Papyri.info

sign in

p.ross.georg.2.18 = HGV P.Ross. Georg. 2 18 = Trismegistos 12886 = oxford-ipap.apis.468DDbDP transcription: p.ross.georg.2.18 [xml]

AD 140 Arsinoite

FrA
Traces 1 line
2[τοῖς δεῖνι καὶ δεῖνι -ca.?- βιβλιοφύλαξιν ἐγκτήσεων Ἀρσινο]είτου. vac. ? [ -ca.?- ]
[παρὰ τοῦ δεῖνος -ca.?- τραπεζίτου -ca.?- τραπέζης -ca.?- ] ω̣ν̣. vac. ? ἔστ̣[ιν τ]ὰ διʼ ἐμ[οῦ χ̣ρ̣η̣μ̣α̣τ̣ι̣σ̣θ̣έ̣ν̣τ̣α̣]
[τῷ Τῦβι μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος τρίτου ἔτους Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλί]ου Ἁδρ[ιαν]οῦ Ἀν[τωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς]·
I
5[ὁ δεῖνα -ca.?- καὶ ὁ δεῖνα -ca.?- καὶ ὁ δεῖνα -ca.?- ] οἱ γ Θ[έ]ωνι Πτο[λεμαίου -ca.?- ]
[ἀπέχειν τὸν Θέωνα παρὰ τῶν προγεγραμμένων ἃς ὤφειλον κατὰ διαγραφὴν τραπέζης] ἣν καὶ [ἀνα]δέ[δωκεν αὐτοῖς εἰς ἀκύρωσιν ἀργ(υρίου) δραχμ(ὰς) -ca.?- ]
[μηδʼ ἐπελεύσεσθαι αὐτὸν ἐπὶ τοὺς προγεγραμμένους περὶ μηδενὸς ἁπλῶς πράγματος] μ̣έχρι τῆς ἐνε[στώσης ἡμέρας -ca.?- ]
II
[ -ca.?- ] τοῦ Ἑρμ[ί]ου̣ Πέ[ρσῃ τῆς ἐπιγονῆς (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣έσσαρες   ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο καθʼ ἣν ἔχει α[ὐτοῦ -ca.?- ]
III
[ -ca.?- ] οὐλ(ὴ) ὀφρύι δεξιᾷ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔτους Ἀν]τωνείνου Καίσ[αρος τοῦ κυρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε ὁ Πανίσκος ὁ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- μὴ ἐ]νκαλεῖν διὰ [τὸ -ca.?- ]
15[ -ca.?- καθαρὰ ἀπὸ παντὸς ὀφειλήματο]ς δημοσί[ου -ca.?- ]
IV
[ -ca.?- αὐλήτ(?)]ριδι μετὰ [κυρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τάσσομε[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- μι]σθοῦ λαμ[βανούσης (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παραμ[ονη -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
FrB
V
[ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι -ca.?- Ἁρποκρ]ατίωνο[ς Σωσικοσ]μείῳ τῷ καὶ Ἀλ[θαιεῖ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θων ἰς[ -ca.?- ]κου ἔργου ἴ(*)σα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ] διακοσ̣[ίας ἑξήκο]ντα vac. ? [ -ca.?- ]
VI
[ὁ δεῖνα -ca.?- Τρύφωνι Ἀ]πολλω[νί]ου ἀν[αγρ(φομένῳ)] ἐπ ἀμφόδου Ἀπο[λλωνίου -ca.?- κυβερνήτῃ]
25[ -ca.?- πλοίου ἀγω]γῆς ἀρταβῶν ἑ̣ξ̣[α]κοσίων . ἔχειν τ[ὸν Τρύφωνα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- τῶν συμπεφωνημένων ναύλου]
[τοῦ προκειμένου] πλοίου εἰς ὃ ἀν[α]λ̣ήμψεται ἀπὸ ὅ[ρμου -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἀποκατα]στήσει εἰς ὅρμον Λ̣[ι]θίνης τοῦ Σαείτου [καὶ παραδώσει σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβροχα ἐπὶ λόγου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀρ]γ(υρίου) (δραχμὰς) τετρακοσίας καὶ λήμψεται σπον[δῆς -ca.?- ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καθαρὰς ἀπὸ πάντων πλὴν ἑορτικῶν]
[ἐγγαρειῶν διαπεισ]μάτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν Τρύφ[ωνα, τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ]
30[ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐκ]βολῆς καὶ παραμένει ἐὰν μὲν εἰς τὴ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ανηγύρει ἡμέρα[ν], ὃ δʼ ἂν πλείω ἐὰν α[ὐτὸν(?) παρακατάσχῃ δώσει ὑπὲρ ἡμέρας ἑκάστης ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ]
[ -ca.?- τοῦ Τρύφωνο]ς ἑαυτῷ π̣α̣ρεχομένου τοὺς αὐταρκ[εῖς ναυτικοὺς καὶ τὴν τοῦ πλοίου ἐντελῆ χορηγίαν -ca.?- καὶ -ca.?- ]
[ὁρμιεῖ ἐπὶ τῶν ἀσφαλεσ]τάτων καὶ ἀ[πο]δεδειγμένων τόπων [ταῖς καθηκούσαις ὥραις. οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσει -ca.?- δώσει τὴν ἐν -ca.?- ]
[τῶν ὁμοίων τιμὴν. τὸν δʼ ἀπόπλου]ν ποιήσετ̣[αι] τῆι ϛ τοῦ ἐνεστῶτος μη[νὸς Τῦβι. -ca.?- ]
VII
35[ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι -ca.?- τῷ κα]ὶ Ἀλθαιεῖ τ[ῶν] ἱερονείκων(*) καὶ ἀτελῶν. ἀ[πέχειν τὸν δεῖνα -ca.?- παρὰ τοῦ δεῖνος -ca.?- ἃς ὤφειλεν αὐτῷ κατὰ διαγραφὴν τῆς αὐτῆς]
[τραπέζης ἣν καὶ ἀναδέδωκε]ν αὐτῷ εἰ[ς ἀ]κύρωσιν μεθʼ ἃς ἔσχε [πρότερον παρʼ αὐτοῦ -ca.?- ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- μηδὲ ἐπελεύσεσθαι]
[τὸν δεῖνα -ca.?- μηδʼ ἐπὶ τὸν -ca.?- ] ον μηδʼ ἐπ[ὶ τ]ο̣ὺ̣ς̣ παρʼ αὐτ[ο]ῦ περὶ μηδ[ενὸς ἁπλῶς πράγματος μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
VIII
[ὁ δεῖνα -ca.?- τῶν ἱερονείκων](*) καὶ ἀτελῶν Τιβερίῳ Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]νῳ Σευή[ρῳ -ca.?- καὶ τῇ δεῖνι -ca.?- ]
40[ -ca.?- μετὰ κ]υ̣ρίου καὶ ἐνγύου εἰς ἔ[κτισι]ν̣ τοῦ προγ[εγραμμένου -ca.?- ἔχειν αὐτοὺς παρὰ τοῦ δεῖνος -ca.?- χρῆσιν -ca.?- ]
[ἃς καὶ ἀποδώσουσιν ἐξ ἀ]λληλενγύης ἐν μ[ηνὶ Παῦ]νι τοῦ ἐν[εστῶτος τρίτου ἔτους Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ] το[ὺ]ς τόκους [ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
FrC1+C2,1+D
IX
[ -ca.?- ]λ̣  ̣ε[  ̣  ̣]υ  ̣εχειν
45[ -ca.?- ]σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣[  ̣  ̣]σι [ -ca.?- μεθʼ ἃς ἔσχε πρότερον ἀργ(υρίου) δραχμὰ]ς δέ̣[κα] ἕξ ἐπὶ λόγο(υ)
[ -ca.?- δρ]αχμ[ὰς τριά]κο[ντ]α [  ̣  ̣]  ̣ε  ̣[ -ca.?- ήκ]οντα ἕξ
X
[ -ca.?- ]ρεως ἀπὸ [κώ]μης Σοκ[νοπ]α[ίου Νήσου -ca.?- Σαραπίωνι τοῦ δεῖνος -ca.?- ὡς ἐτῶν] λε οὐ[λὴ] μετ̣ώπωι
[ὥς φησι] ἀπὸ ἀμφόδ[ο(υ) Ταμ]είων τε[ι]μ[ὴν](*) [ -ca.?- τούτου τοιούτο]υ ἀνα[π]ορίφ̣ο̣υ(*) καὶ ἀπέ-
[χει ὁ Σαρα]πίων τὴν τειμὴ[ν](*) [ἀρ]γ(υρίου) (δραχμὰς) τρια̣κ̣ο[σίας -ca.?- ] vac. ?
XI
50  ̣  ̣  ̣  ̣ς ὁ καὶ Πα]σίων Μύσθου δ[ιʼ ἐπισ]τάλματος [τῷ δεῖνι -ca.?- τιμὴν -ca.?- ω]ν αἰγῶν πέντε ἀρνῶν
[οὓς καὶ] παρείληφεν ὁ Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ὁ καὶ Πα[σίων τούτους τοιούτους ἀναπορρίφους καὶ ἀπέχει ὁ δεῖνα -ca.?- ]ς ἀργυρίου δραχμὰς
[χι]λίας τετρακο[σ]ί[ας] vac. ? [ -ca.?- ] vac. ?
XII
[Ἡρακλεί]δης Ἡρακλείδους τοῦ Σαραπίωνος μ [ -ca.?- Ἑρμιόνῃ τῇ τοῦ δεῖνος -ca.?- ] ἀπὸ ἀμφόδο(υ) Μακεδό-
[νω]ν μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Εὐβού[λου τοῦ δεῖνος. ἀπέχειν τὴν Ἑρμιόνην παρὰ τοῦ Ἡρακλείδους ἃς ὤφειλεν αὐτὸς] κατὰ διαγρ(αφὴν) τῆς αὐτ(ῆς)
55[τρ]α̣πέζης ἣν καὶ ἀναδέδωκεν αὐτῷ εἰς [ἀκύρωσιν ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- μηδʼ ἐπελεύσε]σθαι τὴν Ἑρμιόνην
[ἐπ]ὶ τὸν Ἡρακλείδην περὶ μηδενὸς ἁπλῶ[ς πράγματος μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας -ca.?- ] vac. ?
XIII
[Ποσει]δώνιος Ποσειδωνίου Σαρᾶτι Σαραπίω[νος -ca.?- ]έχειν τὸν Σαρᾶν λοι-
[πὰ]ς ὀψωνίων τῶν μέχρι τῆς λ τοῦ διελη[λυθότος μηνὸς Χοίαχ -ca.?- ] ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τεσαράκοντα(*)
[μὴ] ἐλαττουμένου τοῦ Πο[σε]ιδωνί[ο]υ ὑπ[ὲρ ὧν ὀφείλει αὐτῷ ὁ Σαρᾶς -ca.?- ] vac. ?
XIV
60[Ἀμμων]άριον Διοσκόρου μετὰ κ[υ]ρίου το[ῦ ἀ]νδ[ρὸς τοῦ δεῖνος] Ἀπολιναρίῳ τοῦ δεῖνος ὡς ἐτῶν -ca.?- οὐλὴ -ca.?- [ἀρι]στ(ερ ). vac. ? ἔχειν τὸν Ἀπ̣ο̣-
[λιν]άριον παραθήκην ἀργ[υρί]ου δραχμὰς [ -ca.?- ἣν καὶ ἀποδώσει ὁ Ἀπολινάριος ὅποτε ἐὰν αἱρῇ ἡ Ἀμμωνάριον ἀνυπερ]θέτως.
XV
[ -ca.?- ]ων Ἀμμωνίου π[α]τριαδέλφου(*) Σωσικ[οσμίου τοῦ καὶ -ca.?- καὶ ὁ δεῖνα Ἀ]μμωνίου τοῦ Χαι-
[ρήμ]ονος Ἡραΐ(*)δι Ἀμμωνίου μετὰ κυρίου τ[οῦ -ca.?- ἀπέχειν τὴν Ἡραΐδα ὧν εἶχον παρʼ αὐτῆς ο]ἱ προγεγρ(αμμένοι) ἐν παρα-
[θήκ]ῃ κατὰ διαγρ(αφὴν) τραπέζη[ς] ἐπὶ λόγου ἀ[ργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ] vac. ?
XVI
65(PRGrg2,18,FrC1+C2,1+D,XVI,65-76 reprinted in CPapGr1,30 ) XVII
[ὁ δεῖνα -ca.?- Ἀ]μ̣μωνίῳ Ἰ(*)σιδώρου τοῦ Ἀμμων[ίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔχειν τὸν Ἀμμώνιον -ca.?- εἰς λ]όγ[ο(ν)] προδόματος ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι τέσ̣[σ]αρ[ας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τος̣ ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ θολοκαυστῶν καὶ κατακλ[ -ca.?- ]
80[ -ca.?- λαμβάνον]τος αὐτοῦ ὀψωνίου κατὰ μῆνα δραχ[μὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- α]ὐτοῦ παραστήσει, τὰς δὲ τοῦ προδόμα[τος δραχμὰς εἴκοσι τέσσαρας ὑπολογήσει]
[ἐκ τοῦ μηνιαίου ὀψωνίου (?) -ca.?- ἐὰν δὲ] μὴ πα̣ρα̣μ̣είνῃ δώσει τὸ πρόδομα [ -ca.?- ]
XVIII
[ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι τοῦ -ca.?- ]χου τοῦ Σαρᾶτος Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆ[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣ ἐντόκους ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι τέσσαρε[ς](*) [ -ca.?- ]
XIX
85[ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι ὡς] (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) δακ(τύλῳ) μικ(ρῷ) χειρὸ(ς) ἀριστ(ερᾶς)   ̣  ̣  ̣ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ρος [  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ Χαρεῖν[ος(?)] ὥς φησιν ἀπελ[εύθερος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀρι[στερᾶ]ς ἀφήλικ[ι] υἱῶι Ε[ὐ]πόρῳ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ση[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] προκιμε[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η ανθ[ -ca.?- ]
XX
[ὁ δεῖνα -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- γ]εωργε[ίο]υ̣(*) τοῦ Παήσιος μετ[ὰ -ca.?- ]
90[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἣ̣ν καὶ [ἀναδ]έδ[ωκεν αὐτῷ εἰς ἀκύρωσιν (?) -ca.?- ]
FrC2,2
XXI
[  ̣  ̣]πο  ̣  ̣στο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εσαν[ -ca.?- ]
XXII
Ἀμμ[ω]νά[ρ]ιον Δι[οσκόρου (?) -ca.?- μετὰ κυρίου τοῦ δεῖνος τῷ δεῖνι -ca.?- ὡς ἐτῶν -ca.?- οὐλὴ δακτύλῳ]
πρώτῳ Πέρ[σῃ τῆς ἐπιγονῆς -ca.?- ἔχειν τὸν δεῖνα παραθήκην ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ἃς καὶ ἀποδώσει ὅποτε]
95ἐὰν [α]ἱρῆτα[ι ἡ Ἀμμωνάριον ἀνυπερθέτως. -ca.?- ]
XXIII
Ἑλένη ἡ καὶ Σαραπ[ιὰς -ca.?- μετὰ κυρίου τοῦ δεῖνος -ca.?- ]
Θερμουθα[ρ]ί[ῳ -ca.?- ]
98,ms(hand 2) ἐξ(εδόθη)
(hand 1) αἷς τῇ μνᾷ [ -ca.?- ἀκολούθως τῷ γεγο-]
νότι εἰς αὐτὴ[ν δημοσίῳ δανείῳ (?) -ca.?- ]
100ἀρουρῶν τριῶ[ν -ca.?- ]
XXIV
ια Θέων Θέωνος [ -ca.?- ]
κε  ̣  ̣ δι[  ̣]ες[ -ca.?- ]
πλίνθου ὠ̣μ[ῆς (?) -ca.?- ]
μιας τρισχειλ[ίας](*) [ -ca.?- ]
105ἑξήκοντα δύ[ο -ca.?- ]
διακοσίων ἃς [ -ca.?- ]
ἑξακισχειλί[ων](*) [ -ca.?- ]
XXV
ιβ Μύσθης Ἡρώδ[ου -ca.?- ]
ἔχειν τὸν Μύ[σθην εἰς λόγον προδόματος (?) -ca.?- ὁμο-]
110μήτριον αὐτο[ῦ ἀδελφὸν -ca.?- αὐ-]
τῶι οἰκιακὰς [ὑπηρεσίας -ca.?- ]
τῆς τοῦ Ἡρακλ[είδου -ca.?- ]
ὁ Μύσθης τὰς α[ -ca.?- ἐὰν δὲ μὴ παραμείνῃ καθότι]
πρόκιται δώσει [τὸ πρόδομα -ca.?- ]
XXVI
115Σουχίων Μύσθου [ -ca.?- ]
Traces 1 line
FrE1+E2
XXVII
[ὁ δεῖνα -ca.?- Π]ροπαπποσεβ[αστεῖος - ca.53 -]ωνειν[ -ca.?- ]
[- ca.15 -] Ἕρμωνος βοηθο[ῦ διʼ ἐπιστάλμ]ατος Δ[- ca.42 -] παραγ[ενομεν  ̣  ̣ (?)]
[- ca.15 -] μιᾶς ἧς παράξει αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τρ[ -ca.?- ήκο]ντα ὀ[κτὼ] ἐπ̣[ιλόγ]ο(υ)
[- ca.15 -]στον ποιῆσαι, προαπεσχη̣[κ]ότος δὲ αὐ[τοῦ -ca.?- ]   ̣εωσ[  ̣  ̣]επε[λ]ει
XXVIII
120[ὁ δεῖνα -ca.?- ]ρεως ἀπὸ τοῦ Ἡρακλέωνος [ἐ]ποικίου Ἡρ[ακλείδου μερίδος τῷ δεῖνι -ca.?- ]ς ὡς (ἐτῶν) [  ̣ε] οὐληι(*)
[ -ca.?- ὥς] φησιν ἀναγρα(φομένῳ) ἐπʼ ἀμφόδο(ῃ) Φρ[ε]μεί. ἔχειν τ[ὸν δεῖνα χρῆσιν π̣υ̣ρ̣ο̣ῦ̣ ἀρτάβας -ca.?- ] καὶ κρειθῆς(*) νεο[υ](*)
[ -ca.?- ]ου ἀρτάβας ὀκτὼ ἥμισυ , ὧν πάντων τὴν [ἀπόδοσιν ποιήσεται -ca.?- ἀνυπ]ερθέτως ε  ̣  ̣
[ -ca.?- ] μέτρωι δρόμῳ τετραχοινείκωι(*) ε[ -ca.?- χωρὶς ἄλλων ὧν ἔσχεν παρʼ αὐτοῦ κατ]ὰ διαγρ(αφὴν) τῆς α[ὐ-]
[τῆς τραπέζης ἀρ]γ(υρίου) (δραχμῶν) ἑκατὸν ἑξήκοντα καὶ πυροῦ [ἀ]ρταβῶν [ -ca.?- ]
XXIX
125[ὁ δεῖνα -ca.?- ]ου Μουσοπατορεῖος ὁ καὶ Ἀλθαι[ε]ὺς δ[ι]ὰ Μ[αρκίωνος(?) τῷ δεῖνι -ca.?- τῶν ἀπὸ Ὀξυρυγ]χ̣είτου νομοῦ
[ὡς (ἐτῶν) -ca.?- οὐλὴ] πήχ(υι) ἀριστ(ερῷ) κυβερνήτῃ πλοίου ἀ[γ]ωγ̣ῆ̣[ς ἀρταβῶν -ca.?- ἔχειν τὸν δεῖνα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ] ακ̣οσίω̣ν̣   ̣  ̣
[- ca.14 - κ]αὶ σπονδῆς Μέμφεως δραχμὰς δέ̣κ̣[α τέσσαρας τῶν συμπεφωνημένων ναύλου τοῦ προκιμένου πλοίου] εἰς ὃ ἀναλήμ-
[ψεται ἀπὸ ὅρμου Ἄλ]σους τοῦ Ἀρσινοείτου φοίνικος κ̣όμμα̣[τα - ca.41 - καὶ ἀπο]καταστήσει
[εἰς ὅρμον Μέμφεω]ς καὶ παραδώσει σῶα ἀκακούργητα ἀπαρά̣[βροχα ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ὑπὲρ σπονδῆς Μέμφεως] δραχμὰς δέκα
130[τέσσαρας καθαρὰς ἀ]πὸ πάντων πλὴν ἑωρτικῶν(*) [ἐνγ]αρειῶν [διαπεισμάτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν δεῖνα, -ca.?- τὰς δὲ] λοιπὰς τοῦ ναύ-
[λου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χειλίας(*) ἑξακοσίας τεσσαράκοντα ἀπολ̣[ήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς καὶ παραμένει ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς ἡμ]έρας τρεῖς αἷ[ς(?)]
[- ca.9 - μεθʼ ἃς ἐ]ὰν αὐτὸν παρακατάσχηι, δώσει ὑπὲρ [ἡ]μ[έρας ἑκάστης ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- τοῦ δεῖνος ἑαυτῶι] παρεχομέν̣ο̣υ̣
[τοὺς τε αὐτάρκει]ς ναυτικοὺς καὶ τὴν τοῦ πλοίου ἐντελῆ χ[ορηγίαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ὁρμιεῖ ἐπὶ τῶν ἀσφαλεστάτων καὶ ἀ]ποδεδειγμ[έ-]
[νων τόπων τα]ῖς καθηκούσαις ὥραις, ο̣ἵ̣ου δὲ ἐὰν [μ]ὴ̣ π̣[αραδώσει -ca.?- δώσει τὴν ἐν -ca.?- τῶν ὁμοίων τιμὴν].
XXX
135[Ἀθηνόδωρος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λου τῶν ἀπὸ τοῦ Σαείτου νομοῦ Εὐπό[ρωι τοῦ δεῖνος -ca.?- ὡς (ἐτῶν) -ca.?- οὐλὴ -ca.?- ἀριστε]ρᾶς ἀπ-
[έχειν τὸν Εὔπο]ρον λοιπὸν τειμῆς(*) οὗ πέπρ[α]κεν τῷ Ἀθ[ηνοδώρωι -ca.?- ]ς̣ καὶ π[λ]ε̣ι-
[- ca.9 - Ἀθη]ν̣όδωρος ἐν θησαυρῶι πρ[ότ]ερον Ἰουλ[ίου -ca.?- ] ὅλης τειμῆ̣[ς](*)
[ἀργ(υρίου) (δραχμὰς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας ἃ καὶ παρέξεται ὁ Εὔπορος [κ]αθαρὰ ἀπὸ π[αντὸς ὀφειλήματος -ca.?- ]
XXXI
[ὁ δεῖνα καὶ -ca.?- ]ς ἀμφότεροι Φανίου Πτολεμαίου Εὐφιλ̣[ήτου (?) -ca.?- Πτολεμαίῳ τοῦ δεῖνος -ca.?- ἀπέ]χειν [τ]ὸν [Π]τ̣ολε̣-
140[μαῖον παρὰ τῶν] προγεγρα(μμένων) λοιπὰς ὧν ὤφειλον τῇ τετελ[ευτηκυίᾳ - ca.35 - μη]τρὶ Θε̣ρ̣μ̣[ο]υ̣θ̣[α]ρίῳ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrF
XXXII
[ὁ δεῖνα -ca.?- Ἀντ]ι̣νοε̣ὺς διὰ Μαρκίωνος [Ἱε]ρωνύμωι Απ̣[ -ca.?- καὶ τῷ δεῖνι]
[ -ca.?- Τεσε]νούφε[ω]ς ὡς (ἐτῶν) μ ἀσ[ήμ]ῳ τῶν ἀπὸ [τοῦ -ca.?- νομοῦ -ca.?- κυβερνήτῃ]
[ -ca.?- πλοίου ἀγ]ωγῆς ἀ[ρταβ]ῶν πεντακοσ[ί]ων πεν[τ]ήκ̣[οντα ἔχειν τὸν δεῖνα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καὶ σπονδῆς -ca.?- ]
[ἀργ(υρίου) δραχμὰς δ̣έ̣κ̣α̣ ὀκτ]ὼ τῶν [συμπ]ε̣φωνημένων ν[αύλου τοῦ προκιμένου πλοίου εἰς ὃ ἀναλήμψεται ἀπὸ ὅρμου -ca.?- ]
145[ -ca.?- ἐνε]νήκον[τα] καὶ [ἐ]λέας(*) Μενδησίας̣ [ἀ]κολο[ύθως -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἀποκαταστήσε]ι εἰς ὅρμον Ἀν[τ]ινόου ἢ εἰς Κλεο[π]άτριδ[α καὶ παραδώσει σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβροχα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἄ]λλας δραχμὰς πεντήκοντα ἓξ ἐπὶ λόγο[υ καὶ ὑπὲρ σπονδῆς -ca.?- ἀργ(υρίου) δραχμὰς δ̣έ̣κ̣α̣ ὀκτὼ ]
[καθαρὰς ἀπὸ πάντ]ων πλὴν ἑωρτικῶν(*) ἐνγαρειῶν δια[πεισμάτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν κυβερνήτην τὸν δεῖνα, τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου]
[ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- κ]οντα δύο ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβ̣[ολῆς -ca.?- τοῦ δεῖνος ἑαυτῷ παρεχομένου τοὺς αὐτάρκεις ναυτικοὺς]
150[καὶ τὴν τοῦ πλοίου ἐντ]ελῆ χορη̣γίαν οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσε[ι, δώσει τὴν ἐν -ca.?- τῶν ὁμοίων τιμὴν -ca.?- ]
XXXIII
[Ζωϊδοῦς ἡ δεῖνος μετὰ κυρ]ίου τοῦ [σ]υ̣νγενοῦς Σουχᾶ τοῦ Διονυσ[ίου τῷ δεῖνι -ca.?- ἀπέχειν]
[τὸν δεῖνα -ca.?- ἃς εἶ]χεν παρʼ αὐτοῦ ἡ Ζωϊ(*)δοῦς ἐπὶ παραμο[νῇ κατα διαγραφὴν τῆς αὐτῆς]
[τραπέζης ἣν καὶ ἀναδ]έδωκ̣[ε]ν αὐτῇ εἰς ἀκύρωσιν ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀκ̣[τω -ca.?- μηδʼ ἐπελεύσεσθαι τὸν δεῖνα ἐπὶ]
[τὴν Ζωϊδοῦν περὶ μη]δενὸς ἁ[πλῶ]ς πράγματος μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας. [ -ca.?- ]
XXXIV
155[ὁ δεῖνα -ca.?- ]αχου Σωσικόσμειος ὁ καὶ Ζήνειος λο[ -ca.?- τῷ δεῖνι. ἔχειν τὸν δεῖνα παραθήκην ἀργυρίου δραχμὰς]
[ -ca.?- τεσ]σαρά[κοντ]α , ἃς καὶ ἀποδώσει ὅποτε ἐ̣[ὰν αἱρῆται ὁ δεῖνα ἀνυπερθέτως. -ca.?- ]
XXXV
[ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι Ἀφρ]οδεισίου τοῦ Πενεουήρεως Πέρσῃ τ̣ῆ[ς ἐπιγονῆς. ἔχειν τὸν δεῖνα χρῆσιν π̣υ̣ρ̣ο̣ῦ̣ ἀρτάβας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον καὶ μεμετρῆσθαι παρὰ τοῦ Σουχί[ωνος -ca.?- ἀποδώσει μηνὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐνεστ]ῶτος γ (ἔτους) Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυ̣[ρίου ἀνυπερθέτως. -ca.?- ]
160[ -ca.?- ] vac. ?
XXXVI
[ -ca.?- Ἡ]ρακλείδη Διδύ[μου -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]οιπὸν τε̣[ιμῆς](*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς δύο [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ση[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrG1+G2
XXXVII
165[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χηκένα[ι -ca.?- ]
XXXVIII
[ὁ δεῖνα -ca.?- ] ὁ καὶ Ἁρποκρατίω[ν -ca.?- Θαυητίῳ τῇ δεῖνος -ca.?- μετὰ κυρίου τοῦ δεῖνος -ca.?- ]
[ἀπέχει]ν̣ τὴν Θαυήτιον π̣[αρα   ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣ [ -ca.?- ἃς ὤφειλεν αὐτῷ -ca.?- κατὰ διαγραφὴν -ca.?- ]
[καὶ ἀναδ]έδωκεν αὐτῷ εἰς [ἀ]θέτ[ησιν καὶ ἀκύρωσιν -ca.?- ]
XXXIX
170[ὁ δεῖνα -ca.?- ] Πασίωνος ἀπὸ κώμης Φα[ρβαίθεως(?) τῇ δεῖνι -ca.?- ]
[μετὰ κυρ]ίου τοῦ ὁμοπατρίου καὶ ὁμο[μητρίου ἀδελφοῦ τοῦ δεῖνος. ἔχειν αὐτὴν φόρον -ca.?- ]
[θρέμματ]α ἀγελικὰ τέλεια δέκα τ [ -ca.?- ὧν ἐμισθώσατο τῷ δεῖνι θρεμμάτων ἀθανάτων -ca.?- ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) Ἀντωνείνου]
[Καίσαρος] τοῦ κυρίου. τῶν θρεμμάτω[ν ἀ]πογρ(αφέντων) καὶ ἀν[ -ca.?- ]
[τῶν ἐνν]ομίων μέχρι τοῦ ἐνεστῶ[το]ς τρίτου ἔτο[υς Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ὄντων πρὸς τὸν μεμισθωκότα (?) -ca.?- ]
XL
175[ὁ δεῖνα] Διονυσ[ί]ου τ[ο]ῦ Ἰσιδώ̣ρο̣υ Νε[οκ]όσμειος ὁ̣ κ̣[αὶ -ca.?- Χαιρήμονι τοῦ δεῖνος -ca.?- τῶν ἀπὸ τοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νομοῦ κυβερνήτῃ ἰδίου πά[κτ]ωνος ἀγω[γῆς ἀρταβῶν -ca.?- ἔχειν τὸν Χαιρήμονα ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- τῶν συμπε-]
[φωνημένων] ναύλου τοῦ προκιμένου [πά]κτωνος ε[ἰς ὃν ἀναλήμψεται -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ πάκτωνος ἀγωγῆς ἃ[ς] ἀποκατασ[τήσει εἰς ὅρμον -ca.?- καὶ ἀποδώσει σῶα]
[ἀκακούργητα ἀ]παράβροχα ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) [ἑξ]ήκοντα κα[θαρὰς ἀπὸ πάντων πλὴν ἑορτικῶν ἐγγαρειῶν διαπεισμάτων τῶν καὶ ὄντων]
180[πρὸς τὸν κυβερνήτ]ην Χαιρήμονα καὶ τὰς λοι[πὰς] τοῦ ναύλου̣ [ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς καὶ]
[παραμενεῖ ἐπὶ] τῆς ἐγβολῆ[ς ἡ]μέρας δύο [με]θʼ ἃς ἐὰν π[αρακατάσχηι αὐτὸν δώσει ὑπὲρ ἡμέρας ἑκάστης]
[ἀργυρίου δραχμ]ὰς τέσσαρες(*) τοῦ Χαιρήμον̣[ος] ἑαυτῷ παρ[εχομένου τοὺς αὐτάρκεις ναυτικοὺς καὶ τὴν τοῦ πάκτωνος ἐντελῆ]
[χορηγίαν, τὸν δὲ] ἀπόπλουν ποιήσεται τῆι [ -ca.?- τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Τῦβι (?) -ca.?- ]
XLI
[ -ca.?- ]ος Ἀθηνοδώρου τοῦ Ἀπο [ -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ]
185[τῶν ἀπὸ Ὀξυ]ρυγχείτου νομοῦ κυβερ[νήτῃ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῶν συμπεφω]νημέ[ν]ων ναύλου α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῆς [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrCaPr31e+d
XLII
[ -ca.?- ]μ̣ις[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρταβους πεντήκοντα   ̣[ -ca.?- ]
190[ -ca.?- ]  ̣ κ̣α̣ὶ ξύλων κορμοὺς εἴκο[σι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὧν ἐὰν αἱρῆται ὁ Σαραπίων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ παραδώσει] σῶα ἀκακούργητα ἀπαράβ̣[ροχα ἐπὶ λόγου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καὶ λήμψεται σπονδῆς -ca.?- ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- καθαρὰς]
[ἀπὸ πάντων πλὴν ἑορτικῶν ἐνγαρειῶν διαπεισ]μ̣άτων τῶν καὶ ὄντων πρὸς τὸν κ[υβερνήτην Ἀμμώνιον, τὰς δὲ λοιπὰς τοῦ ναύλου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ]
[ἀπολήμψεται ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς] καὶ παραμενεῖ ἐπὶ τῆς ἐγβολῆς ἡμέρ[ας -ca.?- μεθʼ ἃς ἐὰν αὐτὸν παρακατάσχηι δώσει ὑπὲρ]
195[ἡμέρας ἑκάστης ἀργυρίου] δραχμὰς τεσσαράκοντα τοῦ Ἀμμω[νίου ἑαυτῷ παρεχομένου τοὺς αὐτάρκεις ναυτικοὺς καὶ]
[τὴν τοῦ πλοίου ἐντελῆ χορηγίαν -ca.?- ]α καὶ ὁ̣ρμ[ι]εῖ ἐπὶ τῶν ἀσφαλεστάτων καὶ [ἀποδεδειγμένων τόπων ταῖς καθηκούσαις ὥραις,]
[οὗ δʼ ἐὰν μὴ παραδώσει, δώσει τὴν ἐ]ν Ἀλεξαν[δρεί]ᾳ τῶν ὁμοίων τειμὴν(*) [ -ca.?- ]
XLIII
[ὁ δεῖνα -ca.?- Ἥρωνι -ca.?- Πέρσῃ] τῆς ἐπ[ιγο]ν̣ῆς. ἔχειν τὸν Ἥρωνα χ[ρῆσιν -ca.?- ἅς καὶ ἀποδώσει]
[ἐν μηνὶ -ca.?- τοῦ ἐνεστῶτος] γ (ἔτους) Ἀντ[ω]ν̣ί̣νου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀ[νυπερθέτως -ca.?- ]
XLIV
200[ὁ δεῖνα -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ] ου Ἡρακλείδ̣[ου] ὡς (ἐτῶν) νε οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε[ξι(ῷ) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ οἰκήσει ὁ [Σαρ]α̣πίων καὶ οἱ παρʼ αὐτοῦ ἐν τῶι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- αἰ]θρίου καὶ αὐλ̣[ῆς] κοινῶν καὶ ἀδιαιρουσῶν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- χρησ]τηρίος(*) πᾶ[σι, ἐ]ὰν δὲ μὴ βούληται οἰκεῖ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ ἐξέσται̣ [τῷ] αὐτῷ Ἡρακλείδῃ πωλε̣[ῖν -ca.?- ]
205[ -ca.?- ] Σαραπίωνι [ἀργ(υρίου)] δραχ[μὰ]ς τετρακοσ̣ίας̣ [ -ca.?- ]
XLV
[ ὁ δεῖνα -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ] αριου Πέρσῃ [τῆς ἐπιγονῆς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ημοντα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrH
XLVI
[μὴ ἐ̣π̣ε̣λ̣ε̣ύ̣σ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ μηδὲ τὸν] Πάταλο̣[ν μ]ηδὲ τὸν [Ἀ]σκληπι[άδην ἐπὶ τὸν δεῖνα περὶ μηδενὸς ἁπλῶς πράγματος μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ς̣ ] XLVII
210[ὁ δεῖνα -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ] χ̣αρου μ̣[ητρὸς] Ἡραϊ(*)δοῦτος Πέρσῃ [τῆς ἐπιγονῆς -ca.?- ἔχειν τὸν Π -ca.?- ]
[ -ca.?- χρῆσιν ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ἑκ]ατὸν δέ[κα ἓ]ξ ἃς καὶ ἀποδώσει ὁ Π[ -ca.?- ]
XLVIII
[ -ca.?- ὁ καὶ Ἀλ]θαιεὺς καὶ Σίμων Ὀνησίμου ὡς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενος η[  ̣  ̣  ̣] δύο ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τριάκοντα τ[ -ca.?- ]
XLIX
[ὁ δεῖνα -ca.?- ]στης μ[ητρὸ]ς Ἡραΐ(*)δος τῆς Σαμβᾶ μ̣[ετὰ κυρίου (?) -ca.?- ]
215[ -ca.?- Πέρσῃ τῆς ἐπιγ]ονῆς [ὡς (ἐτῶν)] μγ οὐλ(ὴ) μήλ(ῳ) ἀριστ(ερῷ) ἀπὸ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἃς καὶ ἀποδώσει -ca.?- μηνὶ Πα]ῦνι το[ῦ ἐ]νεστῶτος γ (ἔτους) ἐν ἐποικί[ῳ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
L
[ὁ δεῖνα -ca.?- τῷ κ]αὶ Ἀλθαιεῖ διὰ Πτολεμαίου τοῦ καὶ Ἁρπ̣[οκρατίωνος -ca.?- ἀπέχειν τὸν δεῖνα παρὰ τοῦ δεῖνος ἃς ὤφει-]
[λεν αὐτῷ κατὰ διαγρ(αφὴν) τῆς αὐτῆς τραπέζης ἣν καὶ] ἀναδέδωκεν αὐτῷ εἰς ἀκύρωσιν ἀργ[(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ]
LI
220[ὁ δεῖνα -ca.?- ]ο ἀπὸ κώμης Ψινάχεως Θεμίστ(ου) μ[ερίδος -ca.?- ἀπέχειν τὸν δεῖνα ἃς ὤφειλεν αὐτῷ -ca.?- ]
[ -ca.?- δι]ὰ τῆς Ἀπολλωνίου τραπέζης Ταμεί[ων -ca.?- ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- μηδʼ ἐπελεύσεσθαι]
[τὸν δεῖνα μηδʼ -ca.?- ἐπὶ τ]οὺς προγ̣[ε]γρα(μμένους) μηδὲ ἐπὶ τὸν ἐνγυήσα[ντα -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
LII
[ὁ δεῖνα -ca.?- ]ω Ὀυι(*)κτωριανῷ τῷ καὶ Ἀπολιναρίωι Δ[ -ca.?- ]
225 [ -ca.?- τιμὴν -ca.?- ] ἄρρενος λευκοῦ τελείου Ἀχαιοῦ ὑγι[οῦς -ca.?- ἔχοντος ἐπὶ μὲν τοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπὶ δὲ τοῦ -ca.?- ] ου ὠμοῦ ἕτερον σημεῖον ἄδηλον ὃ[ν καὶ παρείληφεν τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόρριφον καὶ ἀπέχει ὁ δεῖνα]
[τὴν τιμὴν ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) -ca.?- ακο]σίας vac. ? [ -ca.?- ]
LIII
[ἡ δεῖνα -ca.?- ]νιου μετὰ κυρίου τοῦ υἱοῦ Ἀμμωνίο[υ -ca.?- καὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ος Σαραπίωνος Μάρωνι Σώτου τοῦ κ[αὶ -ca.?- ἔχειν τὸν Μάρωνα παρὰ τῶν προγεγραμμένων]
230[ -ca.?- λοιπὰς] οὔσας ἀπὸ τοῦ ἐπιβάλλοντος αὐτῷ κα[τὰ διαθήκην (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣δ̣ο̣ς̣ ἡμίσους καρπῶν β (ἔτους) ἐν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
LIV
[ὁ δεῖνα -ca.?- ] Δι[ο]σκόρῳ Ἁρποκρατίωνος τοῦ Διοσκ[όρου -ca.?- ἔχειν τὸν Διόσκορον -ca.?- ]
[ -ca.?- τιμὴν χόρτ]ου̣ [φ]υῆς τοῦ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) Ἀντωνί[νου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀρουρῶν -ca.?- ]
235[ -ca.?- χω]ρὶς τοῦ προσπαρακειμένου πλευρο[ῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῆς δὲ ἐλα]ιουργίας ἐγβησομένης δραχμὰς ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δ]ραχμὰς διακοσίας [ -ca.?- ]
FrI1+I2
LV
[ -ca.?- ἀ]πολήμψεται ἅμα τῇ τοῦ χόρτ[ου ἀποδόσει -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀποδ]ώσει καθαρὰς ἀπὸ παντὸς ὀφ[ειλήματος -ca.?- ]
LVI
240[ὁ δεῖνα -ca.?- ]τος ἀπὸ κώμης Καρανίδος [ -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ]
[ -ca.?- τιμ]ὴν ἵππου θηλείας πυρότ[ρ]ι̣χ[ος](*) [ἣν καὶ παρείληφεν ταύτην τοιαύτην ἀναπόρριφον καὶ ἀπέχει -ca.?- ]
[ὁ δεῖνα -ca.?- τ]ὴν τειμὴν(*) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τετρακοσία[ς -ca.?- ]
LVII
[ὁ δεῖνα -ca.?- ]ου Σαραπίωνι Σαραπίωνο[ς] το[ῦ -ca.?- ἔχειν τὸν Σαραπίωνα παραθήκην ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ἃς καὶ]
[ἀποδώ]σει ὅποτε ἐὰν αἱρῆται ὁ Σουχ [ -ca.?- ἀνυπερθέτως -ca.?- ]
LVIII
245[ -ca.?- ]ς, Δημήτριος καὶ Ἀπολλώνιο[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]οῦ καὶ Μαρώνεως οἱ γ Σαραπᾶτι Ἀμμω[νίου -ca.?- ἀπέχειν τὸν Σαραπᾶν ἃς ὤφειλον αὐτῷ οἱ προγεγραμμένοι]
[κ]ατὰ διαγρ(αφὴν) τῆς αὐτῆς τραπέζης ἣν [καὶ ἀναδέδωκεν αὐτοῖς εἰς ἀκύρωσιν ἀργ(υρίου) δρ(αχμὰς) -ca.?- μηδʼ ἐνκαλεῖν αὐτὸν περὶ μηδενὸς ἁπλῶς πράγματος]
[μ]έχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας vac. ? [ -ca.?- ]
LIX
[ -ca.?- Λού]κιος Ἀντωνιανὸς Πατῦνι Ἀκ̣[ῆ]τος τοῦ [ -ca.?- ἔχειν τὸν Πατῦνιν -ca.?- εἰς λόγον φόρου -ca.?- ]
250[ -ca.?- ] τῷ Ἀντωνιανῷ ναρκισσῶν[ο]ς ἐναν[ -ca.?- περὶ κώμην]
[Ψινᾶ]χ̣ιν Θεμίστου μερ[ί]δο(ς) ὑπὲρ τοῦ διεληλ[υθότος δευτέρου ἔτους Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὰς λοιπὰς ἀργυρίου δ̣ραχμὰς ἑξήκ[ο]ν[τα ἀπολήμψεται (?) -ca.?- ]
LX
[Λο]ύκιος Ἀντωνιανὸς Πατῦνι [τῷ] Ἀκ[ῆ]τος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐκ προ]δόματος οὗ ἐμισθώσατο παρʼ αὐτοῦ [ -ca.?- ]
255[ -ca.?- ἀ]πὸ τοῦ εἰσιόντος δ (ἔτους) Ἀντω[ν]είνου [Καίσαρος τοῦ κυρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- μεθʼ ἃ]ς ἔσχε ὁ Πατῦνις ἐ[πὶ λό]γου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑξήκ̣ο[ντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ἔτος μηνὶ Μεχεὶρ, [τὰ] δὲ ἐξαιρε[τ]ὰ αντα̣[ -ca.?- ]
FrJ1+J2+J3,1
LXI
[ -ca.?- ]λο̣ς̣ α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ τοῦ ἐ[νεστ]ῶτος ἔτους τὸν [  ̣  ̣  ̣  ̣ λά]κκον παρεχομένων εἰς̣   ̣[ -ca.?- ]
260[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
LXII
[ὁ δεῖνα -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- Ε]ὐδαίμονος ὡς (ἐτῶν) νϛ οὐλ(ὴ) α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ναγρ(αφομένῳ) ἐπʼ ἀμφόδο(υ) Συριακῆς [ἔχειν τὸν δεῖνα]
[ -ca.?- εἰς λόγον τι]μ̣ῆς οἴνου νέου ληναίου ἀ[πὸ γενήμ]ατος τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἓξ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]εράμου κεραμίων Ἀσρσινοε̣[ιτῶν τε]σσάρων ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀκτ̣ὼ̣ , τὰς ἐπὶ τοῦ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτ̣[ους   ̣  ̣  ̣]  ̣νον ἐπὶ ληνοῦ τῆ[ς] προκ(ειμένης) κώμ[ης -ca.?- ]
265 [ -ca.?- καθʼ ἃς ἔχει α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ἐγγράπ]τους ἀσφαλείας.
LXIII
[ -ca.?- ]ωνος διʼ ἐπιστάλματος [τῷ δεῖνι Π]οήρεως χρῆσι[ν] τ̣ό̣κ̣ου [δ]ραχμιαίου
[ -ca.?- ἀ]κολούθως ὧι πεποίητα̣[ι εἰς αὐτὸ]ν δημοσίῳ δανείῳ ἀργυρίου
[δραχμὰς ἃς καὶ ἀποδώσει -ca.?- ] vac. ?
LXIV
[ὁ δεῖνα -ca.?- τῇ δεῖνι ἀπελευθέρᾳ Σαρ]α[ποῦ]τος τοῦ Ἰ(*)μού̣θου ἀπὸ τ[ῆς μ]η̣τρ[ο]πόλ(εως) τοῦ Μεμφείτου νομοῦ Πέρ-
270[σου τῆς ἐπιγονῆς μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Διοσκόρου] τοῦ Ζήνω[ν]ος χρῆ[σ]ι[ν εἰς] ἐνιαυτὸν ἕνα ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος
[μηνὸς Μεχεὶρ -ca.?- ἀκολούθως ᾧ πεποί]ηται εἰς αὐτ[ὸν δ]ημοσί[ωι] δ[αν]είῳ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) πεντακοσίας τεσσαρά-
[κοντα -ca.?- ἀ]κολούθως [τ]ῇ παραμονῇ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑκατὸν .
LXV
[Ἀσφεὺς ὁ δεῖνος -ca.?- τῇ δεῖνι ἀπελ]ευθέρᾳ Σαραποῦτος τ[οῦ] Εἰμούθου ἀπὸ τῆς μητροπόλ(εως) τοῦ Μεμ-
[φείτου νομοῦ -ca.?- μετὰ κυρίου τοῦ] συν[γ]ενοῦς Διοσκόρου τοῦ Ζήνωνος ἐπὶ παραμονῇ αὐτῆς ἐτῶν
275[ -ca.?- ἀ]ργυ[ρίο]υ δραχμὰς ἑκατὸν μὴ ἐλαττουμένου τοῦ Ἀσφεῦ[τ]ος ὑπε(*)
[ὧν ἄλλων ὀφείλει αὐτῷ ἀργυρίου δραχμ]ῶν πεντακοσίων τεσσαράκοντα .
LXVI
[ὁ δεῖνα -ca.?- ] πλίνθου π̣όλ̣ε̣ω̣ς τοῦ ἐνεστῶτος τρίτου ἔτους Ἀντωνείνου Καίσαρος
[τοῦ κυρίου τῷ δεῖνι -ca.?- ]ς̣ φροντίστῃ πλίν̣θου ἀγραμμάτω[ι ἀ]πὸ ἀμφόδου Μενδησείου.
FrJ1+J2+J3,2
LXVII
Ἀπο[ -ca.?- ]
280  ̣[ -ca.?- ]
ς[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
ν[ -ca.?- ]
δ[ -ca.?- ]
285ρ[ -ca.?- ]
ο[ -ca.?- ]
LXVIII
Νί̣ννος [ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
ο[ -ca.?- ]
LXIX
290Δημήτ[ριος -ca.?- ]
ο[ -ca.?- ]
FrCaPr31c+a
LXX
[ὁ δεῖνα -ca.?- Ἡραΐ(*)δι τῇ τοῦ δεῖνος μετὰ κυρίου τοῦ δεῖνος Ὀ]νησίμ[ου. ἀπέχει]ν τὴν Ἡραΐ(*)δα ἃς εἶχ[εν παρʼ αὐτῆς ὁ δεῖνα κατὰ δια-]
[γραφὴν τῆς αὐτῆς τραπέζης ἣν καὶ ἀναδέδωκεν αὐτῷ -ca.?- εἰς] ἀκύ[ρωσιν ἀ]ργ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι τέσσαρες(*) [μηδὲ ἐπελεύσεσθαι τὴν Ἡραΐ(*)δα ἐπὶ τὸν δεῖνα]
[περὶ] μ̣ηδ[ε]νὸ̣ς [ἁπλῶς πράγμ]α[τος μέχρι τῆς] ἐνεσ[τώσ]ης ἡμέρας.
LXXI
295[- ca.9 -]η Διον[υ]σίου μ̣[ετὰ κυρίο]υ̣ τοῦ [- ca.22 - Ἀλ]εξᾶ Κόρακι Ἐσούρεως τοῦ Ἀπύγχεως [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ οὐλ(ὴ)] δακ(τύλῳ) (πρώτῳ) χ̣ειρὸ(ς) ἀρισ̣[τ(ερᾶς) ἀπὸ κ]ώμη[ς Κ̣ε̣ρ̣κ̣ε̣σ̣ο̣ῦ̣χ̣α̣ Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ί̣δ̣ο̣υ̣ μερί]δο(ς). ἔχειν τὸν Κόρακα χρῆσ[ι]ν πυροῦ νέου [ -ca.?- ]
[  ̣ήκον]τ̣α, ἃς ἀποδώ[σει μην]ὶ Παῦν̣[ι ἀπὸ τῶν τοῦ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) γ]ενημάτων μέ[τ]ρωι δρόμῳ τετραχοι[νίκῳ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ε̣ρὶ Κερκεσοῦχα.
LXXII
[Θέων Θέωνο(?)]ς τῶν γ[ε]γυμ̣νασιαρ[χ]ηκότων [- ca.11 - Σαραπίωνι τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣]ος τοῦ Πασίωνο̣ς ὡς (ἐτῶν) λ οὐλ(ὴ) μετ(ώπῳ) μέσῳ [ -ca.?- ].
300[ἔχειν] τὸν Σαραπίωνα εἰς λόγον προδ[όματος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐφʼ ᾧ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σε]ι ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἕως κ[ -ca.?- ]
[ἐνεστ]ῶ̣τος ἔτ[ο]υς ἐν τοῖς τ[ο]ῦ Θέωνο[ς - ca.23 - ὑπ]ηρετῶν καὶ ποιῶν τὰ ἀνήκοντα πιστ[ῶς καὶ - ca.10 - λαμβά-]
[νοντο]ς α̣ὐτοῦ μισθοῦ καθʼ ἡμέραν ἑκ̣[άστην ἀργυρίου δραχμὰς   ̣  ̣  ̣  ̣ ὀ]βολοὺς ἐννέα . ἐὰν δὲ αρ  ̣[  ̣]ω[σ]η το  ̣[- ca.21 - γε-]
[νο]μένου ἀφημέρου οὐδὲ ἀπ̣οκοίτου α[- ca.25 -]η φυλάσσειν, παραδώσει σώου[ς -ca.?- ]
[εἴ]κοσι ἀποδώσει τῷ Μεσορὴ μηνὶ τοῦ [ἐνεστῶτος (ἔτους), ἐὰν δὲ τὸν Θέωνα παρ]αλίπῃ ἐντὸς τοῦ χρόνου, δώσ[ει τὸ πρόδομα -ca.?- ]
LXXIII
305[  ̣  ̣  ̣  ̣ι]ον Σατύρου μετὰ κυ̣[ρ]ίο[υ] τ̣οῦ ἀδελφ[οῦ τοῦ δεῖνος -ca.?- Φεμνήσει -ca.?- ] ος τοῦ Φεμνήσιος ὡς (ἐτῶν) κη ο̣ὐ[λ(ὴ)] δ[ακτ(ύλῳ) πρώτωι χειρὸ(ς) -ca.?- ἀπὸ]
[κώ]μης Ἀλαβανθίδος. ἔχειν τὸν Φεμνῆ[σιν παρὰ τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣ιου λοιπὸν τιμῆς] χόρτου φυῆς τοῦ̣ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) Ἀν[τωνίνου Καίσαρος τοῦ κυ-]
[ρίο]υ̣ ἀρου̣ρῶν τ[ρ]ιῶν εἰς κατάβρωμα κτη[νῶν -ca.?- κειμένων περ]ὶ τὴν προκιμένην κώμην μεθʼ ἃς ἔσχ̣[εν ὁ Φεμνῆσις παρʼ αὐτῆς κατὰ]
[δια]γρ(αφὴν) δραχμὰς διακοσίας τεσσαράκ[οντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ τὸ αὐτὸ δρα]χμὰς ἑξήκοντα .
LXXIV
(PRGrg2,18,FrCaPr31c+a,74,309-321 reprinted in CPapGr1,31 ) LXXV
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ο̣υ̣ Ἀ̣φρ̣οδεισ̣ί̣ῳ Τιθοητίωνος τ[οῦ -ca.?- ] FrCaPr31b
LXXVI
[ -ca.?- ] Ἀ̣ουίδιος Ἁρποκρατί\ων/ καὶ [Ἀλέξ]α̣νδρος κ[αὶ] Ἰσίδω[ρος οἱ γ τοῦ δεῖνος -ca.?- τῷ ἀδελφῷ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Σαραπιανῷ ὡς (ἐτῶν) λζ [ἀσ]ήμῳ. ἀπέχειν τὸ[ν Σαραπιανὸν παρὰ τῶν προγεγρ(αμμένων) ἐπὶ λόγου τῶν καταλειφθέντων αὐτῷ]
325[ -ca.?- ] ὑπὸ τοῦ προγεγρ(αμμένου) καὶ [τε]τελευτηκότος αὐτ̣[ῶν πατρὸς κατὰ Ῥωμαικὴν διαθήκην -ca.?- ἀργυρίου δραχμὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣ριακοσίας ἀπὸ τῶ[ν ἐ]π̣ὶ̣ τὸ αὐτὸ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) τρισχειλί[ων](*) [ -ca.?- καὶ φόρου (?) -ca.?- τοῦ ἐνεστῶτος]
[ -ca.?- ] γ (ἔτους) Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τριάκ[οντα -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηδεῖσαν̣ τοὺς̣ προγεγρ(αμμένους) κατὰ χάριν καὶ φιλανθ[ρωπίαν -ca.?- ]
LXXVII
[ὁ δεῖνα -ca.?- ] Πανέως νέος ἀπὸ κώμης Μούχεω[ς -ca.?- τῷ δεῖνι τοῦ δεῖνος -ca.?- ἀπὸ τῆς]
330[αὐτῆς] κώμης Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) κε ο[ὐ(λὴ) -ca.?- . ἔχειν τὸν δεῖνα χρῆσιν -ca.?- ]
[ἃς καὶ] ἀποδώσει τῷ Παῦνι μηνὶ τοῦ ἐνεστῶ̣[τος γ ἔτους Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀνυπερθέτως -ca.?- ]
LXXVIII
[ὁ δεῖνα -ca.?- ]  ̣χ̣ειδ̣ου Ἀπολλωνίῳ Ἀχιλλέως τοῦ̣ [ -ca.?- ἀναγεγραμμένῳ ἐπʼ ἀμφόδου]
[Τα]μ̣ίων ?. ἔχειν τὸν Ἀπολλώνιον χρῆσιν μν̣[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ης μνῶν τριάκοντα καὶ ἐπιστάθμου μ̣[νῶν -ca.?- ]
335[ὧν τὴν] ἀπόδοσιν ποιήσεται τῶι ἐνεστῶτι ἔ[τει μηνὶ -ca.?- ἀνυπερθέτως -ca.?- ]
[ -ca.?- Μητ]ροδώρου, τὰς δὲ τοῦ κεφαλαίου δραχμ[ὰς -ca.?- ]
LXXIX
[ὁ δεῖνα -ca.?- ]νίμου καὶ Πλουτ[ί]ων ὁ καὶ Τούρβων Γεμέ[λλου -ca.?- ]
[οὐλ(ὴ) γό]νατ̣(ι) δεξι(ῷ) καὶ Ὀρσενούφει Πανούρεως ὡ[ς (ἐτῶν) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ήσιος διὰ τοῦ υἱοῦ Ὀρσενούφεως ὡς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
340[ -ca.?- ὡς] (ἐτῶν) λη οὐλ(ὴ) ποδὶ δεξι(ῷ) καὶ Ὀρσενούφει Ἡρα[κλ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣στ(  ) δξι(*)( ), τοῖς θ κτηνοτρόφοις κώμης Α[ -ca.?- ]
[Ἀιλίου Νου]μ̣ισιανοῦ στρατηγοῦ Ἀρσι(νοίτου) Θεμίστου καὶ Π̣[ολέμωνος μερίδων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξαν πυροῦ εντη Πολέμωνος μερίδο(ς) τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπέ]χουσι τὰς λοιπὰς τῆς τειμῆς(*) ἀργυρίου δρα̣[χμὰς -ca.?- ]
LXXX
345[ὁ δεῖνα -ca.?- Χαιρ]ήμονος διʼ ἐπιστάλματος Ἁρποκροῦτι [τοῦ δεῖνος -ca.?- μετὰ κυρίου]
[ -ca.?- ]πίωνος τοῦ Σεύθου χρῆσιν τόκου δραχ̣[μιαίου -ca.?- ]
[ἀκολούθως ᾧ] πεποίηται εἰς αὐτὴν δημοσίῳ δανείῳ [ἀργ(υρίου) δραχμ(ὰς) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῇ αὐτῇ παραμονῇ, ἣν καὶ μένειν κυρ[ίαν -ca.?- ]
LXXXI
[ὁ δεῖνα -ca.?- ]ων Χαιρήμονος διʼ ἐπισ̣τ̣ά̣λ̣μ̣α̣τ̣ο̣ς̣ Ἁρ̣[ποκροῦτι -ca.?- ] FrK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
350[ -ca.?- ἔχειν τὸν Πτολεμ(?)]αῖον λοιπὰς μ[ισθοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀλε]ξάνδρου Νήσου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐμβολῆς Μενδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κα]θʼ ἣν ἔχει αὐτοῦ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ερ[  ̣]ον [Ἀκ]ουσιλάου [ -ca.?- ]
355[ -ca.?- ]  ̣ Ν[ι]ννάρου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀμφόδο(υ) Θαρ[απείας -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δημόσιαι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ᾳ ἀπελευθέρᾳ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- διʼ ἐπιστάλμ(?)]ατος Θαυῆτι   ̣[ -ca.?- ]
360[ -ca.?- οἰ]κίας διπυργί[ας -ca.?- ]
[ -ca.?- γυμ]νασίου ἀκολού[θως -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ρὸς Πτολεμ[αῖον -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ργου φ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐν μίᾳ σ[φραγίδι (?) -ca.?- ]
365[ -ca.?- ]ρης τῆς   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λο]ιπὰς τῆς τ[ιμῆς (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- καθαρὸν ἀπὸ ὀφειλήμ(?)]ατος δημο[σίου (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- Πτολε]μαῖος η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παραθήκ[η -ca.?- ]
370[ -ca.?- ]ιους Ἀμμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔχ]ειν τὴν [ -ca.?- ]
FrL
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372[ -ca.?- ]ήκ̣ον[τα (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Πτο]λ̣εμαίου̣ [ -ca.?- κατὰ διαγραφὴν]
375[ -ca.?- τρα]π̣έζης [, ἣν καὶ ἀναδέδωκεν -ca.?- ]
[ -ca.?- μέχρι] τῆς ἐνε[στώσης ἡμέρας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ερωτα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐξ ἀλληλ̣[εγγύης -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
380[ -ca.?- μετ]ὰ κυρίου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὴν Ἑλέ[νην -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- οὐλὴ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀριστ(  ) μ[ετὰ κυρίου (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
385[ -ca.?- ]ιον παρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] χωρὶς ἄ[λλων ὧν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῷ καὶ Ζη[νείῳ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς καὶ ἀπέ[χειν (?) -ca.?- ]
390[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] διʼ Ἀμμω[νίου (?) -ca.?- ]
FrM
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λυπ̣  ̣  ̣  ̣π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπαρεν]όχλητον   ̣[ -ca.?- ]
395[ -ca.?- Πτ]ολεμαίου μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὁμομ]ητρίωι ἀδ[ελφῶι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μὴ ἀσήμῳ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀρ]γ(υρίου) (δραχμὰς) δ[ι]ακοσ[ίας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιας ὀγδοήκ[οντα -ca.?- ]
400[ -ca.?- εἰ]ς ἀκύρωσιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δεξι(  ) ἀνα[γεγραμμέν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δ̣ρ̣[ -ca.?- ]
405[ -ca.?- ] ση[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrN
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
406[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
410[ -ca.?- ] διὰ Κόττου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τὸν Ἡρώδην [ -ca.?- ]
[ -ca.?- πυρο]ῦ ἀρτάβας δέ[κα -ca.?- ]
[ -ca.?- κώ]μ̣ῃ Φιλωτερί[δι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τῷ καὶ Κοκκ[ -ca.?- ]
415[ -ca.?- ]υ ἀπὸ ἀμφόδο(υ) Ἱ[ερᾶς Πύλης -ca.?- ]
[ -ca.?- ]όντων ἐν τῶι ὑπα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γεισι περὶ κώμη[ν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrO
[ὁ δεῖνα -ca.?- Τεσε]νούφεως διʼ ἐ̣[πιστάλματος(?) τῷ δεῖνι -ca.?- ]
[ -ca.?- τῷ δεῖνι] Χαιρᾷ Πέρσῃ τῆς [ἐπιγονῆς -ca.?- ]
420[ -ca.?- ]ο̣ν ἀφήλικα δημ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀμ]μωνίου [το]ῦ Ἀμμ[ωνίου -ca.?- ]
[ -ca.?- π]α̣ρ̣ʼ Ἀμ[μ]ων[ί]ῳ τα  ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιας vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Λευκ]ίππου τοῦ Λευκ̣[ίππου (?) -ca.?- ]
425[ -ca.?- τῷ καὶ Ἀλθ]αιεῖ κροταριστῇ(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ μηνὸς μέχ̣[ρι (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου Ἡρα[κ]λ̣ι̣δ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrP
[ -ca.?- ]εκτο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- διʼ ἐπ]ι[στά]λματο[ς -ca.?- ]
430[ -ca.?- ]  ̣ ἀρ[γ]υρίου δ[ραχμὰς -ca.?- ]
[ὁ δεῖνα Νεο]κ̣όσμειος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν [α]ὐ[τ]ῶι ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ τῆς ζ[ -ca.?- ]
435[ -ca.?- ] αντιπ̣[  ̣]μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ π̣ε̣ποίητα̣[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- μετὰ] κυρίου τοῦ υ[ἱοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ  ̣[  ̣  ̣]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 3 lines
440[ -ca.?- ]πην καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειοτησε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣ς δραχ[μὰς -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrQ
[ -ca.?- το]ῦ Δημ[η]τ[ρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
445[ -ca.?- Πέρσῃ τῆς ἐπιγ]ονῆς ὡς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἴκοσι αἵ εἰ[σιν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τρεῖς αἵ εἰ[σιν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θυγατρὸς αὐτο[ῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] φέρονται τριτο[ -ca.?- ]
450[ -ca.?- ] Διόσκορος ὡς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εστης ἐν Νείλο[υ πόλει (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νουσαν καὶ μανθ[άνουσαν -ca.?- ]
[ -ca.?- Παχ]ὼν ε τοῦ ἐνεστ[ῶτος γ (ἔτους) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἧς αὐτὴν καὶ ἱματ[ίζειν -ca.?- ]
455[ -ca.?- μ]ὴ διδάξῃ δώσει [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὡς (ἐτῶν) ν οὐλ(ὴ) δακ[τύλῳ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀντω]νείνου Καίσαρος τ̣οῦ [κυρίου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ου λεγομένωι α[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrR
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459[ -ca.?- ]ε̣στω  ̣[ -ca.?- ]
460[ -ca.?- τ]οῦ Σαρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀνυπερ]θέτως [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ὡ]ρίωνος Ἱ̣[ερακείου (?) -ca.?- μετὰ κυρίου]
[ -ca.?- τ]οῦ υἱοῦ α[ὐτῆς -ca.?- ]
465[ -ca.?- ἀθέτη]σ̣ι̣ν καὶ ἀκύρ[ωσιν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrS
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466[ -ca.?- ]ερω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]στ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
470[ -ca.?- ]δ̣ολει̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔχειν τὸν Μεν̣ῆν τειμὴν(*) ἐκ πλ̣[ήρους -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ημαν̣ λεινοφύτου(*) περὶ τὸ Ἔξω Ψ̣[εῦρ](*)[]
[ -ca.?- ]α̣  ̣λωστ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ V.22. ϊσα[ -ca.?- ] papyrus
^ VII.35. l. ἱερονίκων
^ VIII.39. l. [ἱερονίκων]
^ X.48. l. τιμ[ὴν]
^ X.48. l. ἀναπορρίφου
^ X.49. l. τιμὴ[ν]
^ XIII.58. l. τεσσαράκοντα
^ XV.62. l. πατραδέλφου
^ XV.63. ηραϊδι papyrus
^ XVII.77. ϊσιδωρου papyrus
^ XVIII.84. l. τέσσαρα[ς]
^ XX.89. l. [γ]εωργίου
^ XXIV.104. l. τρισχιλίας
^ XXIV.107. l. ἑξακισχιλίων
^ XXVIII.120. l. οὐλὴ
^ XXVIII.121. l. κριθῆς
^ XXVIII.121. l. νέας
^ XXVIII.123. l. τετραχοινίκωι
^ XXIX.130. l. ἑορτικῶν
^ XXIX.131. l. χιλίας
^ XXX.136. l. τιμῆς
^ XXX.137. l. τιμῆς
^ XXXII.145. l. ἐλαίας
^ XXXII.148. l. ἑορτικῶν
^ XXXIII.152. ζωϊδουσ papyrus
^ XXXVI.162. l. τιμῆς
^ XL.182. l. τέσσαρας
^ XLII.197. l. τιμὴν
^ XLIV.203. l. [χρησ]τηρίο<ι>ς
^ XLVII.210. ηραϊδουτοσ papyrus
^ XLIX.214. ηραϊδοσ papyrus
^ LII.224. ουϊκτωριανω papyrus
^ LVI.241. l. πυρ<ρ>ότριχος
^ LVI.242. l. τιμὴν
^ LXIV.269. ϊμου̣θου papyrus
^ LXV.275. l. ὑπὲ<ρ>
^ LXX.292. ηραϊδι papyrus
^ LXX.292. ηραϊδα papyrus
^ LXX.293. l. τέσσαρας
^ LXX.293. ηραϊδα papyrus
^ LXXVI.326. l. τρισχιλίων
^ LXXIX.341. l. δ<ε>ξι
^ LXXIX.344. l. τιμῆς
^ FrO.425. l. κροταλιστῇ
^ FrS.472. l. τιμὴν
^ FrS.473. l. λινοφύτου
^ FrS.473. T. Backhuys (via PN) : εξω ψ̣[ -ca.?- ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: c.pap.gr.1.31 [xml]

AD140 Arsinoite
[Reprinted from: p.ross.georg.2.18 | .] P.Ross. Georg 2 18 LXXIV lin309_321, P.Cair.Preis. 31c+a

[Ἁρποκ(ρατίων)] Ἁρποκ(ρατίωνος) Ἡρῶτι Ἡρᾶτος τ̣ρ̣ο̣φῶι ὡς (ἐτῶν) λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μετὰ κυρίου το]ῦ ἀνδρὸς Δημητρίου τοῦ καὶ Ἀφροδισίο[υ τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ οὐλὴ μετώ-]
310[πῳ] μέσῳ. ἔχειν τὴν Ἠρὼ εἰς λόγον προχρ[είας δραχμὰς ἑξήκοντα ἐπὶ τῷ τροφεύ]σειν καὶ θηλάσειν τῷ ἰδίῳ γά[λακτι τὸ γεγονὸς τῷ Ἁρ-]
[π]οκρατίωνι ἐκ τῆς συνούσης αὐτῷ [συμβίου - ca.15 -]ίου ἀστῆς θυγατρὸς Φλαυίου Ἀρείου π̣[αιδίον ἄρρεν ᾧ ὄνομα Ἁρ-]
[π]οκρατίων, λαμβανοντος(*) τῆς Ἡροῦς [- ca.20 - ἐπὶ] διετῆ χρόνον ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος μηνὸ[ς Μεχεὶρ - ca.14 -]
[κατ]ὰ μῆνα δραχμῶν εἴκοσι καὶ ἐλαίου κο[τυλῶν δύο - ca.10 -]ν μίαν καὶ θαλλῶν κατʼ ἔτος Ἀμεσυσίο[ις οἴνου κεράμιον ἓν καὶ ἀ-]
[λέκ]τορος ἀξίου δραχμῶν τεσσάρων πυ[- ca.20 -] δύο , ἐπὶ δὲ τὸν τῆς τιθηνήσεως ἑξάμη[νον - ca.15 -]
315[λα]μβανούσης τὸ ἥμισυ τοῦ μηνιαίου [ὀψωνίου - ca.10 - τοῖς δὲ τοῦ παι]δίου πρωτογενεσίοις ἐνωτίων χρυ[σῶν ἀξίων - ca.10 -]
[δ]ύο . ποιήσεται δὲ ἡ Ἡρὼ τὴν τοῦ παιδίο[υ ἐπιμέλειαν διά τε νυκτὸς καὶ ἡμ]έρας, καὶ οὐκ ἀνδροκοιτήσει οὐδὲ δια[φθερεῖ τὸ γάλα οὐδʼ ἄλλο]
[πα]ιδίον συνγαλακτοτροφήσει αὐτῷ, ἀλλὰ ω[- ca.30 -]η εἰς τὴν τοῦ Ἁρποκρατίωνος οἰκίαν τω[ -ca.?- τὰ δὲ ὑπάρχοντα]
[τῷ] παιδίῳ χρύσια ἢ ἀργυρᾶ κοσμάρια δι[αφυλάξει - ca.20 - τὰς δὲ τ]ῆς προχρείας δραχμὰς ἑξήκοντα ὑπολ[ογήσαντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ]
[μη]νιαίου ὀψωνίου ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος μη[νὸς Μεχείρ - ca.20 - ἕως ἂν πάντα] ἐπιπληρῶσε(*), μὴ οὔσης τῇ Ἡρῷ ἐξουσίας [ἐντὸς τοῦ χρόνου ἀπορ-]
320[ρῖ]ψαι τοῖς γονεῦσι τὸ παιδίον μηδὲ παρα[δώσειν ἑτέρᾳ τροφῷ (?)- ca.15 -]  ̣ε  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ π̣ρ̣ο̣χρείας δ[- ca.20 -]
[  ̣  ̣]αι δὲ πρὸς τὴν τοῦ παιδίου ἐπιμέλεια[ν -ca.?- ]

Apparatus


^ 312. l. λαμβανούσης
^ 319. l. ἐπιπληρῶσαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: c.pap.gr.1.30 [xml]

AD140 Arsinoite
[Reprinted from: p.ross.georg.2.18] PRGrg2,18,C1‡7C2,1‡7D,XVI,65-76

65[Τύρανν]ος Πτολεμαίου τοῦ Ποσ[ει]δωνίου Σωσικόσμιος ὁ καὶ [- ca.25 - Θαῆσι τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τροφῷ] ἀσήμωι ἀπὸ κώμης
[Βο]υ̣βάστου τῆς Ἡρακλείδου μερί[δος μ]ετὰ κυρίου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.30 - ἔχειν τὴν] Θαῆσιν ὀψώνιον ἐκ
[προ]δόματος τοῦ ἐ[νεστ]ῶ̣τ̣ο̣[ς μ]ηνὸς [Τ]ῦβι [ἀργυρίου δραχμὰς - ca.25 - ἐπὶ τῷ τροφεύσειν αὐτ]ὴν καὶ θηλάσειν τῶι
[ἰδί]ῳ γάλακτι τὸ γεγον[ὸς τῷ Τυρά]ννῳ [ἐκ τῆς συνούσης αὐτῷ συμβίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣- ca.35 - παιδίον] θῆλυ ᾗ ὄνομα [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ς λαμβανούσης τῆς Θαήσιος [μισθοῦ κατὰ μῆνα δραχμὰς - ca.50 - ἐὰν ἀκο-]
70[λου]θῆι τῷ Τυράννῳ ἐπὶ ξέν[η]ς ἐνθ̣[- ca.70 - ἐὰν δὲ]
[μὴ] ἀκολουθήση αὐτῷ ἢ τοῖς [  ̣]αλε[- ca.75 -]
[  ̣  ̣  ̣]α δύο , ἐπὶ δὲ τὸν [τῆ]ς τ[ιθη]νήσε[ως ἑξάμηνον - ca.75 -]
[  ̣  ̣  ̣]ε δώσειν τὸν Τύρ[αννου τοῖς τοῦ παιδίου πρωτογενε]σίοις ἐ[νωτίων χρυσῶν - ca.50 -]
[- ca.30 - ἀνδροκοιτ]ήσει οὐδὲ δια[φθερεῖ τὸ γάλα οὐδὲ ἄλλο παιδίον συνγαλακτοτροφήσει - ca.10 -]
75[- ca.30 - τῷ παιδίῳ κο]σμάρια διαφυ[λά]ξ[ε]ι [- ca.50 -]
[- ca.30 - ἀ]ντὶ τῶν προγεγραμμένων [- ca.50 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.cair.preis.31 [xml]

IVspc Hermopolite
[Reprinted in: p.ross.georg.2.18] P.Ross.Grg. 2.18, 70-75 (A & C only)
[Reprinted in: p.ross.georg.2.18] P.Ross.Grg. 2.18, 76-81 (B only)
[Reprinted in: p.ross.georg.2.18] P.Ross.Grg. 2.18, 42-45 (D & E only)

A+C
(A and C reprinted in P.Ross.Grg. 2.18, 70-75) B
(B reprinted in P.Ross.Grg. 2.18, 76-81) D+E
(D and E reprinted in P.Ross.Grg. 2.18, 42-45)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.