.22 -] τι
[- ca.10 - δ]ι̣δότω ν̣[- ca.25 -]
10[- ca.10 -] πρὸς α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὧι ἂν γραφῆι] πάντα χαλκὸν διδόναι, χρηματιεῖ
[- ca.16 -] ὧι δʼ ἂν γραφ[ῆι] πᾶν ἀργύριον ὑπολο-
[- ca.16 -]ου δεῖ τὸν χαλκὸν δοθῆναι τὸ̣ν
[- ca.16 -]ο̣· διαγραφέτω δὲ εἰς τὸ β̣[ασ]ιλικ[ὸ]ν
5[- ca.15 - ἀ]γοραῖοι καὶ οἱ γε̣[ωργοὶ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου καὶ οἱ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐμπόρων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν (δραχμ ) δ χα[λκ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ λα]μβανέτω [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78
τω̣[- ca.16 -]η̣ δεδανεικέναι αὐτοὺς ἐπὶ τ̣[όκωι]
ἐνέχ[υραλαβόντεςκαὶ(?)] χειρογραφησάτωσαν οἱ δεδανει-
κότ[ες τὸν βασιλέα μ]ὴ̣ προίστασθαι, ἀλλὰ δεδανεικέ[ναι]
ἐπ̣[ὶ τ̣ό̣κ̣ω̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ πρ]οσαπογραψάσθωσαν κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5ε[- ca.17 -]ντες. ἀπὸ δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
ε[- ca.14 - μ]ηθεὶς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79
[- ca.4 -]
[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80
ἀν̣[τίγραφον(?)]
νόμος δεκάτ̣[ης ⁦ -ca.?- ⁩]
οἱ πριά[μενοι ⁦ -ca.?- ⁩]έτωσαν αὑτο̣ὺ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩ ὑπ]αρχέτω τῆ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
5η̣[⁦ -ca.?- ⁩]φης δʼ ἀνα[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ωντ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τη[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶι νομῶι ἐξ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι τῶν πλοίω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὸν νομὸν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θω δὲ ἐν ἡ̣μ̣έ̣ρ[αις ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μηι καὶ ἀργ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ οἰκονό]μος καὶ ὁ ἀντιγρα[φεὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παρʼ αὐτοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τοὺς ὑ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82a
ἐ̣ὰ̣[ν(?)] δ̣ʼ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γραφει[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτοῖς κ[⁦ -ca.?- ⁩]
5καὶ ὁ ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ἢ το[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82b
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶν σωμά[των ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μιᾶς συγγ[ραφῆς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀντιγ]ρ̣αφεὺς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φαις πρα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μένου καὶ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σθωσαν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μένων μὴ δω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εστω[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00[⁦ -ca.?- ⁩ ὡς δὲ οἱ]
83
[Αἰγύ]πτ[ι]οι ἄγ̣[ουσιν, ἀπὸ μηνὸς] Μεσορεὶ καὶ δ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αρχης [⁦ -ca.?- ⁩] τοὺς ἄλλους κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ταις κ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπο[γρα]φη[⁦ -ca.?- ⁩]
[τὸ γι]νόμενον [⁦ -ca.?- ⁩]ν̣, οἱ λοιπ[οὶ] δ̣ὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ομῶν τῶ̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩] συναναγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ινόμεν[ο]ν   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ὴ̣ ἐπαναγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ] δὲ οἰκονόμος [⁦ -ca.?- ⁩] εἰσδιδότω δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὰ τ̣έ̣λ̣η̣ π̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]ει μῆνα κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι τοῦ κατα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ν λαμβαν[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶι τὴν ὠ[νὴν ἔχον]τι, τὴν δὲ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣ τοῦ τὴν ὠ]ν̣ὴν ἔχοντος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συνε]πισφρα[γιζέσθω δὲ]
[ὁ ἀν]τι̣γ̣ρ[α]φε[ὺ]ς καὶ̣ ς[- ca.13 -]μω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νται ἀποδ[- ca.13 -]χ̣ρ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣] ἀποσφράγισμ[α - ca.11 -]. ἐὰ[ν δὲ μὴ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πραξάτ[ω παρὰ τοῦ τὴν ὠνὴν ἔχον]τος καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερ̣ο̣ς̣ ἕκαστοι μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣· ἐὰν δὲ μ]ὴ̣ ἀποδῶι τ[οῦτο καθά-]
[περ κ]α̣ὶ̣ ἐν τῶι νόμω[ι γέγραπται, δίκηι] νικηθεὶς ἀπο̣[τινέτω ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υν τοῖς τὴ[ν ὠνὴν ἔχουσιν.]
10[⁦ -ca.?- ⁩]τησις [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σαν τη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣π̣ιτιμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πραχθεντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ εἰς τὸ] βασιλικὸν πα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ν το τε  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ου διδόσθω τ[ῶι τὴν ὠνὴν ἔ]χοντι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἔστω τοῦ βα[σιλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁ δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ραφα[- ca.14 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ναυτείαν π̣[- ca.10 -] σ̣ώματο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς εἰς τὰ̣ ἔργα̣ [  ̣]τ[- ca.9 - ἐ]π̣ιτίμου ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπαίτ(?)]ησις τελῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰς ὠ]νὰς ἐχόντω̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῶ̣ν ὀφειλόντω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπογεγραμ[μέν ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐν τῆι] κώμηι οὗ οἰ[κοῦσιν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86
[- ca.9 -Ἑλληνισ(?)]τὶ κα[ὶ Αἰγυπτ(?)]ιστὶ ἀφʼ ἧς ἂν ἡ̣μ̣[έρας]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ προκή]ρ̣υ̣γμα [γένητα]ι, ἑκάστης ἡμ[έρας   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἕ̣ω̣ς̣ μη]νὸς Μεχὶρ [- ca.9 -] π̣ρ̣οέντες κατ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -] ἄ̣\λ/λοι ὑπὲρ αὐτ[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]εις τῆς ὠνῆς ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[- ca.10 -]ς̣ ὑποτελέσι πρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κότας ητ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν ἐπὶ τοῦ διοικ[ητοῦ - ca.9 -]πα̣ρ̣[  ̣]υ̣οδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁ̣ διοικητὴς̣ [- ca.13 -]ά̣τωσαν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] οἱ δʼ ἐγκαλοῦντε[ς - ca.13 -]σ̣ιν ἀφʼ οὗ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[νο]μ̣άρχας καὶ κω̣[μάρχας(?) καὶ - ca.10 -] τοὺς ἐν τοῖς [  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν τετα[  ̣]μ̣α̣ τη[- ca.15 -] ὀμνύω βασι̣[λέα ἦ μὴν δι-]
[καίω]ς τὴν ἀπογραφ[ὴν πάντων τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]άτων τῶν ὑπ̣[αρχόντων]
[μοι ἀ]πογεγραφηκένα[ι - ca.14 -] ἀπὸ τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπ]ο̣γραφὴν ἐξ ἀλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]εσθαι μηθὲν ν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ ἐκ τοῦ διαγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87
(hand 4) [- ca.16 -]την[⁦ -ca.?- ⁩]
[οἱ νομάρ]χ̣αι καὶ ο[ἱ] τοπάρ[χαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ειστον λίνον κ[- ca.13 -]ηι ἐν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -] τοπαρχία[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ διαγ]ραφέντο̣ς σ[πα-]
5ρῆναι λίνου ἐν τῶι ν̣[ομῶι - ca.13 -]το̣ αυτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]\ινο/υς ἀρούρας κατ[εσπαρμένας (?)⁦ -ca.?- ⁩]
τῶι οἰκονόμ[ωι ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐὰν δὲ ὁ ν[ομάρχης ἢ τοπάρχης προεστηκὼς τοῦ ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣ μὴ]
ἀποδείξηι [τὸ πλῆθος τῶν ἀρουρῶν κατεσπαρμένον, ἀποτι-]
10νέτω εἰς τὸ [βασιλικὸν (δραχμὰς)   ̣  ̣, καὶ ὅ τι ἂν διὰ ταῦτα ἡ ὀθο-]
νιηρὰ κατα[βλαβῆι ⁦ -ca.?- ⁩ πλοῦν].
ἐπιμελ [⁦ -ca.?- ⁩ ὅ τε ο̣ἰ̣κ̣ο̣ν̣ό̣μ̣ο̣ς̣]
καὶ \ὁ/ ἀντ[ιγραφεὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμ ) σ
[⁦ -ca.?- ⁩]τω[  ̣]εο̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ο[  ̣  ̣]κω
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦ βασιλικοῦ με̣
[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ήτε ὑφαντ  ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] μήτε ἱστει̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] παραδεχες[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ια π[  ̣]ρω[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀποτινέ]τω (δραχμὰς) Α.
[⁦ -ca.?- ⁩]ζ̣ομεναι ωι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩], ἐὰν βούλων[ται,]
[⁦ -ca.?- ⁩] πωλή\σ/ουσι(*) τ[  ̣  ̣  ̣]
15[⁦ -ca.?- ⁩]να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89
εκα[⁦ -ca.?- ⁩] τῆς διοι-
[κήσεως ⁦ -ca.?- ⁩]η̣ τόποι
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νται ἔκ τε πω-
5[⁦ -ca.?- ⁩]γμένων γινε[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αν δʼ ἐχέτωσαν
[⁦ -ca.?- ⁩]ις ἂν βούλωντα[ι]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ωλείτωσαν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]τωσαν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]εως ἑκα̣στ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῶ]ν̣ δὲ λοιπῶν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ τὴν τιμ[ὴν   ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] δότω ὁ τετ̣[αγμένος]
[ἐπὶ τῆς διοικήσεως (?)⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]τ̣ιγραφέω[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90
[- ca.12 -] καὶ τῶν (ταλάντων) ε̣ ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]ης ἐσφραγισ[μένης]
[- ca.9 -] ἐὰν δὲ ἀντιλέγη[ι ⁦ -ca.?- ⁩]η̣κων μὴ παραδι[δῶι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρὸς τὸ παράδειγ[μα ⁦ -ca.?- ⁩]ν μὲν παρ̣[α]δ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ε̣ι̣σθω, σημαινέσθω δὲ ε[⁦ -ca.?- ⁩ τὸ]ν ἱστὸν τῶν ἀν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐὰν μὴ παραδι[δῶι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣ πρὸς τὸ πα[ρά-]
[δει]γμα, ὅ τε οἰκονόμος κ̣[αὶ ὁ ἀντιγραφε]ὺ̣ς̣ πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] παρα\δι/δόντες κ[- ca.17 -]η̣σις μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]τωσαν κατὰ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐὰν δʼ ἐπὶ τ̣ο̣ῦ̣ ἐπὶ τ]ῆς διοικήσ[εως]
[τε]ταγμένο[υ - ca.26 -]κριθῆι, κατὰ τ̣[ὰ]
10[α]ὐτὰ γινέσ[θω.]
[ὁ δʼ] ἐπὶ τῆς κατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] τὸ σύμβολον [⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐν Ἐ]λευσῖνι κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[δει]κνύτωσα̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ρὸς τὸν οἰκονόμον τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πω]λείτωσαν εἰς τὴν χώρ[αν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνται.
[⁦ -ca.?- ⁩ γεγ]ράφθω δʼ ἐν τῶι συμ[βόλωι ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὸ ὄνομα τοῦ ἐμπ[όρου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομ̣ο[  ̣  ̣  ̣]ωι κομ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑ]φαντα[  ̣] κ̣α̣ὶ̣ ε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔμ]πορον ἐπα̣να[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀποδιδόναι(*) τ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92
(hand 11) [⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αὶ̣ π̣αι̣[  ̣  ̣  ̣]χ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκ τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣π̣ιστολῆς αὐ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωι ὀμφαλῶ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93
(hand 12) εἰς Σεβεννῦ[τον καὶ] Πηλούσιον [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐὰν δέ τ̣ι̣ς̣ [εἰσαγ]άγηι ἐν τ[  ̣]τη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τεταγμ̣[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶμ(*) μὲν εἰς Ἀλε[ξάνδρειαν ⁦ -ca.?- ⁩]
ας, τῶν δ[ὲ εἰς Πηλ]ούσιον Ὀλυμπ[ι]α̣[⁦ -ca.?- ⁩ Σε-]
5βεννῦτ[ον τὴν] ἐπιθαλασσίαν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
περὶ μὲν [αὐτοῦ ὁ β]ασιλεὺς διαγνώ[σεται, στερέσ-]
θω δὲ τ̣[ῶν ὀθονί]ω̣ν καὶ προσεισπ̣[ρασσέσθω ⁦ -ca.?- ⁩]
κ[- ca.12 -] το[  ̣  ̣]νομαρ̣[⁦ -ca.?- ⁩].
——
[- ca.13 -]ετο̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[- ca.10 - ἑκ]άστην ἡμ[έραν ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -] τοῦ ἐμπορίου̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.11 -]νόντων [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπογεγραμ[μ]ένης
[⁦ -ca.?- ⁩]ν τὸν ἱστὸν (δραχμ ) κε
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]ὺν τῶι τριηραρχήματι
[⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ χειρωμάκτρ[ων μ]ετὰ
5[⁦ -ca.?- ⁩ τὸν ἱ]στὸν (δραχμ ) κε ταλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υσι
[⁦ -ca.?- ⁩ σὺν τῶι τρι]ηραρχήματι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] περιζωμάτ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πρ]άσσων τιμ[ὴν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θήσουσι[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τυλείω̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν τιμὴ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ήσουσιν [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95
στ[⁦ -ca.?- ⁩]
συ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τε[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩   ̣ήσο]υ̣σ̣ι
5(δραχμ ) ιη [⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμαὶ)] β (ὀβολ 1)
σω̣[⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμ ) β (ὀβολ 1 1/2)
ρωσε̣[⁦ -ca.?- ⁩ ήσο]υσι (δραχμ ) ρκ
ωμ[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ε̣ι̣ (δραχμ ) ρπ
τέλ̣[ος (?)⁦ -ca.?- ⁩] λίνου τὸ
10[⁦ -ca.?- ⁩] τέλος
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ ταλαν-
⁦ -ca.?- ⁩]ήσουσι (δραχμ ) [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96
ἐτέλει. ὅσο[υ] δʼ ἂγ(*) χρείαν ἔχω̣[μεν ⁦ -ca.?- ⁩]
σεται τῶ[ι ο]ἰκονόμωι παρὰ [⁦ -ca.?- ⁩ τῶν τὴν ⁦ -ca.?- ⁩]
τρηρὰν ἠγ[ορα]κότων το[  ̣  ̣  ̣] \τιμῆς/   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩].
——
(*) δὲ οἰκονό[μος] καὶ ὁ ἀντιγραφ[εὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
5ἐκ δ̣ὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ε̣ψαν κατα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμαὶ) ε[  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97
[⁦ -ca.?- ⁩ οἰκ]ονόμου καὶ ἀντιγ[ρα]φέως καὶ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[περὶ μὲν αὐτῶν ὁ βασι]λεὺς διαγνώσεται, τῆς δ̣ὲ̣ [λινο]κ[α-]
[λάμης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπαρχ]έ̣τω στέρησις κ[αὶ π]ρ[οσαπ]οπρασσέ-
[σθωσαν δίκηι νικηθ]έντες τοῦ (ταλάντου) (δραχμὰς) Α.
5[ὁ δὲ ⁦ -ca.?- ⁩]θεις ἐπὶ τῶ̣ν [- ca.10 - Ἀ]λεξαν-
[δρει ⁦ -ca.?- ⁩ παρα]λαβὼν τὴν λινο̣[καλάμην (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δε]καμναῖον καθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑφ]ανταῖς τοῖς συ̣[ντελοῦσι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ένοις εἰς τὸ βα[σιλικὸν ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩ σ]ταλέντος ὑ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀγ]οραῖον λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩], εἰς δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀ̣νε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98
[⁦ -ca.?- ⁩] (πεντα)π(ήχεων) γ ἀν(ὰ) (δραχμὰς) [⁦ -ca.?- ⁩]κο
[⁦ -ca.?- ⁩]ις (ὀκτωκαιδεκα)π(ήχεων) ἀν(ὰ) κϛ, ἄλλω̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀν(ὰ) (δραχμὰς) μ, ἄλλων ἀν(ὰ) (δραχμὰς) [⁦ -ca.?- ⁩]ων (ὀκτωκαιδεκα)π(ήχεων)
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀν(ὰ) (δραχμὰς) ζ, χιτώνων [⁦ -ca.?- ⁩] ἀν(ὰ) (δραχμὰς) ζ.
5[⁦ -ca.?- ⁩] ὅσου ἂν κ̣αθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὸ τέλος π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων τῶν κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] εἰκοστὴν [⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ τῶν α[⁦ -ca.?- ⁩] τ[ῶ]ν ὀθονίω[ν]
10[τῶν εἰς] τὸ βασιλικ[ὸν συντελουμένων (?)⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99
(hand 10) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ν [μ]ηθὲν [  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενος τὸ σύμβολ[ο]ν
[⁦ -ca.?- ⁩ οἱ ἐν ταῖς⟧
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν̣ προσορμίσθω συν[  ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ων ὀθ[ο]νίων· οἱ δὲ πλειονα   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ εἰ]ς Ἀλ̣[ε]ξάνδρειαν [- ca.15 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]τω, μηδὲ κωλ[υέτω. ⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 12) [⁦ -ca.?- ⁩] τῆς παρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὴν συντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100
(hand 10) εδ[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς τὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν α[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τῶν δὲ α[⁦ -ca.?- ⁩]
5σχοινιο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]ξαιρε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον)
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣π̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ος
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]λέντων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102
[  ̣  ̣  ̣]νη̣λ̣[  ̣]ιν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]μνημα οὗ ἀν[⁦ -ca.?- ⁩ ἐμ-]
πόρωι ὧν τὸν ἱστ̣[ὸν ⁦ -ca.?- ⁩]
παράδειγμα τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
5τυλείων δὲ του[  ̣]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
τιμὴ λίνου̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
προσκεφ[αλαι ⁦ -ca.?- ⁩]
μον[⁦ -ca.?- ⁩]
κα̣[⁦ -ca.?- ⁩].
10διοσπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103
[προ]ι̣έ̣μενοι τὴν [τιμὴ]ν τῶν [β]υσσί[ν]ων καὶ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[κ]α̣ὶ̣ σ̣τυππείνων καὶ ἐρικῶν, τὰ μὲν ἄλλα χ[⁦ -ca.?- ⁩ τῶι]
[δι]αγράμματι τ[ῶι] ἐκκειμένωι ἐπὶ τῆ[ι ὀ]θο[νιηρᾶι καθότι]
[γ]έγραπται ἐν τῶ[ι διορθ]ώ̣ματι τούτωι χρήσοντα[ι   ̣]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
5[π]ράξονται δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣μένων τῶμ(*) μὲ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ λίνον ἐκ τιμήσεως π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ένου παρʼ ἑκάσ̣τ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ τ]ῶν ἄλλων γεν[ῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]ποδομένου δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τῶν δὲ ἀνδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ης λοιπῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]άσαντες [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νται πρὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ὁ ἀντ[ιγραφεὺς   ̣  ̣  ̣]τωσαν
[⁦ -ca.?- ⁩] \τὰ συν/[ε(?)]σφραγισμ[ένα(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], γεγράφθω δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ̣ μ̣ει̣σ̣κα[- ca.9 -] \καὶ/ τὸ τουνομα(*) τοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩ πατρόθεν κ]αὶ πατρίδος [καὶ ἐ]κ ποίας πόλεως
5[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ] πόσου ε[- ca.12 -]σ̣ι τὰ τέλη
[⁦ -ca.?- ⁩]αν[- ca.16 -] σφραγῖδα
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105
[⁦ -ca.?- ⁩ τάλ]αντα πεν-
⁦ -ca.?- ⁩] τὸ δὲ πέμπτ[ον]
[  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκ τῆς χώρα[ς].
——
οἱ δὲ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ πραξαν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5τὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
τῶι ἐμπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τωσαν [⁦ -ca.?- ⁩]
λοιπὸν ἐφ[⁦ -ca.?- ⁩]
τραπεζ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
10οἱ δὲ εἰς[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106
πάντων [⁦ -ca.?- ⁩]
συντελουν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐρεῶν καὶ τῶ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
ταῦτα τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]αν δὲ τῆι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σέσθωσαν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ται. οἱ δ̣[ὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σαν πρὸς τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ις ὑπάρχει [⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ὑφα̣ν[τῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣σεται [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]ν̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107
τὰ ἐν ἐμπορίωι τέλη ε[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν τὴν]
ὠνὴν ἐχ̣[ό]ντων ἐξ οὗ ἂν νομοῦ τ̣[ὰς ἐρέας ἐξάγωσιν .(?)]
——
μεριζέ[σθ]ωσαν δὲ ἀπὸ τῆς τιμ[ῆς ⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν] ἐρεῶν τῶν κατʼ Ἀλεξά[νδρειαν ⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.17 -]ηθέντων.
[- ca.18 -]ου γινομένου τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.19 -]ν μέρος δια[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.20 -] τοὺς δὲ αγ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.22 -]εντες ἐπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[- ca.22 -] τῆς φυλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.26 -]ος[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr1a
[⁦ -ca.?- ⁩]κον πραξ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λη ἑκαστ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὸ ἐπ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1b
[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ἱ γυρτοπ[ῶλαι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πῶλα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ὐδὲν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1c
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκ τοῦ νομοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων ἐν τῶι ν[ομῶι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνται μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τοὺς ἔχ[οντας τὴν ὠνὴν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] παρʼ αὐτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ σύ]μβολον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γωσιν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣σαμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1d
[⁦ -ca.?- ⁩]αν λείας δια[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν τὴν στέ[ρησιν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]. ἐὰν δέ τι̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σηται, ἀπ[οτινέτω ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ τοῖς τὴν] ὠνὴν ἔχ[ουσι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]των [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ροι ὡς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1e
[ὑ]πὲρ ἀναφορ[ῶν]
διορθώσον[ται ⁦ -ca.?- ⁩]
τιμὴν [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπογ[⁦ -ca.?- ⁩]
5των̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ως[⁦ -ca.?- ⁩]
λογει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σου[⁦ -ca.?- ⁩]
σε[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1f
[⁦ -ca.?- ⁩]ες ἐν τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηι συγγραφῆ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ελης τοῦ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υσιν ἀπ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] τῆ̣ι̣ ὠν̣[ῆι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰ]δ̣ί̣οις [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σες[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιο̣ν̣ εκα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνε[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1g
[⁦ -ca.?- ⁩]φον καὶ θεα̣  ̣ε̣ς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣εποι[ῆ]σθαι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γρ]άφηι μηθεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γρ]αμμ[  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ γρ]αμμα[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 2 lines
8[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ων συ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]των κ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]αι κα[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2a
⁦ vac. ? ⁩ Fr2b
[⁦ -ca.?- ⁩]ωτης
[⁦ -ca.?- ⁩]εως
[⁦ -ca.?- ⁩]του
Fr2c
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ρα̣ζουσ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν απ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν ἐν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οι ὅτι οὐ κεῖτ̣[αι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ιαν ἀποτιν[έτω ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ξ[  ̣  ̣  ̣] ἐκ τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιν. [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2d
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀπεγράψαντ[ο ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σειν ἀπεγράψα̣[ντο ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὸν νομὸν α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ συμβολο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]υ μετα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ \ἐὰν/ εἰσετ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]παγγειλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντες [⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2e
διδότω[⁦ -ca.?- ⁩]
τιμὴν τ[ὴ]ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
νιζομεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐὰν δὲ ἀν̣[τιλέγηι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
5ἐπικριν[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς τὴν κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ἐξέστ̣[ω ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]η̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2f
[οἱ τὴν] ὠνὴν ἔχοντε̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρουμένων τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεν[  ̣]ν καὶ ει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐμ(*) μηνὶ Χ̣[οιὰχ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν] μηνὶ Χοιὰχ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣υς κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εως κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νων. [⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2g
[⁦ -ca.?- ⁩]μου [  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς κληρο[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐξω
[⁦ -ca.?- ⁩ καθά]π̣ε̣ρ καὶ
5[ἐν τῶι ⁦ -ca.?- ⁩ γέ]γραπται
[⁦ -ca.?- ⁩]νέμοντες
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]αγ̣καῖοι
[⁦ -ca.?- ⁩]α \ἀπο/τελου[  ̣  ̣  ̣]
Fr2h
[⁦ -ca.?- ⁩]δοις νε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἰδίοις [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2i
⁦ vac. ? ⁩ Fr3a
[⁦ -ca.?- ⁩]ηι κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πηι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἡ λεία [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιοτι δου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ην ἐν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr3b
[⁦ -ca.?- ⁩]ενων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ οἰ]κονόμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ αὐτο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μη ε[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4a
[⁦ -ca.?- ⁩]στου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φεσθαι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σαν κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μένους [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ν]ομάρχηι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἕκαστος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ς λείας̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εστρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τως[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4c
[⁦ -ca.?- ⁩]τωσαν
[⁦ -ca.?- ⁩ οἰ]κονόμου
[⁦ -ca.?- ⁩] μηνὸς
[⁦ -ca.?- ⁩ ὡς δὲ οἱ Αἰγύπτιοι ἄγουσι μηνὸς] Τῦβι
5[⁦ -ca.?- ⁩]νται, μὴ
[⁦ -ca.?- ⁩].
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἐξ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]πιτιμ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]την[  ̣  ̣]
Fr4d
[⁦ -ca.?- ⁩]δεκαλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
3[⁦ -ca.?- ⁩]ποδε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τισα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ι ἀπο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ημ̣εν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
8[⁦ -ca.?- ⁩]ς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ναι[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4e
[⁦ -ca.?- ⁩]οι ε̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρημεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι ὑποζ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρατεια[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]οι μελ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν τρε[φομεν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ασω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4f
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντο ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀποτι[νέτωσαν ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]τες κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του αγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τη[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4g
οι[⁦ -ca.?- ⁩]
——
οι[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4h
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αν δὲ οἱ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ισιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς συν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μητροπ[ολ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οπ[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4i
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]τιγραφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παρὰ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἐνιαυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν ἡμέ]ραις τ[ριάκοντα ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αν του̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὴν ὠ]νὴν ἠγορ[ακ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υσιν ο̣ἱ α[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ος το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ο̣ἰ̣κίαι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr4k
⁦ vac. ? ⁩ Fr4m
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] καθότ[ι]
[γέγραπται ἐν τῶι νόμωι (?)⁦ -ca.?- ⁩] την
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ τὰ
5[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἐὰν
[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ατι
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐνν]ό̣μ̣ιον
[⁦ -ca.?- ⁩]τε
Fr4n
⁦ vac. ? ⁩ Fr5a
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀντιγ[ραφ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἔννομοι η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ρὸς τοὺς ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ην αυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ης ἀπογρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] γένηται [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι ἐν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr5b
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ρεφομε[ν  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωι τρεφο-
[μεν ⁦ -ca.?- ⁩]αι τῆι
[⁦ -ca.?- ⁩]ατα
5[⁦ -ca.?- ⁩]σαι τη[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]προεσ-
[⁦ -ca.?- ⁩] προβατ[  ̣  ̣]
Fr5c
[⁦ -ca.?- ⁩]ρα τη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] νεμετ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]άσθω το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐὰν [δέ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ντι η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τῆς λεί̣[ας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ε[τ]αγμ̣[έν ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr5d
[⁦ -ca.?- ⁩] οἱ τὴν ὠ[νὴν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῖς λογ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] γίνεσθαι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αλοις ο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ιν ἐν ἡμ[έραις ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣αι ἑκα̣[στ ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6a
[⁦ -ca.?- ⁩]νη[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν κομ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] χαλκοῦ [  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὸ̣μ(*) παρακο̣[μι]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ατ  ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὴν εκτ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων εἰς Ἀλε[ξάν-]
[δρειαν ⁦ -ca.?- ⁩] ἐγγύους
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦ οἰκονόμου
10[⁦ -ca.?- ⁩] κατὰ τρίμη-
[νον ⁦ -ca.?- ⁩ ἔγ]γυον παραμονῆς
[⁦ -ca.?- ⁩] ὁ καθεστηκὼς
[⁦ -ca.?- ⁩]αν δὲ οἱ ζυ-
[τοπ  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩] τοῦ κατέρ̣γου
Fr6b

—— κρ[⁦ -ca.?- ⁩]
οι[⁦ -ca.?- ⁩]
το[⁦ -ca.?- ⁩]
——
καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
μην[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6b+Fr4l
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣σο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τὸ ἐνν[όμιον ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πραξοντ̣[- ca.10 -]α̣ δὲ
[- ca.17 -]μενα ἀπ̣[- ca.9 -]ου ἐν
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ μηνὸς] Ὑ̣περβερε[ταίου τοῦ   ̣]ζ (ἔτους),
[ὡς δὲ οἱ Αἰγύπτιοι ἄ]γουσιν ἀπ[ὸ μηνὸς Μ]εσορή,
[- ca.15 -]λεις καὶ π[- ca.9 -] κε (ἔτους)
[- ca.13 - ἀπὸ] μηνὸς Δύστ[ρου,]
[Αἰγυπτίων δὲ ἀπὸ μη]νὸς Μεχὶρ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.14 - τ]ῶι κϛ (ἔτει), εἰς μῆνα   ̣[  ̣  ̣]α̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς δὲ οἱ] Αἰγύπτιοι ἄγουσι[ν εἰ]ς̣
[μῆνα(?)- ca.10 -] τῆς αὐτῆς λείας [  ̣  ̣  ̣]ωι
[- ca.11 - πρᾶ]ξαι τὸ ἐννόμιον.
Fr6d+Fr4b
[⁦ -ca.?- ⁩]του[⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ἰκίαι κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νωι χρόνω[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] τὸν νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸν πρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω ει[  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣]ν δέ τι̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ λαμβά̣ν̣[ηι ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπ]οτινέτ[ω (δραχμὰς)   ̣ ἐπ]ίτιμον, πρ[οσαποτινέτω]
[δὲ] καὶ τοῖς [- ca.9 -]δεκα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]φου τὸ ἐνν[όμιον   ̣  ̣  ̣]σ̣ον η[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] τῶι τετ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰς τὸ βα[σιλικόν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς του[- ca.10 -]ς τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υς ἀπογραφεν[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6e
[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ραφον α[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]βαλοντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔ]στω τοῦ β[ασιλ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δὲ] μὴ δῶι ἀ-
[παιτηθεὶς(?) ἢ ⁦ -ca.?- ⁩] μὴ δῶι
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἄλλοι τινὲς.
Fr6f
[⁦ -ca.?- ⁩]τοι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δὲ ἔκδ]εια γένητ̣[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ος δʼ ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ν γεγραμ[μέν ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6g
εχ[⁦ -ca.?- ⁩]
10σφραγ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6h
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐλαμβαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ζυτοπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ήσωντα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν τῆι κ]ώμηι ἐφʼ ἡμ[έρας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ τ]ρίμηνον συ[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηι τό τε ἔτος καὶ [τὸ ὄνομα ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πατρόθ(?)]εν καὶ τὴν κώμην ἐ[ν ἧι οἰκοῦσιν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὄ]νομα καὶ [  ̣  ̣  ̣] παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣σ̣ιν ἢ   ̣  ̣  ̣π  ̣[  ̣]ς τὴν̣
Fr6b+Fr4l
[ὡς δὲ οἱ Αἰγύπτιοι ἄ]γουσιν ἀπ[ὸ μηνὸς Μ]εσορή,
[- ca.15 -]λεις καὶ π[- ca.9 -] κε (ἔτους)
[- ca.13 - ἀπὸ] μηνὸς Δύστ[ρου,]
[Αἰγυπτίων δὲ ἀπὸ μη]νὸς Μεχὶρ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.14 - τ]ῶι κϛ (ἔτει), εἰς μῆνα   ̣[  ̣  ̣]α̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς δὲ οἱ] Αἰγύπτιοι ἄγουσι[ν εἰ]ς̣
[μῆνα(?)- ca.10 -] τῆς αὐτῆς λείας [  ̣  ̣  ̣]ωι
[- ca.11 - πρᾶ]ξαι τὸ ἐννόμιον.
Fr6d+Fr4b
[⁦ -ca.?- ⁩]του[⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ἰκίαι κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νωι χρόνω[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] τὸν νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸν πρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω ει[  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣]ν δέ τι̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ λαμβά̣ν̣[ηι ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπ]οτινέτ[ω (δραχμὰς)   ̣ ἐπ]ίτιμον, πρ[οσαποτινέτω]
[δὲ] καὶ τοῖς [- ca.9 -]δεκα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]φου τὸ ἐνν[όμιον   ̣  ̣  ̣]σ̣ον η[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] τῶι τετ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰς τὸ βα[σιλικόν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς του[- ca.10 -]ς τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υς ἀπογραφεν[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6e
[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ραφον α[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]βαλοντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔ]στω τοῦ β[ασιλ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δὲ] μὴ δῶι ἀ-
[παιτηθεὶς(?) ἢ ⁦ -ca.?- ⁩] μὴ δῶι
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἄλλοι τινὲς.
Fr6f
[⁦ -ca.?- ⁩]τοι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δὲ ἔκδ]εια γένητ̣[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ος δʼ ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ν γεγραμ[μέν ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6g
εχ[⁦ -ca.?- ⁩]
10σφραγ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr6h
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐλαμβαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ζυτοπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ήσωντα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν τῆι κ]ώμηι ἐφʼ ἡμ[έρας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ τ]ρίμηνον συ[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηι τό τε ἔτος καὶ [τὸ ὄνομα ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πατρόθ(?)]εν καὶ τὴν κώμην ἐ[ν ἧι οἰκοῦσιν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὄ]νομα καὶ [  ̣  ̣  ̣] παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣σ̣ιν ἢ   ̣  ̣  ̣π  ̣[  ̣]ς τὴν̣

Apparatus


^ 13.11-12. l. ποιή|σηι
^ 13.13. l. ἐν
^ 15.15. corr. ex
^ 16.8. γεγενημέ]ν\α/⟦[γεγενημε]ν⟦οι⟧γεγενημε]ν\α/⟦[γεγενημε]ν⟦οι⟧⟧ corr. ex [γεγενημε]ν⟦οι⟧
^ 19.9. l. ἐὰν
^ 20.2. παρακαλοῦντ\ο/ςσ corr. ex παρακαλουντ⟦ε⟧
^ 20.8. corr. ex φη⟦σου⟧
^ 20.11. l. αὐτὰ
^ 21.8. l. ἐὰν
^ 22.1. l. ἐὰν
^ 22.2. l. κοινωνούντων
^ 24.11. l. <σ>υντιμήσεως
^ 27.7. l. τὸ
^ 29.6. ο\ἰκο/ῦσινυσιν corr. ex ουσιν
^ 30.6. ατὰατα corr. ex ⟦τ⟧
^ 30.17-18. l. γράψα|ς
^ 30.18. l. δότω
^ 31,ctr.4. l. ἐν
^ 31,ctr.17. corr. ex απο[σ]φραγισματοσ
^ 32.16. l. τὸν
^ 33.13. l. ἐν
^ 34.7-8. l. ὑπο|λογισθήσεται
^ 36.8. l. τὰ
^ 37.6. l. τὰ ἀντίγραφα
^ 38.2. δι\ω/ρθωσ\ά/μεθαμεθα corr. ex δι⟦ο⟧
^ 39.6. l. κολοκύνθου
^ 39.10. corr. ex
^ 40.10. corr. ex σησαμινο⟦υ⟧
^ 40.10. corr. ex το⟦υ⟧
^ 40.10. corr. ex κν[η]κινο⟦υ⟧
^ 40.10. l. κολοκυνθίνου
^ 40.11. l. τὸν
^ 40.13. l. τὸν
^ 40.15. l. τὸν
^ 40.16. l. τὸν
^ 41,r.4. ὰα corr. ex ⟦δι⟧
^ 41,r.13. l. τεταγμένος
^ 41,v.28. καθήκ\ε/ινιν corr. ex καθηκ⟦η⟧
^ 41,v.17. l. ἐὰν
^ 42.13. l. <ἢ συν>κομίζειν
^ 42.16. l. ὅσον
^ 42.16. corr. ex εκ[α]στο⟦ν⟧
^ 42.16. l. κατέσπαρκεν
^ 42.17. corr. ex πο[σο]`⟦ν⟧
^ 43,r.12. corr. ex εχουσι⟦ν⟧
^ 44.14. corr. ex υποδεχεσθω⟦σα[ν]`⟧
^ 45.9. μεμ\ε/ρισμένονρισμενον corr. ex μεμ⟦η⟧
^ 45.11. l. τὸν
^ 45.14. l. ἱκανὰ
^ 46.6. l. ἀποτινέτω
^ 46.16. l. καθʼ
^ 47.2. l. πο<ι>είσθω
^ 47.7. corr. ex αποτ⟦ε⟧
^ 47.13. συνταξάσ\θ/ωω corr. ex συνταξαστω
^ 47.14-15. l. λαμβάνον|τας
^ 48.5. l. οἰκονό<μο>ς
^ 48.8. l. ἐὰν
^ 48.9. corr. ex δ⟦η⟧
^ 48.9. corr. ex εξ⟦ο⟧
^ 48.14. corr. ex επικ[η]ρυσσατωσαν
^ 48.17. l. κυρωθέντος
^ 49.19. l. ἄλλοθέν
^ 49.22. l. ὠν<ὴν>
^ 50.9. l. ἀνηλώσ<ε>ιν
^ 50.10. corr. ex σ⟦ε⟧
^ 50.21. l. τὸν
^ 51.8. l. παρασφραγισμόν
^ 51.13. τ\ὸ/νν corr. ex τ⟦η⟧
^ 51.21. εε corr. ex ⟦δ⟧
^ 51.22. l. τὴν
^ 51.22. l. τὸν
^ 52.18. l. ἐν
^ 52.24. l. κομίζωσιν
^ 52.27. l. ἐν
^ 53.10. l. τὴν
^ 53.20. l. τὸν
^ 53.22. κολοκυ[ν]τί\ν/ουου corr. ex κολοκυ[ν]τι⟦κο⟧
^ 54.12. τ\ὴ/νν corr. ex τ⟦ω⟧
^ 54.13. l. στέρησις
^ 54.14. corr. ex χωριζεσθω⟦σαν⟧
^ 55.16. l. ἂν
^ 55.18. corr. ex τουτ⟦οι[σ]`⟧
^ 55.20. corr. ex ελαιουργιον
^ 55.22. l. οἰκον<όμ>ου
^ 55.23. l. [ἀ]ποτινέτω
^ 56.13. corr. ex επι
^ 57.3. l. τὴν
^ 57.8. δείξωμενδειξωμεν corr. ex ⟦παρα⟧
^ 57.8. l. τῶν
^ 57.22. corr. ex επ[ακο]λουθησ⟦ονται⟧
^ 60.10. l. κρότων<α>
^ 67.12. l. πράξετα<ι>
^ 68.1. l. [Φα]ρβα<ι>θίτηι
^ 68.19. l. ἄλλοι<ς>
^ 72.18. l. Θηβα<ί>δι
^ 76.5. l. ἐὰν
^ 88.14. πωλή\σ/ουσιουσι corr. ex πωλη⟦λ⟧
^ 91.9. corr. ex απο\δι/δο⟦υ⟧
^ 93.3. l. τῶν
^ 96.1. l. ἂν
^ 96.4. corr. ex ο⟦ι⟧
^ 103.5. l. τῶν
^ 104.3. l. ὄνομα
^ Fr2f.4. l. ἐν
^ Fr6a.4. l. [τ]ὸν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.249 [xml]

263 BC ?
[Reprinted from: .] P.Rev. xxxvi-xxxvii
[Reprinted in: p.rev.2nded] P.Rev. (2nd ed) xxxvi-xxxvii

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.299 [xml]

259/8 BC ?
[Reprinted from: .] P.Rev. xxxviii-lviii
[Reprinted in: p.rev.2nded] P.Rev. (2nd ed) xxxviii-lviii

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.258 [xml]

III sac ?
[Reprinted from: .] P.Rev. i-xxi
[Reprinted in: p.rev.2nded] P.Rev. (2nd ed) i.xxi

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 8859 Translation (English) [xml]

textpart

2 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

21 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1  (column 37) … copy… King Ptolemy to all the stratêgoi and (all) the hipparchai and the hêgemones and the nomarchai and the toparchai and the oikonomoi and the antigrapheis and the basilikoi grammateis and the libyarchai and the archiphylakitai, greetings. We have sent to you copies of the decree, in accordance with which it is necessary to pay the sixth to Arsinoë Philadelphos. Therefore, let it be a matter of concern to you that payment occur in accordance with these regulations. Farewell. Year 23, Dios 2[ --- ]. As many as have vineyards or gardens in any way whatsoever, let them all—either they themselves or their managers or those farming their possessions— give oaths from year 18 to year 21 to the agents of Satyros and the eklogistai appointed by Satyros, in accordance with the laws, (oaths indicating) the amount of their produce and to what temple they gave the one-sixth tax (apomoira) and how much (they gave) this year. And similarly, (let) the priests also, each of them, (give oaths indicating) from what kind of property they were receiving however much wine or money (they received) in this year. And similarly, let the basilikoi grammateis and the … give… oaths of these… (J. Bauschatz, Law and Enforcement, p. 321)

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

20 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

20 

textpart

3 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

2 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

9 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

4 

textpart

6 

textpart

9 

textpart

1 

textpart

6 

textpart

1 

textpart

4 

textpart

6 

textpart

9 

textpart

1